PolecaneUrodaVers24 favorites

Prezenty na Dzień Kobiet – wybór Vers-24

Już 8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet – globalny i wyjątkowy dzień, w którym świętujemy społeczne, gospodarcze, kulturalne i polityczne osiągnięcia kobiet. Tak naprawdę żaden z prezentów nie wynagrodzi trwających przez wiele lat zmagań kobiet, ale Międzynarodowy Dzień Kobiet to wspaniała okazja, aby świętować kobiecość i sprawić sobie upominek … od siebie dla siebie.

Prezenty na Dzień Kobiet

Pre­zen­ty na Dzień Kobiet: Tom Ford Sole­il Neige Shim­me­ring olejek do twa­rzy i cia­ła; Kilian Le Rouge Par­fum-Heaven pomad­ka; Ses­der­ma SAMAY krem prze­ciw­sta­rze­nio­wy; Isa­do­ra Face Pri­mer SPF 30; Der­ma­co­sme­tics krem pod oczy; CHANEL krem LE LIFT; Navar­ro Tomas – Potę­ga nie­do­sko­na­ło­ści; Nude­stix – Roz­świe­tlacz; Jo Malo­ne Lon­don Wild Fig & Cas­sis świe­ca; CHANEL ROUGE ALLURE CAMÉLIA pomad­ka Nr. 327 Blanc;  Jo Malo­ne Lon­don krem do cia­ło; Tom Ford – Roz­świe­tlacz.

Zna­le­zie­nie ide­al­ne­go pre­zen­tu dla kobie­ty zwy­kle gra­nicz­ny z cudem – ale co, jeże­li mia­ła­byś ten pre­zent spra­wić sobie sama? Od uko­cha­nych per­fum, bal­sa­mów do cia­ła po roz­świe­tlacz czy świe­cę. I uwierz­cie, że nie ma lep­sze­go momen­tu na cele­bro­wa­nie swo­jej kobie­co­ści i siły, jak zbli­ża­ją­ca się wio­sna. Spe­cjal­nie dla Was nasza redak­cja przy­go­to­wa­ła pre­zen­ty, któ­re Cię roz­piesz­czą i uszczę­śli­wią – bez wzglę­du na to, czy uwiel­biasz modę, książ­ki, podró­że czy goto­wa­nie. 

Zebra­li­śmy wszyst­kie naj­lep­sze pro­duk­ty do maki­ja­żu i pie­lę­gna­cji oraz naj­lep­sze pozy­cje książ­ko­we po to, aby zain­spi­ro­wać każ­dą z Was do spra­wie­nia sobie tego dnia małej przy­jem­no­ści – bo praw­dą jest, że my, kobie­ty, zasłu­gu­je­my na wszyst­ko to, co naj­lep­sze. Poni­żej znaj­dzie­cie więc upo­min­ki, dzię­ki któ­rym poczu­je­cie się w tym szcze­gól­nym dniu napraw­dę wyjąt­ko­wo. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Wszystkie kwiaty Chanel - kolekcja Les Fleurs de Chanel wiosna/lato 2021 

Tak kobie­cej, ale jed­no­cze­śnie sen­su­al­nej i deli­kat­nej kolek­cji maki­ja­żu w histo­rii fran­cu­skie­go domu mody jesz­cze nie było. W swo­jej naj­now­szej kolek­cji, dyrek­tor kre­atyw­na maki­ja­żu Cha­nel – Lucia Pica zain­spi­ro­wa­ła się nie tyle, co samy­mi kwia­ta­mi,…
Więcej
Moda

Torebki, w które warto zainwestować w 2021 roku

Będą­ce czę­ścią akce­so­riów toreb­ki są jedy­nie dodat­kiem do naszych sty­li­za­cji. Tym nie mniej, jak nic inne­go potra­fią je „pod­krę­cić” i cał­ko­wi­cie zmie­nić ich cha­rak­ter. W jakie toreb­ki war­to zain­we­sto­wać na począt­ku 2021 roku? Aktu­al­nie nie…
Więcej
Uroda

Cera mieszana - jak ją pielęgnować?

Z jed­nej stro­ny się prze­su­sza, z dru­giej ma ten­den­cję do prze­tłusz­cza­nia. Czę­sto mówi się, że cera mie­sza­na to jed­na z naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych cer. Jak więc o nią dbać, aby wyglą­da­ła pięk­nie i była zdro­wa? Cera…
Więcej