NewsroomUrodaVers24 favorites

FOREO typuje najgorętsze nowości w pielęgnacji urody

Wszyscy znamy i stosujemy podstawy koreańskiej pielęgnacji, a niektórzy przetestowali już nawet wersję japońską. Jednak według FOREO, najszybciejrozwijającej się marki urodowej świata, w 2019 roku kosmetyczne szaleństwo przeniesie się do Chin! Poznajcie C‑Beauty: termin tak nowy, że nie widnieje jeszcze w Wikipedii.

Foreo Lunafofo

Insty­tu­ty Badań i Roz­wo­ju FOREO w Sztok­hol­mie i Szan­gha­ju prze­sta­wia­ją corocz­ny raport­tren­dów. O ile nie­któ­rych z nich mogli­śmy się spo­dzie­wać, to w 2019 roku cze­ka nas też mnó­stwo nowo­ści. Dowie­my się, czym jest C‑Beauty, nauczy­my się przyj­mo­wać kola­gen, a nasze łazien­ki prze­mie­nią się w praw­dzi­we spa.

FOREO uwa­ża, że świat uro­dy podą­ża za tren­da­mi podob­nie jak tech­no­lo­gie czy moda. Zwra­ca­my uwa­gę, w jakim kie­run­ku zmie­rza rynek, by wpro­wa­dzać świe­że pomy­sły i nowe urzą­dze­nia, któ­rych nie widzie­li­śmy nigdy dotąd.

1. C‑Beauty

Dzię­ki nie­sa­mo­wi­tej prze­wa­dze tech­no­lo­gicz­nej, Chiń­czy­cy zamie­rza­ją zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać­na­sze spoj­rze­nie na kosme­ty­kę. Pod­sta­wą chiń­skiej pie­lę­gna­cji, któ­rą – po kore­ań­skiej czy japoń­skiej – nazy­wa­my C‑Beauty, będzie abso­lut­ne sta­wia­nie tech­no­lo­gii na pierw­szym miej­scu. To cał­ko­wi­te prze­ci­wień­stwo do tra­dy­cyj­nych zabie­gów czy kosme­ty­ków natu­ral­nych. C‑Beauty wyprze­dza je o epo­kę! Na fali nowych fabryk, paten­tów i inno­wa­cji, przez naj­bliż­sze 12 mie­się­cy Chiń­czy­cy wpro­wa­dzą naj­wyż­szy w histo­rii stan­dard pie­lę­gna­cji – oraz urzą­dze­nia bar­dziej zaawan­so­wa­ne niż kie­dy­kol­wiek.

Sek­tor uro­do­wy w Chi­nach jest naj­szyb­ciej rosną­cym ryn­kiem na świe­cie – jego war­tość wzro­sła o ponad 30%. Wraz z kolej­ny­mi mar­ka­mi i tech­no­lo­gia­mi, któ­re wkra­cza­ją na nowe ryn­ki, trend chiń­skiej pie­lę­gna­cji będzie roz­wi­jał się jesz­cze dłu­go.

2. Sezo­No­wość

Pie­lę­gna­cja i pory roku nie zawsze idą w parze, ale w 2019 r. będzie­my dbać o skó­rę w zgo­dzie z kalen­da­rzem i pogo­dą. Ruty­na będzie zmie­niać się co sezon – tak jak tren­dy w maki­ja­żu ‑dopa­so­wu­jąc urzą­dze­nia i kosme­ty­ki do aktu­al­nej aury. Przy­go­tuj się na pod­grze­wa­ne pod czer­wie­nią maski na zimę i chło­dzą­cą krio­te­ra­pię latem. Two­ja skó­ra będzie pięk­na i przy­go­to­wa­na na każ­de warun­ki. Niech żyją zmia­ny!

3. Pięk­ny ruch

Dba­nie o zdro­wie i kon­dy­cję jest waż­ną czę­ścią ruty­ny pie­lę­gna­cyj­nej, ale w zeszłym roku w świat spor­tu wkro­czy­ły tak­że kosme­ty­ki do maki­ja­żu. Mar­ka Tar­te wpro­wa­dzi­ła kolek­cję Ath­le­isu­re Beau­ty, a E.L.F – linię Wor­ko­ut Ready. Udo­wod­ni­ły tym, że wyglą­dać pięk­nie moż­na nie tyl­ko dzię­ki regu­lar­nym tre­nin­gom, ale tak­że w ich trak­cie.

Kolej­nym kro­kiem w roz­wo­ju tego tren­du będzie nowy poziom dba­nia o skó­rę po ćwi­cze­niach. Pomoc­ne w tym będą naj­wyż­szej kla­sy poręcz­ne urzą­dze­nia pie­lę­gna­cyj­ne. Będzie­my zabie­ra­ćje na siłow­nię tak samo jak szczot­kę do wło­sów. Dbaj i o kon­dy­cję, i o skó­rę!

Foreo Ufo mini

4. W domu naj­le­piej

Rok 2018 przy­niósł rewo­lu­cję w świe­cie spa, ponie­waż wie­le marek wpro­wa­dzi­ło urzą­dze­nia do „domo­wych” zabie­gów kosme­tycz­nych. Od naj­wyż­szej kla­sy pro­ce­dur pie­lę­gna­cyj­nych po głę­bo­kie oczysz­cza­nie – bran­ża uro­do­wa zro­bi­ła wszyst­ko, by prze­nieść zaawan­so­wa­ną apa­ra­tu­rę z gabi­ne­tów zabie­go­wych do naszych łazie­nek. Wszyst­ko dzię­ki tech­no­lo­gii: pore­wo­lu­cji w świe­cie usług, któ­ra przy­szła za pośred­nic­twem takich gigan­tów jak Uber i Airbnb, przy­szła kolej na świat pie­lę­gna­cji. Czy cze­ka nas koniec eks­klu­zyw­nych spa i wizyt u kosme­tycz­ki?

5. Opa­ko­wa­ne na Insta

Jeśli cze­goś nie ma na Insta­gra­mie, to nie ist­nie­je! 2019 będzie rokiem, w któ­rym mar­ki uro­do­we będą wyko­rzy­sty­wać media spo­łecz­no­ścio­we jesz­cze bar­dziej. Spójrz tyl­ko, co robią Glos­sier, Char­lot­te Til­bu­ry i FOREO – i ocze­kuj wię­cej! Limi­to­wa­ne edy­cje, sezo­no­we opa­ko­wa­nia i pro­duk­ty stwo­rzo­ne dla Insta­gra­mu… Wszyst­ko dla przy­jem­no­ści i zaba­wy. Bog­dy świet­nie się czu­jesz, świet­nie wyglą­dasz!

6. Stwo­rzo­ne dla Cie­bie

Coca Cola wypu­ści­ła pusz­ki z imio­na­mi, modo­wi gigan­ci – Guc­ci i Bur­ber­ry – stwo­rzy­li trend na akce­so­ria z ini­cja­ła­mi wła­ści­cie­li. W 2019 roku zoba­czy­my kolej­ny krok w tym kie­run­ku: pro­duk­ty będą dzia­łać dokład­nie według ocze­ki­wań użyt­kow­ni­ka, szcze­gól­nie w świe­cie uro­dy. Wybie­rzesz wśród bogac­twa rutyn pie­lę­gna­cyj­nych, a urzą­dze­nia – dzię­ki sztucz­nej inte­li­gen­cji – z cza­sem będą uczyć się two­ich potrzeb. Szczo­tecz­ka sonicz­na do twa­rzy FOREO’s LUNA fofo mia­ła pre­mie­rę w zeszłym roku, ale teraz wpro­wa­dzi per­so­na­li­za­cję pie­lę­gna­cji na nowy poziom i zmie­ni nasze podej­ście do uro­do­wych gadże­tów.

 

7. Super­Żyw­ność

Żad­na lista tren­dów nie była­by kom­plet­na bez któ­re­goś z super­skład­ni­ków. Ten rok nale­żeć będzie do kola­ge­nu – sto­so­wa­ne­go jako suple­ment die­ty – oraz ocza­ru wir­gi­nij­skie­go, zio­ła zna­ne­go z wła­ści­wo­ści toni­zu­ją­cych i koją­cych podraż­nie­nia. Według Pin­te­re­sta, mate­ria­łów na temat ocza­ru wyszu­ki­wa­no o 305% wię­cej, co wyraź­nie poka­zu­je boom na ten skład­nik. Google Trends ujaw­nia nato­miast naj­więk­szy w histo­rii wzrost zain­te­re­so­wa­nia kola­ge­nem – jed­nym z trzech naj­bar­dziej zain­te­re­so­wa­nym nim kra­jów były Chi­ny, któ­re kreu­ją naj­waż­niej­sze glo­bal­ne tren­dy (spójrz punkt 1).

Dalia Fer­nan­dez, Pro­duct Mar­ke­ting Mana­ger Insty­tu­tu FOREO, uwa­ża, że trend chiń­skiej pie­lę­gna­cji może zdo­być dużo więk­szą popu­lar­ność niż ten na kosme­ty­ki kore­ań­skie.

Chiny nie tylko prowadzą wśród urodowych nowinek technologicznych, ale zmieniają też postrzeganie sezonów w tej branży. To jeden z najszybciej rozwijających się rynków świata i cały świat chce z tego korzystać.”

Wielkie innowacje pozwalają spojrzeć na pielęgnację w zupełnie nowy sposób. Dzięki nowoczesnym urządzeniom, coraz więcej użytkowników będzie miało szansę przeprowadzić wysokiej klasy zabiegi we własnym domu – zamiast przepłacać w spa. Żyjemy w świecie, w którym marki słuchają potrzeb klientów. W Instytucie FOREO nieustannie rozwijamy gamę urządzeń pielęgnacyjnych i tworzymy technologie, które spełniają oczekiwania naszychużytkowników. To będzie piękny rok!” dodaje Fernandez.

Dowiedz się wię­cej o naszych pro­duk­tach na www.foreo.com.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

ABC prawidłowej pielęgnacji szczoteczki FOREO

Szwedz­ka, pio­nier­ska mar­ka w dzie­dzi­nie hi-tech beau­ty – FOREO, zna­na jest przede wszyst­kim z inno­wa­cyj­nej szczo­tecz­ki do oczysz­cza­nia twa­rzy z linii Luna, zupeł­nie nowe­go spo­so­bu apli­ka­cji kore­ań­skich mase­czek za pomo­cą urzą­dze­nia Ufo, a tak­że sonicz­nych…
Więcej
Uroda

NAPRAWDĘ „CZARNY PIĄTEK DLA FOREO”

2‑godzinne zakłó­ce­nie na stro­nie foreo.com w cza­sie Black Fri­day, kosz­to­wa­ło mar­kę ponad 10 milio­nów dola­rów. Mimo wiel­kich strat, FOREO ogła­sza, że zre­ali­zu­je wszyst­kie zaku­py.     Pol­ska na dru­gim miej­scu w ilo­ści doko­na­nych zaku­pów w…
Więcej
UrodaVers24 favorites

NAJWIĘKSZE ZNIŻKI W HISTORII FOREO Z OKAZJI BLACK FRIDAY

Dla wszyst­kich osób nie mogą­cych docze­kać się zaku­pu pre­zen­tów świą­tecz­nych, mar­ka FOREO ma ide­al­ną pro­po­zy­cję. Ofi­cjal­nie potwier­dzi­ła swo­ją spe­cjal­ną ofer­tę ‑45% na zaku­py z oka­zji Black Fri­day. Pro­mo­cja ta będzie obo­wią­zy­wać przez tydzień na wybra­ne…
Więcej