NewsroomUrodaVers24 favorites

WALENTYNKOWE PREZENTY FOREO SKRADNĄ TWOJE SERCE

Nazwa marki ​FOREO wywodzi się od angielskiego zwrotu ​For Everyone. ​Zgodnie z tą deklaracją, w ofercie znajdziesz doskonałe pomysły na walentynkowy prezent dla każdego. Sprawdź wyjątkowe propozycje inteligentnych urządzeń, które skradną twoje serce – i zyskają uwielbienie twoich bliskich.

Produkty FOREO 20% taniej od 7 do 14 lutego na foreo.com

LUNA MINI 2
Cena regularna:​599 zł

Zapo­mnij­my o banal­nych walen­tyn­ko­wych gadże­tach… W tym roku zaskocz naj­waż­niej­szą dla Cie­bie oso­bę czymś wyjąt­ko­wym! Poda­ruj świa­to­wy best­sel­ler ​FOREO – sonicz­ną szczo­tecz­kę do twa­rzy LUNA mini 2. To praw­dzi­wy pie­lę­gna­cyj­ny cud oraz ist­ny kla­syk, któ­ry od lat nie zni­ka z list naj­bar­dziej pożą­da­nych urzą­dzeń FOREO. Szczo­tecz­ka jest nie­du­ża, jed­nak posia­da wiel­ką moc oczysz­cza­nia. Zapew­ni bli­skiej Ci oso­bie – kobie­cie czy męż­czyź­nie – gład­ką i pro­mien­ną cerę. W sam raz na roman­tycz­ną rand­kę!

LUNA fofo
Cena:​ 349 zł

Począt­ku­ją­cym w kate­go­rii walen­tyn­ko­wych upo­min­ków pomo­że urzą­dze­nie do pie­lę­gna­cji twa­rzy ​LUNA fofo.​ Dzię­ki nie­mu sta­niesz się pre­zen­to­wym eks­per­tem! Gadżet ten pozwa­la wyko­nać sper­so­na­li­zo­wa­ny masaż i oczysz­cza­nie twa­rzy – zupeł­nie jak w spa. Zaawan­so­wa­ne tech­nicz­nie sen­so­ry łączą się z apli­ka­cją mobil­ną FOREO, aby okre­ślić poziom nawod­nie­nia skó­ry i ogól­ny stan jej zdro­wia. Za naci­śnię­ciem przy­ci­sku, odczyt z czuj­ni­ków syn­chro­ni­zu­je się z ​LUNA fofo i roz­po­czy­na oczysz­cza­ją­cy zabieg przy uży­ciu deli­kat­nych pul­sa­cji T‑SonicTM, dopa­so­wa­nych do indy­wi­du­al­nych potrzeb skó­ry. Two­ja miłość to poko­cha!

UFO
Cena: ​1199 zł

Nie masz jesz­cze swo­jej dru­giej połów­ki? Pamię­taj o kimś, kto zawsze jest bli­ski two­je­mu ser­cu. Zaskocz swo­ją mamę nie­ziem­skim gadże­tem, któ­ry pozwo­li jej roz­ko­chać się w nowo­cze­snej pie­lę­gna­cji cery. Urzą­dze­nie ​FOREO UFO to połą­cze­nie kore­ań­skiej eks­per­ty­zy kosme­to­lo­gicz­nej oraz naj­now­szej szwedz­kiej tech­no­lo­gii. Każ­de­go ran­ka i wie­czo­ru – albo kie­dy tyl­ko ma ocho­tę i wol­ne 90 sekund – pozwo­li jej wyko­nać pro­fe­sjo­nal­ny zabieg pie­lę­gna­cyj­ny. Do urzą­dze­nia dołącz opa­ko­wa­nie akty­wo­wa­nych przez UFO masek Youth Jun­kie, któ­re zawie­ra­ją odmła­dza­ją­cy kola­gen. Patrz i podzi­wiaj jak jej ser­ce rośnie!

ISSA 2 zestaw podarunkowy His & His
Cena:​999 zł

Miło jest wrę­czać pre­zen­ty – szcze­gól­nie jeśli są tak genial­ne i też może­my z nich korzy­stać! Bli­skie­mu Ci męż­czyź­nie – mężo­wi czy chło­pa­ko­wi – poda­ruj zestaw dwóch szczo­te­czek do zębów I​SSA 2 w kolo­rze Mid­ni­ght Black.​ To mistrzow­skie połą­cze­nie nowo­cze­snej tech­no­lo­gii sonicz­nej i wyszu­ka­ne­go desi­gnu. Dobra­ne rów­nie dosko­na­le jak Wy.

Zamów idealne prezenty walentynkowe dla swoich bliskich na ​www.foreo.com.​

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy