ModaNewsroomPolecane

Moda spotyka sztukę – 54x54 wystawa prac SOLAR i UAP

Moda i sztuka nierozerwalnie są ze sobą połączone. I tym razem, polska marka Solar i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu połączyli siły, czego efektem jest wyjątkowa wystawa 54x54, otwarta od 29 lutego w centrum handlowym Galeria Młociny w Warszawie – finał konkursu 30/100 zorganizowanego w ramach ubiegłorocznych obchodów 30-lecia firmy Solar i setnych urodzin uczelni.

54x54 wystawa prac SOLAR i UAP 7

Pro­jekt „30/100” to gra­fi­ki w for­ma­cie 54x54 cm, zapro­jek­to­wa­ne przez absol­wen­tów i stu­den­tów Uni­wer­sy­te­tu Arty­stycz­ne­go w Pozna­niu. For­mat jest nie­przy­pad­ko­wy, bowiem pró­ba zamknię­cie frag­men­tu sztu­ki na tak nie­wiel­kiej prze­strze­ni, jaką jest kwa­drat sta­ła się nie­zwy­kłym wyzwa­niem. Mło­dzi pro­jek­tan­ci w zaska­ku­ją­cy spo­sób połą­czy­li sztu­kę z modą, a spo­śród prze­sła­nych prac wybra­no 30 pro­jek­tów, wśród któ­rych nie zabra­kło naj­róż­niej­szych wzo­rów, roślin, pta­ków, czy też cha­rak­te­ry­stycz­ne­go dla mar­ki moty­wu twa­rzy. Wszyst­kie zosta­ły wyko­na­ne z zasto­so­wa­niem naj­róż­niej­szych tech­nik: kola­żu, foto­gra­fii czy malar­stwa. Każ­dy z tych nie­po­wta­rzal­nych wzo­rów Solar prze­nio­sła na apasz­ki, któ­re są uzu­peł­nie­niem naj­now­szej kolek­cji a pięć z nich prze­nie­sio­no na sty­lo­wy doda­tek – apasz­ki, któ­re uzu­peł­nia­ją kolek­cję mar­ki na wio­snę-lato 2020. 

54x54 wystawa prac SOLAR i UAP 54x54 wystawa prac SOLAR i UAP 54x54 wystawa prac SOLAR i UAP 54x54 wystawa prac SOLAR i UAP 54x54 wystawa prac SOLAR i UAP 54x54 wystawa prac SOLAR i UAP

Wystawa pokonkursowa będzie dostępna od 29 lutego do 6 marca na poziomie 0 centrum handlowego Galerii Młociny w Warszawie. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka,  mate­ria­ły prasowe
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Top 5 kampanii polskich marek na sezon wiosna/lato 2016

Choć za oknem wciąż bra­ku­je inten­syw­nych barw i zapa­chów budzą­cej się natu­ry, w powie­trzu od jakie­goś cza­su już wiszą gorą­ce uczu­cia wraz nową ener­gią nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu. Masz ocho­tę poczuć rześ­ki powiew świe­żo­ści i aro­mat wiosny?…
Więcej