Chanel Vision D’Asie: L’art du Detail Spring-Summer 2019 Beauty Collection

Najnowsza kolekcja kosmetyków do makijażu Chanel Vision D’Asie: L’art du Detail spring-summer 2019. Czerwień, kwiaty wiśni i tętniące życiem miasta – fotograficzna podróż do Japonii i Korei Południowej wprowadziła do najnowszej kolekcji makijażu Lucii Pica dla Chanel zupełnie nowe zastosowanie światła. Od mieniących się łusek na targu rybnym w Tokio po drzewa wiśniowe, suszone kwiaty i wreszcie splątane druty zawieszone nad ulicą w Seulu. Ta niezwykła wyprawa to jednocześnie zgłębienie tajników codziennego życia, tak wartościowego dla kultury wschodnioazjatyckiej. Umiejętność dostrzeżenia prawdziwego piękna w skromnych rzeczach stało się główną inspiracją do stworzenia dopracowanej, bogatej kolekcji kosmetyków do makijażu. Prawdziwe wyrafinowanie i głębia kryje się w grze światłem. 

Chanel Vision D’Asie, nowa kolekcja Chanel, Chanel make up

Nowy, nie­mal pół­prze­zro­czy­sty roz­świe­tlacz Bau­me Essen­tiel two­rzy “mokry” blask i zapew­nia efekt zro­szo­nej cery, rzeź­biąc a jed­no­cze­śnie oży­wia­jąc całą twarz dzię­ki lek­kiej, sub­tel­nej, per­ło­wej poświa­cie. Dyna­micz­ne, lśnią­ce tek­stu­ry kre­mo­wych cie­ni Ombre Pre­mie­re Cre­me i Les 9 Ombres to ser­ce naj­now­szej kolek­cji Vision D’Asie: L’art du Deta­il. Kre­mo­wy, meta­licz­ny cień Pati­ne Bron­ze ide­al­nie spraw­dza się  samo­dziel­nie, ale moż­na go rów­nież sto­so­wać razem z pale­tą cie­ni Les 9 Ombres. Błysz­czą­ce, kre­mo­we cie­nie do powiek to praw­dzi­wy, sil­ny kon­trast dla mato­wych poma­dek do ust: aksa­mit­nych szmi­nek Rouge Allu­re Velvet i płyn­nych Rouge Allu­re Liqu­id Powder oraz pro­wo­ka­cyj­ne­go, różo­wo – neo­no­we­go kolo­ru lakie­ru do paznok­ci Le Ver­nis. 

Chanel Vision D’Asie, nowa kolekcja, produkty Chanel, make up Chanel na wiosnę

Naj­now­sza kolek­cja kosme­ty­ków do maki­ja­żu Cha­nel Vision D’Asie: L’art du Deta­il spring-sum­mer 2019 – nie­zwy­kle zróż­ni­co­wa­na i peł­na sprzecz­no­ści a jed­no­cze­śnie zba­lan­so­wa­na, dzię­ki odpo­wied­nie­mu pochła­nia­niu świa­tła, kolor i tek­stu­ra kosme­ty­ków oży­wa w trak­cie nosze­nia. A wszyst­ko po to, by w maki­ja­żu zaprze­czać ste­reo­ty­pom i ogra­ni­cze­niom.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy