NewsroomUroda

Jak przygotować skórę do opalania? 

Kierunek letniego wyjazdu obrany, plażowa garderoba skompletowana, ale czy podczas przygotowań uwzględniłaś potrzeby swojej skóry? Zadbaj o jej kondycję zawczasu, by po powrocie z urlopu cieszyć się atrakcyjnie wyglądającą opalenizną.

Jak przygotować skórę do opalania

Jak przy­go­to­wać skó­rę do opa­la­nia? Krem Bio­lo­gi­que Recher­che Cre­me Pre­pa­ra­tion UV.

Deli­kat­ne muśnię­cie słoń­cem? A może inten­syw­na opa­le­ni­zna? Aby Twój skó­ra zachwy­ca­ła zdro­wym, pięk­nym wyglą­dem, pie­lę­gna­cyj­ne przy­go­to­wa­nia do waka­cyj­ne­go wypo­czyn­ku roz­pocz­nij już teraz. Od cze­go powin­naś zacząć?

Zmo­dy­fi­kuj die­tę

O tym, że spo­ży­wa­ne pro­duk­ty mają wpływ na stan skó­ry, zapew­ne prze­ko­na­łaś się już nie­je­den raz. Ogra­nicz zatem alko­hol, fast foody oraz wszel­kie używ­ki. Zwiększ nato­miast dzien­ną daw­kę wody – zapew­nij skó­rze nawil­ża­nie od wewnątrz. Uzu­peł­nij tak­że swój jadło­spis o skład­ni­ki boga­te w prze­ciw­u­tle­nia­cze, np. beta-karo­ten. Znaj­dziesz go w mar­chew­kach, pomi­do­rach, czer­wo­nej papry­ce, ziem­nia­kach, a nawet szpi­na­ku. Rów­nież owo­ce takie jak brzo­skwi­nie, arbu­zy, more­le czy poma­rań­cze są boga­tym źró­dłem tego natu­ral­ne­go anty­ok­sy­dan­tu zapew­nia­ją­ce­go skó­rze ochro­nę przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi. Beta-karo­te­nu możesz rów­nież szu­kać w suple­men­tach die­ty.

Złusz­czaj, złusz­czaj, złusz­czaj

Regu­lar­ne usu­wa­nie zro­go­wa­cia­łych komó­rek naskór­ka pozwa­la przy­wró­cić skó­rze natu­ral­ny blask poprzez wyrów­na­nie jej kolo­ry­tu i tek­stu­ry oraz reduk­cję prze­bar­wień i nie­do­sko­na­ło­ści. Zabieg ten ma na celu wygła­dze­nie skó­ry, co jest warun­kiem koniecz­nym osią­gnię­cia rów­no­mier­nej opa­le­ni­zny. Jesteś fan­ką peelin­gów che­micz­nych? Okres wio­sen­no-let­ni nie wyklu­cza sto­so­wa­nia tego typu pro­duk­tów, jed­nak w tym cza­sie nale­ży uni­kać pre­pa­ra­tów o wyso­kim stę­że­niem kwa­sów. Nie zapo­mi­naj tak­że o uży­wa­niu kre­mów z fil­trem gwa­ran­tu­ją­cych ochro­nę przed pro­mie­nio­wa­nia UVA i UVB.

Sty­mu­luj opa­la­nie

 Zale­ży Ci na trwa­łej opa­le­niź­nie bez nara­ża­nia skó­ry na szko­dli­we dzia­ła­nie pro­mie­ni sło­necz­nych? Nie wystar­czy nało­że­nie w ostat­niej chwi­li war­stwy przy­spie­sza­cza opa­la­nia. Mini­mum 1 mie­siąc przed inten­syw­ną kąpie­lą sło­necz­ną uzu­peł­nij codzien­ną pie­lę­gna­cję o Cre­me Pre­pa­ra­tion UV od Bio­lo­gi­que Recher­che. Skład­ni­ki aktyw­ne zawar­te w kre­mie sty­mu­lu­ją pro­duk­cję mela­ni­ny, wyciąg z okrze­mek powstrzy­mu­je two­rze­nie się prze­bar­wień, zaś kom­po­nen­ty anty­ok­sy­da­cyj­ne chro­nią skó­rę przed sta­rze­niem. Pamię­taj rów­nież, by sto­so­wać pro­duk­ty z fil­trem dedy­ko­wa­ne pie­lę­gna­cji prze­ciw­sło­necz­nej.

 Bio­lo­gi­que Recher­che Cre­me Pre­pa­ra­tion UV 

Krem sty­mu­lu­ją­cy opa­la­nie

  • Przy­go­to­wu­je skó­rę do opa­la­nia, sty­mu­lu­je natu­ral­ną opa­le­ni­znę bez nara­ża­nia skó­ry na szko­dli­we dzia­ła­nie pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­ne­go, chro­ni przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi, zapo­bie­ga powsta­wa­niu plam pig­men­ta­cyj­nych
  • Sty­mu­lu­je natu­ral­ną opa­le­ni­znę i przy­go­to­wu­je skó­rę do bez­piecz­nej eks­po­zy­cji na słoń­ce. Zwięk­sza syn­te­zę mela­ni­ny bez nara­że­nia skó­ry na dzia­ła­nie pro­mie­nio­wa­nia UV 

Pojem­ność i cena: 

  • 50 ml – 422 zł

Dostęp­ność: topestetic.pl

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Cera trądzikowa - pielęgnacja krok po kroku 

Cera trą­dzi­ko­wa to z regu­ły stan przej­ścio­wy, któ­ry doty­ka głów­nie nasto­lat­ków, jed­nak nie tyl­ko – wie­le osób cier­pi na trą­dzik doro­sły. Cera trą­dzi­ko­wa to cera cho­ra. Łatwo roz­po­znać ją po ten­den­cji do wypry­sków, zaskór­ni­ków, posza­rze­niu…
Więcej
Uroda

Cera wrażliwa - jak o nią dbać?

Cera wraż­li­wa nie jest łatwa w pie­lę­gna­cji. Wyma­ga cier­pli­wo­ści, roz­wa­gi w wybie­ra­niu kosme­ty­ków i uważ­no­ści. Zebra­ły­śmy wska­zów­ki, któ­re pomo­gą w codzien­nym dba­niu o skłon­ną do podraż­nień cerę. Cera wraż­li­wa nad­mier­nie reagu­je na wie­le, z pozo­ru…
Więcej
Uroda

Biała glinka - jakie ma właściwości i jak ją stosować?

Bia­ła glin­ka to wybór dla każ­de­go rodza­ju cery – przy­jem­nie złusz­cza, ale nie prze­su­sza i nie podraż­nia nawet tej naj­bar­dziej deli­kat­nej. Z jej pomo­cą przy­go­tu­je­my odświe­ża­ją­cą cerę masecz­kę lub… oczysz­cza­ją­cy skó­rę gło­wy peeling. Bia­ła glin­ka…
Więcej