PolecaneUrodaVers24 favorites

Prezenty na Dzień Kobiet – wybór Vers-24

Już 8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet – globalny i wyjątkowy dzień, w którym świętujemy społeczne, gospodarcze, kulturalne i polityczne osiągnięcia kobiet. Tak naprawdę żaden z prezentów nie wynagrodzi trwających przez wiele lat zmagań kobiet, ale Międzynarodowy Dzień Kobiet to wspaniała okazja, aby świętować kobiecość i sprawić sobie upominek … od siebie dla siebie.

Prezenty na Dzień Kobiet

Pre­zen­ty na Dzień Kobiet: Tom Ford Sole­il Neige Shim­me­ring olejek do twa­rzy i cia­ła; Kilian Le Rouge Par­fum-Heaven pomad­ka; Ses­der­ma SAMAY krem prze­ciw­sta­rze­nio­wy; Isa­do­ra Face Pri­mer SPF 30; Der­ma­co­sme­tics krem pod oczy; CHANEL krem LE LIFT; Navar­ro Tomas – Potę­ga nie­do­sko­na­ło­ści; Nude­stix – Roz­świe­tlacz; Jo Malo­ne Lon­don Wild Fig & Cas­sis świe­ca; CHANEL ROUGE ALLURE CAMÉLIA pomad­ka Nr. 327 Blanc;  Jo Malo­ne Lon­don krem do cia­ło; Tom Ford – Rozświetlacz.

Zna­le­zie­nie ide­al­ne­go pre­zen­tu dla kobie­ty zwy­kle gra­nicz­ny z cudem – ale co, jeże­li mia­ła­byś ten pre­zent spra­wić sobie sama? Od uko­cha­nych per­fum, bal­sa­mów do cia­ła po roz­świe­tlacz czy świe­cę. I uwierz­cie, że nie ma lep­sze­go momen­tu na cele­bro­wa­nie swo­jej kobie­co­ści i siły, jak zbli­ża­ją­ca się wio­sna. Spe­cjal­nie dla Was nasza redak­cja przy­go­to­wa­ła pre­zen­ty, któ­re Cię roz­piesz­czą i uszczę­śli­wią – bez wzglę­du na to, czy uwiel­biasz modę, książ­ki, podró­że czy goto­wa­nie. 

Zebra­li­śmy wszyst­kie naj­lep­sze pro­duk­ty do maki­ja­żu i pie­lę­gna­cji oraz naj­lep­sze pozy­cje książ­ko­we po to, aby zain­spi­ro­wać każ­dą z Was do spra­wie­nia sobie tego dnia małej przy­jem­no­ści – bo praw­dą jest, że my, kobie­ty, zasłu­gu­je­my na wszyst­ko to, co naj­lep­sze. Poni­żej znaj­dzie­cie więc upo­min­ki, dzię­ki któ­rym poczu­je­cie się w tym szcze­gól­nym dniu napraw­dę wyjąt­ko­wo. 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Ton w ton - Chanel Fall-Winter 2021 Make-up

Pro­duk­ty z naj­now­szej kolek­cji maki­ja­żu fran­cu­skie­go domu mody na sezon jesień-zima 2021 ton w ton two­rzą per­fek­cyj­ną syner­gię, ide­al­nie zgry­wa­jąc się w sub­tel­ne har­mo­nię kolo­ry­stycz­ne. Skom­po­no­wa­ne wokół czte­rech, jesien­nych odcie­ni: cie­płej sza­ro­ści, kha­ki, tera­ko­ty inspirowanej…
Więcej
Uroda

Jesienna kosmetyczka, czyli zmiana rutyny pielęgnacji skóry

Wraz z nadej­ściem jesie­ni, tem­pe­ra­tu­ry ule­gły znacz­ne­mu obni­że­niu, a kapry­śna aura coraz czę­ściej daje się we zna­ki. Tak samo, jak zaczy­na­my zupeł­nie nowy sezon w modzie i naszą let­nią  gar­de­ro­bę na cie­płe, gru­be swe­try czy…
Więcej
Uroda

Intensywne nawilżenie i delikatne złuszczanie - Chanel Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate

Gład­ka, pro­mien­na i wzmoc­nio­na cera? To moż­li­we przede wszyst­kim dzię­ki odpo­wied­nie­mu jej nawod­nie­niu. Naj­now­szy pro­dukt fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel Hydra Beau­ty Camel­lia Glow Con­cen­tra­te to inten­syw­na kura­cja pod­no­szą­ca poziom nawil­że­nia, a jed­no­cze­śnie odna­wia­ją­ca skó­rę. Już…
Więcej