NewsroomUroda

Najlepszy olejek Huile Prodigieuse® Florale w nowej odsłonie

23 maja 2019 roku w Warszawie odbyło się spotkanie prasowe francuskiej marki kosmetycznej Nuxe prezentującej swoją najgorętszą nowość tego sezonu – nową odsłonę kultowego olejku Huile Prodigieuse® Florale. Spotkanie miało miejsce w Showroomie Platinium Cast przy ul. Mokotowskiej 51/53. 

Najlepszy olejek Huile Prodigieuse® Florale w nowej odsłonie

Naj­lep­szy ole­jek Huile Pro­di­gieu­se® Flo­ra­le w nowej odsło­nie.

 

Zapro­szo­nych gości przy­wi­ta­ła Mag­da­le­na Toczy­ska-Kasprzak, Bus­si­nes Unit Mana­ger Nuxe.  O nowej – kwia­to­wej odsło­nie olej­ku opo­wie­dzia­ła Patry­cja Kina­sie­wicz, Brand Mana­ger mar­ki. Zapro­sze­ni wzię­li udział w warsz­ta­tach flo­ry­stycz­nych. 

Pod­czas spo­tka­nia zapre­zen­to­wa­na zosta­ła nowa odsło­na kul­to­we­go olej­ku Huile Pro­di­gieu­se® Flo­ra­le, stwo­rzo­ne­go z myślą o kobie­tach, któ­re w zależ­no­ści od nastro­ju mogą się­gnąć po kla­sycz­ną lub bar­dziej kwia­to­wą nutę zapa­cho­wą. Ten świe­ży, zmy­sło­wy
i uza­leż­nia­ją­cy zapach powstał przy współ­pra­cy z sen­se­lier­ką Irène Far­ma­chi­di. Flo­ra­le podob­nie jak kla­sycz­ny Huile Pro­di­gieu­se ma for­mu­łę suche­go olej­ku. Zawie­ra 96,9% skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go i łączy sie­dem cen­nych ole­jów roślin­nych.  

Nowy ole­jek Huile Pro­di­gieu­se® Flo­ra­le dostęp­ny będzie w apte­kach od poło­wy czerw­ca 2019.

W trak­cie kon­fe­ren­cji goście mogli rów­nież bli­żej poznać pro­duk­ty już dostęp­ne w ofer­cie mar­ki –  gamę olej­ków Huile Pro­di­gieu­se®, kosme­ty­ki prze­ciw­sło­necz­ne Sun oraz linię Nuxu­rian­ce® Gold.

Wśród zapro­szo­nych gości poja­wi­ły się Doro­ta Cza­ja, Marze­na Kawa i Pau­li­na Draż­ba. 

Nuxe to fran­cu­ska mar­ka kosme­tycz­na, w ser­cu któ­rej kry­je się miłość i pasja zało­ży­ciel­ki, Ali­zy Jabès, do natu­ry. Jej bogac­two i róż­no­rod­ność sta­no­wią nie­wy­czer­pa­ne źró­dło inspi­ra­cji do two­rze­nia sku­tecz­nych kosme­ty­ków o roz­kosz­nych kon­sy­sten­cjach i zmy­sło­wych nutach zapa­cho­wych.  Kosme­ty­ki mar­ki Nuxe to rów­nież inno­wa­cyj­ne for­mu­ły, któ­rych bez­pie­czeń­stwo zosta­ło potwier­dzo­ne w bada­niach kli­nicz­nych i rygo­ry­stycz­nych testach der­ma­to­lo­gicz­nych.

Nuxe – zmysłowa pielęgnacja twarzy, ciała i włosów.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Odzyskaj wewnętrzną harmonię z najnowszą linią Nuxe Body Rêve de thé

Naj­now­sza, rewi­ta­li­zu­ją­ca linia z serii Body mar­ki Nuxe Rêve de thé dzię­ki kom­plek­so­wej pie­lę­gna­cji pozwo­li odzy­skać wewnętrz­ną har­mo­nię nie tyl­ko cia­łu, ale i zmy­słom. Ta wyjąt­ko­wa pie­lę­gna­cja o ultra­zmy­sło­wej kon­sy­sten­cji cho­ciaż na chwi­lę pozwo­li zapo­mnieć…
Więcej
Uroda

Kwas salicylowy - jak i kto powinien go stosować?

Kwas sali­cy­lo­wy to skład­nik kre­mów, toni­ków i peelin­gów. Się­gnąć po nie­go powin­ny szcze­gól­nie ci z nas, któ­rzy bory­ka­ją się z pro­ble­mem zanie­czysz­cze­nia cery. Kwas sali­cy­lo­wy bar­dzo dobrze radzi sobie z trą­dzi­kiem, matu­je skó­rę i spły­ca…
Więcej
Uroda

Nuxe Super Serum [10] - koncentrat przeciwstarzeniowy do zadań specjalnych

Naj­now­szy pro­dukt mar­ki Nuxe – Super Serum [10] to pro­dukt, któ­ry powstał w wyni­ku połą­cze­nia eks­per­ty­zy Nuxe w dzie­dzi­nie pie­lę­gna­cji prze­ciw­sta­rze­nio­wej oraz olej­ków, któ­re uczy­ni­ły mar­kę lide­rem we Fran­cji i na świe­cie. Super Serum [10]…
Więcej