PolecaneUrodaVers24 favorites

Prezenty na Dzień Kobiet – wybór Vers-24

Już 8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet – globalny i wyjątkowy dzień, w którym świętujemy społeczne, gospodarcze, kulturalne i polityczne osiągnięcia kobiet. Tak naprawdę żaden z prezentów nie wynagrodzi trwających przez wiele lat zmagań kobiet, ale Międzynarodowy Dzień Kobiet to wspaniała okazja, aby świętować kobiecość i sprawić sobie upominek … od siebie dla siebie.

Prezenty na Dzień Kobiet

Pre­zen­ty na Dzień Kobiet: Tom Ford Sole­il Neige Shim­me­ring olejek do twa­rzy i cia­ła; Kilian Le Rouge Par­fum-Heaven pomad­ka; Ses­der­ma SAMAY krem prze­ciw­sta­rze­nio­wy; Isa­do­ra Face Pri­mer SPF 30; Der­ma­co­sme­tics krem pod oczy; CHANEL krem LE LIFT; Navar­ro Tomas – Potę­ga nie­do­sko­na­ło­ści; Nude­stix – Roz­świe­tlacz; Jo Malo­ne Lon­don Wild Fig & Cas­sis świe­ca; CHANEL ROUGE ALLURE CAMÉLIA pomad­ka Nr. 327 Blanc;  Jo Malo­ne Lon­don krem do cia­ło; Tom Ford – Roz­świe­tlacz.

Zna­le­zie­nie ide­al­ne­go pre­zen­tu dla kobie­ty zwy­kle gra­nicz­ny z cudem – ale co, jeże­li mia­ła­byś ten pre­zent spra­wić sobie sama? Od uko­cha­nych per­fum, bal­sa­mów do cia­ła po roz­świe­tlacz czy świe­cę. I uwierz­cie, że nie ma lep­sze­go momen­tu na cele­bro­wa­nie swo­jej kobie­co­ści i siły, jak zbli­ża­ją­ca się wio­sna. Spe­cjal­nie dla Was nasza redak­cja przy­go­to­wa­ła pre­zen­ty, któ­re Cię roz­piesz­czą i uszczę­śli­wią – bez wzglę­du na to, czy uwiel­biasz modę, książ­ki, podró­że czy goto­wa­nie. 

Zebra­li­śmy wszyst­kie naj­lep­sze pro­duk­ty do maki­ja­żu i pie­lę­gna­cji oraz naj­lep­sze pozy­cje książ­ko­we po to, aby zain­spi­ro­wać każ­dą z Was do spra­wie­nia sobie tego dnia małej przy­jem­no­ści – bo praw­dą jest, że my, kobie­ty, zasłu­gu­je­my na wszyst­ko to, co naj­lep­sze. Poni­żej znaj­dzie­cie więc upo­min­ki, dzię­ki któ­rym poczu­je­cie się w tym szcze­gól­nym dniu napraw­dę wyjąt­ko­wo. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

Nasza skó­ra per­ma­nent­nie nara­żo­na jest na stres i cięż­ko nam zna­leźć chwi­lę, aby kom­plek­so­wo o nią zadbać. Tym­cza­sem, pro­li­fe­ra­cja komó­rek swój szczyt osią­ga w nocy, kie­dy jej odno­wa jest 25 razy bar­dziej aktyw­na niż w…
Więcej
MakijażUroda

Wszystkie odcienie różu - Chanel na jesień - zima 2020 

Coco Cha­nel nie­mal od zawsze powta­rza­ła, że pięk­no zaczy­na się w momen­cie, gdy zde­cy­du­jesz się być sobą. Zmie­nia­ją­ce się obli­cze kobie­co­ści Gabriel­le rozu­mia­ła aż za dobrze – jako jed­na z nie­wie­lu zro­bi­ła  bowiem o wie­le…
Więcej
Moda

Hollywood i glamour - Chanel wiosna-lato 2021 Ready-to-wear

Świa­tła, kame­ra – akcja! Naj­now­sza kolek­cja domu mody Cha­nel Ready-to-Wear stwo­rzo­na przez Vir­gi­nię Viard na wio­snę-lato 2021 zosta­ła zapre­zen­to­wa­na tra­dy­cyj­nie w Grand Pala­is w Pary­żu, 06 paź­dzier­ni­ka 2020 r.  Pokaz zapo­wia­dał stwo­rzo­ny przez holen­der­ski duet…
Więcej