ModaNewsroomPolecane

Dzikość, wolność i palmy – LA Nostalgia x Erin Wasson – The Odder side

Dzikość, wolność i palmy – niepowtarzalny klimat Los Angeles i twarz najnowszej kampanii, współautorka kolekcji – ikoniczna, pełna energii modelka Erin Wasson sfotografowana przez samego Jasona Lee Parry zabrała nas do swojego świata, w najciekawsze i tętniące życiem miejsca w Mieście Aniołów.

LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side

Naj­now­sza kolek­cja pol­skiej mar­ki bez wąt­pie­nia jest kolek­cją prze­ło­mo­wą, przede wszyst­kim ze wzglę­du na zasto­so­wa­nie baweł­ny, lnu, czy weł­ny, ale tak­że zupeł­nie nowych roz­wią­zań: tka­nin posia­da­ją­cych cer­ty­fi­ka­ty OEKO – TEX, przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska oraz GOTS – tka­nin z eko­lo­gicz­nych włó­kien. To kolej­ny krok w ramach budo­wa­nia odpo­wie­dzial­nej i zrów­no­wa­żo­nej mody. Ponad­to, dziew­czy­ny posta­wi­ły na weł­nę od „szczę­śli­wych” owiec z małych farm i poko­cha­ły w 100% bio­de­gra­do­wal­ny ten­cel, pro­du­ko­wa­ny z celu­lo­zy drzewnej.

Pierw­szy drop na wio­snę-lato 2020 cha­rak­te­ry­zu­ją przede wszyst­kim hafty i tło­cze­nia.  Moty­wem prze­wod­nim jest kolor szma­rag­do­wy, któ­ry znaj­dzie­my na blu­zach, sukien­kach, jak i t‑shirtach. Mate­ria­ły są mię­si­ste, a zara­zem lek­kie i prze­wiew­ne. W kolek­cji znaj­dzie­my dobrze zna­ne i uwiel­bia­ne sukien­ki maxi w nowych kon­fi­gu­ra­cjach, z wią­za­nia­mi na szyi oraz ramio­nach,  wygod­ne koszu­le z roz­sze­rza­ny­mi ręka­wa­mi, a tak­że abso­lut­ną odzież basic, bez któ­rych nie wyobra­ża­my sobie naszej sza­fy: let­nie topy, spód­nicz­ki, tuni­ki i wygod­ne blu­zy over­si­ze, w natu­ral­nych odcie­niach beżu, sza­ro­ści czy grafitu.

LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side

Kolek­cja The Odder side na wio­snę-lato 2020 wła­śnie tra­fi­ła do sprze­da­ży i znaj­dzie­cie ją w sta­cjo­nar­nych buti­kach mar­ki, jak i onli­ne na stro­nie inter­ne­to­wej theodderside.pl 

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Sweater weather - klasyczne swetry, dzięki którym zachowasz ciepło

Tem­pe­ra­tu­ry zaczę­ły regu­lar­nie spa­dać poni­żej 10 stop­ni i przy­wi­ta­ło nas pierw­sze chłod­niej­sze powie­trze – to znak, że jesień w peł­ni i powo­li wkra­cza­my w sezon zimo­wy. A czy może być coś bar­dziej przy­tul­ne­go, niż dobrze…
Więcej
Moda

Letni romans z The Odder Side PLAYA

Naj­now­sza kam­pa­nia The Odder Side jest niczym opo­wieść o let­nim roman­sie. The Odder Side PLAYA to wszyst­ko, cze­go potrze­bu­jesz, aby bez­tro­sko spę­dzić waka­cje.  W kolek­cji znaj­dziesz więc wyko­na­ne z natu­ral­nych mate­ria­łów tuni­ki, krót­kie topy, torby…
Więcej
ModaNewsroom

Sukienki, których każda z nas potrzebuje tego lata

Czy tak jak my, nie potra­fi­cie wyobra­zić sobie let­nich dni bez zwiew­nej, lek­kiej sukienki?Najgorętszy sezon dopie­ro przed nami. A kie­dy ter­mo­metr się­ga trzy­dzie­stu stop­ni, nie ma nic lep­sze­go niż sukien­ka. Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę, że…
Więcej