NewsroomUroda

Chanel Vision D’Asie: L’art du Detail Spring-Summer 2019 Beauty Collection

Najnowsza kolekcja kosmetyków do makijażu Chanel Vision D’Asie: L’art du Detail spring-summer 2019. Czerwień, kwiaty wiśni i tętniące życiem miasta – fotograficzna podróż do Japonii i Korei Południowej wprowadziła do najnowszej kolekcji makijażu Lucii Pica dla Chanel zupełnie nowe zastosowanie światła. Od mieniących się łusek na targu rybnym w Tokio po drzewa wiśniowe, suszone kwiaty i wreszcie splątane druty zawieszone nad ulicą w Seulu. Ta niezwykła wyprawa to jednocześnie zgłębienie tajników codziennego życia, tak wartościowego dla kultury wschodnioazjatyckiej. Umiejętność dostrzeżenia prawdziwego piękna w skromnych rzeczach stało się główną inspiracją do stworzenia dopracowanej, bogatej kolekcji kosmetyków do makijażu. Prawdziwe wyrafinowanie i głębia kryje się w grze światłem. 

Chanel Vision D’Asie, nowa kolekcja Chanel, Chanel make up

Nowy, nie­mal pół­prze­zro­czy­sty roz­świe­tlacz Bau­me Essen­tiel two­rzy “mokry” blask i zapew­nia efekt zro­szo­nej cery, rzeź­biąc a jed­no­cze­śnie oży­wia­jąc całą twarz dzię­ki lek­kiej, sub­tel­nej, per­ło­wej poświa­cie. Dyna­micz­ne, lśnią­ce tek­stu­ry kre­mo­wych cie­ni Ombre Pre­mie­re Cre­me i Les 9 Ombres to ser­ce naj­now­szej kolek­cji Vision D’Asie: L’art du Deta­il. Kre­mo­wy, meta­licz­ny cień Pati­ne Bron­ze ide­al­nie spraw­dza się  samo­dziel­nie, ale moż­na go rów­nież sto­so­wać razem z pale­tą cie­ni Les 9 Ombres. Błysz­czą­ce, kre­mo­we cie­nie do powiek to praw­dzi­wy, sil­ny kon­trast dla mato­wych poma­dek do ust: aksa­mit­nych szmi­nek Rouge Allu­re Velvet i płyn­nych Rouge Allu­re Liqu­id Powder oraz pro­wo­ka­cyj­ne­go, różo­wo – neo­no­we­go kolo­ru lakie­ru do paznok­ci Le Ver­nis. 

Chanel Vision D’Asie, nowa kolekcja, produkty Chanel, make up Chanel na wiosnę

Naj­now­sza kolek­cja kosme­ty­ków do maki­ja­żu Cha­nel Vision D’Asie: L’art du Deta­il spring-sum­mer 2019 – nie­zwy­kle zróż­ni­co­wa­na i peł­na sprzecz­no­ści a jed­no­cze­śnie zba­lan­so­wa­na, dzię­ki odpo­wied­nie­mu pochła­nia­niu świa­tła, kolor i tek­stu­ra kosme­ty­ków oży­wa w trak­cie nosze­nia. A wszyst­ko po to, by w maki­ja­żu zaprze­czać ste­reo­ty­pom i ogra­ni­cze­niom.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
Więcej
Moda

Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…
Więcej
Uroda

Wirtualna wizja piękna, czyli Chanel Lipscanner

Fran­cu­ski dom mody wycho­dzi poza wszel­kie sche­ma­ty, rady­kal­nie uprasz­cza­jąc wizję wir­tu­al­ne­go pięk­na i two­rząc pierw­szy ska­ner do ust. Czy sztucz­na inte­li­gen­cja i ponad­cza­so­we pięk­no mogą iść w parze? Dla Cha­nel wszyst­ko jest moż­li­we! Naj­now­sza apli­ka­cja…
Więcej