Styl życia

Świece i zapachy do domu, które pokochasz

Od kilku tygodni większość czasu spędzamy w domu – czy to zapadając w hibernację, relaksując się, czytając książki i oglądając filmy, czy też po prostu pracując. Co sprawi, że przesiadywanie w domu będzie jeszcze przyjemniejsze? Świece, kadzidełka czy papierki zapachowe z pewnością tchną życie i wyczarują wyjątkową aurę w każdym pomieszczeniu nie tylko dzięki cudownym, zniewalającym zapachom, ale także dzięki estetycznemu wyglądowi i blaskowi.

Świece i zapachy do domu

Świe­ce i zapa­chy do domu: Papier d’Ar­me­nie pach­ną­cy papier; ASTIER DE VILLATTE kadzi­dła; Le Labo świecz­ka; GUCCI kadzi­deł­ka; ZARA świecz­ka; Jo Malo­ne Lon­don Wood Sage & Sea Salt świe­ca; Astier de Vil­lat­te kadzi­deł­ka; L’OBJET kadzi­deł­ka; CIRE TRUDON świe­ca; BYREDO świe­ca; CIRE TRUDON świe­ca;  Jo Malo­ne Lon­don Peony & Blush Suede świe­ca.

Aktu­al­nie wszy­scy w cią­gu dnia może­my wygo­spo­da­ro­wać chwi­lę dla sie­bie – tak­że po to, aby bez­tro­sko roz­ko­szo­wać się pięk­ny­mi świa­ta­mi czy zapa­cha­mi i by odpa­lić je nawet w cią­gu dnia (nie tyl­ko wie­czo­rem). Nale­ży bowiem pamię­tać, że zapa­chy mają moc prze­nie­sie­nia w dowol­ne miej­sce i czas. Przy­tul­ne, cięż­kie nuty drzew­ne i dym­ne albo pikant­ne akor­dy połą­czo­ne ze słod­ką wani­lią – wybór zapa­chów jest ogrom­ny. 

Oprócz świec, któ­re nie tyl­ko dają pięk­ny zapach, ale nie­rzad­ko są tak­że ozdo­bą naszych wnętrz, do wybo­ru masz tak­że kadzi­deł­ka (np. Astier de Vil­lat­te dostęp­ne np. w Mood­scent Bar) i pach­ną­cy papier (np. Papier d’Armenie dostęp­ne np. w Mood­scent Bar).

Praw­dzi­wi znaw­cy i miło­śni­cy świec dosko­na­le wie­dzą, jak spra­wić, by spa­la­ły się znacz­nie dłu­żej i efek­tow­niej. Od cze­go zatem naj­le­piej zacząć? Kil­ka godzin przed jej „wła­ści­wym| odpa­le­niem zapa­laj świe­cę po to, aby mogła sto­pić się gór­na war­stwa wosku, co następ­nie gwa­ran­tu­je rów­no­mier­ne spa­la­nie przy następ­nym jej odpa­le­niu. Wosk ma pamięć i dla­te­go waż­ne jest, aby nie pomi­jać tego kro­ku. Gadżet w posta­ci tłu­mi­ka pozwo­li odpo­wied­nio i bez­piecz­ne uga­sić pło­mień, a jed­no­cze­śnie zmi­ni­ma­li­zu­je dym z kno­ta. Jeśli masz moż­li­wość, ustaw dłu­gość kno­ta na opty­mal­ną dłu­gość 3–5 mm, co zapew­ni znacz­nie wydaj­niej­sze spa­la­nie – nie zapo­mi­naj tak­że o przy­ci­na­niu kno­ta.

Nie­za­leż­nie od tego, czy szu­ka­cie inten­syw­ne­go, czy też koją­ce­go zapa­chu, nasza redak­cja przy­go­to­wa­ła dla Was wybór 13 naj­pięk­niej­szych świec, kadzi­de­łek i pach­ną­ce­go papie­ru.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Magia starożytnych wiszących ogrodów - Jo Malone Lost in Wonder

Kunsz­tow­na w swej pro­sto­cie, bry­tyj­ska mar­ka Jo Malo­ne Lon­don, któ­ra nie­zmien­nie zachwy­ca nie­oczy­wi­sty­mi kom­po­zy­cja­mi zapa­chów, zapra­sza nas do sta­ro­żyt­nych, wiszą­cych ogro­dów. Dzię­ki dwóm naj­now­szym zapa­chom: jasne­mu i soczy­ste­mu Fig & Lotus Flo­wer oraz inten­syw­ne­mu i…
Więcej
Uroda

TOP 7 najlepszych zapachów dla kobiet na lato

Naj­lep­sze zapa­chy na upal­ne dni na pla­ży bądź par­ną, let­nią noc w mie­ście spra­wia­ją, że natych­miast prze­no­si­my się na sło­necz­ne wybrze­że połu­dnio­wej Fran­cji, Włoch czy leni­we­go week­en­du z przy­ja­ciół­mi w jed­nej z euro­pej­skich sto­lic. Spe­cy­ficz­ne…
Więcej
Uroda

Prezenty na Dzień Matki, które Ją zachwycą

Tego­rocz­ny Dzień Mat­ki z pew­no­ścią będzie inny, niż dotych­cza­so­wy, kie­dy spo­ty­ka­li­śmy się wspól­nie na kawie czy obie­dzie bądź świę­to­wa­li­śmy z całą rodzi­ną. Dzień Mat­ki to bowiem jeden z tych cudow­nych dni, gdy bez­tro­sko cele­bru­je­my kobie­cość…
Więcej