Uroda

#NATURALNIERAZEM

Historia marki GARNIER od ponad 100 lat opiera się na sile składników pochodzenia naturalnego, innowacyjnych technologiach oraz skutecznych formułach. Dziś, w dobie zmieniającego się świata, marka podkreśla swoje zaangażowanie i podjęte działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Marka wierzy w ideę #NATURALNIERAZEM i pod tym hasłem zorganizowała wyjątkową konferencję.

 

#NATURALNIERAZEM

Amba­sa­dor­ki GARNIER: Agniesz­ka Wię­dło­cha i Kata­rzy­na Bujakiewicz

#NATURALNIERAZEM to idea wyra­ża­ją­ca przede wszyst­kim nie­zwy­kłą syner­gię skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go i sku­tecz­no­ści for­muł pro­duk­tów mar­ki Gar­nier. Mar­ka doce­nia rów­nież natu­ral­ną potrze­bę bli­skich rela­cji, siłę przy­jaź­ni i rado­ści bycia razem, co wyra­ża poprzez dobór Amba­sa­do­rów swo­ich pro­duk­tów. 

5 czerw­ca 2019 roku w Cen­trum Pra­skim Kone­ser odby­ło się spo­tka­nie pod hasłem #NATURALNIERAZEM. Tema­tem prze­wod­nim wyda­rze­nia była trwa­ją­ca już trans­for­ma­cja mar­ki opar­ta na trzech fundamentach:
inno­wa­cyj­no­ści pod kątem natu­ral­no­ści pro­duk­tów, zrów­no­wa­żo­nym pozy­ski­wa­niu skład­ni­ków oraz ochro­nie śro­do­wi­ska. Spo­tka­nie było też zna­ko­mi­tą oka­zją do przed­sta­wie­nia Amba­sa­do­rek GARNIER: Agniesz­ki Wię­dło­chy i Kata­rzy­ny Buja­kie­wicz, któ­re są twa­rza­mi linii farb GARNIER Color Natu­rals, a od czerw­ca tego roku rów­nież żelu nawil­ża­ją­ce­go Hyalu­ro­nic Aloe Jelly.

#NATURALNIERAZEM

Gości ofi­cjal­nie przy­wi­ta­li przed­sta­wi­cie­le mar­ki Gar­nier: Kata­rzy­na Cha­ber-Osiń­ska (Com­mu­ni­ca­tion Direc­tor), Syl­wia Rosik (Mar­ke­ting Direc­tor Skin Care) oraz Rafał Sza­blic­ki (Mar­ke­ting Direc­tor Hair­ca­re and Hair­co­lor), by następ­nie odkryć przed zapro­szo­ny­mi Gość­mi – media­mi i influ­en­ce­ra­mi – świat GARNIER, natu­ral­nie. 

Na poczet wyda­rze­nia mar­ka zbu­do­wa­ła ZIELONY ŚWIAT GARNIER w peł­ni stwo­rzo­ny z mate­ria­łów z recy­klin­gu i ponow­nie nada­ją­cych się do prze­two­rze­nia. Wyjąt­ko­wa prze­strzeń, odda­ją­ca ideę trans­for­ma­cji mar­ki, skła­da­ła się z 7 stref tema­tycz­nych. Każ­da z nich pozwa­la­ła nie tyl­ko poznać, ale i poczuć na wła­snej skó­rze wyjąt­ko­we for­mu­ły i bogac­two skład­ni­ków natu­ral­nych, jak rów­nież dowie­dzieć się o szcze­gó­łach pro­gra­mów zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju i dzia­ła­niach GARNIER na poczet ochro­ny środowiska.

Garnier BIO, #NATURALNIERAZEM

Wyda­rze­nie podzie­lo­no na 7 stref tematycznych:

 • GARNIER Hyalu­ro­nic Aloe Jel­ly, pre­zen­tu­ją­cą kon­cep­cję naj­now­szej linii pie­lę­gna­cyj­nej – lek­kie­go żelu nawil­ża­ją­ce­go opar­te­go na wyjąt­ko­wym połą­cze­niu orga­nicz­ne­go alo­esu i kwa­su hia­lu­ro­no­we­go, sta­no­wią­cych sekret wyjąt­ko­we­go nawilżenia.
 • GARNIER Color Natu­rals, stre­fę koloryzacji.

Obie stre­fy łączy­ła obec­ność Amba­sa­do­rek tych linii: Agniesz­ki Wię­dło­chy i Kata­rzy­ny Bujakiewicz.

 • GARNIER Bota­nic The­ra­py, w któ­rej zapro­sze­ni Goście odda­wa­li się przy­jem­no­ści przy­rzą­dza­nia śnia­da­nia na bazie głów­nych skład­ni­ków linii Bota­nic The­ra­py Mlecz­ko koko­so­we i Makadamia.
 • GARNIER Bio, stre­fę pre­zen­tu­ją­cą naj­now­szą kon­cep­cję pro­duk­tów BIO na bazie sze­ściu pre­cy­zyj­nie dobra­nych roślin. Linia BIO powstała
  z peł­nym posza­no­wa­niem pro­ce­su pozy­ski­wa­nia surow­ców obej­mu­ją­cym etap ich eks­trak­cji i obrób­ki tech­no­lo­gicz­nej. Stre­fa BIO była rów­nież stre­fą sztu­ki, pach­ną­cą lawen­dą, ze sper­so­na­li­zo­wa­ny­mi por­tre­ta­mi dla każ­de­go z gości.
 • GARNIER Hair Food Aloe Vera, stre­fę wyjąt­ko­wych konsystencji
  i zapa­chów dla głod­nych wło­sów, w któ­rej Goście ćwi­czy­li umie­jęt­no­ści zręcz­no­ścio­we, wyła­wia­jąc swo­je ulu­bio­ne sma­ki Hair Food.
 • STREFĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWÓJU – poświę­co­ną natu­ral­nym skład­ni­kom pozy­ski­wa­nym w ramach Pro­gra­mu Zrów­no­wa­żo­ne­go Roz­wo­ju GARNIER. Goście mogli dotknąć i pową­chać każdy
  ze skład­ni­ków w jego natu­ral­nej for­mie oraz dowie­dzieć się skąd pocho­dzą. Pro­gram Zrów­no­wa­żo­ne­go Roz­wo­ju obej­mu­je ochro­nę nie tyl­ko samych skład­ni­ków (ich natu­ral­ne­go wystę­po­wa­nia), ale rów­nież wspar­cie lokal­nych spo­łecz­no­ści zaan­ga­żo­wa­nych w ich uprawę
  i pozy­ski­wa­nie. 
 • STREFĘ ZIELONEJ FABRYKI, w któ­rej Goście mogli porozmawiać
  z przed­sta­wi­cie­la­mi pod­war­szaw­skiej fabry­ki L’O­réal War­saw Plant
  na temat zrów­no­wa­żo­nej pro­duk­cji oraz zie­lo­nych celów. 

Pol­ska Fabry­ka będąc naj­więk­szą fabry­ką L’Oréal na Świe­cie pod wzglę­dem pro­duk­cji ilo­ścio­wej oraz jed­ną z naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie i eko­lo­gicz­nie, zapre­zen­to­wa­ła gościom swo­je osią­gnię­cia z zakre­su reduk­cji zuży­cia wody, ogra­ni­cze­nia zuży­cia ener­gii i emi­sji CO2, jak rów­nież poli­ty­kę odpa­dów, na bazie któ­rej, od 2001 roku, 100% odpa­dów z fabry­ki dosta­je nowe życie.

Zarów­no dzien­ni­ka­rze, jak i influ­en­ce­rzy, kie­ro­wa­ni natu­ral­ną cie­ka­wo­ścią, aktyw­nie spę­dza­li czas w wybra­nych ZIELONYCH STREFACH, krok po kro­ku odkry­wa­jąc ideę #NATURALNIERAZEM z mar­ką GARNIER.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy