Styl życiaUrodaZdrowie

CZY KRYSZTAŁY NAPRAWDĘ DZIAŁAJĄ?

Krysz­ta­ły są cenio­ne za swo­je wła­ści­wo­ści od tysiąc­le­ci. Uwa­ża się, że kamie­nie pół­sz­la­chet­ne dzia­ła­ją lecz­ni­czo, co już kie­dyś odkry­li Azte­ko­wie i leka­rze ajur­we­dy. Teraz prze­my­śle­nia te ponow­nie prze­ży­wa­ją swój rene­sans, a roz­po­wszech­nia je m.in. piosenkarka…

Więcej
Jedzenie

Jak zadbać o prawidłowy metabolizm?

Meta­bo­lizm to nic inne­go jak tem­po, w któ­rym nasz orga­nizm wyko­rzy­stu­je pobra­ną w cią­gu dnia ener­gię z poży­wie­nia. Naj­więk­szy wpływ na nie­go mają geny, lecz są spo­so­by, któ­re poma­ga­ją go uspraw­nić. Jak zadbać o prawidłowy…

Więcej
DesignStyl życia

JAK URZĄDZIĆ MIESZKANIE W STYLU PROWANSALSKIM?

Urzą­dza­my miesz­ka­nie w sty­lu pro­wan­sal­skim. Zobacz­cie! STYL PROWANSALSKI Styl pro­wan­sal­ski ma to do sie­bie, że lubi się zarów­no z duży­mi pomiesz­cze­nia­mi, jak i mały­mi poko­ja­mi. Wywie­dzio­ny z połu­dnio­wej czę­ści Fran­cji, adap­tu­je się dosko­na­le w Polsce,…

Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

JAK BUDOWAĆ W SOBIE ODWAGĘ?

Odwa­ga jest nie­zbęd­na, żeby wyjść ze swo­jej stre­fy kom­for­tu i przy­bli­żyć się do zre­ali­zo­wa­nia marzeń. To cecha lide­rów i ludzi suk­ce­su. Jak ją budo­wać? Prze­ko­naj­cie się sami! BUDUJ ODWAGĘ POPRZEZ PODRÓŻE To podró­że w dużej mie­rze kształtują…

Więcej
Vers24 Bloguje

CECHY WSPÓŁCZESNEGO LIDERA

W dobie wzra­sta­ją­cej roli social media, Insta­gra­ma oraz it girls poja­wił się nowy pro­fil lide­ra. Kie­dyś przy­wód­ca miał być cha­ry­zma­tycz­ny, elo­kwent­ny i potra­fią­cy pocią­gnąć za sobą tłu­my. Cho­ciaż te cechy wciąż są pożą­da­ne, to przejawiają…

Więcej
Styl życia

KOLORY WE WNĘTRZACH, KTÓRE SPRZYJAJĄ KREATYWNOŚCI

Wio­sna i lato to naj­lep­szy czas na prze­me­blo­wa­nie i aran­ża­cję wnętrz. O tej porze roku może­cie bez­tro­sko poba­wić się roz­ma­itą pale­tą barw, a po inspi­ra­cje się­gnąć do ogro­du. My tym razem posta­no­wi­ły­śmy odma­lo­wać ścia­ny i…

Więcej
Styl życia

Najpiękniejsze prezenty na Dzień Matki

Naj­lep­sze przy­ja­ciół­ki i powier­nicz­ki naszych sekre­tów. Trosz­czą się o nas jak mało kto, dla­te­go w tym szcze­gól­nym dniu- 26 maja, chce­my, by nasze Mamy poczu­ły się wyjąt­ko­we i kocha­ne. Z tej oka­zji redak­cja Vers-24 wybrała…

Więcej
Jedzenie

Dlaczego warto jeść szparagi?

Te zie­lo­ne warzy­wa to praw­dzi­wa bom­ba mine­ral­na i wita­mi­no­wa. Zawie­ra­ją mało kalo­rii, a przy tym dużo błon­ni­ka, któ­ry uła­twia odchu­dza­nie. Dzię­ki temu dają uczu­cie syto­ści przez dłu­gi czas. Nadal nie­prze­ko­na­ni? Poznaj­cie zatem 8 powo­dów, dla…

Więcej
Vers24 Bloguje

JAK PRZETRWAĆ KRYZYS W PRZYJAŹNI?

Kry­zys może poja­wić się w każ­dej nawet naj­pięk­niej­szej rela­cji. W życiu bywa tak, że oso­by, któ­re mają wspól­ny świat i podob­ne pasje, pod wpły­wem oko­licz­no­ści i bie­żą­cych zda­rzeń potra­fią się od sie­bie odda­lić. W takiej…

Więcej
Styl życiaUroda

Poszewki DREAMIN. Wyjątkowa moc jedwabiu.

Sen jest istot­nym czyn­ni­kiem wpły­wa­ją­cym na jakość nasze­go życia. Szó­sta rano. Budzik. Poran­ny rytu­ał wybu­dza­nia i do pra­cy. I tak codzien­nie. W koń­cu nad­szedł czas by zadba­ćo jakość, uro­dę i kom­fort snu, na któ­ry przeznaczamy…

Więcej