Jedzenie

Lody bakaliowo-ajerkoniakowe

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 100 ml ajer­ko­nia­ku 175 ml mle­ka 4 łyż­ki cukru pudru 375 ml śmie­tan­ki 36% dodat­ko­wo: rodzyn­ki, tłu­czo­ne orze­chy ara­chi­do­we i pista­cje Pora­dy: Likier wymie­sza­łam z mle­kiem. Schło­dzo­ną śmie­tan­kę ubi­łam na puszy­stą pia­nę, pod…

Więcej
Jedzenie

Krewetki w sosie curry

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: (dla jed­nej oso­by) 10–15 kre­we­tek (u mnie Black Tiger) 1 sza­lot­ka 2 (lub wię­cej;)) ząb­ki czosn­ku 150 ml mle­ka koko­so­we­go 1 łyżecz­ka pasty cur­ry (lub przy­pra­wy cur­ry w prosz­ku) sok z połowy…

Więcej
Jedzenie

Najlepsze blogi kulinarne – TOP 10

Lubi­cie prze­glą­dać blo­gi kuli­nar­ne i czer­pać z nich inspi­ra­cje? Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was zesta­wie­nie naszych ulu­bio­nych blo­gów, z któ­rych korzy­sta­my na co dzień kie­dy nie wie­my co wycza­ro­wać na obiad, śnia­da­nie czy wyjąt­ko­wą oka­zję świą­tecz­ną. Jakie są Wasze ulu­bio­ne blogi?

Więcej
Jedzenie

Jakie właściwości posiadają zioła?

Począ­tek wio­sny jest ide­al­nym momen­tem na wpro­wa­dze­nie zmian na kuchen­nym para­pe­cie. Zie­lo­ne, pach­ną­ce i świe­że zio­ła nie tyl­ko pięk­nie wyglą­da­ją, lecz są nie­zbęd­ne do posta­wie­nia krop­ki nad i w potra­wach. Kope­rek, maje­ra­nek, bazy­lia – dla­cze­go war­to posa­dzić ogró­dek we wła­snej kuchni?

Więcej
Styl życiaTechnologia

Technologia przyszłości blisko nas

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Trud­no dziś obyć się bez nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, nawet gdy­by­śmy chcie­li, to dla­cze­go by nie uła­twić sobie życia? To wła­śnie naj­bar­dziej nowa­tor­skie roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne rok rocz­nie wybie­ra­ne są przez czytelników…

Więcej
DesignStyl życia

MUST HAVE DLA TWOJEGO DOMU

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: hm.com, zarahome.com amazingdecor.pl. smukke.pl Meta­lo­we koszy­ki Moż­na je zasto­so­wać prak­tycz­nie w każ­dym pomiesz­cze­niu – od salo­nu po łazien­kę. W zależ­no­ści od tego, jaki koszyk wybie­rze­my, ich nie­ty­po­we kształ­ty przy­cią­ga­ją wzrok i nadają…

Więcej
Jedzenie

Panierowane pieczarki z rukolą i sosem czosnkowym

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 20 kape­lu­szy pie­cza­rek 1 jaj­ko buł­ka tar­ta 2 łyż­ki tar­te­go par­me­za­nu sól & pieprz, słod­ka papry­ka olej do sma­że­nia Pora­dy: Wyszo­ro­wa­ne kape­lu­sze obto­czy­łam w roz­mą­co­nym jaj­ku, a następ­nie w buł­ce tartej…

Więcej
Styl życiaTechnologia

Canon XC10 – niewielka i lekka kamera z funkcją fotografowania!

Canon zapre­zen­to­wał XC10 – nie­wiel­ką i lek­ką kame­rę z funk­cją foto­gra­fo­wa­nia, któ­ra daje moż­li­wość nagry­wa­nia w jako­ści 4K. Model ten skie­ro­wa­ny jest do począt­ku­ją­cych ope­ra­to­rów i użyt­kow­ni­ków, któ­rzy chcą sta­le roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści. Kame­ra zosta­ła wypo­sa­żo­na w funk­cje zna­ne już z serii Cine­ma EOS. Ofe­ru­je nie­zwy­kłą wszech­stron­ność reje­stro­wa­nia obra­zu, a dzię­ki nie­wiel­kim roz­mia­rom spraw­dza się w pra­cy nie­za­leż­nych ope­ra­to­rów oraz jako dodat­ko­wa kame­ra na pla­nie więk­szych pro­duk­cji filmowych.

Więcej
NewsroomUroda

Czym jest piękno?

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Ludzie potrze­bu­ją defi­ni­cji. Tacy już jeste­śmy. Lubi­my, kie­dy coś jest jasno okre­ślo­ne, wyraź­nie i przej­rzy­ście nazwa­ne. Co jest oczy­wi­ście logicz­ne, gdyż zde­fi­nio­wa­nie zna­czy tyle, co okre­śle­nie. Jed­nak pew­nych pojęć nie da się zdefiniować.…

Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Zrób to sama! Piękny dom na Wielkanoc.

Co roku w okre­sie przed­świą­tecz­nym w skle­pach moż­na zna­leźć mnó­stwo deko­ra­cji. Por­ce­la­no­we figur­ki, szkla­ne pisan­ki, sztucz­ne kwia­ty i ozdob­ne gałąz­ki. Wszyst­ko to w tra­dy­cyj­nych kolo­rach Wiel­ka­no­cy zie­lo­nym i żół­tym. W zasa­dzie moż­na wycią­gnąć zaku­pio­ne w zeszłym roku deko­ra­cje.  A może by lepiej spędzić…

Więcej
MuzykaVers24 Bloguje

Sia “Big Girls Cry” – przerost formy nad treścią?

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Nie było chy­ba oso­by, któ­ra prze­szła obo­jęt­nie obok kli­pów z udzia­łem 12-let­niej Mad­die Zie­gler. Dziew­czyn­ka wzię­ła udział w pro­jek­cie inno­wa­cyj­nym i rady­kal­nym, przez co też kon­tro­wer­syj­nym. Zamie­sza­nie wywo­ła­ła zaś Sia, austra­lij­ska wokalistka…

Więcej