NewsroomUroda

Platynowa pielęgnacja La Prairie – Platinum Rare Cellular Life – Lotion

Czas na prawdziwą rewolucję w pielęgnacji. Wyjątkowy lotion z platynowej kolekcji La Prairie zamknięty w 115 ml, ametystowym flakonie,  którego powierzchnię wyrzeźbiono tak, by wyłapywał promienia światła niczym prawdziwy klejnot. Symetria, równowaga i zaskakujący design w wyjątkowy sposób odzwierciedla sztukę odmładzania zawartą w jego wnętrzu. 

Platinum Rare Cellular Life - Lotion

La Pra­irie – Pla­ti­num Rare Cel­lu­lar Life – Lotion

Dzię­ki sztu­ce przy­wra­ca­nia mło­dzień­cze­go wyglą­du skó­ry La Pra­irie – hau­te reju­ve­na­tion Pla­ty­no­wa Kolek­cja zupeł­nie w nowy spo­sób odkry­wa taj­ni­ki odmła­dza­nia.  Nie ma wąt­pli­wo­ści, że pla­ty­na, któ­ra dzię­ki kró­lo­wi Fran­cji – Ludwi­ko­wi XVI zosta­ła uży­ta do deko­ra­cji sto­łów i wystro­jów dwor­skich w Wer­sal sta­ła się sym­bo­lem naj­wyż­sze­go luk­su­su i dosko­na­ło­ści. Naukow­cy z labo­ra­to­riów La Pra­irie odkry­li jed­nak, że pięk­ny wygląd to nie jedy­na zale­ta pla­ty­ny, któ­ra oka­za­ła się być peł­na odmła­dza­ją­cych pep­ty­dów. Niczym klej­not, sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­na pla­ty­na sta­ła się moty­wem prze­wod­nim każ­de­go z pro­duk­tów w Kolek­cji Pla­ty­no­wej. Dzię­ki jej odpo­wied­nie­mu zasto­so­wa­niu Pla­ti­num Rare Cel­lu­lar Life-Lotion dzia­ła chro­niąc skó­rę; głę­bo­ko prze­ni­ka­ją­ce prze­ciw­u­tle­nia­cze neu­tra­li­zu­ją i eli­mi­nu­ją zewnętrz­ne czyn­ni­ki stre­so­we oraz nisz­czą­ce ją tok­sy­ny znaj­du­ją­ce się w powie­trzu. Jed­no­cze­śnie wspo­ma­ga zdol­ność komó­rek skó­ry do nisz­cze­nia i usu­wa­nia uszko­dzo­nych bia­łek w taki spo­sób, by mogła utrzy­mać swo­je funk­cje komór­ko­we oraz ener­ge­ty­zu­je za pomo­cą eks­trak­tu roślin­ne­go i zdro­wej popu­la­cji mito­chon­driów wytwa­rza­ją­cych ener­gię, opóź­nia­jąc tym samym pro­ces starzenia.

Pep­tyd Pla­ty­ny zawar­ty w Pla­ti­num Rare Cel­lu­lar Life-Lotion dosko­na­le ujędr­nia i dzia­ła prze­ciw­zmarszcz­ko­wą. Eks­klu­zyw­ny Kom­pleks Komór­ko­wy La Pra­irie zawar­ty w lotio­nie dostar­cza skó­rze sub­stan­cji odżyw­czych i odmła­dza­ją­cych, dzię­ki cze­mu powierzch­nia skó­ry sta­je się wyrów­na­na, bar­dziej ela­stycz­na, a  linie i zmarszcz­ki wygła­dzo­ne. 

Ame­ty­sto­wy lotion to pierw­szy krok w pie­lę­gna­cyj­nym rytu­ale odmła­dza­nia skó­ry, a jego deli­kat­ny zapach pozo­sta­wia na skó­rze uczu­cie odży­wie­nia oraz gład­ko­ści. Kon­sy­sten­cja lotio­nu wzmac­nia mło­dość skó­ry poprzez wspie­ra­nie klu­czo­wych pro­ce­sów detok­sy­ka­cji komór­ko­wej: oczysz­cza­nie, rege­ne­ra­cję i opty­mal­ne przy­go­to­wa­nie do korzy­sta­nia z kolej­nych zabie­gów odmładzających.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Piękne spojrzenie bez zmarszczek - najlepsze kremy pod oczy

Nasze spoj­rze­nie i skó­ra wokół oczy mogą spę­dzać sen z powiek, a zmarszcz­ki pod ocza­mi to zmo­ra wie­lu osób, w szcze­gól­no­ści kobiet. Tym­cza­sem, zna­le­zie­nie odpo­wied­nie­go kre­mu pod oczy może pomóc w roz­wią­za­niu tych pro­ble­mów. Od…
Więcej
Uroda

Pełne blasku spojrzenie z La Prairie - Skin Caviar Perfect Concealer

La Pra­irie od lat zgłę­bia naukę o kawio­rze i jego wpły­wie na oko­li­ce oczu. Nie bez powo­du mówi się bowiem, że „oczy są zwier­cia­dłem duszy”, a to o zwy­kle przy­cią­ga nasz wzrok, to spoj­rze­nie. Marka…
Więcej
UrodaVers24 favorites

EKSKLUZYWNA PIELĘGNACJA SKÓRY POD OCZAMI

Każ­dej z nas zale­ży na jak naj­dłuż­szym mło­dym wyglą­dzie skó­ry, a ozna­ki sta­rze­nia się widocz­ne są naj­czę­ściej w oko­li­cach oczu. Skó­ra w tym miej­scu jest deli­kat­na i bar­dzo cien­ka przez co wyma­ga wyjąt­ko­we­go trak­to­wa­nia i…
Więcej