NewsroomUroda

OCHRONA SKÓRY PRZED MROZEM Z KOI COSMETICS

Wiatr, opady i coraz niższe temperatury nie sprzyjają utrzymaniu dobrej kondycji skóry. Z pomocą przychodzą nowości kosmetyczne od KOI Cosmetics. Maska intensywnie nawilżająca i peeling               drobnoziarnistym sprawią, że nawet zimą skóra będzie zadbana i promienna.

Maska intensywnie nawilżająca, peeling drobnoziarnistym, koi kosmetyki

Maska zosta­ła stwo­rzo­na z natu­ral­nych olei i wosków. Oprócz sub­stan­cji nawil­ża­ją­cych i rege­ne­ru­ją­cych zawie­ra tak­że pro­bio­tyk, któ­ry przy­spie­sza goje­nie podraż­nio­nej skó­ry, wygła­dza zmarszcz­ki i redu­ku­je zaczer­wie­nie­nia. Ma deli­kat­ny more­lo­wy zapach, któ­ry spra­wi, że wie­czor­na pie­lę­gna­cja sta­nie się jesz­cze przy­jem­niej­sza. 

Drob­no­ziar­ni­sty peeling opar­ty na ścier­ni­wie z pestek more­li, zawie­ra natu­ral­ne eks­trak­ty z lipy, lnu i rumian­ku. Waż­nym skład­ni­kiem jest alan­to­ni­na, któ­ra łago­dzi podraż­nie­nia i ma dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne. Kosme­tyk per­fek­cyj­nie oczysz­cza skó­rę, pozo­sta­wia­jąc ją nawil­żo­ną i gład­ką. 

Maska inten­syw­nie nawil­ża­ją­ca (135 zł) i drob­no­ziar­ni­sty peeling oczysz­cza­ją­cy  (69 zł) mar­ki KOI Cosme­tics jest dostęp­ny w skle­pie inter­ne­to­wym www.koicosmetics.pl.

Tekst: mate­ria­ły prasowe

 

Komentarze

komentarzy