JedzenieStyl życia

Co jeść na tydzień przed ślubem?

Na kil­ka tygo­dni przed ślu­bem cięż­ko myśleć o pra­wi­dło­wym odży­wia­niu. Wie­le z nas w ostat­niej chwi­li decy­du­je się na restryk­cyj­ne, mono­ton­ne die­ty, któ­re zde­cy­do­wa­nie nie słu­żą orga­ni­zmo­wi, gdyż potrze­bu­je on zbi­lan­so­wa­nej die­ty dostar­cza­ją­cej dużej ilo­ści…

Więcej
Styl życia

PSYCHOLOGIA KOLORÓW

Chodź, poma­luj mój świat na żół­to i na nie­bie­sko”. Ta kul­to­wa pio­sen­ka to naj­lep­szy wstęp do tego, by uka­zać siłę i emo­cje, jakie skry­wa­ją w sobie kolo­ry. Poznaj ich zna­cze­nie! KOLORY TO EMOCJE Bar­wy to…

Więcej
Styl życia

Jak zorganizować niezapomniany wieczór panieński?

Two­ja naj­lep­sza przy­ja­ciół­ka wycho­dzi za mąż. Od mie­się­cy myśli zaprzą­ta jej suk­nia, welon, kolor kwia­tów i wzór zapro­szeń. Chcia­ła­byś jej pomóc, ale wiesz, że ślub musi zro­bić po swo­je­mu, razem z przy­szłym mężem. Jest jed­nak…

Więcej
Styl życia

Wypalenie zawodowe

Czu­jesz się wyczer­pa­ny i bez­sil­ny, nie masz poję­cia gdzie podzia­ła się Two­ja kre­atyw­ność i zapał do pra­cy, czu­jesz nie­chęć do współ­pra­cow­ni­ków a to co robisz wyda­je się nie mieć sen­su? Jeśli czy­ta­jąc poprzed­nie zda­nie pota­ki­wa­łeś,…

Więcej
JedzenieStyl życia

Jak schudnąć przed ślubem?

Nic tak nie moty­wu­je kobie­ty do utra­ty wagi, jak pier­ścio­nek zarę­czy­no­wy. Sukien­ka, zdję­cia, mie­siąc mio­do­wy… Dla nie­któ­rych kobiet ślub i wese­le to naj­waż­niej­sze wyda­rze­nie w życiu. Przy­go­to­wu­ją się do nie­go tygo­dnia­mi, a nawet mie­sią­ca­mi. Jedy­nym…

Więcej
DesignStyl życia

Gdzie kupować meble online?

Kupo­wa­nie mebli może być uciąż­li­we. Zwłasz­cza jeśli nie mamy samo­cho­du, a salo­ny z naj­pięk­niej­szy­mi mebla­mi znaj­du­ją się poza mia­stem. Na szczę­ście coraz wię­cej skle­pów ofe­ru­je sprze­daż onli­ne, dzię­ki cze­mu zaku­py są szyb­kie, wygod­ne i nie…

Więcej
KulturaStyl życia

Witryny sklepowe w architekturze miejskiej 

Daw­niej o witry­nach skle­po­wych pisał Emil Zola. Dziś są one nie­od­łącz­ną wizy­tów­ką skle­pu, a do ich two­rze­nia zatrud­nia­ni są spe­cjal­ni pra­cow­ni­cy. To wła­śnie Visu­al mer­chan­di­se­rzy dba­ją o ich wygląd i przy ich pomo­cy kreu­ją obraz obec­nej kolek­cji.…

Więcej
Styl życia

Dlaczego nie warto bać się zmian?

Zmia­ny są pod­sta­wo­wym ele­men­tem nasze­go życia. Gdy­by nie one, sta­li­by­śmy cią­gle w miej­scu, nie roz­wi­ja­li­by­śmy się i nie osią­ga­li coraz to nowych celów. Jed­nak nie­któ­rym zmia­ny przy­cho­dzą dużo łatwiej niż innym. Nie­któ­rym cięż­ko jest pora­dzić…

Więcej
Styl życia

Najlepsze prezenty dla przyjaciółki

Świę­ta to wyjąt­ko­wy czas, w któ­rym obda­ro­wu­je­my pre­zen­ta­mi rodzi­nę i naj­bliż­szych. A sko­ro o naj­bliż­szych mowa, nie może­my zapo­mnieć o naszych przy­ja­ciół­kach – to one dzie­lą z nami naj­pierw szkol­ne ław­ki, wkrót­ce pierw­sze miło­ści, łzy…

Więcej
ModaStyl życia

Świąteczne prezenty dla niej

Świę­ta już tuż tuż! A to ozna­cza, że czas naj­wyż­szy zaopa­trzyć się w świą­tecz­ne pre­zen­ty. Jeśli nie macie jesz­cze pomy­słu na to, czym w tym roku obda­ro­wać bli­skich, spójrz­cie na nasz świą­tecz­ny prze­wod­nik. Przed­sta­wia­my sty­lo­we,…

Więcej
JedzenieStyl życia

Czekoladowe babeczki w wersji FIT

Nie­wia­ry­god­nie smacz­ne a do tego w wer­sji fit. Aż cięż­ko uwie­rzyć, że mają w skła­dzie… ugo­to­wa­ne­go bura­ka! Wypró­buj nasz prze­pis na moc­no cze­ko­la­do­we, brow­nie cup­ca­kes w wer­sji FIT. Skład­ni­ki: 300 g bura­ków z barsz­czu 3…

Więcej
Newsroom

„PRAWDZIWIE BIAŁE ŚWIĘTA” Z TK MAXX

Mar­ka TK Maxx wystar­to­wa­ła ze świą­tecz­ną kam­pa­nią „Praw­dzi­wie Bia­łe Świę­ta” pre­zen­tu­ją­cą ory­gi­nal­ne pomy­sły na upo­min­ki i… nie­spo­dzian­kę! W tym roku, oprócz tele­wi­zyj­ne­go spo­tu, mar­ka przy­go­to­wa­ła rów­nież wyjąt­ko­wy kon­kurs, w któ­rym do wygra­nia jest week­end pełen…

Więcej