PolecaneUrodaWłosy

Nawilżająca linia JOICO – Hydra Splash

Marka JOICO stworzona w Los Angeles przez fryzjera – chemika od 50 lat tworzy najwyższej jakości produkty do pielęgnacji włosów, dbając o odbudowę ich struktury. JOICO korzysta wyłącznie z najlepszych, cenionych na całym świecie, naturalnych składników, takich jak m.in. masło shea, afrykański olejek Manketti czy azjatycki olekek z magnolii, a jednocześnie marka jest liderem w dziedzinie innowacji.

Nawilżająca linia JOICO - Hydra Splash

Nawil­ża­ją­ca linia JOICO – Hydra Splash: Krem bez spłu­ki­wa­nia do sty­li­za­cji JOICO Hydra­Splash Reple­ni­shing Leave-In; odżyw­ka JOICO Hydra­Splash Hydra­ting; szam­pon JOICO Hydra­Splash Hydra­ting, wyjąt­ko­wa żelo­wa maska JOICO Hydra­Splash Hydra­ting Gelée.

W naj­now­szej, nawil­ża­ją­cej linii mar­ki JOICO znaj­dzie­my wszyst­ko, co potrzeb­ne do codzien­nej pie­lę­gna­cji wło­sów, a więc szam­pon, odżyw­kę, maskę i krem.

Twier­dze­nie, że tyl­ko gru­be, krę­co­ne wło­sy potrze­bu­ją dodat­ko­we­go nawil­że­nia to mit. Nale­ży o nie dbać tak­że w przy­pad­ku cien­kich czy śred­nich pasm, pamię­ta­jąc jed­nak, by ich nie obcią­żać. Wyjąt­ko­wy szam­pon Hydra­Splash Hydra­ting Sham­poo two­rzy boga­tą, luk­su­so­wą pia­nę i szyb­ko oczysz­cza wło­sy ze wszel­kich zanie­czysz­czeń, pozo­sta­wia­jąc na nich natu­ral­ną war­stwę wil­go­ci. W efek­cie, wło­sy są nawil­żo­ne, dobrze oczysz­czo­ne, mięk­kie i wyglą­da­ją zdro­wo.  Jeśli do tej pory korzy­sta­łaś jedy­nie z odży­wek o zbyt gęstych for­mu­łach, któ­re obcią­ża­ły Two­je wło­sy, z pomo­cą przy­cho­dzi odżyw­ka Hydra­Splash Hydra­ting Con­di­tio­ner. Dzię­ki niej dokład­nie wygła­dzisz wło­sy i nadasz im ela­stycz­no­ści. Dzię­ki spe­cjal­nej for­mu­le nie obcią­żysz nawet naj­cień­szych pasm swo­ich wło­sów, ale wygła­dzisz je i bez pro­ble­mu roz­cze­szesz w kil­ka sekund – a wszyst­ko to bez ich obcią­ża­nia Wyjąt­ko­wa żelo­wa maska Hydra­ting Gelée Masque zosta­ła stwo­rzo­na z myślą o cien­kich wło­sach. Jej ide­al­na for­mu­ła zapew­ni Two­im cien­kim, suchym i kru­szą­cym się wło­som odpo­wied­nie nawil­że­nie, a dodat­ko­wo zre­du­ku­je pusze­nie się. Dodat­kiem do codzien­nej pie­lę­gna­cji, a zara­zem koń­co­wym eta­pem całej kura­cji nawil­ża­ją­cej jest krem o nawil­ża­ją­cej, spraw­dzo­nej for­mu­le „leave-in” – bez spłu­ki­wa­nia. Wystar­czy tyl­ko, że nało­żysz go przed każ­dym susze­niem, a Two­je wło­sy zyska­ją dodat­ko­wą, skon­den­so­wa­ną daw­kę nawil­że­nia. Jed­no­cze­śnie, krem zapew­ni pusze­niu się wło­sów, a pasma sta­ną się ela­stycz­ne, błysz­czą­ce i mięk­kie. Co wię­cej, efek­ty utrzy­mu­ją się jesz­cze dłu­go po jego nało­że­niu, dzię­ki cze­mu codzien­nie będziesz mogła cie­szyć się mięk­ki­mi i błysz­czą­cy­mi wło­sa­mi, pro­sto jak z salo­nu fry­zjer­skie­go.

Wszyst­kie pro­duk­ty z naj­now­szej, nawil­ża­ją­cej linii JOICO dostęp­ne są na stro­nie inter­ne­to­wej mar­ki https://miastowlosow.pl,  oraz w wybra­nych salo­nach fry­zjer­skich.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
UrodaWłosy

Suche włosy - jak je pielęgnować?

Wło­sy mogą prze­su­szać się z wie­lu powo­dów – naj­po­pu­lar­niej­sze z nich to czę­ste far­bo­wa­nie, sty­li­za­cja na gorą­co oraz nie­od­po­wied­nia pie­lę­gna­cja. Jak odbu­do­wać suche wło­sy, aby znów były gład­kie i lśnią­ce? Suche wło­sy moż­na zakwa­li­fi­ko­wać jako…
Więcej
PolecaneUrodaVers24 favoritesWłosy

Pielęgnacja włosów  - jak dbać o włos po zimie?

Nadej­ście zimy odczu­wa dotkli­wie nie tyl­ko nasza skó­ra, ale rów­nież nasze wło­sy. Pod­czas zim­nych mie­się­cy nasze wło­sy sta­ją się suche, nie­sfor­ne i tra­cą połysk. Pod­czas kie­dy my odpo­czy­wa­my od upa­łów, zima nie­ko­niecz­nie jest ide­al­ną porą…
Więcej
PolecaneUrodaWłosy

Pielęgnacja włosów – odżywka do zadań specjalnych

Odżyw­ki do wło­sów nigdy nie powin­naś trak­to­wać jako opcjo­nal­ne­go dodat­ku, ale jako pod­sta­wę codzien­nej pie­lę­gna­cji wło­sów. Zdro­we wło­sy to bez wąt­pie­nia jed­na z naj­bar­dziej atrak­cyj­nych rze­czy, któ­ra przy­cią­ga nasza uwa­gę, a lśnią­ce wło­sy nie­rzad­ko są…
Więcej