Inna

Pop-art i klasycy awangardy – Warhol, Fangor, Dobkowski, Vasarely – czerwcowe wystawy sztuki współczesnej w DESA Unicum

W czerw­cu war­szaw­ski dom aukcyj­ny DESA Uni­cum sta­nie się cen­trum sztu­ki współ­cze­snej. Dzię­ki zgro­ma­dzo­nym na wysta­wach obiek­tom, będzie moż­na odkryć nie­zwy­kle fascy­nu­ją­cy świat barw­ne­go pop-artu i bez­kom­pro­mi­so­wej awan­gar­dy. To wyjąt­ko­wa oka­zja, żeby na żywo obejrzeć…

Więcej
Inna

Spełniaj fryzjerskie marzenia z Hair Team Łukasz Urbański

Kon­kurs Urban­ski­xJO­ICO już wystar­to­wał! To może być począ­tek wiel­kiej karie­ry dla mło­dych, uta­len­to­wa­nych i ambit­nych fry­zje­rów. Pierw­szy etap zaba­wy już toczy się na pro­fi­lu insta­gra­mo­wym @lukaszurbanskihair i potrwa do 20.06. Nie ma na co czekać,…

Więcej
Inna

Profesjonalna higienizacja jamy ustnej u dzieci w klinice Better

Aby cie­szyć się zdro­wym, pięk­nym uśmie­chem nale­ży dbać o pra­wi­dło­wą higie­nę jamy ust­nej przed poja­wie­niem się u dziec­ka pierw­szych zębów. Zanim poja­wią się zęby nale­ży oczysz­czać dzią­sła dziec­ka gazi­kiem z wodą. Brak oczysz­cza­nia wywo­łu­je gro­ma­dze­nie się miękkiej,…

Więcej
Inna

Ogród, który leczy, czyli wyjątkowy projekt w ramach akcji charytatywnej „Praca człowieka dla człowieka”

Ogród, któ­ry leczy: Wspól­ny pro­jekt Archi­tek­tów bez gra­nic (OW SARP), pra­cow­ni archi­tek­to­nicz­nej Tre­mend i Fun­da­cji Daje­my Dzie­ciom Siłę Archi­tek­ci bez gra­nic (OW SARP),  zre­ali­zo­wa­ny w ramach wyjąt­ko­wej akcji cha­ry­ta­tyw­nej „Pra­ca czło­wie­ka dla czło­wie­ka”, któ­rej inspi­ra­cją stały…

Więcej
Inna

Z miłości do pięknych przedmiotów - 8288 concept store

8288 con­cept sto­re to abso­lut­nie magicz­ne miej­sce, w któ­rym już od wej­ścia czuć miłość do pięk­nych przed­mio­tów i obiek­tów. Magicz­ne, bo sto­ją za nim war­to­ści i prze­sła­nie, któ­re­go próż­no szu­kać pod szyl­dem mul­ti­bran­do­we­go skle­pu. Jego…

Więcej
InnaUroda

Kwas mlekowy - jak  działa i jak go stosować?

Kwas mle­ko­wy powsta­je w ludz­kich mię­śniach pod­czas wysił­ku fizycz­ne­go. A jak dzia­ła na skó­rę? Wyka­zu­je dzia­ła­nie bak­te­rio­bój­cze, dla­te­go tak czę­sto znaj­dzie­my go w pro­duk­tach do higie­ny intym­nej. To jed­nak nie jego jedy­ne zasto­so­wa­nie. Kwas mlekowy,…

Więcej
Inna

Trądzik na plecach - jak się go pozbyć?

Skó­ra na ple­cach może cho­ro­wać tak samo, jak skó­ra na twa­rzy. Nie war­to więc przy­kry­wać pro­ble­mu trą­dzi­ku na ple­cach pod ubra­niem, ale odpo­wied­nią pie­lę­gna­cją sku­tecz­nie się z nim poże­gnać. Co zro­bić, aby zapo­mnieć o wypryskach…

Więcej
InnaUroda

Witamina B3 - jak działa i jak stosować niacynamid? 

Wita­mi­ny dzia­ła­ją zba­wien­nie na nasz cały orga­nizm – zarów­no od środ­ka jak i od zewnątrz. Hamu­ją sta­rze­nie się skó­ry, uela­stycz­nia­ją ją i likwi­du­ją jej pro­ble­my. Doda­ją nam ener­gii, zmniej­sza­ją znu­że­nie i pozy­tyw­nie wpły­wa­ją na układ…

Więcej
Inna

Poznaj nową szczotkę Tangle Teezer The Ultimate

Masz rano duży pro­blem ze spię­ciem, zwią­za­niem wło­sów dokład­nie tak jak dziew­czy­ny na Insta­gra­mie? Kosmy­ki odsta­ją, a żaden grze­bień ani szczot­ka nie poma­ga? To za chwi­lę będzie histo­ria. Tan­gle Teezer przed­sta­wia nową szczot­kę z rączką,…

Więcej
InnaKsiążkiKultura

Kryminały - propozycje książek

Oto tytu­ły, któ­re w ostat­nim cza­sie skra­dły nasze ser­ca i nie pozwo­li­ły się ode­rwać od kolej­nych roz­dzia­łów.  Zapo­znaj się z naszy­mi pro­po­zy­cja­mi i zatrać się w lek­tu­rze kry­mi­na­łów, tak jak my. Życie po życiu / Aleksandra…

Więcej