NewsroomUrodaVers24 favorites

Ampułki – skoncentrowana moc dla Twojej skóry

Ampułki do twarzy to skoncentrowana moc dla Twojej skóry. To preparaty o wysokiej zawartości składników aktywnych, przeznaczone zarówno do samodzielnego stosowania, jak i pod krem. Ampułka szybko wchłaniana jest przez skórę i działa intensywnie już od pierwszego użycia. Najkorzystniej stosować je na noc, kiedy skóra odpoczywa i najlepiej absorbuje wszystkie składniki odżywcze. Za co je kochamy?

Ampułki do twarzy: SUSANNE KAUFMANN, Biologique Recherche, Biologique Recherche, DR. BARBARA STURM, L'oreal Paris, PAT&RUB BY KINGA RUSIN,  DR SEBAGH.

Ampuł­ki do twa­rzy: SUSANNE KAUFMANN, Bio­lo­gi­que Recher­che, Bio­lo­gi­que Recher­che, DR. BARBARA STURM, L’o­re­al Paris, PAT&RUB BY KINGA RUSIN,  DR SEBAGH.

Kosme­tyk ukry­ty w for­mie ampuł­ki  zacho­wu­je abso­lut­ną ste­ryl­ność, a przy tym wyso­kie stę­że­nie sub­stan­cji aktyw­nych. W dodat­ku, każ­da ampuł­ka to jed­no­ra­zo­wa por­cja kosme­ty­ku. Jej apli­ka­cja nie uak­tyw­ni pro­ce­su ulat­nia­nia skład­ni­ków pre­pa­ra­tu, dzię­ki cze­mu każ­da kolej­na daw­ka sto­so­wa­ne­go przez nas kosme­ty­ku będzie posia­dać te same, dobro­czyn­ne wła­ści­wo­ści. Już jed­no opa­ko­wa­nie ampu­łek, zawie­ra kom­plek­so­wą ilość, potrzeb­ną do prze­pro­wa­dze­nia peł­nej kura­cji. Dzię­ki nie­wiel­kie­mu roz­mia­ro­wi i for­mie nic się nie mar­nu­je, nie tra­ci na inten­syw­no­ści, a za to świet­nie spraw­dza pod­czas dale­kich podró­ży, np. w samo­lo­cie czy hote­lach. Kosme­ty­ki zamknię­te w ampuł­kach są zróż­ni­co­wa­ne i słu­żą prze­pro­wa­dze­niu kon­kret­nej, wybra­nej przez nas kura­cji – wita­mi­no­wej, nawil­ża­ją­cej, odmła­dza­ją­cej czy wygła­dza­ją­cej. Naj­czę­ściej już jed­na, peł­na kura­cja przy­no­si natych­miast widocz­ne efek­ty. Ampuł­ki z powo­dze­niem możesz sto­so­wać nie tyl­ko w pro­fe­sjo­nal­nych salo­nach kosme­tycz­nych, ale we wła­snym domu. Zanim zaapli­ku­jesz pre­pa­rat, dobrze przy­go­tuj swo­ją skó­rę. W tym celu weź gorą­cą kąpiel, dokład­nie oczyść cerę. Przed nało­że­niem ampuł­ki nale­ży ją wstrzą­snąć, deli­kat­nie otwo­rzyć, a jej zawar­tość wylać na otwar­tą dłoń, deli­kat­nie roz­cie­ra­jąc i wkle­pu­jąc w skó­rę. W tym celu war­to tak­że zapo­znać się ze wska­zów­ka­mi pro­du­cen­ta, jakie będzie dołą­czo­ne do Two­je­go kosmetyku.

Eko­na­wil­ża­ją­ca ampuł­ka (Pat & Rub by Kin­ga Rusin) to sku­tecz­na i w 100% natu­ral­na odpo­wiedź na wal­kę z ozna­ka­mi sta­rze­nia.  Inno­wa­cyj­na i inten­syw­na kura­cja ujędr­nia­ją­ca zapew­nia nawil­że­nie twa­rzy, szyi, a tak­że dekol­tu. Zawie­ra skład­ni­ki popra­wia­ją­ce ela­stycz­ność i jędr­ność skó­ry, m.in. natu­ral­ny kwas hia­lu­ro­no­wy. Ale to nie wszyst­kie jej zale­ty – łago­dzi podraż­nie­nia i zaczer­wie­nie­nia skó­ry, a tak­że zna­ko­mi­cie chro­ni przed czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi, opóź­nia­jąc pro­ce­sy sta­rze­nia skó­ry. Prze­ciw­zmarszcz­ko­we ampuł­ki Revi­ta­lift Fil­ler (L’oreal Paris) to kura­cja prze­zna­czo­na dla każ­dej skó­ry, na któ­rej  widocz­ne są już pierw­sze ozna­ki sta­rze­nia. Zawar­te w ampuł­kach połą­cze­nie dwóch kwa­sów o róż­nej wiel­ko­ści czą­ste­czek zapew­nia sku­tecz­nie dzia­ła­nie we wszyst­kich, nawet naj­głęb­szych war­stwach skó­ry. Dodat­ko­wo, wita­mi­na B5 zawar­ta w for­mu­le ampu­łek inten­syw­nie odży­wia skó­rę spra­wia­jąc, że sta­je się gład­ka oraz odświe­żo­na. Serum prze­ciw­zmarszcz­ko­we i napi­na­ją­ce Ela­sti­ne Pure (Bio­lo­gi­que Recher­che) to napi­na­ją­ce serum z czy­stą ela­sty­ną, któ­re wypeł­nia zmarszcz­ki i głę­bo­ko nawil­ża nie tyl­ko skó­rę twa­rzy, ale i oko­li­ce oczu czy ust. Bio­lo­gicz­ne serum prze­ciw­zmarszcz­ko­we i napi­na­ją­ce prze­zna­czo­ne do skó­ry doj­rza­łej napi­na i wygła­dza pierw­sze zmarszcz­ki, a tak­że dzię­ki czy­stej ela­sty­nie redu­ku­je zmarszcz­ki mimicz­ne, nawil­ża­jąc oraz przy­wra­ca­jąc ela­stycz­ność skó­ry. Wzmac­nia­ją­ce i roz­świe­tla­ją­ce Le Grand Serum (Bio­lo­gi­que Recher­che) to serum o praw­dzi­wie wszech­stron­nym dzia­ła­niu któ­re spra­wi, że Two­ja skó­ra sta­nie się jędr­na, świe­tli­sta i zyska rów­ny kolo­ryt. Zapew­nia gład­ką skó­rę i dłu­go­trwa­ły efekt roz­świe­tle­nia i roz­ja­śnie­nia skó­ry. Ten wyjąt­ko­wy pro­dukt jest kom­bi­na­cją aż 27 skład­ni­ków aktyw­nych o dzia­ła­niu anty-aging, anty­ok­sy­da­cyj­nym, prze­ciw­za­pal­nym, nawil­ża­ją­cym i roz­ja­śnia­ją­cym. Ide­al­ny dla każ­de­go rodza­ju skó­ry elik­sir pięk­na, któ­re­go inten­syw­ne efek­ty dzia­ła­nia zauwa­żysz każ­do­ra­zo­wo po apli­ka­cji pro­duk­tu. Pol­lu­tion Skin Defen­ce Sys­tem (Susan­ne Kauf­mann) to 15-dnio­wa kura­cja mają­ca na celu ochro­nę skó­ry przed zanie­czysz­cze­nia­mi śro­do­wi­ska, któ­ra pozo­sta­wia pro­mien­ną, młod­szą cerę. Opa­ko­wa­nie zawie­ra trzy róż­ne ampuł­ki: wita­mi­nę C, któ­ra jest jed­nym z naj­sku­tecz­niej­szych prze­ciw­u­tle­nia­czy. Wyrów­nu­je kolo­ryt i detok­sy­ku­je; ekto­inę, chro­nią­cą skó­rę przed stre­so­ra­mi śro­do­wi­sko­wy­mi i poma­ga­ją­cą zapo­bie­gać uszko­dze­niom oraz pobu­dza­ją­cym koen­zy­mem  Q10, któ­ry poma­ga napra­wiać skó­rę na pozio­mie komór­ko­wym. Odżyw­czy zestaw Pure Vita­min C Powder Cre­am (Dr Sebagh) zawie­ra 5 fio­lek o naj­czyst­szej, a zara­zem naj­wyż­szej kon­cen­tra­cji wita­mi­ny C -  naj­sku­tecz­niej­szej bro­ni prze­ciw­ko sta­rze­niu. Wyjąt­ko­wa for­mu­ła kre­mu w prosz­ku wygła­dza nie­do­sko­na­ło­ści rady­kal­nie roz­ja­śnia­jąc i odmła­dza­jąc skó­rę. W dodat­ku, możesz je mie­szać z ulu­bio­nym kre­mem czy serum! Wszyst­ko, cze­go dotknie, zamie­nia w zło­to – Dr. Bar­ba­ra Sturm to praw­dzi­we guru jeśli cho­dzi o cerę za Oce­anem. Jej potęż­ny zabieg prze­ciw­sta­rze­nio­wy (Dr. Bar­ba­ra Sturm) zawie­ra aktyw­ny kom­pleks krót­kie­go i dłu­go­łań­cu­cho­we­go kwa­su hia­lu­ro­no­we­go, któ­ry zapew­nia zarów­no natych­mia­sto­wy, jak i dłu­go­trwa­ły efekt. Dodat­ko­wo, kwas hia­lu­ro­no­wy zamknię­ty w ampuł­kach uzu­peł­nio­ny jest tak­że innym, potęż­nym prze­ciw­u­tle­nia­czem. Dzię­ki for­mu­le ampuł­ki, kosme­tyk natych­miast popra­wia wygląd, zmniej­sza­jąc drob­ne linie zmarsz­czek i ujędr­nia­jąc cerę. Uzu­peł­nia tak­że wil­goć i odży­wia głęb­sze war­stwy skóry.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy