NewsroomUroda

Olejek skwalanowy od Indeed Labs

Wielofunkcyjny Squalane od Indeed Labs to Święty Graal wśród olejków, który czerpie swoją siłę z prostoty doboru składników i potęgi natury. Pozyskiwany jest wyłącznie z trzciny cukrowej. Jest ultralekki, bezzapachowy, hipoalergiczny, nie zatyka porów oraz momentalnie się wchłania. Posiada klinicznie udowodnione właściwości odżywczo-przeciwzmarszczkowe: przywraca optymalnypoziom nawilżenia naskórka oraz spłyca drobne linie i zmarszczki.

 

100% ekologiczny, wegański olejek Squalane od Indeed Labs

100% eko­lo­gicz­ny, wegań­ski ole­jek Squ­ala­ne od Inde­ed Labs

Skwa­lan Inde­ed Labs jest zatwier­dzo­ny przez ECOCERT i posia­da cer­ty­fi­kat USDA jako 100% ole­jek ekologiczny.

Jed­no­skład­ni­ko­wy, 100% ole­jek w naj­czyst­szej posta­ci głę­bo­ko wni­ka w skó­rę, inten­syw­nie i dłu­go­trwa­le odży­wia, sty­mu­lu­je odno­wę komór­ko­wą, uela­stycz­nia i utrzy­mu­je odpo­wied­ni sto­pień nawilżenia.

Lek­ka, nie­od­czu­wal­na kon­sy­sten­cja pozo­sta­wia skó­rę jedwa­bi­stą, gład­ką oraz mięk­ką. Squ­ala­ne nada­je­się do wszyst­kich rodza­jów skó­ry oraz sta­no­wi ide­al­ny wybór dla cenią­cych zba­wien­nie korzy­ści olej­ków, lecz nie prze­pa­da­ją­cych za tłu­stą kon­sy­sten­cją typo­wych olejków.

Nie zawie­ra para­be­nów, barw­ni­ków i sub­stan­cji zapachowych.

Jedy­ny składnik:

Skwa­lan – inten­syw­nie nawil­ża­ją­cy, eks­trak­to­wa­ny z roślin, 100% czy­sty skwa­lan pozy­ski­wa­ny­ze zrów­no­wa­żo­nych upraw trzci­ny cukro­wej. Ole­jek skwa­la­no­wy głę­bo­ko nawil­ża, łago­dzi, nie zaty­ka porów, nie podraż­nia i jest odpo­wied­ni dla wszyst­kich rodza­jów skó­ry (od suchej i wraż­li­wej, do tłu­stej z nie­do­sko­na­ło­ścia­mi). Regu­lu­je i opty­ma­li­zu­je wydzie­la­nie sebum oraz wyka­zu­je sil­ne dzia­ła­nie prze­ciw­sta­rze­nio­we i przeciwzapalne.

Korzy­ści:

  • natych­miast nawil­ża i utrzy­mu­je opty­mal­ny poziom nawilżenia;
  • regu­lu­je nad­mier­ną pro­duk­cję sebum, jed­no­cze­śnie kojąc suchą i podraż­nio­ną skórę;
  • chro­ni skó­rę przed wol­ny­mi rodnikami;
  • ujędr­nia oraz wyraź­nie spły­ca drob­ne linie i zmarszczki;
  • uszczel­nia barie­rę hydro-lipi­do­wą naskór­ka, two­rząc barie­rę oklu­zyj­ną zapo­bie­ga­jąc przez naskór­ko­wej utra­cie wody;
  • pozo­sta­wia skó­rę wyjąt­ko­wo gład­ką i miękką;
  • nawil­ża twarz, cia­ło i włosy.

Spo­sób użycia:

Sto­so­wać dwie kro­ple serum na oczysz­czo­ną skó­rę twa­rzy i szyi, rano i wie­czo­rem. Ole­jek moż­na sto­so­wać samo­dziel­nie lub wymie­szać kro­plę z serum, kre­mem lub pod­kła­dem – aby dodat­ko­wo nawil­żyć skó­rę. Ide­al­ny dla wszyst­kich rodza­jów skó­ry. Ole­jek skwa­la­no­wy moż­na rów­nież nakła­dać na wło­sy lub pozo­sta­łe czę­ści ciała.

Pojem­ność: 30 ml, cena: 99.90 zł

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Idealna cera przez cały rok – kremy korygujące Indeed Labs NanoblurTM Colour Corrector 

Przez cały rok nasza skó­ra wysta­wio­na jest na eks­po­zy­cję pro­mie­ni sło­necz­nych, któ­re przy­spie­sza­ją pro­ces sta­rze­nia. Róż­ni­ce w wyglą­dzie naszej cery dost­zru­eg­my szcze­gól­nie po lecie, kie­dy nie rzad­ko korzy­sta­my ze sło­necz­nych kąpie­li, zapo­mi­na­my o oku­la­rach przeciwsłonecznych…
Więcej
NewsroomUroda

Korygujący krem NanoblurTM - brzoskwiniowa nowość od Indeed Labs

Kosme­ty­ki Inde­ed Labs z for­mu­łą Nano­blurTM optycz­nie wygła­dza­ją i wyrów­nu­ją struk­tu­rę oraz kolo­ryt skó­ry. Wie­lo­krot­nie nagra­dza­na for­mu­ła ma zdol­no­ści roz­pra­sza­nia świa­tła i bły­ska­wicz­ne­go niwe­lo­wa­nia nie­do­sko­na­ło­ści. Kana­dyj­ska mar­ka pre­zen­tu­je nowość – krem kory­gu­ją­cy w wer­sji brzoskwiniowej.…
Więcej