PolecaneUrodaVers24 favorites

Prezenty na Dzień Kobiet – wybór Vers-24

Już 8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet – globalny i wyjątkowy dzień, w którym świętujemy społeczne, gospodarcze, kulturalne i polityczne osiągnięcia kobiet. Tak naprawdę żaden z prezentów nie wynagrodzi trwających przez wiele lat zmagań kobiet, ale Międzynarodowy Dzień Kobiet to wspaniała okazja, aby świętować kobiecość i sprawić sobie upominek … od siebie dla siebie.

Prezenty na Dzień Kobiet

Pre­zen­ty na Dzień Kobiet: Tom Ford Sole­il Neige Shim­me­ring olejek do twa­rzy i cia­ła; Kilian Le Rouge Par­fum-Heaven pomad­ka; Ses­der­ma SAMAY krem prze­ciw­sta­rze­nio­wy; Isa­do­ra Face Pri­mer SPF 30; Der­ma­co­sme­tics krem pod oczy; CHANEL krem LE LIFT; Navar­ro Tomas – Potę­ga nie­do­sko­na­ło­ści; Nude­stix – Roz­świe­tlacz; Jo Malo­ne Lon­don Wild Fig & Cas­sis świe­ca; CHANEL ROUGE ALLURE CAMÉLIA pomad­ka Nr. 327 Blanc;  Jo Malo­ne Lon­don krem do cia­ło; Tom Ford – Roz­świe­tlacz.

Zna­le­zie­nie ide­al­ne­go pre­zen­tu dla kobie­ty zwy­kle gra­nicz­ny z cudem – ale co, jeże­li mia­ła­byś ten pre­zent spra­wić sobie sama? Od uko­cha­nych per­fum, bal­sa­mów do cia­ła po roz­świe­tlacz czy świe­cę. I uwierz­cie, że nie ma lep­sze­go momen­tu na cele­bro­wa­nie swo­jej kobie­co­ści i siły, jak zbli­ża­ją­ca się wio­sna. Spe­cjal­nie dla Was nasza redak­cja przy­go­to­wa­ła pre­zen­ty, któ­re Cię roz­piesz­czą i uszczę­śli­wią – bez wzglę­du na to, czy uwiel­biasz modę, książ­ki, podró­że czy goto­wa­nie. 

Zebra­li­śmy wszyst­kie naj­lep­sze pro­duk­ty do maki­ja­żu i pie­lę­gna­cji oraz naj­lep­sze pozy­cje książ­ko­we po to, aby zain­spi­ro­wać każ­dą z Was do spra­wie­nia sobie tego dnia małej przy­jem­no­ści – bo praw­dą jest, że my, kobie­ty, zasłu­gu­je­my na wszyst­ko to, co naj­lep­sze. Poni­żej znaj­dzie­cie więc upo­min­ki, dzię­ki któ­rym poczu­je­cie się w tym szcze­gól­nym dniu napraw­dę wyjąt­ko­wo. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
Więcej
Moda

Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…
Więcej
Uroda

Wirtualna wizja piękna, czyli Chanel Lipscanner

Fran­cu­ski dom mody wycho­dzi poza wszel­kie sche­ma­ty, rady­kal­nie uprasz­cza­jąc wizję wir­tu­al­ne­go pięk­na i two­rząc pierw­szy ska­ner do ust. Czy sztucz­na inte­li­gen­cja i ponad­cza­so­we pięk­no mogą iść w parze? Dla Cha­nel wszyst­ko jest moż­li­we! Naj­now­sza apli­ka­cja…
Więcej