ModaNewsroomPolecane

Dzikość, wolność i palmy – LA Nostalgia x Erin Wasson – The Odder side

Dzikość, wolność i palmy – niepowtarzalny klimat Los Angeles i twarz najnowszej kampanii, współautorka kolekcji – ikoniczna, pełna energii modelka Erin Wasson sfotografowana przez samego Jasona Lee Parry zabrała nas do swojego świata, w najciekawsze i tętniące życiem miejsca w Mieście Aniołów.

LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side

Naj­now­sza kolek­cja pol­skiej mar­ki bez wąt­pie­nia jest kolek­cją prze­ło­mo­wą, przede wszyst­kim ze wzglę­du na zasto­so­wa­nie baweł­ny, lnu, czy weł­ny, ale tak­że zupeł­nie nowych roz­wią­zań: tka­nin posia­da­ją­cych cer­ty­fi­ka­ty OEKO – TEX, przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska oraz GOTS – tka­nin z eko­lo­gicz­nych włó­kien. To kolej­ny krok w ramach budo­wa­nia odpo­wie­dzial­nej i zrów­no­wa­żo­nej mody. Ponad­to, dziew­czy­ny posta­wi­ły na weł­nę od „szczę­śli­wych” owiec z małych farm i poko­cha­ły w 100% bio­de­gra­do­wal­ny ten­cel, pro­du­ko­wa­ny z celu­lo­zy drzew­nej.

Pierw­szy drop na wio­snę-lato 2020 cha­rak­te­ry­zu­ją przede wszyst­kim hafty i tło­cze­nia.  Moty­wem prze­wod­nim jest kolor szma­rag­do­wy, któ­ry znaj­dzie­my na blu­zach, sukien­kach, jak i t‑shirtach. Mate­ria­ły są mię­si­ste, a zara­zem lek­kie i prze­wiew­ne. W kolek­cji znaj­dzie­my dobrze zna­ne i uwiel­bia­ne sukien­ki maxi w nowych kon­fi­gu­ra­cjach, z wią­za­nia­mi na szyi oraz ramio­nach,  wygod­ne koszu­le z roz­sze­rza­ny­mi ręka­wa­mi, a tak­że abso­lut­ną odzież basic, bez któ­rych nie wyobra­ża­my sobie naszej sza­fy: let­nie topy, spód­nicz­ki, tuni­ki i wygod­ne blu­zy over­si­ze, w natu­ral­nych odcie­niach beżu, sza­ro­ści czy gra­fi­tu.

LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side LA Nostalgia x Erin Wasson - The Odder side

Kolek­cja The Odder side na wio­snę-lato 2020 wła­śnie tra­fi­ła do sprze­da­ży i znaj­dzie­cie ją w sta­cjo­nar­nych buti­kach mar­ki, jak i onli­ne na stro­nie inter­ne­to­wej theodderside.pl 

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

 
Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust havePolecaneTrendy

Najpiękniejsze rzeczy, w które warto zainwestować tej wiosny

Prze­glą­da­jąc wio­sen­ne kolek­cje pro­jek­tan­tów moż­na dostać zawro­tu gło­wy – w tym sezo­nie mod­ne jest bowiem wszyst­ko. Wiel­kie, zna­ne sie­ciów­ki nie­mal co tydzień pro­du­ku­ją i wypusz­cza­ją nowe kolekcje.Tymczasem, w odróż­nie­niu od zna­nych na świe­cie kon­cer­nów, lokal­ne…
Więcej
ModaNewsroom

Drugi drop kolekcji Girls of Paris duetu The Odder Side

Jesien­no-zimo­wa, pierw­sza odsło­na kolek­cji pol­skiej mar­ki The Odder Side na sezon 2019/20 bar­dzo nas zasko­czy­ła. Nie tyl­ko z uwa­gi na same ubra­nia – od same­go  począt­ku dopra­co­wa­ne w naj­drob­niej­szym szcze­gó­le, wyko­na­ne z naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów…
Więcej
ModaNewsroomPolecane

Paryski szyk według The Odder Side – jesień-zima 2019/2020

Kobie­ty górą. Dla naj­now­szej kolek­cji duetu The Odder Side inspi­ra­cją sta­ły się tym razem kobie­ty i ich róż­no­rod­ność. Kobie­cość i pew­ność sie­bie to jed­ne z wie­lu rze­czy któ­re spra­wia­ją, że napraw­dę jeste­śmy pięk­ne i inspi­ru­ją­ce,…
Więcej