NewsroomUroda

Misja La Mer Blue Heart

Fala Zmian. W hołdzie dla morza – wiecznie żywej muzy marki La Mer.

Morze zawsze zachwycało, inspirowało i dawało wiarę marce La Mer. Od ponad dziesięciu lat firma zaangażowana jest w ochronę drogocennych mórz i oceanów na całym świecie. W tym roku kontynuujemy tę szlachetną misję, pomagając chronić obszary morskie poprzez inicjatywy zwiększające świadomość konsumentów oraz poprzez wsparcie finansowe ze strony Fundacji La Mer Blue Heart Oceans Fund. Wszystko w nadziei na zachowanie rozkwitających mórz dla przyszłych pokoleń.

Kolekcjonerski krem. Edycja limitowana Blue Heart Crème de la Mer  

 

Zaan­ga­żuj się 

Dołącz do misji La Mer Blue Heart i stwórz falę dobra, któ­ra pomo­że chro­nić sie­dli­ska oce­anicz­ne. Za każ­dy post wyko­rzy­stu­ją­cy dwa ozna­cze­nia #LaMer­Blu­eHe­art i #LaMer­Do­na­tion opu­bli­ko­wa­ny w maju i czerw­cu prze­ka­że­my 25 USD (łącz­ny budżet akcji to 650 000 dola­rów USD). Pie­nią­dze te zasi­lą fun­da­cję La Mer Blue Heart Oce­ans, wspie­ra­ją­cą pro­jek­ty ochro­ny oce­anów na całym świe­cie. Zało­żo­na w 2017 r. Fun­da­cja La Mer Blue Heart Oce­ans Fund jest zaan­ga­żo­wa­na w ochro­nę sie­dlisk mor­skich dla przy­szłych poko­leń.

Kolek­cjo­ner­ski krem. Edy­cja limi­to­wa­na Blue Heart Crème de la Mer
Każ­de­go roku limi­to­wa­na edy­cja Cre­me de la Mer jest wyra­zem miło­ści mar­ki do mórz oraz upa­mięt­nia jej zaan­ga­żo­wa­nie we wspie­ra­nie ochro­ny oce­anów. W tym roku sło­iczek kre­mu Blue Heart Crème de la Mer został ozdo­bio­ny poły­sku­ją­cym moty­wem wodo­ro­stów mor­skich i kora­low­ców. Odkryj boga­te, koją­ce i roz­świe­tla­ją­ce nawil­że­nie zain­spi­ro­wa­ne odna­wial­nym poten­cja­łem same­go morza, wzbo­ga­co­ne ręcz­nie zbie­ra­ny­mi wodo­ro­sta­mi mor­ski­mi z wybrze­ży wyspy Van­co­uver. Ten wyjąt­ko­wy krem z pew­no­ścią sta­nie się cen­nym oka­zem w kolek­cji każ­de­go miło­śni­ka mar­ki La Mer.

Kolekcjonerski krem. Edycja limitowana Blue Heart Crème de la Mer  

Kolek­cjo­ner­ski krem. Edy­cja limi­to­wa­na Blue Heart Crème de la Mer

Blue Heart Crème de la Mer – edy­cja limi­to­wa­na 100 ml 

Suge­ro­wa­na cena deta­licz­na – 1880 zł

(* Zakup kre­mu z edy­cji limi­to­wa­nej Blue Heart Crème de la Mer nie ma wpły­wu na daro­wi­zny cha­ry­ta­tyw­ne La Mer).

Zrów­no­wa­żo­ne zbio­ry

Dr Max Huber, twór­ca legen­dar­ne­go Crème de la Mer, głę­bo­ko doce­niał pięk­no morza. Dzi­siaj, w hoł­dzie dla jego dzie­dzic­twa, La Mer nadal uży­wa tyl­ko alg mor­skich, któ­re pocho­dzą ze zrów­no­wa­żo­nych zbio­rów i są ręcz­nie pozy­ski­wa­ne w dzie­wi­czych, chro­nio­nych wodach u wybrze­ży wyspy Van­co­uver. Te cudow­ne algi są ser­cem boga­te­go w skład­ni­ki odżyw­cze, legen­dar­ne­go Mirac­le Broth™, któ­ry leży u pod­staw każ­de­go pro­duk­tu La Mer.

Świę­tuj Świa­to­wy Dzień Oce­anów

W 1992 roku 8 czerw­ca został usta­no­wio­ny Świa­to­wym Dniem Oce­anów, a ofi­cjal­nie przy­ję­ty i ogło­szo­ny przez ONZ w 2009 r. Jest to dzień, w któ­rym uzna­je się i pod­kre­śla zna­cze­nie morza jako waż­ne­go eko­sys­te­mu oraz podej­mu­je dzia­ła­nia w celu zacho­wa­nia jego deli­kat­nych sie­dlisk i dzi­kiej przy­ro­dy. Dla mar­ki La Mer oce­an jest sym­bo­lem obiet­ni­cy w przy­szło­ści. La Mer sta­ra się oddać nale­ży­ty hołd temu miej­scu cudów, w któ­rym oży­wa­ją opo­wie­ści i dzi­kie wyobra­że­nia.

#LaMerBlueHeart  #LaMerDonation

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy