MakijażUroda

Podaruj sobie i swojej mamie najlepszy tusz do rzęs Build-Up Extra Volume od IsaDory!

Jaki jest ide­al­ny pre­zent dla mamy? Każ­de­go roku daje­my kwia­ty, bukie­ty sło­dy­czy, malo­wa­ne ręcz­nie kub­ki lub nową biżu­te­rię. Jed­nak to naj­prost­sze pre­zen­ty są naj­pięk­niej­sze. A nasze mamy od lat kocha­ją jeden, jedy­ny tusz do rzęs, któ­ry spra­wia, że mają to spoj­rze­nie, któ­re tak kocha­my. Tusz do rzęs Isa­Do­ra Build-Up Extra Volu­me to best­sel­ler nad best­sel­le­ra­mi, a na Dzień Mat­ki został prze­ce­nio­ny o 50%!

najlepszy tusz do rzęs Build-Up Extra Volume od IsaDory!

Naj­lep­szy tusz do rzęs Build-Up Extra Volu­me od Isa­Do­ry!

Na ryn­ku zade­biu­to­wał w 2009, prak­tycz­nie do razu pod­bi­ja­jąc ser­ca kobiet w całej Szwe­cji. Po roku tra­fił w ręce Polek na zawsze zmie­nia­jąc ich spoj­rze­nie – na bar­dziej wyra­zi­ste, zmy­sło­we i trwa­łe. Tusz do rzęs Build-Up Extra Volu­me to naj­czę­ściej i naj­chęt­niej kupo­wa­ny tusz Isa­Do­ry na ryn­ku. 

Pogru­bia, roz­dzie­la i wydłu­ża rzę­sy. Jest odpor­ny na łza­wie­nie oczu i ide­al­ny dla osób noszą­cych soczew­ki. Jest maska­rą o ela­stycz­nej struk­tu­rze. W środ­ku znaj­dzie­my dużą, szczo­tecz­kę XL o sze­ro­ko roz­sta­wio­nych włók­nach, któ­re ide­al­nie roz­cze­su­ją rzę­sy. Jego for­mu­ła zawie­ra eks­trakt z czer­wo­nych wodo­ro­stów – skład­nik boga­ty w sole mine­ral­ne, któ­re spra­wia­ją, że rzę­sy są odży­wio­ne. Two­rzy cudow­ne spoj­rze­nie, daje efekt per­fek­cyj­nie wydłu­żo­nych, pogru­bio­nych rzęs. Nie osy­pu­je się, nie roz­ma­zu­je. Bute­lecz­ka jest o pojem­no­ści 12 ml – to o dwa razy wię­cej niż u innych pro­du­cen­tów!

Z oka­zji Dnia Mat­ki, tusz do rzęs Build-Up Extra Volu­me Isa­Do­ry został prze­ce­nio­ny o 50%!  

Poda­ruj go sobie i swo­jej mamie i obie ciesz­cie się pięk­ny­mi rzę­sa­mi!

Bądź zawsze #isa­do­ra­ble!

Pro­mo­cja jest dostęp­na od 20 do 26 maja na skle­pie onli­ne www.sklep-isadora.pl oraz w dro­ge­riach tra­dy­cyj­nych na tere­nie całe­go kra­ju. 

Tusz do rzęs Build-Up Extra Volu­me, 12 ml, cena: 32 PLN (regu­lar­na: 64 PLN).

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Świeże, promienne spojrzenie z IsaDora Nature Enhanced Lenght Mascara

Szwedz­ka mar­ka kosme­ty­ków do maki­ja­żu Isa­Do­ra każ­de­go roku poma­ga kobie­tom pod­kre­ślić ich pięk­no, ofe­ru­jąc kosme­ty­ki do maki­ja­żu inspi­ro­wa­ne naj­now­szy­mi tren­da­mi w świe­cie mody i beau­ty. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że tej wio­sny będzie­my się cie­szyć pro­mien­ną,…
Więcej
Uroda

Magnetyzujące spojrzenie w 10 sekund - IsaDora 10 Sec High Impact Volume

Uwiel­bia­na przez kobie­ty na całym świe­cie za nie­per­fu­mo­wa­ne, ide­al­ne for­mu­ły, a jed­no­cze­śnie peł­ne kolo­rów i ele­ganc­kich opa­ko­wań kosme­ty­ków do maki­ja­żu – szwedz­ka mar­ka Isa­Do­ra zosta­ła stwo­rzo­na z myślą o kobie­tach w róż­nym wie­ku. Isa­Do­ra z…
Więcej
MakijażUroda

Trwałość i kolor bez poprawek - wodoodporne cienie w płynie IsaDora Active All Day Wear 

Szwedz­ka mar­ka kosme­ty­ków do maki­ja­żu Isa­Do­ra po raz kolej­ny wycho­dzi kobie­tom na prze­ciw, obok wyso­kiej jako­ści ofe­ru­jąc naj­now­sze roz­wią­za­nia. A wszyst­ko po to, by codzien­ny maki­jaż nie zawie­rał rano zbyt wie­le cza­su, a jed­no­cze­śnie pozo­sta­wał…
Więcej