NewsroomUroda

Najlepszy olejek Huile Prodigieuse® Florale w nowej odsłonie

23 maja 2019 roku w Warszawie odbyło się spotkanie prasowe francuskiej marki kosmetycznej Nuxe prezentującej swoją najgorętszą nowość tego sezonu – nową odsłonę kultowego olejku Huile Prodigieuse® Florale. Spotkanie miało miejsce w Showroomie Platinium Cast przy ul. Mokotowskiej 51/53. 

Najlepszy olejek Huile Prodigieuse® Florale w nowej odsłonie

Naj­lep­szy ole­jek Huile Pro­di­gieu­se® Flo­ra­le w nowej odsło­nie.

 

Zapro­szo­nych gości przy­wi­ta­ła Mag­da­le­na Toczy­ska-Kasprzak, Bus­si­nes Unit Mana­ger Nuxe.  O nowej – kwia­to­wej odsło­nie olej­ku opo­wie­dzia­ła Patry­cja Kina­sie­wicz, Brand Mana­ger mar­ki. Zapro­sze­ni wzię­li udział w warsz­ta­tach flo­ry­stycz­nych. 

Pod­czas spo­tka­nia zapre­zen­to­wa­na zosta­ła nowa odsło­na kul­to­we­go olej­ku Huile Pro­di­gieu­se® Flo­ra­le, stwo­rzo­ne­go z myślą o kobie­tach, któ­re w zależ­no­ści od nastro­ju mogą się­gnąć po kla­sycz­ną lub bar­dziej kwia­to­wą nutę zapa­cho­wą. Ten świe­ży, zmy­sło­wy
i uza­leż­nia­ją­cy zapach powstał przy współ­pra­cy z sen­se­lier­ką Irène Far­ma­chi­di. Flo­ra­le podob­nie jak kla­sycz­ny Huile Pro­di­gieu­se ma for­mu­łę suche­go olej­ku. Zawie­ra 96,9% skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go i łączy sie­dem cen­nych ole­jów roślin­nych.  

Nowy ole­jek Huile Pro­di­gieu­se® Flo­ra­le dostęp­ny będzie w apte­kach od poło­wy czerw­ca 2019.

W trak­cie kon­fe­ren­cji goście mogli rów­nież bli­żej poznać pro­duk­ty już dostęp­ne w ofer­cie mar­ki –  gamę olej­ków Huile Pro­di­gieu­se®, kosme­ty­ki prze­ciw­sło­necz­ne Sun oraz linię Nuxu­rian­ce® Gold.

Wśród zapro­szo­nych gości poja­wi­ły się Doro­ta Cza­ja, Marze­na Kawa i Pau­li­na Draż­ba. 

Nuxe to fran­cu­ska mar­ka kosme­tycz­na, w ser­cu któ­rej kry­je się miłość i pasja zało­ży­ciel­ki, Ali­zy Jabès, do natu­ry. Jej bogac­two i róż­no­rod­ność sta­no­wią nie­wy­czer­pa­ne źró­dło inspi­ra­cji do two­rze­nia sku­tecz­nych kosme­ty­ków o roz­kosz­nych kon­sy­sten­cjach i zmy­sło­wych nutach zapa­cho­wych.  Kosme­ty­ki mar­ki Nuxe to rów­nież inno­wa­cyj­ne for­mu­ły, któ­rych bez­pie­czeń­stwo zosta­ło potwier­dzo­ne w bada­niach kli­nicz­nych i rygo­ry­stycz­nych testach der­ma­to­lo­gicz­nych.

Nuxe – zmysłowa pielęgnacja twarzy, ciała i włosów.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomUroda

Skuteczna i delikatna - nowa, wegańska linia Nuxe Very Rose

Łagod­na i sku­tecz­na, naj­now­sza linia do dema­ki­ja­żu oraz oczysz­cza­nia twa­rzy o wegań­skiej for­mu­le stwo­rzo­na przez Labo­la­to­rium mar­ki Nuxe – Very Rose to wyjąt­ko­we połą­cze­nie koją­cych wła­ści­wo­ści wody róża­nej w 100% oraz kom­plek­su Skin-respect stwo­rzo­nych do…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Płyn micelarny - sprawdź, czy używasz go w poprawny sposób

Płyn mice­lar­ny to kosme­tycz­na zdo­bycz XXI wie­ku. To naj­ła­twiej­szy i naj­szyb­szy spo­sób pozby­wa­nia się maki­ja­żu z twa­rzy. Jest jed­nak pewien błąd, któ­ry popeł­nia wie­le osób w związ­ku ze sto­so­wa­niem pły­nu mice­lar­ne­go. Bez pie­cze­nia, bez pocie­ra,…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Olejki do demakijażu - pielęgnują i odżywiają

Kobie­ty je poko­cha­ły. Nic dziw­ne­go, sko­ro pie­lę­gnu­ją i odży­wia­ją – olej­ki do dema­ki­ja­żu twa­rzy, któ­re obec­nie są nie­od­łącz­ną czę­ścią codzien­nej pie­lę­gna­cji. I cho­ciaż do tej pory koja­rzy­ły się głów­nie z zasa­da­mi kore­ań­skiej pie­lę­gna­cji, mają znacz­nie…
Więcej