PolecaneUrodaWłosy

Nawilżająca linia JOICO – Hydra Splash

Marka JOICO stworzona w Los Angeles przez fryzjera – chemika od 50 lat tworzy najwyższej jakości produkty do pielęgnacji włosów, dbając o odbudowę ich struktury. JOICO korzysta wyłącznie z najlepszych, cenionych na całym świecie, naturalnych składników, takich jak m.in. masło shea, afrykański olejek Manketti czy azjatycki olekek z magnolii, a jednocześnie marka jest liderem w dziedzinie innowacji.

Nawilżająca linia JOICO - Hydra Splash

Nawil­ża­ją­ca linia JOICO – Hydra Splash: Krem bez spłu­ki­wa­nia do sty­li­za­cji JOICO Hydra­Splash Reple­ni­shing Leave-In; odżyw­ka JOICO Hydra­Splash Hydra­ting; szam­pon JOICO Hydra­Splash Hydra­ting, wyjąt­ko­wa żelo­wa maska JOICO Hydra­Splash Hydra­ting Gelée.

W naj­now­szej, nawil­ża­ją­cej linii mar­ki JOICO znaj­dzie­my wszyst­ko, co potrzeb­ne do codzien­nej pie­lę­gna­cji wło­sów, a więc szam­pon, odżyw­kę, maskę i krem.

Twier­dze­nie, że tyl­ko gru­be, krę­co­ne wło­sy potrze­bu­ją dodat­ko­we­go nawil­że­nia to mit. Nale­ży o nie dbać tak­że w przy­pad­ku cien­kich czy śred­nich pasm, pamię­ta­jąc jed­nak, by ich nie obcią­żać. Wyjąt­ko­wy szam­pon Hydra­Splash Hydra­ting Sham­poo two­rzy boga­tą, luk­su­so­wą pia­nę i szyb­ko oczysz­cza wło­sy ze wszel­kich zanie­czysz­czeń, pozo­sta­wia­jąc na nich natu­ral­ną war­stwę wil­go­ci. W efek­cie, wło­sy są nawil­żo­ne, dobrze oczysz­czo­ne, mięk­kie i wyglą­da­ją zdro­wo.  Jeśli do tej pory korzy­sta­łaś jedy­nie z odży­wek o zbyt gęstych for­mu­łach, któ­re obcią­ża­ły Two­je wło­sy, z pomo­cą przy­cho­dzi odżyw­ka Hydra­Splash Hydra­ting Con­di­tio­ner. Dzię­ki niej dokład­nie wygła­dzisz wło­sy i nadasz im ela­stycz­no­ści. Dzię­ki spe­cjal­nej for­mu­le nie obcią­żysz nawet naj­cień­szych pasm swo­ich wło­sów, ale wygła­dzisz je i bez pro­ble­mu roz­cze­szesz w kil­ka sekund – a wszyst­ko to bez ich obcią­ża­nia Wyjąt­ko­wa żelo­wa maska Hydra­ting Gelée Masque zosta­ła stwo­rzo­na z myślą o cien­kich wło­sach. Jej ide­al­na for­mu­ła zapew­ni Two­im cien­kim, suchym i kru­szą­cym się wło­som odpo­wied­nie nawil­że­nie, a dodat­ko­wo zre­du­ku­je pusze­nie się. Dodat­kiem do codzien­nej pie­lę­gna­cji, a zara­zem koń­co­wym eta­pem całej kura­cji nawil­ża­ją­cej jest krem o nawil­ża­ją­cej, spraw­dzo­nej for­mu­le „leave-in” – bez spłu­ki­wa­nia. Wystar­czy tyl­ko, że nało­żysz go przed każ­dym susze­niem, a Two­je wło­sy zyska­ją dodat­ko­wą, skon­den­so­wa­ną daw­kę nawil­że­nia. Jed­no­cze­śnie, krem zapew­ni pusze­niu się wło­sów, a pasma sta­ną się ela­stycz­ne, błysz­czą­ce i mięk­kie. Co wię­cej, efek­ty utrzy­mu­ją się jesz­cze dłu­go po jego nało­że­niu, dzię­ki cze­mu codzien­nie będziesz mogła cie­szyć się mięk­ki­mi i błysz­czą­cy­mi wło­sa­mi, pro­sto jak z salo­nu fryzjerskiego.

Wszyst­kie pro­duk­ty z naj­now­szej, nawil­ża­ją­cej linii JOICO dostęp­ne są na stro­nie inter­ne­to­wej mar­ki https://miastowlosow.pl,  oraz w wybra­nych salo­nach fryzjerskich.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Ikony Rekonstrukcji Włosów JOICO K-PAK

Pro­duk­ty, któ­re zre­kon­stru­ują nawet naj­bar­dziej znisz­czo­ne wło­sy, czy­li IKONY REKONSTRUKCJI WŁOSÓW JOICO K‑PAK. Dzię­ki zawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii lipo­so­mo­wej Smar­tRe­le­ase, któ­ra napra­wia, wzmac­nia i chro­ni wło­sy dokład­nie tam, gdzie tego potrze­bu­ją, seria K‑PAK poma­ga napra­wić wie­lo­let­nie, widoczne…
Więcej
Uroda

Szybsze suszenie włosów dzięki JOICO Dream Blowout

Szyb­sze susze­nie wło­sów nie musi pozo­stać jedy­nie w Two­ich snach! Nie musisz też ści­nać swo­ich wło­sów, aby przy­spie­szyć ich susze­nie, bo mamy coś, co Ci pomo­że – krem do wło­sów – JOICO Dre­am Blo­wo­ut, który…
Więcej
Uroda

Jak prawidłowo zadbać o włosy po lecie?

Słoń­ce – kocha­my je bez­gra­nicz­nie i ono nas rów­nież, ale… w nad­mia­rze nie­ste­ty nam szko­dzi. Jeśli w trak­cie waka­cji nie korzy­sta­łaś z kosme­ty­ków z fil­tra­mi UV, za to pły­wa­łaś w sło­nej lub chlo­ro­wa­nej wodzie, to…
Więcej