Kryminały – propozycje książek

Oto tytu­ły, któ­re w ostat­nim cza­sie skra­dły nasze ser­ca i nie pozwo­li­ły się ode­rwać od kolej­nych roz­dzia­łów.  Zapo­znaj się z naszy­mi pro­po­zy­cja­mi i zatrać się…

MUST HAVE – OKULARY ZERÓWKI

Oku­la­ry zerów­ki to zde­cy­do­wa­nie jeden z moc­niej­szych tren­dów tego sezo­nu – noszą je wszy­scy, w szcze­gól­no­ści Ci, któ­rzy mają dosko­na­ły wzrok! Bo teraz oku­la­ry to…

Burza- balet w Operze Narodowej

Ten spek­takl Krzysz­to­fa Pasto­ra jest owo­cem współ­pra­cy Pol­skie­go Bale­tu Naro­do­we­go z Het Natio­na­le Bal­let w Amster­da­mie. Powstał tam w 2014 roku, a w tym sezo­nie poja­wi się w wyko­na­niu nasze­go…

Je suis Charlie, kiedy krzyk zamienia się w milczenie.

Tekst: Kin­ga War­szaw­ska Zdję­cia: TVN24 Lubi­my krzy­czeć o wol­no­ści sło­wa, łama­niu naszych praw, tym, że coś nas obra­ża i ude­rza w nasze prze­ko­na­nia. Łatwo nam…

Anna Przybylska nie żyje. Nikt nie chciał by te nagłówki stały się faktem.

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: Google.com Z przy­kro­ścią powie­la­my infor­ma­cję o śmier­ci Anny Przy­byl­skiej. Cenio­na pol­ska aktor­ka, żona pił­ka­rza, mat­ka trój­ki dzie­ci, po cięż­kiej wal­ce z…

India essentials

  Asos jeans & Other Sto­ries swe­at­shirt Asos sho­es Asos sun­glas­ses For Vers-24, War­saw _____ POLECAJCIE:

Jesień o zapachu pomarańczy!

 Tekst: Anna Jan­kow­ska Wybór: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: savoirflair.com, net-a-porter.com, polyvore.com Lato nie­ubła­ga­nie dobie­ga koń­ca, a soczy­sty odcień oran­żu na ubra­niach i dodat­kach pozo­sta­je z nami na…

Poszukujemy kreatywnych ludzi na stanowisko dziennikarza!

Redak­cja Vers-24 zapra­sza do współ­pra­cy! Poszu­ku­je­my mło­dych kre­atyw­nych ludzi do nasze­go zespo­łu!