PolecaneUrodaVers24 favorites

S.O.S dla skóry – maseczki do twarzy

Masecz­ka ma za zada­nie eks­pre­so­wo popra­wić kon­dy­cję skó­ry w zależ­no­ści od jej potrzeb. I tak na ryn­ku znaj­dzie­my maski do twa­rzy, któ­re odży­wia­ją, nawil­ża­ją, oczysz­cza­ją czy łago­dzą. Ich zba­wien­ny wpływ na cerę zna­ny jest bowiem od tysiąc­le­ci.  W zależ­no­ści od uży­tych skład­ni­ków, oprócz  nawil­że­nia i oczysz­cze­nia skó­ry maski mogą dzia­łać na naszą skó­rę wygła­dza­ją­co, liftin­gu­ją­co bądź roz­świe­tla­ją­co, gdy potrze­bu­je­my natych­mia­sto­we­go ratun­ku przed wiel­kim wyj­ściem, już w kil­ka sekund dostar­cza­jąc skó­rze zastrzy­ku wita­min, natych­miast ją pobu­dza­jąc. 

maseczki do twarzy

Naj­lep­sze masecz­ki do twa­rzy: Głę­bo­ko nawil­ża­ją­ca kura­cja La Pra­irie, kre­mo­wa masecz­ka Cha­nel, dłu­go­trwa­le nawil­ża­ją­ca maska Bio­lo­gi­que Recher­che, maska do twa­rzy Bio­der­ma, inten­syw­nie nawil­ża­ją­ca maska z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym Insti­tut Esthe­derm, maskaBeau­ty Box by Kli­ni­ka La Per­la, maska­do twa­rzy Cha­nel, natu­ral­nie sku­tecz­na masecz­ka NUXE, żelo­wa masecz­ka Bar­wa, ochron­na i nawil­ża­ją­ca maska KLAPP.

Maski do twa­rzy znaj­dzie­my w róż­nej for­mie i w zależ­no­ści od naszych pre­fe­ren­cji może­my wybrać maski żelo­we o wła­ści­wo­ściach złusz­cza­ją­cych i ścią­ga­ją­cych; maski sta­łe, któ­re nale­ży uprzed­nio połą­czyć z wodą; pian­ko­we maski o deli­kat­nej kon­sy­sten­cji, któ­ra relak­su­je i wygła­dza; maski para­fi­no­we nakła­da­ne na cie­pło, a tak­że kre­mo­we maski nakła­da­ne na twarz bez­po­śred­nio z tubki.

By zwięk­szyć aktyw­ne dzia­ła­nie masecz­ki, nale­ży pamię­tać o odpo­wied­nim przy­go­to­wa­niu skó­ry przed jej nało­że­niem. Nale­ży pamię­tać przede wszyst­kim o dokład­nym dema­ki­ja­żu. By skład­ni­ki aktyw­ne masecz­ki mogły wnik­nąć w naj­głęb­sze war­stwy skó­ry, przed jej nało­że­niem nale­ży zro­bić peeling. Każ­da zasto­so­wa­na przez nas maska ma swój indy­wi­du­al­ny czas, pod­czas któ­re­go dozna­je­my dobro­czyn­ne­go dzia­ła­nia skład­ni­ków aktyw­nych. Po upły­wie cza­su masecz­kę nale­ży jak naj­de­li­kat­niej zdjąć bądź dokład­nie zmyć jej pozo­sta­ło­ści. Masecz­ki do twa­rzy to praw­dzi­we S.O.S dla skó­ry i dosko­na­ły spo­sób na uroz­ma­ice­nie codzien­nej pie­lę­gna­cji skó­ry twa­rzy. 

Praw­dzi­wy best­sel­ler wśród pro­duk­tów pie­lę­gna­cyj­nych Cha­nel – Hydra Beau­ty Masque de Nuit au Camélia (Cha­nel) to kre­mo­wa masecz­ka zain­spi­ro­wa­na natu­ral­nym pro­ce­sem powsta­wa­nia rosy. Natych­miast prze­obra­ża się w przy­po­mi­na­ją­ce rosę kro­pel­ki, poma­ga­jąc tym samym dotle­nić skó­rę w nocy, kie­dy łapie oddech i uzu­peł­nia nie­zbęd­ne skład­ni­ki. Po prze­bu­dze­niu cera jest wypo­czę­ta, pro­mien­na, nawil­żo­na i wypeł­nio­na od wewnątrz. Masecz­ka zawie­ra naj­wyż­szą kon­cen­tra­cję kwia­tów kame­lii, a dodat­ko­wo wzbo­ga­co­na jest o kom­pleks mikro­odżyw­czy boga­ty w cynk, miedź i magnez, któ­ry wspo­ma­ga dotle­nia­nie skó­ry. Hydra Beau­ty Masque (Cha­nel) to nawil­że­nie, ochro­na i blask w jed­nym. Maska ta two­rzy na twa­rzy nawil­ża­ją­cy kokon o wyjąt­ko­wych wła­ści­wo­ściach pie­lę­gna­cyj­nych. Skó­ra nasy­co­na wodą, ide­al­nie nawil­żo­na, sta­je się gład­ka, ela­stycz­na, mięk­ka i pro­mien­na. Dodat­ko­wo, masecz­ka chro­ni ją przed okre­ślo­ny­mi czyn­ni­ka­mi natu­ry fizjo­lo­gicz­nej a tak­że stre­sem oksy­da­cyj­nym. To połą­cze­nie nawil­ża­ją­cej mocy Camel­lia Alba i anty­ok­sy­da­cyj­ne­go dzia­ła­nia Blue Gin­ger, a tak­że masła shea i kaka­owe­go – a wszyst­ko po to, by inten­syw­nie nawil­żać i koić skó­rę. Maska do twa­rzy Hydra­bio Masque (Bio­der­ma) zawie­ra opra­co­wa­ny w labo­ra­to­riach badaw­czych  patent Aqu­age­nium, któ­ry pozwa­la skó­rze ponow­nie akty­wo­wać jej natu­ral­ne mecha­ni­zmy nawil­ża­ją­ce: pro­duk­cję akwa­po­ryn (bia­łek odpo­wie­dzial­nych za trans­port wody mię­dzy komór­ka­mi) i zatrzy­my­wa­nie wody potrzeb­nej skó­rze. Maska ta inten­syw­nie nawil­ża, przy­wra­ca skó­rze blask i ela­stycz­ność, a tak­że przy­no­si dłu­go­trwa­łe uczu­cie kom­for­tu. Pro­fe­sjo­nal­na kura­cja w płach­cie – czy to w ogó­le moż­li­we? Dzię­ki masecz­ce Lifting & Con­to­uring  (Beau­ty Box by Kli­ni­ka La Per­la) wyko­na­nej w 100% z czy­stej, orga­nicz­nej bio­ce­lu­lo­zy, wzbo­ga­co­na o sub­stan­cje czyn­ne – kom­pleks E, komo­sę ryżo­wą i reju­li­ne dzia­ła liftin­gu­ją­co i anty­sta­rze­nio­wo. Natych­miast napi­na, wygła­dza i doda­je skó­rze bla­sku. Dosko­na­le łago­dzi podraż­nie­nia i głę­bo­ko nawilża.

Inten­syw­nie nawil­ża­ją­ca maska z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym Inten­si­ve Hyalu­ro­nic Mask (Insti­tut Esthe­derm) dedy­ko­wa­na skó­rze z widocz­ny­mi ozna­ka­mi sta­rze­nia się, szcze­gól­nie suchej i odwod­nio­nej. W jej skła­dzie znaj­dzie­my kwas hia­lu­ro­no­wy w dwóch for­mach: wyso­ko­czą­stecz­ko­wy HMW wią­żą­cy wodę w naskór­ku, któ­ry zapew­nia opty­mal­ny poziom nawil­że­nia oraz nisko­czą­stecz­ko­wy MMW dzia­ła­ją­cy w głęb­szych war­stwach skó­ry, któ­ry poprzez sty­mu­lo­wa­nie syn­te­zy kola­ge­nu dzia­ła ujędr­nia­ją­co i spra­wia, że zmarszcz­ki są sko­ry­go­wa­ne. Ta maska to praw­dzi­wy ratu­nek dla skó­ry potrze­bu­ją­cej natych­mia­sto­we­go nawil­że­nia. Dłu­go­trwa­le nawil­ża­ją­ca maska do twa­rzy Masque Viso­la­sti­ne + (Bio­lo­gi­que Recher­che) prze­zna­czo­na dla cery bar­dzo suchej, odwod­nio­nej. Już po pierw­szym uży­ciu przy­wra­ca skó­rze kom­fort, wygła­dza ją i zmięk­cza. W skła­dzie znaj­dzie­my ela­sty­nę mor­ską oraz bia­łą glin­kę któ­re spra­wia­ją, że skó­ra odzy­sku­je ela­stycz­ność i sta­je się pro­mien­na. Dodat­ko­wo, maska spo­wal­nia pro­ce­sy sta­rze­nia, a zawar­tość bia­łej glin­ki dokład­nie oczysz­cza pory.

Wyjąt­ko­wa, zabaw­na masecz­ka żelo­wa (Bar­wa) to praw­dzi­wy chal­len­ge w Two­jej codzien­nej pie­lę­gna­cji. Zawar­tość hydro-aktyw­nej tre­ha­lo­zy przy­spie­sza rege­ne­ra­cję skó­ry i pozo­sta­wia ją inten­syw­nie nawil­żo­ną oraz wygła­dzo­ną. Alan­to­ina koi podraż­nie­nia zmięk­cza­jąc naskó­rek, dzię­ki cze­mu skó­ra pozo­sta­je gład­ka i nawil­żo­na. Koją­co – nawil­ża­ją­ca masecz­ka Eau Ther­ma­le (Ave­ne) prze­zna­czo­na do pie­lę­gna­cji skó­ry wraż­li­wej, zmę­czo­nej, pozba­wio­nej bla­sku bądź podat­nej na dzia­ła­nie czyn­ni­ków zewnętrz­nych, dzię­ki dużej zawar­to­ści wody ter­mal­nej Avène ma nie­zwy­kle sil­ne wła­ści­wo­ści nawil­ża­ją­ce, łago­dzą­ce i zapo­bie­ga­ją­ce podraż­nie­niom. Jej ory­gi­nal­na for­mu­ła sprzy­ja wchła­nia­niu czyn­ni­ków aktyw­nych w zależ­no­ści od potrzeb skó­ry, a aksa­mit­na, gęsta kon­sy­sten­cji pozo­sta­wia skó­rę mięk­ką i uko­jo­ną. Natu­ral­nie sku­tecz­na masecz­ka Crème Fra­îche de Beau­té (Nuxe) pie­lę­gnu­je odwod­nio­ną skó­rę zapew­nia­jąc jej 48-godzin­ne nawil­że­nie i ochro­nę przed zanie­czysz­cze­nia­mi śro­do­wi­ska. Jej for­mu­ła zawie­ra deli­kat­ne mlecz­ka roślin­ne i zaawan­so­wa­ny tech­no­lo­gicz­nie eks­trakt z alg, nawil­ża­ją nawet naj­głęb­sze war­stwy skóry.

Cel­lu­lar Hydra­ting Fir­ming Mask (La Pra­ire) to nie tyl­ko maska, ale praw­dzi­wa, głę­bo­ko nawil­ża­ją­ca kura­cja, któ­ra zapew­nia widocz­ny efekt liftin­gu i ujędr­nie­nia. Dodat­ko­wo, zapo­bie­ga podraż­nie­niom, momen­tal­nie relak­su­jąc i kojąc skó­rę. Ochron­na i nawil­ża­ją­ca maska o deli­kat­nym zapa­chu poma­rań­czy i koko­sa  (KLAPP) to praw­dzi­we uko­je­nie dla wyma­ga­ją­cej i znisz­czo­nej słoń­cem skó­ry. Pre­pa­rat chro­ni bowiem cerę przed  uszko­dze­nia­mi UV, wspie­ra­jąc jej odporność.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Magia Monte Carlo w najnowszej kolekcji Chanel Resort 2022/2023

Mon­te Car­lo nie­zmien­nie koja­rzy się z kasy­na­mi, pięk­ny­mi, szyb­ki­mi samo­cho­da­mi, wyści­ga­mi F1 i luk­su­so­wy­mi kuror­ta­mi. To wła­śnie nie­zwy­kła magia tego kuror­tu zain­spi­ro­wa­ła w tym sezo­nie Vir­gi­nię Viard do stwo­rze­nia kolek­cji Resort 2022/2023. Film z kurortu…
Więcej
ModaNewsroom

W hołdzie tweedowi - Chanel Ready-to-Wear FW 2022/23

Peł­na odnie­sień do lat 60., naj­now­sza kolek­cja fran­cu­skie­go domu mody Ready-to-Wear na sezon jesień-zima 2022/23 łączy w sobie ducha mody z psy­cho­de­licz­ny­mi fil­ma­mi, tak typo­wy­mi dla tej deka­dy, w nie­ty­po­wym kli­ma­cie balan­su­ją­cym gdzieś pomię­dzy tajemnicą…
Więcej
Uroda

Wspaniałe, świąteczne upominki Beauty, które pokochasz

Jeśli wła­śnie szu­ka­cie naj­lep­szych pre­zen­tów świą­tecz­nych z serii beau­ty, nie mogli­ście tra­fić lepiej. Boże Naro­dze­nie zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, co ozna­cza, że nad­szedł czas, aby odkryć naj­lep­sze upo­min­ki dla naj­bliż­szych. Pew­nie wie­le z Was zastanawia…
Więcej