Polecane

5 ćwiczeń, które z powodzeniem wykonasz w domu

Zamknięte siłownie i szkoły yogi wcale nie muszą oznaczać rezygnacji z aktywności fizycznej. Tym bardziej, że wiosna zbliża się wielkimi krokami, wakacje coraz bliżej i każdemu z nas zależy, aby zachować jak najlepszą kondycję fizyczną. W szczególności, że w zdrowym ciele zdrowy duch, a ruch wspomaga odporność i wyzwala endorfiny, których teraz tak szczególnie nam potrzeba. 

5 ćwiczeń, które z powodzeniem wykonasz w domu

I tak z pomo­cą przy­cho­dzą nam naj­róż­niej­sze apli­ka­cje, któ­re może­cie zain­sta­lo­wać na swo­ich smart­fo­nach, kana­ły na YouTu­be czy nawet … stre­aming tre­nin­gów live, któ­re w tam­tym tygo­dniu wpro­wa­dzi­ła war­szaw­ska szko­ła Yoga Beat Stu­dio. 

Zachę­ca­jąc Was do pozo­sta­nia w domu, a jed­no­cze­śnie jak naj­więk­szej aktyw­no­ści fizycz­nej w jego zaci­szu, przed­sta­wia­my Wam 5 świet­nych ćwi­czeń do wyko­na­nia w dowol­nym cza­sie, któ­re znaj­dzie­cie w Inter­ne­cie i natych­miast pokochacie!

Tibe­tan Rites - tybe­tań­ska yoga, sku­pia­ją­ca się głów­nie na pię­ciu obrzę­dach, któ­re w odnie­sie­niu do tra­dy­cyj­nej yogi, któ­ra kła­dzie nacisk na sta­ty­kę, sku­pia­ją się na cią­głej sekwen­cji ruchu. Dzię­ki ćwi­cze­niom odczu­jesz wie­le korzy­ści nie tyl­ko fizycz­nych, ale przede wszyst­kim psy­chicz­nych – wzmoc­nisz cia­ło, a tak­że poczu­jesz wewnętrz­ną siłę i spokój.

 

Pila­tes ‑roz­cią­ga­nie i uela­stycz­nia­nie wszyst­kich mię­śni cia­ła to głów­ne dome­ny pila­te­su – wspa­nia­łe­go połą­cze­nia jogi, bale­tu i ćwi­czeń izo­me­trycz­nych. Dzię­ki tre­nin­go­wi wzmoc­nisz mię­śnie bez nad­mier­ne­go ich roz­bu­do­wa­nia, odcią­żysz krę­go­słup, a tak­że popra­wisz swo­ją posta­wę i uela­stycz­nisz cia­ło. 

Yoga – pocho­dzą­ce z san­skry­tu sło­wo „yuji”, ozna­cza jarz­mo lub zjed­no­cze­nie. Yoga  to sta­ro­żyt­na prak­ty­ka łączą­ca umysł i cia­ło. Obej­mu­je zarów­no ćwi­cze­nia odde­cho­we, jak i medy­ta­cję i pozy zapro­jek­to­wa­ne. Dzię­ki niej zre­lak­su­jesz się i zre­du­ku­jesz stres. 

Cal­la­ne­tics - pro­gram ćwi­czeń Cal­la­ne­tics został stwo­rzo­ny przez Cal­lan Pinck­ney na począt­ku lat 80. To sys­tem ćwi­czeń pole­ga­ją­cy na czę­stym powta­rza­niu małych ruchów mię­śnio­wych i ści­ska­nia, któ­ry popra­wia napię­cie mię­śnio­we. Pro­gram w dużej mie­rze opie­ra się na kla­sycz­nych ćwi­cze­niach bale­to­wych. Dzię­ki cal­la­ne­tics uela­stycz­nisz cia­ło popra­wisz swo­ją posta­wę, co może popra­wy posta­wy, a tak­że utra­cisz masę cia­ła, nawet, jeśli mia­ła­by być ona nie­wiel­ka. 

Bar­re – sekwen­cja ćwi­czeń bar­re pomo­że Ci wzmoc­nić i ujędr­nić mię­śnie bez zwięk­sza­nia masy cia­ła, a jed­no­cze­śnie popra­wisz swo­ją posta­wę. Bar­re zwięk­sza rów­nież wydol­ność ser­co­wo-naczy­nio­wą i przy­spie­sza meta­bo­lizm, co poma­ga w szyb­kim spa­la­niu kalo­rii. Regu­lar­ne tre­nin­gi bar­re mogą tak­że zwięk­szyć gęstość kości, co w natu­ral­ny spo­sób zapo­bie­ga oste­opo­ro­zie.  

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

AJURWEDA – CZYM JEST?

Ajur­we­da to sys­tem medycz­ny, któ­re­go koleb­ką są Indie. Powstał ponad 5 tysię­cy lat temu. Filo­zo­fia ajur­we­dy jest zawar­ta w księ­gach zwa­nych Weda­mi. Sło­wo ajur­we­da to połą­cze­nie 2 wyra­zów: Ayur – życie, veda – wie­dza, co…
Więcej
Wywiady

OUTSIDE POLAND! Poznajcie Magdę Nowicką

Joga zaczy­na się cie­szyć coraz więk­szą popu­lar­no­ścią w Pol­sce, jed­nak trak­tu­je­my ją bar­dziej jako aktyw­ność fizycz­ną niż filo­zo­fię życio­wą. W Azji jest ina­czej. Jogę się przede wszyst­kim rozu­mie, a jej prak­ty­ka ma słu­żyć wsłu­cha­niu się…
Więcej
UrodaZdrowie

Joga - recepta na zdrowie

Tekst: Alek­san­dra Jaku­bow­ska Zdję­cia:  thelimetreeyoga.com Jeśli od dłuż­sze­go cza­su szu­ka­łaś sku­tecz­ne­go spo­so­bu na zwal­cze­nie stre­su – być może zna­la­złaś ide­al­ne roz­wią­za­nie. Życie w cią­głym napię­ciu wpły­wa zarów­no na nasze zdro­wie psy­chicz­ne, ale też odbi­ja się na tym…
Więcej