PolecaneUrodaVers24 favorites

DLACZEGO WARTO SIĘGNĄĆ PO KOSMETYKI Z WITAMINĄ C?

Jeżeli w ogóle możemy stwierdzić, że jakaś witamina jest tą „najmodniejszą” – z pewnością jest to witamina C. Już od dłuższego czasu mówi się o jej dobroczynnym działaniu – ta nie tylko wzmacnia układ odpornościowy i zwalcza wodne rodniki, ale również bierze udział w produkcji kolagenu i podstawowych białek w organizmie. Tak naprawdę można byłoby rozprawiać o niej długo, ale dziś skupimy się na jej zastosowaniu w kosmetyce. Wyjaśniamy, dlaczego warto sięgnąć po pielęgnacyjne produkty wzbogacone właśnie o ten „super składnik” i u kogo sprawdzą się najlepiej.

KOSMETYKI Z WITAMINĄ C: INSTITUT ESTHEDERM – INTENSIVE VITAMINE C, BEAUTY BOX BY KLINIKA LA PERLA – C NANO ACTIVE, SESDERMA – C-VIT RADIANCE MLECZKO DO CIAŁA, MEDEX BIO SCIENCE COSMETICS  – WITAMINA C 30%

KOSMETYKI Z WITAMINĄ C: INSTITUT ESTHEDERM – INTENSIVE VITAMINE C, BEAUTY BOX BY KLINIKA LA PERLA – C NANO ACTIVE, SESDERMA – C‑VIT RADIANCE MLECZKO DO CIAŁA, MEDEX BIO SCIENCE COSMETICS  – WITAMINA C 30%

Co praw­da kosme­ty­ki z wita­mi­ną C w skła­dzie nie są niczym nowym, jed­nak nie trud­no odnieść wra­że­nie, że w ostat­nim cza­sie na ryn­ku poja­wi­ło się ich bar­dzo dużo. Zacznij­my od początku…

– Wita­mi­na C sty­mu­lu­je fibro­bla­sty do syn­te­zy kola­ge­nu, dzię­ki cze­mu zmarszcz­ki sta­ją się mniej widocz­ne, a ela­stycz­ność skó­ry wzra­sta. Jest też sil­nym prze­ciw­u­tle­nia­czem, chro­ni skó­rę (DNA, biał­ka i lipi­dy) przed szko­dli­wym dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków oraz wspo­ma­ga ochro­nę przed pro­mie­nio­wa­niem UV. Ponad­to wyka­zu­je wła­ści­wo­ści roz­ja­śnia­ją­ce, hamu­jąc pro­duk­cję barw­ni­ka (mela­ni­ny) i nie dopro­wa­dza­jąc do powsta­wa­nia nowych prze­bar­wio­nych zmian na skó­rze – mówi Mal­wi­na Zasa­da, Tra­ining Mana­ger mar­ki Insti­tut Esthe­derm. Jak już zosta­ło wspo­mnia­ne – kosme­ty­ki z wita­mi­ną C są ide­al­ną bro­nią w zwal­cza­niu prze­bar­wień i nie­este­tycz­nych plam. – W wal­ce z prze­bar­wie­nia­mi pomoc­na będzie wita­mi­na C, któ­ra wyka­zu­je dzia­ła­nie depig­men­ta­cyj­ne poprzez koope­ra­cję z jona­mi mie­dzi, nie­zbęd­ny­mi do prze­bie­gu pro­ce­su mela­no­ge­ne­zy, czy­li two­rze­nia barw­ni­ka. Zmniej­sza to aktyw­ność enzy­mu tyro­zy­na­zy, któ­ra zapo­cząt­ko­wu­je cykl reak­cji w pro­ce­sie two­rze­nia mela­ni­ny, a co za tym idzie – ogra­ni­cza ilość wytwa­rza­nej mela­ni­ny – wyja­śnia Mal­wi­na Zasa­da. Tutaj nie spo­sób nie wspo­mnieć, że klu­czo­we są pre­pa­ra­ty do sto­so­wa­nia na skó­rę, nie wita­mi­na przyj­mo­wa­na w poży­wie­niu czy jako suple­ment die­ty. Tera­pia depig­men­tu­ją­ca, w for­mie kre­mu lub serum, powin­na być sto­so­wa­na regu­lar­nie, naj­le­piej rano oraz wieczorem.

Kosme­ty­ki z wita­mi­ną C – sto­so­wać latem czy nie?

Jed­no z czę­ściej zada­wa­nych pytań o kosme­ty­ki z wita­mi­ną C brzmi: czy moż­na sto­so­wać je wio­sną i latem? I wła­ści­wie wca­le nas to nie dzi­wi – w koń­cu wita­mi­na C to ina­czej kwas askor­bi­no­wy. A z kwa­sa­mi powin­ny­śmy obcho­dzić się ostroż­nie. Cho­ciaż tak wła­ści­wie kre­mu czy serum we wspo­mnia­nym skład­ni­kiem nie powin­ny­śmy się oba­wiać. A nawet wię­cej – sto­so­wa­nie kosme­ty­ków z wita­mi­ną C ma naj­więk­szy sens wła­śnie w cie­plej­szych porach roku. Eks­per­ci zgod­nie twier­dzą, że mają one wpływ na reduk­cję uszko­dzeń komó­rek spo­wo­do­wa­ną szko­dli­wym pro­mie­nio­wa­niem UV. Serum z wita­mi­ną C nało­żo­ne pod krem z fil­trem dodat­ko­wo wzmac­nia jego dzia­ła­nie, przez co chro­ni skó­rę przed obja­wa­mi foto­sta­rze­nia. – Kwas askor­bi­no­wy jest wyso­ce nie­sta­bil­ną czą­stecz­ką, któ­ra łatwo ule­ga utle­nie­niu, co moż­na zaob­ser­wo­wać w zmia­nie kolo­ru pre­pa­ra­tu na żół­ty. Dla­te­go waż­ne jest sto­so­wa­nie sta­bil­nych pochod­nych wita­mi­ny C w pro­duk­tach kosme­tycz­nych, ponie­waż są one w sta­nie bez­po­śred­nio uwal­niać kwas askor­bi­no­wy do naskór­ka – wyja­śnia Mal­wi­na Zasa­da. – Tetra­izo­pal­mi­ty­nian askor­by­lu posia­da wie­le zalet, a ze wzglę­du na swo­je sil­ne dzia­ła­nie anty­ok­sy­da­cyj­ne zale­ca się sto­so­wać przez cały rok pre­pa­ra­ty wzmoc­nio­ne jego dzia­ła­niem –szcze­gól­nie te w kom­bi­na­cji z wita­mi­ną E – dodaje.

Co musi mieć kosme­tyk z wita­mi­ną C, żeby dzia­łał? – Wita­mi­na C jest bar­dzo sku­tecz­ną sub­stan­cją, ale żeby wyka­za­ła dzia­ła­nie na skó­rę, powin­na mieć odpo­wied­nio sta­bil­ną postać i być bio­do­stęp­na, czy­li dobrze przy­swa­jal­na przez naszą skó­rę. Nad­mier­ne nasło­necz­nie­nie i nie­od­po­wied­nia tem­pe­ra­tu­ra mogą spo­wo­do­wać jej utle­nia­nie. Wita­mi­na C w towa­rzy­stwie innych anty­ok­sy­dan­tów zwięk­sza swo­ją sta­bil­ność, a dodat­ko­we umiesz­cze­nie jej w nośni­kach, np. lipo­so­mach, gwa­ran­tu­je lep­sze prze­ni­ka­nie oraz ochro­nę przed szko­dli­wym dzia­ła­niem czyn­ni­ków zewnętrz­nych – tłu­ma­czy Ane­ta Wal­czak, kosme­to­log i eks­pert­ka mar­ki Sesderma.

Jakie kosme­ty­ki z wita­mi­ną C wybrać?

Wybór kosme­ty­ków z wita­mi­ną C jest ogrom­ny, więc decy­zja z pew­no­ścią nie będzie pro­sta. Wybra­ły­śmy kil­ka pro­duk­tów, na któ­re war­to zwró­cić uwa­gę pod­czas kolej­nych kosme­tycz­nych zaku­pów. Co polecamy?

INSTITUT ESTHEDERM – INTENSIVE VITAMINE C – 329 zł / 50 ml

INSTITUT ESTHEDERM – INTENSIVE VITAMINE C

INSTITUT ESTHEDERM – INTENSIVE VITAMINE C

Zaawan­so­wa­ny krem z wita­mi­ną C o dzia­ła­niu roz­ja­śnia­ją­cym prze­bar­wie­nia, wygła­dza­ją­cym i wyrów­nu­ją­cym powierzch­nię skó­ry. Redu­ku­je prze­bar­wie­nia, regu­lu­je mecha­ni­zmy pig­men­ta­cyj­ne, roz­ja­śnia pozo­sta­wia­jąc skó­rę oczysz­czo­ną i wyrów­na­ną. Ujędr­nia i wyrów­nu­je powierzch­nię skó­ry, sty­mu­lu­je syn­te­zę kola­ge­nu, kory­gu­jąc drob­ne linie i zmarszcz­ki. Chro­ni przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi, spo­wal­nia foto­sta­rze­nie skó­ry. Przy­jem­na, kre­mo­wa kon­sy­sten­cja, któ­ra szyb­ko się wchła­nia. Nie pozo­sta­wia tłu­ste­go fil­mu na skó­rze, nie jest klejący.

BEAUTY BOX BY KLINIKA LA PERLA – C NANO ACTIVE – 190 ZŁ / 50 ML

BEAUTY BOX BY KLINIKA LA PERLA – C NANO ACTIVE

BEAUTY BOX BY KLINIKA LA PERLA – C NANO ACTIVE

Krem mutli­funk­cyj­ny opar­ty na inno­wa­cyj­nej recep­tu­rze – połą­cze­niu 100% aktyw­nej wita­mi­ny C (AA2G™)  z uni­kal­ny­mi nano­me­ta­la­mi. Sku­tecz­nie redu­ku­je pla­my i prze­bar­wie­nia oraz wyrów­nu­je kolo­ryt skó­ry, dzię­ki cze­mu odzy­sku­je ona swój zdro­wy blask i wital­ność. Zasto­so­wa­na w kre­mie sta­bil­na postać wita­mi­ny C, zwal­cza wol­ne rod­ni­ki, chro­ni skó­rę przed przed­wcze­snym foto­sta­rze­niem oraz przy­spie­sza złusz­cza­nie prze­bar­wio­nych warstw naskór­ka. Kwas kojo­wy wraz z ade­no­zy­ną poma­ga­ją uzy­skać bar­dziej sku­tecz­ne efek­ty wybie­la­nia, rege­ne­ru­ją skó­rę, wygła­dza­ją ją i spły­ca­ją zmarszcz­ki.  Inno­wa­cyj­nie zasto­so­wa­na nano­pla­ty­na i nano­miedź ogra­ni­cza­ją powsta­wa­nie sta­nów zapal­nych, któ­re są m.in. przy­czy­ną szyb­sze­go sta­rze­nia się skó­ry. Dzię­ki wyso­kiej daw­ce nisko­czą­stecz­ko­we­go kwa­su hia­lu­ro­no­we­go w połą­cze­niu z tre­ha­lo­zą, skó­ra sta­je się aksa­mit­nie gład­ka, jedwa­bi­sta oraz dogłęb­nie nawilżona.

MEDEX BIO SCIENCE COSMETICS  – WITAMINA C 30% (4 X STABILIZOWANA) – 279 ZŁ / 20 ML

MEDEX BIO SCIENCE COSMETICS  – WITAMINA C 30%

MEDEX BIO SCIENCE COSMETICS  – WITAMINA C 30%

Serum z wita­mi­na C 30% posia­da sze­ro­kie zasto­so­wa­nie i jest dedy­ko­wa­ny dla każ­de­go typu skó­ry z róż­ny­mi pro­ble­ma­mi. Od sta­rze­nia przez hiper­pig­men­ta­cje po skó­rę wraż­li­wą i deli­kat­ną. Wita­mi­na C (L‑kwas askor­bi­no­wy) w serum jest 4‑krotnie sta­bi­li­zo­wa­na, dzię­ki cze­mu jest bar­dzo trwa­ła che­micz­nie i sta­bil­na oraz dobrze tole­ro­wa­na przez skó­ry wraż­li­we. Ma zdol­ność do absorp­cji, nie utle­nia się i nie tra­ci swo­ich wła­ści­wo­ści, jak to ma miej­sce w przy­pad­ku form nie­sta­bil­nych naj­czę­ściej spo­ty­ka­nych. Wita­mi­na C Medex‘a jest lipo­fil­na (roz­pusz­czal­na w tłusz­czach), dzię­ki cze­mu jest efek­tyw­nie absor­bo­wa­na przez skó­rę i w peł­ni wyko­rzy­sta­na do jej rege­ne­ra­cji. 30% stę­że­nie uda­ło się uzy­skać dzię­ki doświad­cze­niu spe­cja­li­stów Medex i wie­lo­let­nim bada­niom klinicznym.

SESDERMA – C‑VIT RADIANCE MLECZKO DO CIAŁA – 170 zł / 250 ML 

SESDERMA – C-VIT RADIANCE MLECZKO DO CIAŁA

SESDERMA – C‑VIT RADIANCE MLECZKO DO CIAŁA

Mlecz­ko boga­te w 3‑O-ety­lo­wy kwas askor­bi­no­wy, naj­bar­dziej sta­bil­ną for­mę wita­mi­ny C, odpor­ną na dzia­ła­nie niskich i wyso­kich tem­pe­ra­tur. Dosko­na­le roz­świe­tla skó­rę, dzia­ła­jąc przy tym anty­ok­sy­da­cyj­nie. Kosme­tyk popra­wia ela­stycz­ność skó­ry, napra­wia komór­ki uszko­dzo­ne z powo­du dzia­ła­nia wol­nych rod­ni­ków oraz wyrów­nu­je kolo­ryt skó­ry. Mlecz­ko zawie­ra ponad­to kwas tra­nek­sa­mo­wy, któ­ry sprzy­ja dogłęb­ne­mu nawil­że­niu skó­ry oraz roz­ja­śnie­niu prze­bar­wień róż­ne­go pocho­dze­nia. Tak boga­ty skład spra­wia, że nowość Ses­der­my nie tyl­ko wspie­ra syn­te­zę kola­ge­nu i dzia­ła anty­ok­sy­da­cyj­nie, ale też wyrów­nu­je kolo­ryt skó­ry, a dzię­ki dro­bin­kom zapew­nia jej natych­mia­sto­wy blask.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy