NewsroomUroda

iperfumy.pl to teraz Notino!

Sklep iperfumy.pl w ciągu 13 lat swojego istnienia na polskim rynku zdobył serca wielu milionów zadowolonych klientów. W tym okresie nastąpiło również znaczące powiększenie się i rozwinięcie asortymentu o wiele uznanych marek i produktów, nie tylko z kategorii zapachów, ale także pielęgnacji czy makijażu. Dlatego też marka zmienia swoją nazwę. iperfumy.pl to teraz Notino – sklep internetowy z największym wyborem perfum i kosmetyków w Europie.

iperfume, notino,

Dla­cze­go war­to kupo­wać w Noti­no? Ponie­waż sklep ofe­ru­je sze­ro­kie port­fo­lio pro­duk­tów z wie­lu kate­go­rii: per­fu­my, kosme­ty­ki do maki­ja­żu i pie­lę­gna­cji cia­ła, a tak­że akce­so­ria i sprzęt do sty­li­za­cji wło­sów. Ponad 55 000 pro­duk­tów od 1150 marek spra­wia, że jest to naj­szer­sza ofer­ta kosme­ty­ków w Euro­pie, z taki­mi samy­mi cena­mi w skle­pie inter­ne­to­wym oraz w skle­pach sta­cjo­nar­nych w całej Pol­sce. 

Klien­ci kupu­ją­cy w Noti­no mogą cie­szyć się sze­re­giem korzy­ści. Nie dość, że otrzy­mu­ją dosta­wę zamó­wie­nia już w kolej­nym dniu robo­czym, to dodat­ko­wo mogą zwró­cić zamó­wie­nie bez poda­nia przy­czy­ny w cią­gu 90 dni. Dodat­ko­wo w ofer­cie skle­pu dostęp­ne są rów­nież usłu­gi gra­we­ro­wa­nia oraz zapa­ko­wa­nia pre­zen­tów. W przy­pad­ku jakich­kol­wiek pytań, swo­ją pomo­cą słu­ży pro­fe­sjo­nal­ny dział obsłu­gi klien­ta, z któ­rym skon­tak­to­wać się moż­na codzien­nie od ponie­dział­ku do nie­dzie­li, wysy­ła­jąc mail, dzwo­niąc, bądź uży­wa­jąc cza­tu.

Noti­no nie tyl­ko ofe­ru­je swo­im klien­tom ode­bra­nie w każ­dym skle­pie sta­cjo­nar­nym arty­ku­łów zaku­pio­nych przez inter­net, ale rów­nież moż­li­wość prze­te­sto­wa­nia kosme­ty­ków, w tym rów­nież nowo­ści z ofer­ty mar­ki.

Użyt­kow­ni­cy iperfumy.pl z pew­no­ścią ucie­szą się na wieść o tym, że sklep zmie­nia tyl­ko nazwę. Na stro­nie notino.pl moż­na uży­wać logi­nu i hasła z poprzed­niej dome­ny. Na kon­cie zacho­wa­ne są rów­nież histo­rie zamó­wień i dostaw. W Noti­no moż­na wyko­rzy­sty­wać wszyst­kie kupo­ny, pro­mo­cje i raba­ty z iperfumy.pl.

Notino sklep Kraków

- Cią­gły roz­wój i nie­zwy­kła dba­łość o klien­ta są wpi­sa­ne w DNA naszej fir­my – mówi Radek Ondrášík, Dyrek­tor Mar­ke­tin­gu w Noti­no. – W zeszłym roku nasz obrót wyno­sił 328 000 000 euro, z cze­go 27% tej kwo­ty jest zasłu­gą klien­tów z Pol­ski, nasze­go naj­więk­sze­go ryn­ku! W 2018 sprze­da­li­śmy łącz­nie 29 000 000 pro­duk­tów, w tym 6 000 000 pro­duk­tów z kate­go­rii zapa­chów. Zatrud­nia­my obec­nie 1225 pra­cow­ni­ków, a nasze cen­trum dys­try­bu­cji jest w sta­nie wysy­łać nawet 100 000 prze­sy­łek dzien­nie. 

Noti­no to praw­dzi­wy eks­pert świa­ta beau­ty, z któ­re­go korzy­sta już 11 000 000 osób w Euro­pie, w tym 2 500 000 Pola­ków. War­to do nich dołą­czyć, żeby cie­szyć się naj­więk­szą w Euro­pie ofer­tą per­fum i kosme­ty­ków.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

 

Komentarze

komen­ta­rzy