PolecaneUrodaVers24 favorites

Prezenty na Dzień Kobiet – wybór Vers-24

Już 8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet – globalny i wyjątkowy dzień, w którym świętujemy społeczne, gospodarcze, kulturalne i polityczne osiągnięcia kobiet. Tak naprawdę żaden z prezentów nie wynagrodzi trwających przez wiele lat zmagań kobiet, ale Międzynarodowy Dzień Kobiet to wspaniała okazja, aby świętować kobiecość i sprawić sobie upominek … od siebie dla siebie.

Prezenty na Dzień Kobiet

Pre­zen­ty na Dzień Kobiet: Tom Ford Sole­il Neige Shim­me­ring olejek do twa­rzy i cia­ła; Kilian Le Rouge Par­fum-Heaven pomad­ka; Ses­der­ma SAMAY krem prze­ciw­sta­rze­nio­wy; Isa­do­ra Face Pri­mer SPF 30; Der­ma­co­sme­tics krem pod oczy; CHANEL krem LE LIFT; Navar­ro Tomas – Potę­ga nie­do­sko­na­ło­ści; Nude­stix – Roz­świe­tlacz; Jo Malo­ne Lon­don Wild Fig & Cas­sis świe­ca; CHANEL ROUGE ALLURE CAMÉLIA pomad­ka Nr. 327 Blanc;  Jo Malo­ne Lon­don krem do cia­ło; Tom Ford – Rozświetlacz.

Zna­le­zie­nie ide­al­ne­go pre­zen­tu dla kobie­ty zwy­kle gra­nicz­ny z cudem – ale co, jeże­li mia­ła­byś ten pre­zent spra­wić sobie sama? Od uko­cha­nych per­fum, bal­sa­mów do cia­ła po roz­świe­tlacz czy świe­cę. I uwierz­cie, że nie ma lep­sze­go momen­tu na cele­bro­wa­nie swo­jej kobie­co­ści i siły, jak zbli­ża­ją­ca się wio­sna. Spe­cjal­nie dla Was nasza redak­cja przy­go­to­wa­ła pre­zen­ty, któ­re Cię roz­piesz­czą i uszczę­śli­wią – bez wzglę­du na to, czy uwiel­biasz modę, książ­ki, podró­że czy goto­wa­nie. 

Zebra­li­śmy wszyst­kie naj­lep­sze pro­duk­ty do maki­ja­żu i pie­lę­gna­cji oraz naj­lep­sze pozy­cje książ­ko­we po to, aby zain­spi­ro­wać każ­dą z Was do spra­wie­nia sobie tego dnia małej przy­jem­no­ści – bo praw­dą jest, że my, kobie­ty, zasłu­gu­je­my na wszyst­ko to, co naj­lep­sze. Poni­żej znaj­dzie­cie więc upo­min­ki, dzię­ki któ­rym poczu­je­cie się w tym szcze­gól­nym dniu napraw­dę wyjąt­ko­wo. 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
Więcej
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej