Vers24 Bloguje

JAK PRZETRWAĆ KRYZYS W PRZYJAŹNI?

Kry­zys może poja­wić się w każ­dej nawet naj­pięk­niej­szej rela­cji. W życiu bywa tak, że oso­by, któ­re mają wspól­ny świat i podob­ne pasje, pod wpły­wem oko­licz­no­ści i bie­żą­cych zda­rzeń potra­fią się od sie­bie odda­lić. W takiej…

Więcej
Styl życiaUroda

Poszewki DREAMIN. Wyjątkowa moc jedwabiu.

Sen jest istot­nym czyn­ni­kiem wpły­wa­ją­cym na jakość nasze­go życia. Szó­sta rano. Budzik. Poran­ny rytu­ał wybu­dza­nia i do pra­cy. I tak codzien­nie. W koń­cu nad­szedł czas by zadba­ćo jakość, uro­dę i kom­fort snu, na któ­ry przeznaczamy…

Więcej
Styl życia

9 propozycji na idealny prezent dla siebie

Pre­zen­ty wrę­cza­ne bez oka­zji to jed­ne z tych, któ­re spra­wia­ją nam naj­więk­szą przy­jem­ność. Ale czy obda­ro­wu­jąc innych, pamię­tasz rów­nież o sobie? Jeśli nie, pora jak naj­szyb­ciej to zmie­nić- szcze­gól­nie dla­te­go, że war­to cho­ciaż na chwilę…

Więcej
Ludzie Vers24Styl życia

Siła przyjaźni - India i Yanina

Czy kie­dy­kol­wiek zasta­na­wia­li­ście się dla­cze­go jed­ni ludzie poja­wia­ją się w naszym życiu i zosta­ją w nim na dłu­żej, a innych spo­ty­ka­my tyl­ko na chwi­lę? Czy rze­czy­wi­ście z wie­kiem trud­niej jest zna­leźć przy­ja­ciół? I wła­ści­wie czy…

Więcej
Design

Dodatki, które odmienią Twoje wnętrze na wiosnę

Wio­sną zain­we­stuj we wszel­kie­go rodza­ju dodat­ki dla roślin – wazo­ny, donicz­ki. To nie tyl­ko odmie­ni Two­je wnę­trze, ale tak­że spra­wi, że rośli­ny będą lepiej rosły.  Nowo­ści w domu wpro­wa­dza­ją świe­żą i miłą atmos­fe­rę. Wybie­ra­jąc naturalne…

Więcej
Styl życia

KOMPETENCJE MIĘKKIE, JAKIE DOCENIĄ PRACODAWCY

Kom­pe­ten­cje mięk­kie wyróż­nią Cie­bie w śro­do­wi­sku pra­cy. Sta­no­wią świet­ne uzu­peł­nie­nie umie­jęt­no­ści i wie­dzy oraz spra­wia­ją, że nie tyl­ko może­my wyko­ny­wać zada­nia na naj­wyż­szym pozio­mie, ale rów­nież poszu­ku­je­my nie­sza­blo­no­wych roz­wią­zań.   KOMPETENCJE MIĘKKIE – PROCES SOCJALIZACJI …

Więcej
Styl życia

AMETYST – WŁAŚCIWOŚCI KAMIENI SZLACHETNYCH

Ame­tyst to kamień szla­chet­ny i jed­na z pięk­niej­szych odmian kwar­cu wystę­pu­ją­ca w roz­ma­itych odcie­niach fio­le­tu. Wła­śnie w 2018 roku wró­ży­my mu karie­rę w bran­ży modo­wej, bo według PANTONE to kolor Ultra Vio­let jest tym najbardziej…

Więcej
ModaStyl życia

Co symbolizują kolory?

Kolo­ry, podob­nie jak muzy­ka, taniec, czy malar­stwo wywo­łu­ją  w nas emo­cje. Mogą dzia­łać jak tera­pia: uspo­ka­jać, bądź pobu­dzać i sty­mu­lo­wać sys­tem ner­wo­wy. Cza­sem bywa też i tak, że przez kolor chce­my coś w sobie zmienić.…

Więcej
Styl życia

DLACZEGO WARTO BYĆ MINIMALISTKĄ?

Mini­ma­li­zmu abso­lut­nie nie nale­ży mylić ze skrom­no­ścią. Praw­dzi­wa mini­ma­list­ka może kochać luk­sus i pięk­no, jed­nak ota­cza się tyl­ko war­to­ścio­wy­mi rze­cza­mi – taki­mi, któ­rych napraw­dę potrze­bu­je i któ­re spra­wia­ją, że w danej prze­strze­ni czu­je się sobą.…

Więcej
JedzenieStyl życia

Trendy dietetyczne 2018

W zeszłym roku dużo sły­sze­li­śmy o biał­ku roślin­nym i zdro­wych tłusz­czach. Nowy rok to nowe wyzwa­nia dla świa­ta die­te­ty­ki i żywie­nia. Skon­cen­tru­je­my się na die­tach, któ­re pomo­gą zapo­bie­gać cho­ro­bie Alzhe­ime­ra popra­wią nasze tra­wie­nie. Kon­fe­ren­cja Food…

Więcej