ModaMust havePolecaneTrendy

Najpiękniejsze rzeczy, w które warto zainwestować tej wiosny

Przeglądając wiosenne kolekcje projektantów można dostać zawrotu głowy – w tym sezonie modne jest bowiem wszystko. Wielkie, znane sieciówki niemal co tydzień produkują i wypuszczają nowe kolekcje.Tymczasem, w odróżnieniu od znanych na świecie koncernów, lokalne marki zwykle dysponują znacznie mniejszym budżetem, które mogłyby przeznaczyć na promocję sprzedaży w każdym sezonie, a jednocześnie nie rzadko oferują ubrania najwyższej jakości, szyte w lokalnych szwalniach czy pracowniach.

 

Najpiękniejsze rzeczy od polskich marek,

Naj­pięk­niej­sze rze­czy, w któ­re war­to zain­we­sto­wać tej wio­sny: Nudy­ess sukien­ka, KOPI kol­czy­ki, Nata­lia Sie­bu­ła sukien­ka, NAGO top z baweł­ny orga­nicz­nej, MARLU mary­nar­ka, The Odder Side sukien­ka, Hibou blu­za over­si­ze czar­na, Man­del toreb­ka Almond, STAUD toreb­ka Felix via Lui-store.com, LeBrand klap­ki DEKO, JUSTINE CLENQUET naszyj­nik via Lui-store.com, 303 Ave­nue sukien­ka Rosa.

Na pozór, wal­ka mniej­szych, lokal­nych marek z naj­więk­szy­mi świa­to­wy­mi pro­du­cen­ta­mi jest nie­zwy­kle trud­na i nie­mal nie­moż­li­wa mimo, że ich pro­jek­ty odzna­cza­ją się rów­nie wyso­ką jako­ścią. Mimo to, kre­atyw­ność, jakość i kon­se­kwent­ny design pol­skich pro­jek­tan­tów dowo­dzi, że  w tej prze­peł­nio­nej bran­ży każ­dy może zna­leźć dla sie­bie miej­sce. 

Powo­li myślisz już o sukien­kach na pierw­sze, cie­płe dni? Midi o kro­ju koper­to­wym w kwia­to­wy print, kla­sy­ka – pro­sta, bia­ła i wyko­na­na z roszo­wa­ne­go baty­stu baweł­nia­ne­go sukien­ka albo czar­na i dopa­so­wa­na, z dekol­tem hisz­pań­skim, a może sek­sow­na i odważ­na z wycię­cia­mi? Naj­pięk­niej­sze sukien­ki na wio­snę i lato znaj­dziesz u takich pol­skich marek jak The Odder side, 303 Ave­nue, Nudy­ess czy Nata­lii Sie­bu­ły. Eks­cen­trycz­ne i ory­gi­nal­ne dodat­ki, takie jak pozła­ca­ny, mie­dzia­ny łań­cuch na szy­ję z dodat­kiem cyr­ko­nii Sva­row­skie­go, a tak­że mnó­stwo innej, cie­ka­wej biżu­te­rii znaj­dzie­cie w buti­ku Lui Sto­re na Moko­tow­skiej, bądź na stro­nie inter­ne­to­wej skle­pu. Naj­pięk­niej­sze basic­ki takie jak bia­ły, dopa­so­wa­ny top na ramiącz­kach z orga­nicz­nej baweł­ny, z deli­kat­nym obszy­cie i głę­bo­kim dekol­tem z przo­du i z tyłu wycho­dzą spod szyl­du mar­ki Nago. Oso­by poszu­ku­ją­ce kla­sycz­nej, wytwor­nej ele­gan­cji powin­ny koniecz­nie spraw­dzić pro­jek­ty mar­ki Mar­lu – ich weł­nia­na, mili­tar­na mary­nar­ka z cie­ka­wy­mi guzi­ka­mi to uni­wer­sal­ny doda­tek do codzien­nych sty­li­za­cji, w każ­dym wie­ku. Naj­bar­dziej sty­lo­we, skó­rza­ne toreb­ki znaj­dzie­cie zaś w Man­del Sto­re, tak jak np.  czar­ną Almond Bag Midi z tło­cze­niem we wzór kro­ko­dy­la i z kla­pą. Dzię­ki usztyw­nio­nej, ele­ganc­kiej for­mie, codzien­nie możesz zmie­nić jej cha­rak­ter zależ­nie od dobra­ne­go do niej dodat­ku. 

Poza tym, ist­nie­ją dowo­dy na to, że klien­ci są w sta­nie zapła­cić o wie­le wię­cej za lokal­nie wypro­du­ko­wa­ną odzież. Jed­no z badań prze­pro­wa­dzo­nych w USA wyka­za­ło, że byli oni skłon­ni zapła­cić cenę nawet trzy­krot­nie wyż­szą za lokal­ny pro­dukt, w porów­na­niu do odzie­ży wypro­du­ko­wa­nej w Chi­nach.

To poka­zu­je naj­le­piej, że inwe­sto­wa­nie cho­ciaż­by w jeden lub dwa pro­duk­ty pro­jek­to­wa­ne i szy­te w Pol­sce wzmac­nia naro­do­wą gospo­dar­kę i wspie­ra lokal­ne mar­ki i pro­jek­tan­tów, któ­re kocha­my. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Kilka kroków do minimalistycznej garderoby

Basic, kla­sy­ki, baza – bez wzglę­du na to, jak je nazwiesz, te kil­ka klu­czo­wych ele­men­tów sta­no­wi solid­ny fun­da­ment każ­dej mini­ma­li­stycz­nej gar­de­ro­by. Począ­tek 2021 roku to naj­lep­szy czas, aby raz jesz­cze przej­rzeć swo­ją sza­fę i na…
Więcej
Moda

Jesienne niezbędniki w Twojej garderobie

Sezon jesien­no – zimo­wy w peł­ni, a to naj­lep­sza wia­do­mość dla tych, któ­rzy kocha­ją war­stwy. W tym roku jest to sezon szcze­gól­ny i abso­lut­nie wyjąt­ko­wy – z pew­no­ścią więk­szość z nas pla­nu­je bowiem zakup dobrej…
Więcej
Moda

Najpiękniejsze swetry na jesień

Nie­uchron­nie poże­gna­li­śmy się z let­nim sezo­nem peł­nym zwiew­nych sukie­nek i topów, a w powie­trzu czuć pierw­sze powie­wy jesien­ne­go chło­du. Pierw­sze chłod­ne dni to naj­lep­szy znak, że zbli­ża­my się do jesien­no – zimo­we­go sezo­nu na gru­be,…
Więcej