NewsroomUrodaVers24 favorites

Wykorzystaj swoją szansę z najnowszym zapachem Chanel Chance Eau Tendre

Najnowszy zapach z linii Chanel Chance – woda perfumowana Eau Tendre – to pewność siebie, kobiecość a zarazem czułość zamknięta w przepięknym flakonie. Intensywny, otulający, kwiatowo-owocowy zapach, został stworzony specjalnie przez perfumiarza Oliviera Polge we współpracy z Laboratorium Tworzenia i Rozwoju Zapachu Chanel. Serce zapachu – jaśmin, łączy się teraz z delikatnym grejpfrutem, pigwą i nutą piżma. Nowa, delikatna kompozycja natychmiast wyzwala kobiecość i wewnętrzny blask.

Chanel Chance Eau Tendre

Cha­nel Chan­ce Eau Ten­dre

Naj­now­sza kam­pa­nia linii zapa­cho­wej Chan­ce Cha­nel, któ­rej tema­tem prze­wod­nim jest prze­słu­cha­nie teatral­ne powsta­ła we współ­pra­cu­ją­cym z domem mody od 1990 roku arty­stą, Jean’em-Paulem Gou­de. W tym celu Gou­de połą­czył siły z tan­ce­rzem – samo­ukiem – Ryan’em Hef­fing­to­nem zna­ne­go z zami­ło­wa­nia do łącze­nia róż­nych gatun­ków oraz kul­tur, a tak­że z muzy­kiem Sam’em Spie­glem balan­su­ją­cym gdzieś pomię­dzy kla­sy­ką a hip – hopem. W ten spo­sób powstał spon­ta­nicz­ny i nie­prze­wi­dy­wal­ny spot peł­ny dobrze sko­or­dy­no­wa­nej, wysty­li­zo­wa­nej cho­re­ogra­fii. Nie­zwy­kły, ener­gicz­ny, krót­ki i kolo­ro­wy, łączą­cy w sobie ruch, muzy­kę, sty­li­za­cję, ale przede wszyst­kim dosko­na­le wyra­ża emo­cje. Sza­le­ni tan­ce­rze i chó­rzy­ści ide­al­nie odzwier­cie­dla­ją ducha naj­now­sze­go zapa­chu fran­cu­skie­go domu mody. 

#TAKEYOURCHANCE

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
Więcej
Moda

Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…
Więcej
Uroda

Wirtualna wizja piękna, czyli Chanel Lipscanner

Fran­cu­ski dom mody wycho­dzi poza wszel­kie sche­ma­ty, rady­kal­nie uprasz­cza­jąc wizję wir­tu­al­ne­go pięk­na i two­rząc pierw­szy ska­ner do ust. Czy sztucz­na inte­li­gen­cja i ponad­cza­so­we pięk­no mogą iść w parze? Dla Cha­nel wszyst­ko jest moż­li­we! Naj­now­sza apli­ka­cja…
Więcej