Inna

Trądzik na plecach - jak się go pozbyć?

Skó­ra na ple­cach może cho­ro­wać tak samo, jak skó­ra na twa­rzy. Nie war­to więc przy­kry­wać pro­ble­mu trą­dzi­ku na ple­cach pod ubra­niem, ale odpo­wied­nią pie­lę­gna­cją sku­tecz­nie się z nim poże­gnać. Co zro­bić, aby zapo­mnieć o wypry­skach…

Więcej
InnaUroda

Witamina B3 - jak działa i jak stosować niacynamid? 

Wita­mi­ny dzia­ła­ją zba­wien­nie na nasz cały orga­nizm – zarów­no od środ­ka jak i od zewnątrz. Hamu­ją sta­rze­nie się skó­ry, uela­stycz­nia­ją ją i likwi­du­ją jej pro­ble­my. Doda­ją nam ener­gii, zmniej­sza­ją znu­że­nie i pozy­tyw­nie wpły­wa­ją na układ…

Więcej
Inna

Poznaj nową szczotkę Tangle Teezer The Ultimate

Masz rano duży pro­blem ze spię­ciem, zwią­za­niem wło­sów dokład­nie tak jak dziew­czy­ny na Insta­gra­mie? Kosmy­ki odsta­ją, a żaden grze­bień ani szczot­ka nie poma­ga? To za chwi­lę będzie histo­ria. Tan­gle Teezer przed­sta­wia nową szczot­kę z rącz­ką,…

Więcej
InnaKsiążkiKultura

Kryminały - propozycje książek

Oto tytu­ły, któ­re w ostat­nim cza­sie skra­dły nasze ser­ca i nie pozwo­li­ły się ode­rwać od kolej­nych roz­dzia­łów.  Zapo­znaj się z naszy­mi pro­po­zy­cja­mi i zatrać się w lek­tu­rze kry­mi­na­łów, tak jak my. Życie po życiu /…

Więcej