NewsroomUroda

Najlepszy olejek Huile Prodigieuse® Florale w nowej odsłonie

23 maja 2019 roku w Warszawie odbyło się spotkanie prasowe francuskiej marki kosmetycznej Nuxe prezentującej swoją najgorętszą nowość tego sezonu – nową odsłonę kultowego olejku Huile Prodigieuse® Florale. Spotkanie miało miejsce w Showroomie Platinium Cast przy ul. Mokotowskiej 51/53. 

Najlepszy olejek Huile Prodigieuse® Florale w nowej odsłonie

Naj­lep­szy ole­jek Huile Pro­di­gieu­se® Flo­ra­le w nowej odsło­nie.

 

Zapro­szo­nych gości przy­wi­ta­ła Mag­da­le­na Toczy­ska-Kasprzak, Bus­si­nes Unit Mana­ger Nuxe.  O nowej – kwia­to­wej odsło­nie olej­ku opo­wie­dzia­ła Patry­cja Kina­sie­wicz, Brand Mana­ger mar­ki. Zapro­sze­ni wzię­li udział w warsz­ta­tach flo­ry­stycz­nych. 

Pod­czas spo­tka­nia zapre­zen­to­wa­na zosta­ła nowa odsło­na kul­to­we­go olej­ku Huile Pro­di­gieu­se® Flo­ra­le, stwo­rzo­ne­go z myślą o kobie­tach, któ­re w zależ­no­ści od nastro­ju mogą się­gnąć po kla­sycz­ną lub bar­dziej kwia­to­wą nutę zapa­cho­wą. Ten świe­ży, zmy­sło­wy
i uza­leż­nia­ją­cy zapach powstał przy współ­pra­cy z sen­se­lier­ką Irène Far­ma­chi­di. Flo­ra­le podob­nie jak kla­sycz­ny Huile Pro­di­gieu­se ma for­mu­łę suche­go olej­ku. Zawie­ra 96,9% skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go i łączy sie­dem cen­nych ole­jów roślin­nych.  

Nowy ole­jek Huile Pro­di­gieu­se® Flo­ra­le dostęp­ny będzie w apte­kach od poło­wy czerw­ca 2019.

W trak­cie kon­fe­ren­cji goście mogli rów­nież bli­żej poznać pro­duk­ty już dostęp­ne w ofer­cie mar­ki –  gamę olej­ków Huile Pro­di­gieu­se®, kosme­ty­ki prze­ciw­sło­necz­ne Sun oraz linię Nuxu­rian­ce® Gold.

Wśród zapro­szo­nych gości poja­wi­ły się Doro­ta Cza­ja, Marze­na Kawa i Pau­li­na Draż­ba. 

Nuxe to fran­cu­ska mar­ka kosme­tycz­na, w ser­cu któ­rej kry­je się miłość i pasja zało­ży­ciel­ki, Ali­zy Jabès, do natu­ry. Jej bogac­two i róż­no­rod­ność sta­no­wią nie­wy­czer­pa­ne źró­dło inspi­ra­cji do two­rze­nia sku­tecz­nych kosme­ty­ków o roz­kosz­nych kon­sy­sten­cjach i zmy­sło­wych nutach zapa­cho­wych.  Kosme­ty­ki mar­ki Nuxe to rów­nież inno­wa­cyj­ne for­mu­ły, któ­rych bez­pie­czeń­stwo zosta­ło potwier­dzo­ne w bada­niach kli­nicz­nych i rygo­ry­stycz­nych testach der­ma­to­lo­gicz­nych.

Nuxe – zmysłowa pielęgnacja twarzy, ciała i włosów.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Jak przedłużyć opaleniznę

Pięk­na, zło­ta i zdro­wa opa­le­ni­zna – to marze­nie wie­lu z nas. Co robić, aby utrzy­ma­ła się dłu­go po powro­cie z waka­cji? Wystar­czy kil­ka tri­ków –  jesz­cze w trak­cie opa­la­nia, a tak­że wte­dy, gdy skó­ra już…
Więcej
Uroda

NUXE BIO - nowe, rewolucyjne i naturalne kosmetyki dla każdego 

Fran­cu­ska mar­ka NUXE, a jed­no­cze­śnie pio­nier two­rze­nia kosme­ty­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, zało­żo­na przez Ali­zę Jabès, w cią­gu dwu­dzie­stu pię­ciu lat zosta­ła uzna­na za wzo­rzec w sek­to­rze, któ­ry w znacz­nym stop­niu przy­czy­nił się do stwo­rze­nia kosme­ty­ków far­ma­ceu­tycz­nych. Przez…
Więcej
Uroda

Antyoksydanty w kosmetykach

Opóź­nia­ją sta­rze­nie się skó­ry i chro­nią ją przed szko­dli­wym dzia­ła­niem pro­mie­nio­wa­nia. Po jakie anty­ok­sy­dan­ty war­to się­gnąć pod­czas codzien­nej pie­lę­gna­cji?  Pie­lę­gna­cja twa­rzy to nie tyl­ko roz­wią­zy­wa­nie jej pro­ble­mów, ale tak­że pro­fi­lak­ty­ka prze­ciw­sta­rze­nio­wa i wycho­dze­nie naprze­ciw potrze­bom…
Więcej