UrodaVers24 favorites

Zimowa pielęgnacja cery

Mroźne, ostre powietrze i klimatyzowane, ogrzewane pomieszczenia nie wpływają dobrze na kondycję naszej skóry, która zimą staje się szczególnie wymagająca. Zmagasz się z przesuszoną i zaczerwienioną cerą? Czas poznać odpowiednie kosmetyki, dzięki którym zimowa pielęgnacja cery okaże się niezwykle skuteczna. Gwarantujemy, że Twoja skóra odwdzięczy Ci się pięknym wyglądem!

Zimowa pielęgnacja cery, serum Chanel, krem do twarzy Thalgo, spray do twarzy PIXI, nowa maska VICHY, LA PRAIRIE krem pod oczy, NUXE krem, Avene Cold krem

Ultra kom­for­to­wy krem do twa­rzy na dzień z linii Rêve de Miel (Nuxe)  to naj­lep­szy krem na zimę a zara­zem  praw­dzi­wa esen­cja kom­for­tu. Zawar­tość mio­du i olej­ków szla­chet­nych spra­wia, że krem ma boga­tą, kre­mo­wą kon­sy­sten­cję, dzię­ki cze­mu sku­tecz­nie odbu­do­wu­je płaszcz hydro lipi­do­wy, koi i rege­ne­ru­je podraż­nio­ną skó­rę nara­żo­ną na szko­dli­we czyn­ni­ki zewnętrz­ne. Skó­ra sta­je się inten­syw­nie odży­wio­na, a podraż­nie­nia, uczu­cie ścią­gnię­cia oraz zaczer­wie­nie­nia zmniej­sza­ją się z dnia na dzień. Łagod­ny, przy­jem­ny zapach mio­du i mimo­zy, a tak­że zawar­tość m.in masła shea czy olej­ku ze sło­necz­ni­ka, arga­no­we­go i ze słod­kich mig­da­łów, czy­ni codzien­ną pie­lę­gna­cję jesz­cze przy­jem­niej­szą. Inten­syw­nie rege­ne­ru­ją­cy bal­sam do twa­rzy i cia­ła z tej samej linii wspa­nia­le nada­je się do sto­so­wa­nia na suche i uwraż­li­wio­ne miej­sca na skó­rze. Skon­cen­tro­wa­ne, natu­ral­ne skład­ni­ki zawar­te w łago­dzą­cym bal­sa­mie  rege­ne­ru­ją, odży­wia­ją i koją miej­sca, któ­re tego naj­bar­dziej potrze­bu­ją: bro­da, skrzy­deł­ka nosa, łok­cie, pię­ty. Uczu­cie dys­kom­for­tu i ścią­gnię­cia skó­ry ustę­pu­je natych­mia­sto­wo. Dodat­ko­wą zale­tą jest aksa­mit­na kon­sy­sten­cja oraz  mio­do­wy zapach.

Zimo­wa pie­lę­gna­cja cery spę­dza Ci sen z powiek? Zain­spi­ro­wa­ny fran­cu­skim zio­ło­lecz­nic­twem, nowy kon­cen­trat Sub­li­ma­ge L’essence Fon­da­men­ta­le  (Cha­nel) zawie­ra­ją­cy eks­trakt z nawło­ci – rośli­ny lecz­ni­czej o wyjąt­ko­wych wła­ści­wo­ściach rewi­ta­li­zu­ją­cych na zawsze odmie­ni Twój codzien­ny, pie­lę­gna­cyj­ny rytu­ał. Ten eks­klu­zyw­ny skład­nik aktyw­ny posia­da zdol­ność reak­ty­wo­wa­nia dyna­mi­ki komó­rek skó­ry: jego fun­da­men­tal­ne dzia­ła­nie napi­na i kon­so­li­du­je ele­men­ty budul­co­we skó­ry, a w efek­cie skó­ra sta­je się zagęsz­czo­na, bar­dziej napię­ta, ela­stycz­na i pro­mien­na. Kon­tu­ry twa­rzy są ujędr­nio­ne i zde­fi­nio­wa­ne na nowo.

Maska Liftac­tiv Hyalu (Vichy) to pie­lę­gna­cja, któ­ra chro­ni a zara­zem sty­mu­lu­je skó­rę do pro­duk­cji natu­ral­ne­go kwa­su hia­lu­ro­no­we­go, zapew­nia­jąc natych­mia­sto­wy efekt jej rege­ne­ra­cji. Gład­ka kon­sy­sten­cja zwięk­sza sprę­ży­stość skó­ry i wyrów­nu­je jej kolo­ryt.
Cera sta­je się zre­ge­ne­ro­wa­na, peł­na ener­gii i wzmoc­nio­na, a dodat­ko­wo zawar­tość kwa­su hia­lu­ro­no­we­go, wycią­gu z aga­wy i lukre­cji oraz woda ter­mal­na z Vichy  zapew­nia ultra nawil­że­nie i zdro­wy blask.

Rewi­ta­li­zu­ją­cy spray do twa­rzy Wita­min Wakeup Mist (Pixi) w kil­ka sekund oży­wi cerę. Pie­lę­gnu­ją­ca for­mu­ła bazu­je na wodzie z kwia­tów poma­rań­czy i wzmac­nia­ją­cych eks­trak­tach z cytru­sów, a tak­że lawen­dy i argi­ni­ny.

Zimo­wa pie­lę­gna­cja cery nie może się obyć bez sku­tecz­ne­go dema­ki­ja­żu. Wyjąt­ko­wo deli­kat­ny, dwu­fa­zo­wy płyn stwo­rzo­ny spe­cjal­nie do deli­kat­nej oko­li­cy oczu – Cel­lu­lar Eye Makeup Remo­ver (La Pra­irie) sku­tecz­nie usu­wa każ­dy, nawet naj­bar­dziej wodo­od­por­ny maki­jaż, a jed­no­cze­śnie koi, łago­dzi, wygła­dza i nawil­ża skó­rę wokół oczu. Deli­kat­na for­mu­ła odświe­ża zmę­czo­ne oczy, poma­ga zre­du­ko­wać uczu­cie opuch­nię­cia i odży­wia rzę­sy. Łago­dzi i odświe­ża deli­kat­ną oko­li­cę oczu, redu­ku­jąc opuch­nię­cia. Wraż­li­wa skó­ra pod ocza­mi zasłu­gu­je na naj­lep­szą, wyse­lek­cjo­no­wa­ną, boga­tą pie­lę­gna­cję. Nawil­ża­ją­cy krem pod oczy Con­to­ur Cre­am  z tej samej linii zwal­cza uczu­cie prze­su­sze­nia i zmniej­sza widocz­ność innych oznak przed­wcze­sne­go sta­rze­nia się skó­ry. Odżyw­cza ochro­na oraz wła­ści­wo­ści odmła­dza­ją­ce dają deli­kat­ny efekt ujędr­nia­ją­cy, wygła­dza­ją­cy i roz­świe­tla­ją­cy, zapew­nia­jąc inten­syw­ne nawil­że­nie i zapo­bie­ga­jąc przy­szłe­mu odwod­nie­niu i prze­su­sze­niu skó­ry dzię­ki zawar­to­ści ami­no­kwa­sów i eks­trak­tów roślin­nych. 

Krem do bar­dzo suchej i wraż­li­wej skó­ry Cold Cre­am (Ave­ne) dzię­ki zasto­so­wa­niu bia­łe­go wosku psz­cze­le­go o wła­ści­wo­ściach odżyw­czych oraz koją­cej i łago­dzą­cej podraż­nie­nia wody ter­mal­nej Ave­ne odbu­do­wu­je film hydro lipi­do­wy, two­rząc na skó­rze barie­rę dla szko­dli­wych czyn­ni­ków zewnętrz­nych. Łatwo się wchła­nia i daje przy­jem­ne uczu­cie kom­for­tu. Odżyw­czy krem dzię­ki swo­jej boga­tej i gęstej kon­sy­sten­cji nawil­ża, koi i odbu­do­wu­je naskó­rek oraz przy­wra­ca jego funk­cje ochron­ne. Wszyst­ko dzię­ki zawar­to­ści  pochod­nej wita­mi­ny E i aktyw­nym wycią­gom roślin­nym . Wyso­ka zawar­tość wody ter­mal­nej Ave­ne w kre­mie wspo­ma­ga odtwa­rza­nie barie­ry ochron­nej naskór­ka – płasz­cza hydro lipi­do­we­go; w efek­cie skó­ra sta­je się przy­jem­na w doty­ku, deli­kat­na i peł­na bla­sku.

Inten­syw­ny serum o dzia­ła­niu ujędr­nia­ją­cym i prze­ciw­zmarszcz­ko­wym Wie­sio­łek & Baobab (Ios­si) uela­stycz­nia i wzmac­nia skó­rę, sty­mu­lu­jąc jed­no­cze­śnie odno­wę komó­rek i hamu­jąc pro­ces sta­rze­nia się. Usu­wa tok­sy­ny, dotle­nia skó­rę, popra­wia­jąc kolo­ryt i struk­tu­rę.  Zawar­tość ole­ju z baoba­bu wzmac­nia i uela­stycz­nia, a ole­jek z wie­sioł­ka dotle­nia, odży­wia i popra­wia ogól­ną kon­dy­cję skó­ry.

Naj­lep­szy krem na zimę? Com­fort Zone Sub­li­me Skin Rich Cre­am, ide­al­ny dla skór doj­rza­łych (Com­fort Zone) to gwa­ran­cja eks­tre­mal­ne­go odży­wie­nia. Zawie­ra skład­ni­ki natu­ral­ne, takie jak olej ze słod­kich mig­da­łów, babas­su czy masło shea. W dodat­ku zmoż­na go sto­so­wać samo­dziel­nie lub na serum. Regu­lar­ne sto­so­wa­nie inten­syw­nie odży­wia i wyraź­nie odmła­dza skó­rę, wygła­dza­jąc zmarszcz­ki i dając efekt liftin­gu.

Odżyw­czo-łago­dzą­cy, naj­lep­szy krem na zimę Nutri Soothing Rich Cre­am (Thal­go) jest stwo­rzo­ny do pie­lę­gna­cji skó­ry bar­dzo suchej i wraż­li­wej, szcze­gól­nie w trud­nych warun­kach pogo­do­wych, takich jak np. mróz. Po zasto­so­wa­niu kre­mu skó­ra jest ide­al­nie nawil­żo­na i zła­go­dzo­na, nawet przez 24 godzi­ny! Kom­pleks Cold Cre­am Mari­ne o uni­kal­nej recep­tu­rze zawie­ra olej z mikro-alg boga­tych w kwa­sy Omega‑3, dzię­ki cze­mu sucha i wraż­li­wa skó­ra zosta­je sil­nie odży­wio­na i natych­mia­sto­wo zre­ge­ne­ro­wa­na. Mor­ski wosk z wyso­kim stę­że­niem brą­zo­wej algi wzmac­nia barie­rę ochron­ną skó­ry zapo­bie­ga­jąc jej ponow­ne­mu prze­su­sze­niu i podraż­nie­niu, a pocho­dzą­cy z oce­anu kom­pleks Seve Bleue dostar­cza skó­rze nie­zbęd­nych mikro- i makro­ele­men­tów oraz mine­ra­łów i pier­wiast­ków śla­do­wych popra­wia­ją­cych jej kon­dy­cję. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy