NewsroomUroda

Chanel Vision D’Asie: L’art du Detail Spring-Summer 2019 Beauty Collection

Najnowsza kolekcja kosmetyków do makijażu Chanel Vision D’Asie: L’art du Detail spring-summer 2019. Czerwień, kwiaty wiśni i tętniące życiem miasta – fotograficzna podróż do Japonii i Korei Południowej wprowadziła do najnowszej kolekcji makijażu Lucii Pica dla Chanel zupełnie nowe zastosowanie światła. Od mieniących się łusek na targu rybnym w Tokio po drzewa wiśniowe, suszone kwiaty i wreszcie splątane druty zawieszone nad ulicą w Seulu. Ta niezwykła wyprawa to jednocześnie zgłębienie tajników codziennego życia, tak wartościowego dla kultury wschodnioazjatyckiej. Umiejętność dostrzeżenia prawdziwego piękna w skromnych rzeczach stało się główną inspiracją do stworzenia dopracowanej, bogatej kolekcji kosmetyków do makijażu. Prawdziwe wyrafinowanie i głębia kryje się w grze światłem. 

Chanel Vision D’Asie, nowa kolekcja Chanel, Chanel make up

Nowy, nie­mal pół­prze­zro­czy­sty roz­świe­tlacz Bau­me Essen­tiel two­rzy “mokry” blask i zapew­nia efekt zro­szo­nej cery, rzeź­biąc a jed­no­cze­śnie oży­wia­jąc całą twarz dzię­ki lek­kiej, sub­tel­nej, per­ło­wej poświa­cie. Dyna­micz­ne, lśnią­ce tek­stu­ry kre­mo­wych cie­ni Ombre Pre­mie­re Cre­me i Les 9 Ombres to ser­ce naj­now­szej kolek­cji Vision D’Asie: L’art du Deta­il. Kre­mo­wy, meta­licz­ny cień Pati­ne Bron­ze ide­al­nie spraw­dza się  samo­dziel­nie, ale moż­na go rów­nież sto­so­wać razem z pale­tą cie­ni Les 9 Ombres. Błysz­czą­ce, kre­mo­we cie­nie do powiek to praw­dzi­wy, sil­ny kon­trast dla mato­wych poma­dek do ust: aksa­mit­nych szmi­nek Rouge Allu­re Velvet i płyn­nych Rouge Allu­re Liqu­id Powder oraz pro­wo­ka­cyj­ne­go, różo­wo – neo­no­we­go kolo­ru lakie­ru do paznok­ci Le Ver­nis. 

Chanel Vision D’Asie, nowa kolekcja, produkty Chanel, make up Chanel na wiosnę

Naj­now­sza kolek­cja kosme­ty­ków do maki­ja­żu Cha­nel Vision D’Asie: L’art du Deta­il spring-sum­mer 2019 – nie­zwy­kle zróż­ni­co­wa­na i peł­na sprzecz­no­ści a jed­no­cze­śnie zba­lan­so­wa­na, dzię­ki odpo­wied­nie­mu pochła­nia­niu świa­tła, kolor i tek­stu­ra kosme­ty­ków oży­wa w trak­cie nosze­nia. A wszyst­ko po to, by w maki­ja­żu zaprze­czać ste­reo­ty­pom i ogra­ni­cze­niom.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Siła kobiet - Chanel Métiers d’Art 2020/21

Wejdź do nie­zwy­kłe­go świa­ta Kró­lo­wej Fran­cji – Kata­rzy­ny Medy­cej­skiej, sil­nej kobie­ty o ogrom­nym wpły­wie na poli­ty­kę, któ­ra jed­no­cze­śnie nad wszyst­ko fascy­no­wa­ła się kul­tu­rą i sztu­ką – zwłasz­cza archi­tek­tu­rą. Naj­now­sza kolek­cja Cha­nel Métiers d’art 2020/21 stwo­rzo­na…
Więcej
Uroda

Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

Nasza skó­ra per­ma­nent­nie nara­żo­na jest na stres i cięż­ko nam zna­leźć chwi­lę, aby kom­plek­so­wo o nią zadbać. Tym­cza­sem, pro­li­fe­ra­cja komó­rek swój szczyt osią­ga w nocy, kie­dy jej odno­wa jest 25 razy bar­dziej aktyw­na niż w…
Więcej
MakijażUroda

Wszystkie odcienie różu - Chanel na jesień - zima 2020 

Coco Cha­nel nie­mal od zawsze powta­rza­ła, że pięk­no zaczy­na się w momen­cie, gdy zde­cy­du­jesz się być sobą. Zmie­nia­ją­ce się obli­cze kobie­co­ści Gabriel­le rozu­mia­ła aż za dobrze – jako jed­na z nie­wie­lu zro­bi­ła  bowiem o wie­le…
Więcej