UrodaVers24 favorites

ZOOM ON Dr Barbara Sturm

Świa­to­wej kla­sy pie­lę­gna­cja daje mak­sy­mal­ne rezul­ta­ty przy mini­mal­nej licz­bie pro­duk­tów – to kon­cep­cja odżyw­czej for­mu­ły dr. Bar­ba­ry Sturm. W opar­ciu o dokład­ne, medycz­ne bada­nia na temat komó­rek i prze­ciw­dzia­ła sta­rze­niu, jej pro­duk­ty chro­nią, wzmac­nia­ją i oczysz­cza­ją skó­rę bez jej prze­cią­ża­nia. W dodat­ku są odpo­wied­nio deli­kat­ne dla wraż­li­wej cery.

Dr Barbara Sturm kosmetyki, krem do twarze Dr Barbara Sturm, serum do twarzy Dr Barbara Sturm

Kosme­ty­ki Dr Bar­ba­ra Sturm

Dr Bar­ba­ra Sturm przy­zna­je, że zapa­le­nie jest jed­nym z głów­nych czyn­ni­ków odpo­wie­dzial­nych za pro­ces sta­rze­nia się. Zna­na na całym świe­cie z kre­mów z krwi popu­lar­nych wśród gwiazd, mode­lek, cele­bry­tów i mediów spo­łecz­no­ścio­wych, kosme­tycz­ne guru. Mar­ka Sturm zna­na jest z wyko­rzy­sty­wa­nia odkryć nauko­wych w der­ma­to­lo­gii i na skó­rze. Przez ostat­nie dzie­sięć lat Sturm opra­co­wy­wa­ła linię kosme­ty­ków mole­ku­lar­nych kon­cen­tru­ją­cych się na wyko­rzy­sta­niu wła­snych bia­łek w sys­te­ma­tycz­nym prze­ciw­dzia­ła­niu sta­rze­niu się. Prze­ło­mo­we for­mu­ły i podej­ście spra­wia­ją, że w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, jak iw Euro­pie, jest praw­do­po­dob­nie naj­bar­dziej zna­na jako oso­ba, któ­ra każ­de­mu może przy­wró­cić  “mło­dą twarz”. Ozna­cza to,  że ​​dzię­ki zastrzy­kom może powró­cić do kształ­tu twa­rzy sprzed 10–15 lat. Zapo­trze­bo­wa­nia na wie­dzę i doświad­cze­nie w połą­cze­niu z obse­sją na punk­cie dobrej pie­lę­gna­cji skó­ry spra­wi­ło, że Bar­ba­ra zde­cy­do­wa­ła się stwo­rzyć wła­sną, nie­skom­pli­ko­wa­ną ale nie­zwy­kle sku­tecz­ną linię kosme­ty­ków opar­tych na przej­rzy­stej filo­zo­fii eli­mi­no­wa­nia wszyst­kich tok­sycz­nych i szko­dli­wych skład­ni­ków.

Dr Sturm swo­ją mar­kę roz­wi­nę­ła jesz­cze w cza­sach, gdy poję­cie “marek leka­rzy” nie było tak powszech­ne jak dziś. Zwy­kle takie mar­ki z „dr” na sło­icz­ku za któ­ry­mi nie sta­ła rze­tel­na wie­dza postrze­ga­ła jako mar­ke­ting. Testo­wa­ła wie­le linii pro­duk­tów, ale wkrót­ce jej skó­ra sta­ła  znacz­nie bar­dziej wraż­li­wa; nikt nie potra­fił temu zara­dzić, a więk­szość kosme­ty­ków spra­wia­ła, że  jej twarz pło­nę­ła, a kło­po­ty ze skó­rą tyl­ko się pogłę­bia­ły. W swo­ich pro­duk­tach stro­ni od per­fum i skład­ni­ków z kosmo­su czy dna oce­anu, któ­re – jak przy­zna­je – są jedy­nie chwy­ta­mi mar­ke­tin­go­wy­mi. Dr Sturm zain­te­re­so­wa­na wyłącz­nie nauką wkrót­ce wyna­la­zła pro­duk­ty, któ­re oka­za­ły się sku­tecz­ne dla mojej rodzi­ny, przy­ja­ciół,  pacjen­tów, ale i dla mnie. Wszyst­ko dzię­ki wie­rze w czy­ste skład­ni­ki naj­wyż­szej jako­ści sze­ro­ko prze­ba­da­ne kli­nicz­nie. Co wię­cej, w rze­czy­wi­sto­ści wszyst­kie jej pro­duk­ty są uni­sek­so­we, dla­te­go mar­ka ode­szła od kre­mów do twa­rzy kie­ro­wa­nych wyłącz­nie do kobiet po to, by męż­czyź­ni rów­nież swo­bod­ni mogli z nich korzy­stać. Pod­sta­wo­we róż­ni­ce mię­dzy skó­rą kobie­cą a męską są takie, że męż­czyź­ni zwy­kle mają grub­szą skó­rę, któ­ra czę­sto zma­ga się z pro­ble­ma­mi na sku­tek gole­nia. Dla­te­go krem do twa­rzy stwo­rzo­ny prze­ze mnie i skie­ro­wa­ny wyłącz­nie dla męż­czyzn zawie­ra wię­cej środ­ków dezyn­fe­ku­ją­cych i łago­dzą­cych tak,  aby zła­go­dzić podraż­nie­nia i zapo­biec ska­zom po gole­niu. Inne pro­duk­ty z linii dr Sturm: od głę­bo­ko nawil­ża­ją­cych mase­czek, kre­mów pod oczy, kro­pli eli­mi­nu­ją­cych zanie­czysz­cze­nia czy serum hia­lu­ro­no­we – są uni­seks.

Pięk­no i dobre samo­po­czu­cie zaczy­na­ją się od wewnątrz. To dla­te­go od nie­daw­na w ofer­cie mar­ki oprócz kosme­ty­ków do twa­rzy znaj­du­ją się suple­men­ty. W dzi­siej­szych cza­sach czę­sto trud­no jest prze­strze­gać zdro­wej die­ty, a każ­dy z nas wkrót­ce odczu­wa bra­ki. Dr Bar­ba­ra Sturm Skin Food zawie­ra koen­zym Q10, któ­ry wzmac­nia włók­na ela­sty­ny ​​w skó­rze, a tym samym wzmac­nia ją i spra­wia, że sta­je się sprę­ży­sta. Naj­czę­ściej natu­ral­nie wystę­pu­je w mię­sie, dla­te­go wege­ta­ria­nie  i wega­nie muszą uzu­peł­niać go w inny spo­sób. Oba suple­men­ty: Dr Bar­ba­ra Sturm Repa­ir Food oraz Skin Food są w peł­ni wegań­skie, dzię­ki cze­mu każ­dy może zaspo­ko­ić codzien­ne zapo­trze­bo­wa­nie na wita­mi­ny i mine­ra­ły przyj­mu­jąc suple­men­ty. Każ­dy skład­nik suple­men­tu dr Sturm był wcze­śniej przed­mio­tem sze­ro­kich badań kli­nicz­nych. Jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych pro­duk­tów mar­ki dr Bar­ba­ra Sturm jest Sun Drops, któ­re cał­ko­wi­cie zmie­ni­ły podej­ście do ochro­ny prze­ciw­sło­necz­nej. Aktyw­ne fil­try UV oraz aktyw­ne skład­ni­ki do pie­lę­gna­cji skó­ry połą­czo­ne razem w pro­duk­cie znacz­nie obni­ża­ją sku­tecz­ność obu. Bar­ba­ra posta­no­wi­ła je więc roz­dzie­lić, dzię­ki cze­mu moż­na je ze sobą łączyć pod­czas apli­ka­cji pro­duk­tu bądź nie. Ponad­to wyso­ki SPF two­rzy fał­szy­we poczu­cie bez­pie­czeń­stwa, ponie­waż odno­si się tyl­ko do ochro­ny przed pro­mie­nia­mi UVB, nie wspo­mi­na­jąc nic o ochro­nie przed pro­mie­nio­wa­niem UVA, któ­re rów­nież powo­du­je raka oraz przed­wcze­sne sta­rze­nie się. Z uwa­gi na to koniecz­ne jest sto­so­wa­nie jak naj­lep­szej ochro­ny prze­ciw­sło­necz­nej zapew­nia­ją­cej sze­ro­kie spek­trum ochro­ny przed pro­mie­nio­wa­niem – zarów­no UVA i UVB. Dr Sturm w swo­ich pro­duk­tach wyko­rzy­stu­je tyl­ko te naj­lep­sze.  

Jaka jest recep­ta dr Sturm na mło­dy wygląd? Istot­ne jest uni­ka­nie i redu­ko­wa­nie sta­nów zapal­nych tak samo w przy­pad­ku sta­rze­nia się, jak i trą­dzi­ku. Zapa­le­nie wyzwa­la tak­że trą­dzik, a trą­dzik wyzwa­la wię­cej sta­nów zapal­nych- to błęd­ne koło. Zwal­cza­nie sta­nu zapal­ne­go jest więc bar­dzo waż­ne. Bar­ba­ra przy­zna­je, że skó­ra potrze­bu­je sil­nych prze­ciw­u­tle­nia­czy, któ­re poma­ga­ją neu­tra­li­zo­wać wol­ne rod­ni­ki w naszych komór­kach,  któ­re spo­wo­do­wa­ne są zanie­czysz­cze­nia­mi, pro­mie­nia­mi UV i inny­mi szko­dli­wy­mi czyn­ni­ka­mi pro­wa­dzą­cy­mi do przed­wcze­sne­go sta­rze­nia się. Taki efekt moż­na osią­gnąć wów­czas, gdy anty­ok­sy­dan­ty są zdol­ne do prze­ni­ka­nia przez skó­rę. Nie jest to jed­nak moż­li­we, gdy w skła­dzie pro­duk­tów, któ­rych uży­wa­my znaj­du­ją się ole­je mine­ral­ne, któ­re zaty­ka­ją pory i zapo­bie­ga­ją wchła­nia­niu przez skó­rę aktyw­nych skład­ni­ków. To dla­te­go tak waż­ne w pie­lę­gna­cji skó­ry jest sto­so­wa­nie pro­duk­tów naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie i z sze­ro­kim spek­trum ochro­ny prze­ciw­sło­necz­nej. By utrzy­mać nasze zdro­we komór­ki przy życiu i by mogły one speł­niać swo­ją funk­cję potrzeb­ny jest odpo­wied­ni poziom nawod­nie­nia i odży­wie­nia komór­ko­we­go. Zdro­wa skó­ra ma sil­ną barie­rę i nie doświad­cza trą­dzi­ku czy innych cho­rób. 

Nie­daw­no poja­wi­ła się zupeł­nie nowa linia kosme­ty­ków, Dr Bar­ba­ra Sturm Baby&Kids. W jej skład wcho­dzi pięć pro­duk­tów cał­ko­wi­cie wol­nych od tok­sycz­nych związ­ków.  Nie zawie­ra­ją żad­nych nie­bez­piecz­nych ani tok­sycz­nych skład­ni­ków, a cała linia jest prze­ba­da­na der­ma­to­lo­gicz­nie. Dzię­ki temu zapew­nia skó­rze dziec­ka wszyst­ko to, cze­go potrze­bu­je, aby pozo­stać nawil­żo­ną, odży­wio­ną i odpor­ną na wysyp­ki.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy