NewsroomUrodaVers24 favorites

Wykorzystaj swoją szansę z najnowszym zapachem Chanel Chance Eau Tendre

Najnowszy zapach z linii Chanel Chance – woda perfumowana Eau Tendre – to pewność siebie, kobiecość a zarazem czułość zamknięta w przepięknym flakonie. Intensywny, otulający, kwiatowo-owocowy zapach, został stworzony specjalnie przez perfumiarza Oliviera Polge we współpracy z Laboratorium Tworzenia i Rozwoju Zapachu Chanel. Serce zapachu – jaśmin, łączy się teraz z delikatnym grejpfrutem, pigwą i nutą piżma. Nowa, delikatna kompozycja natychmiast wyzwala kobiecość i wewnętrzny blask.

Chanel Chance Eau Tendre

Cha­nel Chan­ce Eau Ten­dre

Naj­now­sza kam­pa­nia linii zapa­cho­wej Chan­ce Cha­nel, któ­rej tema­tem prze­wod­nim jest prze­słu­cha­nie teatral­ne powsta­ła we współ­pra­cu­ją­cym z domem mody od 1990 roku arty­stą, Jean’em-Paulem Gou­de. W tym celu Gou­de połą­czył siły z tan­ce­rzem – samo­ukiem – Ryan’em Hef­fing­to­nem zna­ne­go z zami­ło­wa­nia do łącze­nia róż­nych gatun­ków oraz kul­tur, a tak­że z muzy­kiem Sam’em Spie­glem balan­su­ją­cym gdzieś pomię­dzy kla­sy­ką a hip – hopem. W ten spo­sób powstał spon­ta­nicz­ny i nie­prze­wi­dy­wal­ny spot peł­ny dobrze sko­or­dy­no­wa­nej, wysty­li­zo­wa­nej cho­re­ogra­fii. Nie­zwy­kły, ener­gicz­ny, krót­ki i kolo­ro­wy, łączą­cy w sobie ruch, muzy­kę, sty­li­za­cję, ale przede wszyst­kim dosko­na­le wyra­ża emo­cje. Sza­le­ni tan­ce­rze i chó­rzy­ści ide­al­nie odzwier­cie­dla­ją ducha naj­now­sze­go zapa­chu fran­cu­skie­go domu mody. 

#TAKEYOURCHANCE

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

Nasza skó­ra per­ma­nent­nie nara­żo­na jest na stres i cięż­ko nam zna­leźć chwi­lę, aby kom­plek­so­wo o nią zadbać. Tym­cza­sem, pro­li­fe­ra­cja komó­rek swój szczyt osią­ga w nocy, kie­dy jej odno­wa jest 25 razy bar­dziej aktyw­na niż w…
Więcej
MakijażUroda

Wszystkie odcienie różu - Chanel na jesień - zima 2020 

Coco Cha­nel nie­mal od zawsze powta­rza­ła, że pięk­no zaczy­na się w momen­cie, gdy zde­cy­du­jesz się być sobą. Zmie­nia­ją­ce się obli­cze kobie­co­ści Gabriel­le rozu­mia­ła aż za dobrze – jako jed­na z nie­wie­lu zro­bi­ła  bowiem o wie­le…
Więcej
Moda

Hollywood i glamour - Chanel wiosna-lato 2021 Ready-to-wear

Świa­tła, kame­ra – akcja! Naj­now­sza kolek­cja domu mody Cha­nel Ready-to-Wear stwo­rzo­na przez Vir­gi­nię Viard na wio­snę-lato 2021 zosta­ła zapre­zen­to­wa­na tra­dy­cyj­nie w Grand Pala­is w Pary­żu, 06 paź­dzier­ni­ka 2020 r.  Pokaz zapo­wia­dał stwo­rzo­ny przez holen­der­ski duet…
Więcej