UrodaVers24 favorites

Zniewalające zapachy na Dzień Matki

Świeży, kwiatowy, orientalny – uwielbiamy otaczać się pięknymi zapachami, a także zmieniać je w zależności od okazji. Jeśli nie masz jeszcze pomysłu na idealny prezent z okazji Dnia Matki możesz być pewna, że przepiękny flakon zniewalających perfum z pewnością ją uszczęśliwi.

Zapachy na Dzień Matki

Zapa­chy na Dzień Mat­ki: Micha­el Kors – Won­der­lust, Tom Ford – Costa Azzur­ra Acqua, DKNY – Sto­ries.

Abso­lut­nie wyjąt­ko­wa, kwia­to­wa mie­szan­ka połą­czo­na z nuta­mi orien­tal­nej rodzi­ny zapa­chów Gou­r­mand. Pierw­sze, wyraź­nie wyczu­wal­ne nuty zapa­chu Won­der­lust (Micha­el Kors) to świe­ża, wło­ska ber­ga­mot­ka połą­czo­na z kuszą­cym dodat­kiem różo­we­go pie­przu, któ­ra znaj­dzie swo­je zwo­len­nicz­ki wśród cie­ka­wych świa­ta i peł­nych pasji kobiet. Całość łago­dzi sub­tel­na nuta mle­ka mig­da­ło­we­go Gou­r­mand. Znie­wa­la­ją­ca woń kwia­tów jest tu jed­nak domi­nu­ją­ca, a pogłę­bio­na zosta­ła nie­ty­po­wym aro­ma­tem goź­dzi­ka, a tak­że zwiew­nym, wani­lio­wym akcen­tem helio­tro­pu. W tej egzo­tycz­nej i kre­mo­wej nucie znaj­dziesz rów­nież sty­raks, drze­wo san­da­ło­we i kasz­mi­ro­we, cp sta­no­wi dopeł­nie­nie tego magicz­ne­go zapa­chu. 

Połą­cze­nie świe­że­go, chłod­ne­go powie­trza i orzeź­wia­ją­cej wody zamknię­te w cudow­nym, nie­bie­skim fla­ko­nie. Costa Azzur­ra Acqua (Tom Ford) to zapach, któ­ry przy­wo­dzi na myśl sło­necz­ne pla­że, roz­grza­ny pia­sek, pro­mie­nie sło­necz­ne, a tak­że mor­skie podmu­chy wia­tru i sło­ną bry­zę. Ta wyjąt­ko­wa kom­po­zy­cja, jak zresz­tą wszyst­kie zapa­chy pro­jek­tan­ta stwo­rzo­na zosta­ła dla praw­dzi­wych wiel­bi­cie­lek luk­su­su. Łączy w sobie nuty cypry­sów, jałow­ca i mir­tu, a tak­że rześ­ki aro­mat cytru­sów wzmoc­nio­ny zapa­chem szy­szek i igieł sosno­wych. Do tego płyn­ne bursz­ty­no­we nuty abso­lu­tu czyst­ka i orzeź­wia­ją­cą żywi­cą pnia pista­cji.

Zapach naj­czę­ściej utoż­sa­mia­my ze wspo­mnie­nia­mi i oso­ba­mi. Dla sen­ty­men­tal­nych i wraż­li­wych kobiet ide­al­ny będzie orien­tal­no-kwia­to­wy zapach Sto­ries (DKNY) o nowo­cze­snej, peł­nej kon­tra­stów kom­po­zy­cji, tak dyna­micz­nej, jak Nowy Jork. Kom­po­zy­cję zamknię­tą we fla­ko­nie otwie­ra­ją świe­że nuty różo­we­go pie­przu oraz musu z różo­wej guja­wy, sym­bo­li­zu­ją­cy wschód słoń­ca, pod­czas któ­re­go mia­sto ską­pa­ne jest w różo­wym bla­sku,. Ser­cem zapa­chu jest czar­ny irys, ucie­le­śnia­ją­cy cha­rak­ter Nowe­go Jor­ku. Nuty zapa­chu zamy­ka cie­pła i zmy­sło­wa wani­lia, drew­no san­da­ło­we i tak­że ambra.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy