NewsroomPolecaneUrodaVers24 favorites

Kraina Lawendy według Jo Malone London

Fioletowa i relaksująca jak żaden inny składnik, znana i popularna na całym świecie angielska lawenda – obecna zarówno w zapachach, balsamach czy świecach marki Jo Malone London właśnie doczekała się wyjątkowej, limitowanej kolekcji.

Lavender Jo Malone london

Mimo, że naj­po­pu­lar­niej­sza lawen­da pocho­dzi z Fran­cji, angiel­ska mar­ka Jo Malo­ne Lon­don posta­no­wi­ła wpro­wa­dzić do swo­ich zapa­chów natu­ral­ną, angiel­ską lawen­dę i zapre­zen­to­wać ją w zaska­ku­ją­cych, trzech róż­nych kom­bi­na­cjach. W dodat­ku, każ­dy z wyjąt­ko­wych, limi­to­wa­nych zapa­chów Colo­gnes pozwa­la stwo­rzyć z inny­mi zapa­cha­mi Jo Malo­ne Lon­don nie­zwy­kłe połączenia.

Odprę­ża­ją­cy i ponad­cza­so­wy aro­mat lawen­dy został uchwy­co­ny w trzech róż­nych uję­ciach: inten­syw­nym, świe­żym z chłod­ną drzew­ną nutą i deli­kat­nym, kwia­to­wym. Kolek­cja skła­da się z trzech limi­to­wa­nych Colo­gne, a każ­da z nich zosta­ła umiesz­czo­na w pięk­nym, ozdob­nym fla­ko­nie. 

Zapach Wisteria&Lavender skry­wa w sobie kwia­to­wą nutę angiel­skiej lawen­dy,  odsła­nia­jąc jej deli­kat­ną stro­nę i prze­pla­ta się ze słod­ką gli­cy­nią i pudro­wym helio­tro­pem.  Całość otu­la znie­wa­la­ją­cy zapach bia­łe­go piż­ma. Silver Birch&Lavender to z kolei świe­ży, rześ­ki zapach, któ­re­go głów­ne nuty skry­wa­ją w sobie drzew­ną bazę: brzo­zy bro­daw­ko­wa­tej i dębu, zwień­czo­ne odro­bi­ną  lek­ko gorz­kie­go grejp­fru­ta. Jed­ni ją kocha­ją, inni nie­na­wi­dzą – kolen­dra. Co się sta­nie, gdy połą­czy­my ją z lawen­dą? Lavender&Coriander peł­ny jest aro­ma­tów szał­wii, któ­ra wydo­by­wa z zapa­chu ponad­cza­so­wą woń lawen­dy. Całość łago­dzi zaś kre­mo­wa faso­la ton­ka, doda­jąc zapa­cho­wi cie­pła.  

Oprócz zapa­chów, naj­now­szą kolek­cję uzu­peł­nia­ją dwa limi­to­wa­ne pro­duk­ty nasy­co­ne zapa­chem Lavender&Musk: mgieł­ka zapa­cho­wa Pil­low Mist, któ­rej zapach angiel­skiej lawen­dy w połą­cze­niu z nutą piż­ma two­rzy odprę­ża­ją­cą, cudow­ną woń, a tak­że dyfu­zor zapa­cho­wy, dzię­ki któ­re­mu stwo­rzysz w sypial­ni nie­sa­mo­wi­ty nastrój, a wie­czor­ny relaks nigdy nie będzie już taki sam.

Lavenderland Jo Malone

Jo Malo­ne Lon­don dyfu­zor zapa­cho­wy Lavender&Musk, Jo Malo­ne Lon­don Wiste­ria & Laven­der woda koloń­ska, Jo Malo­ne Lon­don Laven­der & Corian­der woda koloń­ska, Jo Malo­ne Lon­don Laven­der & Corian­der woda koloń­ska, Jo Malo­ne Lon­don mgieł­ka zapa­cho­wa Lavender&Musk.

Kolekcja dostępna jest w sprzedaży od marca 2020 roku na stronie internetowej jomalone.com, douglas.pl oraz we wszystkich sklepach stacjonarnych Jo Malone London.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka, mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
PolecaneUrodaVers24 favorites

Ranking najpiękniejszych perfum dla kobiet

Kupo­wa­nie per­fum dla kobiet zawsze jest nie lada wyzwa­niem. I nie cho­dzi tu co naj­mniej o sam fakt obda­ro­wa­nia zapa­chem z oka­zji świąt czy uro­dzin – naj­waż­niej­sze, by tego wybo­ru doko­nać bez­piecz­nie. Wie­le osób chętnie…
Więcej