PolecaneUrodaWłosy

Nawilżająca linia JOICO – Hydra Splash

Marka JOICO stworzona w Los Angeles przez fryzjera – chemika od 50 lat tworzy najwyższej jakości produkty do pielęgnacji włosów, dbając o odbudowę ich struktury. JOICO korzysta wyłącznie z najlepszych, cenionych na całym świecie, naturalnych składników, takich jak m.in. masło shea, afrykański olejek Manketti czy azjatycki olekek z magnolii, a jednocześnie marka jest liderem w dziedzinie innowacji.

Nawilżająca linia JOICO - Hydra Splash

Nawil­ża­ją­ca linia JOICO – Hydra Splash: Krem bez spłu­ki­wa­nia do sty­li­za­cji JOICO Hydra­Splash Reple­ni­shing Leave-In; odżyw­ka JOICO Hydra­Splash Hydra­ting; szam­pon JOICO Hydra­Splash Hydra­ting, wyjąt­ko­wa żelo­wa maska JOICO Hydra­Splash Hydra­ting Gelée.

W naj­now­szej, nawil­ża­ją­cej linii mar­ki JOICO znaj­dzie­my wszyst­ko, co potrzeb­ne do codzien­nej pie­lę­gna­cji wło­sów, a więc szam­pon, odżyw­kę, maskę i krem.

Twier­dze­nie, że tyl­ko gru­be, krę­co­ne wło­sy potrze­bu­ją dodat­ko­we­go nawil­że­nia to mit. Nale­ży o nie dbać tak­że w przy­pad­ku cien­kich czy śred­nich pasm, pamię­ta­jąc jed­nak, by ich nie obcią­żać. Wyjąt­ko­wy szam­pon Hydra­Splash Hydra­ting Sham­poo two­rzy boga­tą, luk­su­so­wą pia­nę i szyb­ko oczysz­cza wło­sy ze wszel­kich zanie­czysz­czeń, pozo­sta­wia­jąc na nich natu­ral­ną war­stwę wil­go­ci. W efek­cie, wło­sy są nawil­żo­ne, dobrze oczysz­czo­ne, mięk­kie i wyglą­da­ją zdro­wo.  Jeśli do tej pory korzy­sta­łaś jedy­nie z odży­wek o zbyt gęstych for­mu­łach, któ­re obcią­ża­ły Two­je wło­sy, z pomo­cą przy­cho­dzi odżyw­ka Hydra­Splash Hydra­ting Con­di­tio­ner. Dzię­ki niej dokład­nie wygła­dzisz wło­sy i nadasz im ela­stycz­no­ści. Dzię­ki spe­cjal­nej for­mu­le nie obcią­żysz nawet naj­cień­szych pasm swo­ich wło­sów, ale wygła­dzisz je i bez pro­ble­mu roz­cze­szesz w kil­ka sekund – a wszyst­ko to bez ich obcią­ża­nia Wyjąt­ko­wa żelo­wa maska Hydra­ting Gelée Masque zosta­ła stwo­rzo­na z myślą o cien­kich wło­sach. Jej ide­al­na for­mu­ła zapew­ni Two­im cien­kim, suchym i kru­szą­cym się wło­som odpo­wied­nie nawil­że­nie, a dodat­ko­wo zre­du­ku­je pusze­nie się. Dodat­kiem do codzien­nej pie­lę­gna­cji, a zara­zem koń­co­wym eta­pem całej kura­cji nawil­ża­ją­cej jest krem o nawil­ża­ją­cej, spraw­dzo­nej for­mu­le „leave-in” – bez spłu­ki­wa­nia. Wystar­czy tyl­ko, że nało­żysz go przed każ­dym susze­niem, a Two­je wło­sy zyska­ją dodat­ko­wą, skon­den­so­wa­ną daw­kę nawil­że­nia. Jed­no­cze­śnie, krem zapew­ni pusze­niu się wło­sów, a pasma sta­ną się ela­stycz­ne, błysz­czą­ce i mięk­kie. Co wię­cej, efek­ty utrzy­mu­ją się jesz­cze dłu­go po jego nało­że­niu, dzię­ki cze­mu codzien­nie będziesz mogła cie­szyć się mięk­ki­mi i błysz­czą­cy­mi wło­sa­mi, pro­sto jak z salo­nu fryzjerskiego.

Wszyst­kie pro­duk­ty z naj­now­szej, nawil­ża­ją­cej linii JOICO dostęp­ne są na stro­nie inter­ne­to­wej mar­ki https://miastowlosow.pl,  oraz w wybra­nych salo­nach fryzjerskich.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Dbaj o włosy i pomagaj!

Fir­ma Per­fect Salon, pol­ski dys­try­bu­tor pro­fe­sjo­nal­nych kosme­ty­ków do wło­sów (JOICO, Paul Mit­chell i Sexy­Ha­ir), jest orga­ni­za­to­rem akcji „Dbaj o wło­sy i poma­gaj!”.  Przez cały paź­dzier­nik możesz kupić wybra­ne pro­duk­ty JOICO w pro­mo­cyj­nej cenie, wspie­ra­jąc przy…
Więcej
Uroda

Kosmetyki do stylizacji włosów – JOICO nadchodzi z NOWOŚCIAMI!

Kosme­ty­ki do sty­li­za­cji wło­sów powin­ny nieść za sobą sze­reg róż­no­rod­nych korzy­ści dla wło­sów – od utrwa­le­nia po ochro­nę ter­micz­ną. Z taki­mi pro­duk­ta­mi nad­cho­dzi JOICO, czy­li pro­fe­sjo­nal­na mar­ka do wło­sów, któ­rą wyróż­nia­ją inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie, zawar­te w…
Więcej
UrodaWłosy

Jak odpowiednio chronić włosy latem?

Nasza wie­dza na temat świa­do­mej i bez­piecz­nej eks­po­zy­cji skó­ry na słoń­ce wzra­sta z roku na rok, wciąż jed­nak nie­wie­le mówi się o let­niej ochro­nie w kon­tek­ście wło­sów. A szko­da – pro­mie­nio­wa­nie UVA i UVB może…
Więcej