Poznaj nową szczotkę Tangle Teezer The Ultimate

Masz rano duży pro­blem ze spię­ciem, zwią­za­niem wło­sów dokład­nie tak jak dziew­czy­ny na Insta­gra­mie? Kosmy­ki odsta­ją, a żaden grze­bień ani szczot­ka nie poma­ga? To za…

NIEZWYKŁA KOLABORACJA LOCAL HEROES X #SEXEDPL JUŻ DOSTĘPNA NA SHOWROOM.PL

Naresz­cie! Wraz z pre­mie­rą książ­ki „#SEXEDPL. Roz­mo­wy Anji Rubik o doj­rze­wa­niu, miło­ści i sek­sie” do sprze­da­ży wcho­dzi spe­cjal­na mini kolek­cja stwo­rzo­na w kola­bo­ra­cji Local Hero­es…

Rebranding wśród domów mody – ryzykowny pomysł, czy przemyślana strategia?

W histo­rii mody nie­jed­na mar­ka zde­cy­do­wa­ła się zmie­nić swo­je logo. Nigdy jed­nak na taką ska­lę. W ostat­nich latach mamy do czy­nie­nia z grun­tow­ną zmia­ną war­ty…

Kryminały – propozycje książek

Oto tytu­ły, któ­re w ostat­nim cza­sie skra­dły nasze ser­ca i nie pozwo­li­ły się ode­rwać od kolej­nych roz­dzia­łów.  Zapo­znaj się z naszy­mi pro­po­zy­cja­mi i zatrać się…

Poszukujemy kreatywnych ludzi na stanowisko dziennikarza!

Redak­cja Vers-24 zapra­sza do współ­pra­cy! Poszu­ku­je­my mło­dych kre­atyw­nych ludzi do nasze­go zespo­łu!