Wykorzystaj swoją szansę z najnowszym zapachem Chanel Chance Eau Tendre

Najnowszy zapach z linii Chanel Chance – woda perfumowana Eau Tendre – to pewność siebie, kobiecość a zarazem czułość zamknięta w przepięknym flakonie. Intensywny, otulający, kwiatowo-owocowy zapach, został stworzony specjalnie przez perfumiarza Oliviera Polge we współpracy z Laboratorium Tworzenia i Rozwoju Zapachu Chanel. Serce zapachu – jaśmin, łączy się teraz z delikatnym grejpfrutem, pigwą i nutą piżma. Nowa, delikatna kompozycja natychmiast wyzwala kobiecość i wewnętrzny blask.

Chanel Chance Eau Tendre

Cha­nel Chan­ce Eau Ten­dre

Naj­now­sza kam­pa­nia linii zapa­cho­wej Chan­ce Cha­nel, któ­rej tema­tem prze­wod­nim jest prze­słu­cha­nie teatral­ne powsta­ła we współ­pra­cu­ją­cym z domem mody od 1990 roku arty­stą, Jean’em-Paulem Gou­de. W tym celu Gou­de połą­czył siły z tan­ce­rzem – samo­ukiem – Ryan’em Hef­fing­to­nem zna­ne­go z zami­ło­wa­nia do łącze­nia róż­nych gatun­ków oraz kul­tur, a tak­że z muzy­kiem Sam’em Spie­glem balan­su­ją­cym gdzieś pomię­dzy kla­sy­ką a hip – hopem. W ten spo­sób powstał spon­ta­nicz­ny i nie­prze­wi­dy­wal­ny spot peł­ny dobrze sko­or­dy­no­wa­nej, wysty­li­zo­wa­nej cho­re­ogra­fii. Nie­zwy­kły, ener­gicz­ny, krót­ki i kolo­ro­wy, łączą­cy w sobie ruch, muzy­kę, sty­li­za­cję, ale przede wszyst­kim dosko­na­le wyra­ża emo­cje. Sza­le­ni tan­ce­rze i chó­rzy­ści ide­al­nie odzwier­cie­dla­ją ducha naj­now­sze­go zapa­chu fran­cu­skie­go domu mody. 

#TAKEYOURCHANCE

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy