NewsroomUroda

VICHY LIFTACTIV SPECIALIST – NOWOŚĆ!

Każdego dnia skóra traci jeden ze swoich najważniejszych składników: kolagen, który określany jest mianem białka młodości. Zdolność skóry do jego wytwarzania zmniejsza się wraz z wiekiem o 75%. Dodatkowo przyspiesza się jego degradacja¹. Utrata kolagenu jest główną przyczyną starzenia się skóry, skutkującą pojawianiem się zmarszczek, jej wiotczeniem oraz utratą jędrności. VICHY stworzyło gamę LiftActiv Specialist, która koryguje oznaki utraty kolagenu i kwasu hialuronowego w skórze. 

Linia LiftAc­tiv Spe­cia­list ofe­ru­je 3 uni­kal­ne roz­wią­za­nia redu­ku­ją­ce ozna­ki sta­rze­nia wyni­ka­ją­ce min. z utra­ty kola­ge­nu i kwa­su hia­lu­ro­no­we­go w skó­rze. Pro­duk­ty zawie­ra­ją sku­tecz­ne skład­ni­ki aktyw­ne, by dodać skó­rze siły do wal­ki z ozna­ka­mi sta­rze­nia. 

Linia zosta­ła stwo­rzo­na z myślą o współ­cze­snych kobie­tach, któ­re na co dzień doświad­cza­ją tem­pa szyb­ko zmie­nia­ją­ce­go się świa­ta. Są one zawsze w bie­gu – z taką samą inten­syw­no­ścią zarzą­dza­ją wła­sną karie­rą, domem i rodzi­ną oraz rela­cja­mi z naj­bliż­szy­mi.  Ich skó­ra bory­ka się nie tyl­ko ze skut­ka­mi natu­ral­ne­go pro­ce­su sta­rze­nia się skó­ry, ale rów­nież z inten­syw­nym sty­lem życia. Poza zmarszcz­ka­mi, kurzy­mi łap­ka­mi, pro­ble­ma­mi z wiot­cze­niem skó­ry i prze­bar­wie­nia­mi, doświad­cza­ją tak­że pro­ble­mu zie­mi­stej cery i nie­rów­ne­go kolo­ry­tu skó­ry. 

Inno­wa­cyj­ne pro­duk­ty gamy 

LiftActiv Collagen Specialist krem

Gama Vichy LiftAc­tiv Spe­cia­list to linia kosme­ty­ków, któ­ra poma­ga wal­czyć z ozna­ka­mi sta­rze­nia spo­wo­do­wa­ny­mi utra­tą kola­ge­nu w skó­rze. Nale­ży do niej krem na dzień LiftAc­tiv Col­la­gen Spe­cia­list, zawie­ra­ją­cy m.in. połą­cze­nie dwóch wyse­lek­cjo­no­wa­nych pep­ty­dów, wyrów­nu­ją­cej kolo­ryt skó­ry pochod­nej wita­mi­ny C oraz Wody Ter­mal­nej z VICHY. Kosme­tyk spra­wia, że skó­ra jest bar­dziej jędr­na i wygła­dzo­na. Posia­da potwier­dzo­ną sku­tecz­ność. Już po 4 godzi­nach popra­wia jędr­ność skó­ry (+20%)². Po 4 tygo­dniach sto­so­wa­nia redu­ku­je efekt kurzych łapek (-16%)³, a po 8 tygo­dniach regu­lar­ne­go sto­so­wa­nia redu­ku­je wiot­cze­nie skó­ry.

Krem-Maska na noc LiftActiv Hyalu Mask

Krem-Maska na noc LiftAc­tiv Hyalu Mask natych­miast nawil­ża, ujędr­nia, zmięk­cza i nada­je zdro­wy wygląd skó­rze twa­rzy. Posia­da wyso­kie stę­że­nie kwa­su hia­lu­ro­no­we­go. For­mu­ła przy­wra­ca skó­rze ela­stycz­ność, spra­wia, że skó­ra sta­je się gład­sza i ma ujed­no­li­co­ny kolo­ryt.

LiftActiv płatki hialuronowe pod oczy na noc

Trze­ci pro­dukt z gamy – LiftAc­tiv płat­ki hia­lu­ro­no­we pod oczy na noc, dzię­ki swo­jej wyjąt­ko­wej tech­no­lo­gii: prze­zna­skór­ko­we­go prze­ni­ka­nia kwa­su hia­lu­ro­no­we­go popra­wia­ją wygląd skó­ry oko­lic oczu już w cią­gu jed­nej nocy. 160-mikro­stoż­ków ze 100% hydro­li­zo­wa­nym kwa­sem hia­lu­ro­no­wym prze­ni­ka do naskór­ka dając efekt prze­ciw­zmarszcz­ko­wy. Zmarszcz­ki są wygła­dzo­ne, skó­ra wokół oczu jest nawil­żo­na i wyglą­da na zre­ge­ne­ro­wa­ną5, a już po 4 godzi­nach kurze łap­ki są zre­du­ko­wa­ne6.

W skła­dzie kosme­ty­ków LiftAc­tiv Spe­cia­list znaj­du­ją się m.in.: 

Krem na dzień LiftAc­ti­ve Col­la­gen Spe­cia­list:

  • Pep­tyd I – o wła­ści­wo­ściach ujędr­nia­ją­cych skó­rę.
  • Pep­tyd II – zna­ny ze swo­ich wła­ści­wo­ści prze­ciw ozna­kom sta­rze­nia.
  • Pochod­na wita­mi­ny C – zna­na z wła­ści­wo­ści roz­ja­śnia­ją­cych. 

Poj. 50 ml, suge­ro­wa­na cena: 169 zł

Krem-Maska na noc LiftAc­tiv Hyalu Mask:

  • Nisko­czą­stecz­ko­wy i wyso­ko­czą­stecz­ko­wy kwas hia­lu­ro­no­wy – o dzia­ła­niu nawil­ża­ją­cym i prze­ciw­zmarszcz­ko­wym. 
  • Woda Ter­mal­na z Vichy – natu­ral­ny skład­nik aktyw­nym, stwo­rzo­nym przez natu­rę. Jest boga­ta w 15 mine­ra­łów nie­zbęd­nych dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia skó­ry.

Poj. 50 ml, suge­ro­wa­na cena: 189 zł 

LiftAc­tiv płat­ki hia­lu­ro­no­we pod oczy na noc:

  • Kwas hia­lu­ro­no­wy cha­rak­te­ry­zu­ją­cy się dzia­ła­niem nawil­ża­ją­cym i wła­ści­wo­ścia­mi redu­ku­ją­cy­mi zmarszcz­ki.

Suge­ro­wa­na cena: 118 zł (sprze­daż na wyłącz­ność dla Super­Pharm).

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Kremy nawilżające: Jak wybrać najlepszy?

  Dobre nawil­że­nie skó­ry to pod­sta­wa codzien­nej pie­lę­gna­cji. Nie zależ­nie od tego, jaki typ posia­dasz, zawsze powin­naś odpo­wied­nio o nią dbać,  dobie­ra­jąc kosme­ty­ki ide­al­ne dla sie­bie. Redak­cja Vers-24 chce Ci pomóc i spra­wić, by wybór…
Więcej