Co to jest: Sys­tem podwój­ne­go wspar­cia – na dzień, ze świe­żą wita­mi­ną C (kwas askor­bi­no­wy 10%) i na noc, ze świe­żą wita­mi­ną A (reti­nol). For­mu­ły wza­jem­nie uzu­peł­nia­ją się zapew­nia­jąc efek­ty jak w wio­dą­cych for­mu­łach na recep­tę**, zmniej­sza­jąc widocz­ność linii i zmarsz­czek po 12 tygo­dniach sto­so­wa­nia. Po tym cza­sie dzia­ła­nie for­mu­ły idzie jesz­cze dalej, dopro­wa­dza­jąc do zmniej­sze­nia widocz­no­ści innych pod­sta­wo­wych oznak starzenia.

Fresh Pressedô Clinical Daily + Overnight Boosters with Pure Vitamin C 10% and Vitamin A (Retinol), NOWOŚĆ od Clinique! Witamina C&A!

Jak dzia­ła:

 • Mak­sy­mal­na siła i mini­mal­ne podraż­nie­nie: sil­ne daw­ki wita­mi­ny C 10% (kwas askor­bi­no­wy) i wita­mi­ny A (reti­nol) o udo­wod­nio­nym dzia­ła­niu, zaczy­na­ją dzia­łać już po jed­nej apli­ka­cji. 
   • Po 1 apli­ka­cji: Blask (+36% już pierw­sze­go poran­ka po użyciu)
   • Po 1 tygo­dniu: Gład­sza skóra
   • Po 4 tygo­dniach: Mniej płyt­kich zmarszczek
   • Po 12 tygo­dniach: Bar­dziej wyrów­na­ny kolo­ryt i mniej głę­bo­kich zmarsz­czek i linii na czo­le 
  • W cią­gu dnia wita­mi­na C wzmac­nia ochro­nę skó­ry, aby neu­tra­li­zo­wać uszko­dze­nia. Dzia­ła na powierzch­ni skó­ry, roz­ja­śnia­jąc, wygła­dza­jąc i odbu­do­wu­jąc struk­tu­rę. Napra­wia uszko­dze­nia spo­wo­do­wa­ne przez wol­ne rod­ni­ki i prze­ciw­dzia­ła powsta­wa­niu uszko­dzeń. 
  • W nocy, pod­czas pro­ce­su rege­ne­ra­cji, wita­mi­na A wni­ka głę­bo­ko w powierzch­nię skó­ry. Z cza­sem skó­ra sta­je się odży­wio­na, linie i zmarszcz­ki wypeł­nio­ne, a kolo­ryt skó­ry odzy­ska­ny. Napra­wia uszko­dze­nia powsta­łe w cią­gu dnia, a tak­że wcze­śniej­sze, abyś mogła z uczu­ciem świe­żo­ści roz­po­cząć nowy dzień. 
 • Świe­żość to siła. Wita­mi­ny C i A to nie tyl­ko jed­ne z naj­sku­tecz­niej­szych skład­ni­ków odmła­dza­ją­cych, ale też, jak twier­dzą der­ma­to­lo­dzy, naj­le­piej prze­ba­da­ne i o zba­wien­nych dla skó­ry wła­ści­wo­ściach.  
  • Czy­ste wita­mi­ny C i A wraz z upły­wem cza­su tra­cą swo­ją siłę, dla­te­go naj­sku­tecz­niej­sze są wte­dy, gdy są świe­że. Cli­ni­que Fresh Pres­sed Cli­ni­cal wyko­rzy­stu­je czy­ste, świe­że, sil­ne i mini­mal­nie prze­two­rzo­ne wita­mi­nę C (kwas askor­bi­no­wy) i wita­mi­nę A (reti­nol), nie zawie­ra­ją­ce dodat­ko­wych sub­stan­cji.  
 • Inno­wa­cyj­ne opa­ko­wa­nie chro­ni siłę for­mu­ły. 
  • Dla zacho­wa­nia mak­sy­mal­nej świe­żo­ści i mocy, wita­mi­na C 10% jest prze­cho­wy­wa­na w for­mie prosz­ku w szczel­nej komo­rze w nie­prze­pusz­cza­ją­cej świa­tła fiol­ce, a czy­sta wita­mi­na A (reti­nol) znaj­du­je się w komo­rze o podwój­nych ścian­kach. Sub­stan­cje te są uwal­nia­ne do Odmła­dza­ją­cej Emul­sji Koją­cej w celu wymie­sza­nia tuż przed aktywacją.
  • Akty­wa­cja wita­min C i A tuż przed pierw­szą apli­ka­cją gwa­ran­tu­je ich mak­sy­mal­ną siłę i skuteczność.

Waż­ne infor­ma­cje: 

 • Aby osią­gnąć naj­lep­sze efek­ty, zużyj pro­dukt w prze­cią­gu 7 dni/nocy. Jeśli po tym cza­sie opa­ko­wa­nie nie jest puste, możesz zużyć je w prze­cią­gu 14 dni/nocy od momen­tu akty­wa­cji, jed­nak for­mu­ła może ulec prze­bar­wie­niu, a jej sku­tecz­ność może się zmniej­szyć w wyni­ku natu­ral­ne­go pro­ce­su oksy­da­cji wita­mi­ny C i A. 
 • Pod­czas pierw­szych tygo­dni sto­so­wa­nia może wystą­pić suchość, zaczer­wie­nie­nia lub łusz­cze­nie – są to ozna­ki dzia­ła­nia wita­mi­na A dzia­ła. Jeśli obja­wy te nie ustą­pią, nale­ży zmniej­szyć czę­sto­tli­wość sto­so­wa­nia i apli­ko­wać pro­dukt co dru­gi dzień. W przy­pad­ku wystą­pie­nia podraż­nień nale­ży prze­rwać stosowanie.
 • Pod­czas sto­so­wa­nia wita­mi­ny A (rety­nol) naj­le­piej jest uni­kać lub ogra­ni­czyć licz­bę sto­so­wa­nych pro­duk­tów, któ­re: 
  • Zawie­ra­ją alko­hol, sub­stan­cje prze­ciw­trą­dzi­ko­we lub prze­ciw prze­bar­wie­niom, kwa­sy AHA, BHA i/lub wyso­kie stę­że­nie sub­stan­cji aktyw­nych. 
  • Mają dzia­ła­nie wysu­sza­ją­ce lub złusz­cza­ją­ce (np. codzien­ny peeling)
 • Jak dosto­so­wać pie­lę­gna­cję w przy­pad­ku sucho­ści, zaczer­wie­nień lub łusz­cze­nia się skó­ry: 
  • Suchość: 
   • Zamień swój tonik oczysz­cza­ją­cy na deli­kat­ną, nie­za­wie­ra­ją­cą siar­cza­nów for­mu­łę jak Cli­ni­que Extra Gen­tle Cle­an­sing Foam
   • Zacznij sto­so­wać sil­nie nawil­ża­ją­ce kosme­ty­ki, takie jak Cli­ni­que Moistu­re Sur­ge Inten­se Skin For­ti­fy­ing Hydra­tor lub Cli­ni­que Smart Night Custom-Repa­ir Moistu­ri­zer 
   • Zacznij sto­so­wać masecz­ki nawil­ża­ją­ce, takie jak Cli­ni­que Moistu­re Sur­ge Over­ni­ght Mask
  • Zaczer­wie­nie­nia:
   • Zacznij sto­so­wać for­mu­łę nawil­ża­ją­cą o łago­dzą­cych wła­ści­wo­ściach, taką jak Cli­ni­que Red­ness Solu­tions Daily Relief Cream
   • Zamień swój tonik oczysz­cza­ją­cy na deli­kat­ną, nie­za­wie­ra­ją­cą siar­cza­nów for­mu­łę jak Cli­ni­que Extra Gen­tle Cle­an­sing Foam
   • Zmniejsz czę­sto­tli­wość sto­so­wa­nia Fresh Pres­se­dô Vita­min A (Reti­nol) i apli­kuj pro­dukt co dru­gi wieczór
  • Łusz­cze­nie:
   • Zacznij codzien­nie sto­so­wać deli­kat­ny, nie­za­wie­ra­ją­cy alko­ho­lu peeling, taki Cla­ri­fy­ing Lotion 1.0 Twi­ce A Day Exfoliator
   • Lub raz w tygo­dniu, sto­suj 7‑Day Scrub Cre­am Rin­se-Off For­mu­la łącząc ok. 2 cm pro­duk­tu z wodą. Może się to wyda­wać nie­lo­gicz­ne, ale sto­so­wa­nie więk­szej ilo­ści for­mu­ły zmniej­sza jej dzia­ła­nie złusz­cza­ją­ce, ponie­waż w ten spo­sób apli­ku­je się wię­cej nawil­ża­ją­cej bazy. 

HISTORIA POWSTANIA Fresh Pressedô clinical:

Wita­mi­ny C i A są sil­ny­mi sub­stan­cja­mi odmła­dza­ją­cy­mi; sto­so­wa­ne razem, rano i wie­czo­rem, redu­ku­ją widocz­ność linii i zmarsz­czek. Codzien­ne sto­so­wa­nie wita­mi­ny C zapew­nia jaśniej­szy, rów­niej­szy kolo­ryt i gład­ką skó­rę. W nocy wita­mi­na A – zna­na tak­że jako reti­nol – wspie­ra natu­ral­ny pro­ces pro­duk­cji kola­ge­nu w głęb­szych war­stwach skó­ry. Z cza­sem, zmniej­sza widocz­ność linii i zmarsz­czek przy­wra­ca­jąc twa­rzy mło­dy wygląd. Dzia­ła­jąc razem, sku­tecz­nie zwal­cza­ją naj­bar­dziej widocz­ne ozna­ki sta­rze­nia.” — Dr David Oren­tre­ich, Głów­ny Der­ma­to­log Clinique.

Obok wita­mi­ny C, poma­ga­ją­cej budo­wać sil­niej­szą i bar­dziej odpor­ną skó­rę poprzez sty­mu­la­cję syn­te­zy kola­ge­nu i wyrów­ny­wa­nie kolo­ry­tu skó­ry, Cli­ni­que odkrył inną, sil­ną for­mę świe­żych wita­min, któ­re pod­nio­są jej sku­tecz­ność niczym odmła­dza­ją­ca elek­trow­nia. Rety­nol, czy­sta for­ma wita­mi­ny A jest jed­nym z naj­waż­niej­szych skład­ni­ków pole­ca­nych przez der­ma­to­lo­gów pacjen­tom dotknię­tym pro­ble­ma­mi zwią­za­ny­mi ze sta­rze­niem się skó­ry, a któ­re­go wła­ści­wo­ści są przed­mio­tem szcze­gó­ło­wych badań i testów.  

Cli­ni­que przed­sta­wia NOWY Fresh Pres­sed Cli­ni­cal Daily + Over­ni­ght Booster with Pure Vita­mins C 10% + A (reti­nol), inspi­ro­wa­ny naszy­mi tra­dy­cją w dzie­dzi­nie der­ma­to­lo­gii. Ten nowy podwój­ny, odmła­dza­ją­cy sys­tem zapew­nia sku­tecz­ność w wal­ce z liniami/zmarszczkami i inny­mi widocz­ny­mi ozna­ka­mi sta­rze­nia.  

Nasze dogłęb­ne bada­nia kli­nicz­ne dowo­dzą, że dzię­ki wza­jem­nie dopeł­nia­ją­ce­mu się dzia­ła­niu skład­ni­ków przy­wra­ca­ją­cych skó­rze mło­dy wygląd, sto­so­wa­nie Fresh Pres­se­dô Vita­min C rano i Vita­min A wie­czo­rem przez 12 tygo­dni zapew­nia efek­ty jak w wio­dą­cych for­mu­łach na recep­tę**, zmniej­sza­jąc widocz­ność linii i zmarsz­czek. 

Dla kogo: Każ­dy rodzaj cery (1, 2, 3, 4). 

Jak stosować Fresh Pressedô Clinical:

Aby akty­wo­wać, nie zdej­muj zakręt­ki. Zdej­mij folię. Naci­śnij dwu­krot­nie znaj­du­ją­cy się wewnątrz zbior­ni­czek, aby uwol­nić czy­stą wita­mi­nę do Emul­sji Koją­cej. Wstrzą­saj przez 15 sekund. Wstrzą­saj przed każ­dym uży­ciem. 

 • DzieńJak sto­so­wać  Vita­min C: Wstrzą­śnij dobrze przed każ­dym uży­ciem. Ści­śnij zbior­ni­czek 2–3 razy, aby wyci­snąć zale­ca­ną ilość for­mu­ły (ok. 1 cm). Sto­suj wyłącz­nie rano, osob­no lub w połą­cze­niu z for­mu­łą nawil­ża­ją­cą Cli­ni­que. Uni­kaj oko­lic oczu. 
  • Uwa­ga: Powszech­nie wia­do­mo, że wita­mi­na A może powo­do­wać nad­wraż­li­wość na słoń­ce. Zale­ca­my sto­so­wa­nie kre­mu prze­ciw­sło­necz­ne­go w okre­sie sto­so­wa­nia pro­duk­tu, jak rów­nież jakiś czas po zaprze­sta­niu jego. Jeśli twój krem nawil­ża­ją­cy nie zawie­ra SPF, pole­ca­my nasz mine­ral­ne for­mu­ły prze­ciw­sło­necz­ne, takie jak: SPF30/50 Mine­ral Sun­scre­en Flu­id for Face, Even Bet­ter Dark Spot Defen­se SPF 50 lub City Block She­er Oil-Free Daily Face Pro­tec­tor SPF 25. 
 • Noc – Jak sto­so­wać Vita­min A: Wstrzą­śnij dobrze przed każ­dym uży­ciem. Ści­śnij zbior­ni­czek 2–3 razy, aby wyci­snąć zale­ca­ną ilość for­mu­ły (ok. 1 cm). Sto­suj wyłącz­nie na noc, osob­no lub w połą­cze­niu z for­mu­łą nawil­ża­ją­cą Cli­ni­que. Uni­kaj oko­lic oczu. 

 

Testo­wa­ny aler­go­lo­gicz­nie. 100% bez­za­pa­cho­wy. Testo­wa­ny der­ma­to­lo­gicz­nie. Testo­wa­ny oku­li­stycz­nie. Niekomedogenny.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Retinol w walce o nieskazitelną cerę

Czym jest reti­nol, o któ­re­go wyko­rzy­sta­niu w licz­nych kre­mach prze­ciw­zmarszcz­ko­wych tak czę­sto sły­szy­my? Czy­sty reti­nol to nic inne­go, jak for­ma wita­mi­ny A prze­kształ­ca­ją­ca się w komór­kach skó­ry w aktyw­ny kwas reti­no­wy, któ­ry cha­rak­te­ry­zu­je się efektywnym,…
Więcej
NewsroomUroda

Nowy produkt od Clinique - Dramatically Different™ Hydrating Jelly

Co to jest: 100% prze­zro­czy­sta, lek­ka, bez­ole­jo­wa, wod­no-żelo­­wa for­mu­ła, któ­ra nawil­ża, rege­ne­ru­je barie­rę skó­ry i codzien­nie chro­ni skó­rę przed zanie­czysz­cze­nia­mi dzię­ki tech­no­lo­gii Cle­­an-Shield Tech­no­lo­gyTM. Jak dzia­ła: Zatrzy­mu­je to, co dobre, na przy­kład nawil­że­nie, i odfil­tro­wu­je to,…
Więcej
NewsroomUroda

Jak powinna wyglądać codzienna pielęgnacja skóry twarzy? Przewodnik krok po kroku

Czy wiesz ile błę­dów popeł­niasz w codzien­nej pie­lę­gna­cji? Jak się oka­zu­je, ist­nie­je tak wie­le mitów na temat odpo­wied­nich metod dba­nia o skó­rę twa­rzy, że trud­no się poła­pać, co jest dla nas napraw­dę dobre. Spe­cjal­nie dla…
Więcej