UrodaWłosy

Jak skutecznie wzmocnić włosy

Zimą nasze wło­sy „cier­pią” podwój­nie. Jak sku­tecz­nie wzmoc­nić wło­sy trak­to­wa­ne cie­płym powie­trzem w pomiesz­cze­niach, zim­nym na zewnątrz, a w dodat­ku pod­da­wa­nym codzien­nym sty­li­za­cjom? Jak zapo­biec wypa­da­niu wło­sów? Osła­bio­ne, suche i pozba­wio­ne kolo­ru odbie­ra­ją nam cały urok i wpły­wa­ją na nasze samo­po­czu­cie. Każ­da nas marzy prze­cież o wło­sach jak po wizy­cie u fry­zje­ra: lśnią­cych, gład­kich, ale przede wszyst­kim zdro­wych i moc­nych. Jak sku­tecz­nie wzmoc­nić wło­sy zimą? Jakie pro­duk­ty i kura­cje sto­so­wać, by raz na zawsze zapo­biec ich wypadaniu?

Gdy zaob­ser­wu­jesz u sie­bie pierw­sze ozna­ki wypa­da­nia wło­sów, nie­zwy­kle pomoc­ne mogą oka­zać się kosme­ty­ki. Tonik do wło­sów PAUL MITCHELL Tea tree scalp care roz­pusz­cza sebum sty­mu­lu­jąc skó­rę gło­wy oraz wło­sy do wzro­stu. Eks­trakt z koni­czy­ny poma­ga blo­ko­wać kur­cze­nie się miesz­ków wło­so­wych, a śliw­ka Kaka­du, pep­ty­dy z grosz­ku, kur­ku­ma i żeń-szeń nawil­ża­ją, zwięk­sza­jąc gęstość wło­sów oraz ogra­ni­cza­jąc ich łamliwość.

Jeśli szu­kasz odpo­wie­dzi na pyta­nie jak sku­tecz­nie wzmoc­nić wło­sy, nie­za­stą­pio­ne będą ampuł­ki PAUL MITCHELL Super Strong. To aktyw­na kura­cja do wło­sów znisz­czo­nych zabie­ga­mi che­micz­ny­mi, któ­ra rege­ne­ru­je wło­sy oraz zapo­bie­ga wypa­da­niu wło­sów. For­mu­ła boga­ta w wita­mi­ny oraz roślin­ne eks­trak­ty boga­te w nia­cy­nę, pan­te­nol, lawen­dę i ore­ga­no, wspa­nia­le oczysz­cza i udraż­nia miesz­ki wło­so­we pobu­dza­jąc odrost zdro­wych wło­sów. Uni­kal­ny kom­pleks zawie­ra­ją­cy hydro­li­zo­wa­ne pro­te­iny roślin­ne, eks­trak­ty ze skrzy­pu polne­go, pokrzy­wy, rukwi i nagiet­ka roślin­ne­go, spra­wia, że wni­ka­ją one w głąb wło­sa nawil­ża­jąc go od środ­ka (Paul Mit­chell).

JOICO K-Pak Split end Men­der to pro­dukt, któ­ry sca­la roz­dwo­jo­ne koń­ców­ki wło­sów i ogra­ni­cza ich pusze­nie się. Dzię­ki temu loki sta­ją się jedwa­bi­ście mięk­kie, a ilość roz­dwo­jo­nych wło­sów znacz­nie się zmniej­sza. Efekt będzie jesz­cze bar­dziej sku­tecz­ny, jeśli do kura­cji prze­ciw­ko wypa­da­niu wło­sów włą­czysz nie­zwy­kle inten­syw­ną kura­cję Inten­se Hydra­tor prze­zna­czo­ną do bez­gra­nicz­nie suchych wło­sów, któ­ra przy­wra­ca wil­got­ność nawet naj­bar­dziej wysu­szo­nym i znisz­czo­nym wło­som (JOICO).

Do codzien­nej pie­lę­gna­cji war­to włą­czyć pobu­dza­ją­cą odżyw­kę prze­ciw­ko reak­cyj­ne­mu wypa­da­niu wło­sów (Klo­ra­ne), któ­ra zapew­nia kom­plet­ną kura­cję sty­mu­lu­jąc wzrost wło­sów i hamu­jąc ich wypa­da­nie dzię­ki połą­cze­niu chi­ni­ny i kofe­iny. Wzmoc­nio­ne od środ­ka wło­sy są bar­dziej wital­ne i odpor­ne na zmę­cze­nie a tak­że stres. Łatwa w uży­ciu: wystar­czy spry­skać i wma­so­wać pro­dukt w skó­rę głowy.

Prócz zewnętrz­nej pie­lę­gna­cji, w wal­ce o zdro­we i sil­ne wło­sy istot­na (jeśli nie istot­niej­sza) jest odpo­wied­nia suple­men­ta­cja. Suple­ment die­ty Wło­sy, skó­ra paznok­cie (Sol­gar) to zaawan­so­wa­na for­mu­ła odżyw­cza zamknię­ta w jed­nej tablet­ce. Zawie­ra wszyst­kie nie­zbęd­ne ele­men­ty do pro­duk­cji kera­ty­ny i kola­ge­nu, a więc naj­waż­niej­sze i pod­sta­wo­we skład­ni­ki skó­ry, wło­sów i paznok­ci. Siar­ka w orga­nicz­nej posta­ci MSM pozy­ski­wa­na natu­ral­nie z sosny sta­no­wi bazę do wytwa­rza­nia włó­kien kola­ge­no­wych oraz kera­ty­ny. Całe dzia­ła­nie wzmac­nia natu­ral­na wita­mi­na C, algi oce­anicz­ne są naj­lep­szym źró­dłem krze­mu któ­ry zapo­bie­ga on łam­li­wo­ści paznok­ci i wzmac­nia wło­sy, a lizy­na i pro­li­na regu­lu­ją meta­bo­lizm komór­ko­wy, wspo­ma­ga­ją rege­ne­ra­cję tka­nek i pro­duk­cję kola­ge­nu. Ponad­to miedź o łatwo przy­swa­jal­nej posta­ci popra­wia sprę­ży­stość i pig­men­ta­cję skó­ry oraz wło­sów. W wal­ce z wypa­da­niem wło­sów nie­za­stą­pio­ny będzie tak­że gadżet – wie­lo­igło­wy wałek do sty­mu­la­cji róż­nych par­tii cia­ła (Blac­kroll Needle­rol­ler). Dzię­ki odpo­wied­niej sty­mu­la­cji krą­że­nia krwi odży­wia tkan­ki i pobu­dza miesz­ki wło­so­we do wzro­stu, dba­jąc nie tyl­ko o skó­rę gło­wy, ale relak­su­jąc. Ole­jo­we serum do wło­sów z ole­jem Nigel­le i ole­jem z ostro­pe­stu pla­mi­ste­go (L’orient) to uni­kal­na kom­po­zy­cja ole­jów i skład­ni­ków o wła­ści­wo­ściach wzmac­nia­ją­cych i nawil­ża­ją­cych stwo­rzo­ne dla prze­su­szo­nych, osła­bio­nych i pozba­wio­nych lasku. Sku­tecz­nie hamu­je wypa­da­nie wło­sów, wzmac­nia cebul­ki wło­so­we, zwięk­sza tem­po wzro­stu wło­sa i prze­dłu­ża fazę jego wzro­stu, odpo­wia­da­jąc tym samym za zwięk­sze­nie obję­to­ści. Zawar­tość ole­ju z ostro­pe­stu, arga­no­we­go, rycy­no­we­go i jojo­ba wpły­wa na popra­wę budo­wy włók­na wło­sa, chro­ni przed łama­niem się, roz­dwa­ja­niem i prze­su­sza­niem. Wzmac­nia­ją­cy peeling do skó­ry gło­wy (Orga­nic Hair) to połą­cze­nie roz­drob­nio­nych łupin orze­cha wło­skie­go, ole­ju arga­no­we­go, eks­trak­tów z łopia­nu, jałow­ca, gorycz­ki, tymian­ku i skór­ki cytry­ny ze skład­ni­ka­mi aktyw­ny­mi. Masaż skó­ry gło­wy pobu­dza mikro­krą­że­nie, i dotle­nia wzmac­nia­jąc cebul­ki wło­sów. Peeling deli­kat­nie usu­wa mar­twy naskó­rek oraz pozo­sta­ło­ści pro­duk­tów do sty­li­za­cji wło­sów, a sta­ran­nie dobra­ne skład­ni­ki inten­syw­nie odży­wia­ją i pielęgnują.

Podob­ny efekt zapew­ni Wam oczysz­cza­ją­cy peeling Fuji Gre­en Tea Refre­shin­gly Puri­fy­ing Cle­an­sing Hair Scrub (The Body Shop). To zupeł­nie inno­wa­cyj­ne podej­ście do pie­lę­gna­cji skó­ry gło­wy. Jego głów­ny­mi skład­ni­ka­mi są japoń­ska zie­lo­na her­ba­ta, mię­to­wy men­tol oraz krysz­tał­ki soli oraz mio­du. Wyko­nu­jąc masaż, za pomo­cą peelin­gu usu­niesz zanie­czysz­cze­nia takie jak pot, dym, pył czy pozo­sta­ło­ści pro­duk­tów do sty­li­za­cji, dokład­nie oczy­ścisz i nawil­żysz wło­sy i pobu­dzisz miesz­ki wło­so­we do wzrostu.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Dbaj o włosy i pomagaj!

Fir­ma Per­fect Salon, pol­ski dys­try­bu­tor pro­fe­sjo­nal­nych kosme­ty­ków do wło­sów (JOICO, Paul Mit­chell i Sexy­Ha­ir), jest orga­ni­za­to­rem akcji „Dbaj o wło­sy i poma­gaj!”.  Przez cały paź­dzier­nik możesz kupić wybra­ne pro­duk­ty JOICO w pro­mo­cyj­nej cenie, wspie­ra­jąc przy…
Więcej
Uroda

Kosmetyki do stylizacji włosów – JOICO nadchodzi z NOWOŚCIAMI!

Kosme­ty­ki do sty­li­za­cji wło­sów powin­ny nieść za sobą sze­reg róż­no­rod­nych korzy­ści dla wło­sów – od utrwa­le­nia po ochro­nę ter­micz­ną. Z taki­mi pro­duk­ta­mi nad­cho­dzi JOICO, czy­li pro­fe­sjo­nal­na mar­ka do wło­sów, któ­rą wyróż­nia­ją inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie, zawar­te w…
Więcej
UrodaWłosy

Jak odpowiednio chronić włosy latem?

Nasza wie­dza na temat świa­do­mej i bez­piecz­nej eks­po­zy­cji skó­ry na słoń­ce wzra­sta z roku na rok, wciąż jed­nak nie­wie­le mówi się o let­niej ochro­nie w kon­tek­ście wło­sów. A szko­da – pro­mie­nio­wa­nie UVA i UVB może…
Więcej