Styl życia

Świece i zapachy do domu, które pokochasz

Od kilku tygodni większość czasu spędzamy w domu – czy to zapadając w hibernację, relaksując się, czytając książki i oglądając filmy, czy też po prostu pracując. Co sprawi, że przesiadywanie w domu będzie jeszcze przyjemniejsze? Świece, kadzidełka czy papierki zapachowe z pewnością tchną życie i wyczarują wyjątkową aurę w każdym pomieszczeniu nie tylko dzięki cudownym, zniewalającym zapachom, ale także dzięki estetycznemu wyglądowi i blaskowi.

Świece i zapachy do domu

Świe­ce i zapa­chy do domu: Papier d’Ar­me­nie pach­ną­cy papier; ASTIER DE VILLATTE kadzi­dła; Le Labo świecz­ka; GUCCI kadzi­deł­ka; ZARA świecz­ka; Jo Malo­ne Lon­don Wood Sage & Sea Salt świe­ca; Astier de Vil­lat­te kadzi­deł­ka; L’OBJET kadzi­deł­ka; CIRE TRUDON świe­ca; BYREDO świe­ca; CIRE TRUDON świe­ca;  Jo Malo­ne Lon­don Peony & Blush Suede świe­ca.

Aktu­al­nie wszy­scy w cią­gu dnia może­my wygo­spo­da­ro­wać chwi­lę dla sie­bie – tak­że po to, aby bez­tro­sko roz­ko­szo­wać się pięk­ny­mi świa­ta­mi czy zapa­cha­mi i by odpa­lić je nawet w cią­gu dnia (nie tyl­ko wie­czo­rem). Nale­ży bowiem pamię­tać, że zapa­chy mają moc prze­nie­sie­nia w dowol­ne miej­sce i czas. Przy­tul­ne, cięż­kie nuty drzew­ne i dym­ne albo pikant­ne akor­dy połą­czo­ne ze słod­ką wani­lią – wybór zapa­chów jest ogrom­ny. 

Oprócz świec, któ­re nie tyl­ko dają pięk­ny zapach, ale nie­rzad­ko są tak­że ozdo­bą naszych wnętrz, do wybo­ru masz tak­że kadzi­deł­ka (np. Astier de Vil­lat­te dostęp­ne np. w Mood­scent Bar) i pach­ną­cy papier (np. Papier d’Armenie dostęp­ne np. w Mood­scent Bar).

Praw­dzi­wi znaw­cy i miło­śni­cy świec dosko­na­le wie­dzą, jak spra­wić, by spa­la­ły się znacz­nie dłu­żej i efek­tow­niej. Od cze­go zatem naj­le­piej zacząć? Kil­ka godzin przed jej „wła­ści­wym| odpa­le­niem zapa­laj świe­cę po to, aby mogła sto­pić się gór­na war­stwa wosku, co następ­nie gwa­ran­tu­je rów­no­mier­ne spa­la­nie przy następ­nym jej odpa­le­niu. Wosk ma pamięć i dla­te­go waż­ne jest, aby nie pomi­jać tego kro­ku. Gadżet w posta­ci tłu­mi­ka pozwo­li odpo­wied­nio i bez­piecz­ne uga­sić pło­mień, a jed­no­cze­śnie zmi­ni­ma­li­zu­je dym z kno­ta. Jeśli masz moż­li­wość, ustaw dłu­gość kno­ta na opty­mal­ną dłu­gość 3–5 mm, co zapew­ni znacz­nie wydaj­niej­sze spa­la­nie – nie zapo­mi­naj tak­że o przy­ci­na­niu knota.

Nie­za­leż­nie od tego, czy szu­ka­cie inten­syw­ne­go, czy też koją­ce­go zapa­chu, nasza redak­cja przy­go­to­wa­ła dla Was wybór 13 naj­pięk­niej­szych świec, kadzi­de­łek i pach­ną­ce­go papieru.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
DesignMiejsca

Magia zapachów w pierwszym wolnostojącym butiku Jo Malone London w Polsce

Jo Malo­ne Lon­don otwie­ra pierw­szy fla­go­wy butik w War­sza­wie. W ten spo­sób bry­tyj­ska mar­ka chce zapew­nić moż­li­wość bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z klien­tem. Zwłasz­cza, że zapa­chy nie tyl­ko two­rzą, ale i towa­rzy­szą naszym wspo­mnie­niom.  Dom zapa­cho­wy Jo…
Więcej
Uroda

Błysk gwiezdnego pyłu - perfekcyjne prezenty z limitowanej kolekcji Jo Malone London Christmas Collection

Jo Malo­ne Lon­don od ponad 20 lat sły­nie z wywa­żo­nych, ele­ganc­kich zapa­chów. Co roku, w oko­li­cach świąt, mar­ka szcze­gól­nie dba o wszyst­kie nasze zmy­sły, wycho­dząc na prze­ciw naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cym, pro­po­nu­jąc wyjąt­ko­wo opra­wio­ne, zaska­ku­ją­ce kom­po­zy­cje zapachowe.…
Więcej
Uroda

Ponadczasowe, owocowe nuty w limitowanej edycji kolekcji English Pear & Freesia Jo Malone London

Sma­ko­wi­ta kom­po­zy­cja zain­spi­ro­wa­na wido­kiem sadów ską­pa­nych w zło­ci­stych pro­mie­niach słoń­ca, przy­wo­dzą­ca na myśl zmy­sło­wą świe­żość led­wo co doj­rza­łych gru­szek, otu­lo­na bukie­tem rado­snych, bia­łych fre­zji, któ­rych wyjąt­ko­we kwia­ty roz­ta­cza­ją wokół aurę nie­win­no­ści i rześ­kiej delikatności –…
Więcej