JedzenieStyl życia

Lekkie i proste danie – bakłażany z wolnowaru

Dużo czasu spędzamy obecnie w domu, dlatego teraz jest idealny czas na wprowadzenie do naszego codziennego jadłospisu lekkich i prostych dań, szczególnie w postaci warzyw, których wciąż jemy zdecydowanie za mało. Szczególnie teraz, gdy zaczyna się okres wiosenny i możemy pozwolić sobie na świeże warzywa i owoce.

bakłażany z wolnowaru

Nale­żą­cy do rodzi­ny z gatun­ku psian­ko­wa­tych – bakła­żan, zali­cza się wbrew powszech­nym prze­ko­na­niom do owo­ców. Mimo to, posia­da sze­reg war­to­ści odżyw­czych. Jed­ną z naj­więk­szych zalet bakła­ża­na jest jego nisko­ka­lo­rycz­ność, bowiem w 100 g tego warzy­wa znaj­du­je się nie­co ponad 20 kcal – w 90% skła­da się on z wody, 2% sta­no­wią zaś cukry. Bakła­żan to ponad­to praw­dzi­wa skarb­ni­ca mine­ra­łów. Pota­su, magne­zu czy wap­nia. Jest tak­że dobrym źró­dłem błon­ni­ka. To fio­le­to­wo-gra­na­to­we warzy­wo ma rów­nież sil­ne wła­ści­wo­ści detok­sy­ka­cyj­ne, popra­wia prze­mia­nę mate­rii, a tak­że zapo­bie­ga cho­ro­bom ukła­du krą­że­nia. Ponad­to, dzię­ki swo­jej nie­ty­po­wej skór­ce, boga­tej w związ­ki feno­lo­we, wśród któ­rych znaj­du­ją się m.in. sil­nie anty­utle­nia­ją­ce anto­cy­ja­ny. Warzy­wo to dzia­ła sil­nie anty­utle­nia­ją­co i zawie­ra wła­ści­wo­ści antyrakowe.

Pie­czo­ne bakła­ża­ny przy­go­to­wy­wa­ne w wol­no­wa­rze to świet­ny pomysł na lek­ki i wcze­sny lunch, obiad czy kola­cję. Wol­no­wa­ry to urzą­dze­nia, któ­re świet­nie się spraw­dzą w cza­sie „home offi­ce”. Nie musi­my spę­dzać nad nimi zbęd­ne­go cza­su. Dania zro­bią się prak­tycz­nie same i będą na nas cze­kać cie­płe i goto­we do spo­ży­cia. 

 

Koniecz­nie sprawdź­cie prze­pis naszej redak­cji na bakła­ża­ny z wol­no­wa­ru Crock-Pot.

bakłażany z wolnowaru

Do prze­pi­su potrzebujecie:

 • 2 bakła­ża­ny;
 • 4 łyż­ki oliwy;
 • 1 cebu­la;
 • 3 ząb­ki czosnku;
 • 1 paprycz­ka chili;
 • 1 łyż­ka paprycz­ki chil­li w proszku;
 • sok z pół cytryny;
 • 1 łyżecz­ka mie­lo­nej wędzo­nej papryki;
 • 1 łyżecz­ka mie­lo­nej słod­kiej papryki;
 • 1 pusz­ka kro­jo­nych pomidorów;
 • 2 łyż­ki kon­cen­tra­tu pomidorowego;
 • sól;
 • pieprz;
 • opcjo­nal­nie twar­dy ser;

Bakła­ża­ny pokrój w pla­ster­ki i posyp je z dwóch stron solą. Odłóż na ok. 30 minut, aż na bakła­ża­nie zbie­rze się woda. Na patel­ni pod­smaż cebu­lę, drob­no posie­ka­ny czo­snek, pokro­jo­ną paprycz­kę chil­li oraz chil­li w prosz­ku. Wytrzyj bakła­ża­na papie­ro­wym ręcz­ni­kiem i pokrój drob­niej. Następ­nie, prze­łóż całość do miski wol­no­wa­ru i dodaj pomi­do­ry z zale­wą, pastę pomi­do­ro­wą oraz sok z cytry­ny. Wszyst­ko dopraw słod­ką i wędzo­ną papry­ką, solą i pie­przem. Wszyst­ko razem wymie­szaj i ustaw urzą­dze­nie na 4h na poziom LOW.

bakłażany z wolnowaru

 

Smacz­ne­go!

Prze­pis powstał we współ­pra­cy z mar­ką Crock-Pot.

Komentarze

komentarzy