PolecaneUroda

Aloes w pielęgnacji

Aloes to składnik, który swoją popularność zawdzięcza koreańskiej pielęgnacji. Nie jest jednak tak, że wcześniej w kremach nie mogliśmy znaleźć aloesu. Wręcz przeciwnie! Jest to jednak składnik, który z reguły był po prostu niedoceniany. Na szczęście ma teraz swoje 5 minut! 

kosmetyki z aloesem

Kosme­ty­ki z alo­esem: Skin79 alo­eso­wy żel łago­dzą­cy Aloe Aqua; Holi­ka Holi­ka aloe 99% żel do inten­syw­ne­go nawod­nie­nia i odświe­że­nia skó­ry z alo­esem; Holi­ka Holi­ka krem nawil­ża­ją­cy do twa­rzy z efek­tem chło­dzą­cym; Mario Bade­scu krem do twa­rzy; Cau­da­lie żel pod prysz­nic; KLAPP krem; SKIN79 alo­eso­wy żel łago­dzą­cy; GREEN PHARMACY żel do mycia twarzy.

Czym jest alo­es i dla­cze­go tak war­to sto­so­wać kosme­ty­ki z alo­esem, a tak­że sam czy­sty sok z tej rośli­ny? Prze­czy­taj naj­waż­niej­sze infor­ma­cje o tym jaką funk­cję peł­ni alo­es w codzien­nej pie­lę­gna­cji skó­ry. 

Alo­es – czym jest?

Alo­es, a w zasa­dzie wyciąg z suku­len­tu o tej nazwie to humek­tant. Bar­dzo dobrze wią­że on czą­stecz­ki (dosłow­nie pobie­ra je z powie­trza) wody, ale i tak samo odda­je nawil­że­nie do oto­cze­nia. Zna­ny jest ze swo­ich wła­ści­wo­ści popra­wia­ją­cych odpor­ność orga­ni­zmu, przy­spie­sza goje­nie ran, koi podraż­nia, a nawet wspo­ma­ga lecze­nie alergii.

Pole­ca­ny jest szcze­gól­nie oso­bom o suchej, pro­ble­ma­tycz­nej cerze, nawet z trą­dzi­kiem, łusz­czy­cą, oraz skó­rom skłon­nym do zapy­cha­nia – tłu­stym i zanie­czysz­czo­nym. Alo­es zmięk­cza skó­rę, łago­dzi sta­ny zapal­ne, szyb­ko ją nawad­nia i przy­wra­ca rów­no­wa­gę. 

Alo­es – gdzie go znaleźć?

Alo­es znaj­dzie­my przede wszyst­kim w posta­ci żelu. To naj­czyst­sza postać alo­esu, któ­ry może­my użyć w codzien­nej pie­lę­gna­cji. Kupu­jąc taki kosme­tyk war­to zwró­cić uwa­gę na zawar­tość wycią­gu z alo­esu – im wię­cej, tym lepiej, a naj­bar­dziej opty­mal­na war­tość to 90%.

Alo­es to teraz tak­że czę­sty doda­tek pia­nek do mycia twa­rzy, kre­mów, a nawet szam­po­nów. Jeśli jed­nak chce­my w peł­ni poczuć jego dobro­czyn­ne dzia­ła­nie, naj­le­piej wybrać żel lub… wyho­do­wać wła­sną rośli­nę, z któ­rej liści będzie­my na co dzień korzystać.

Alo­es – jak używać?

Ist­nie­je wie­le spo­so­bów na to, aby uży­wać alo­esu na skó­rę całe­go cia­ła. Może­my wkle­py­wać czy­sty żel w twarz, a następ­nie nało­żyć na nie­go krem nawil­ża­ją­cy, aby podwo­ić jego dzia­ła­nie. War­to zasto­so­wać alo­es tak­że na opa­rze­nia posło­necz­ne, swę­dzą­ce wysyp­ki, suchą skó­rę. 

Alo­es może posłu­żyć tak­że jako doda­tek do mase­czek, bądź sam być pod­sta­wą domo­wej alo­eso­wej masecz­ki – do roz­pusz­czo­nej łyżecz­ki żela­ty­ny doda­je­my sok z alo­esu, cze­ka­my chwi­lę aż mik­stu­ra stę­że­je i nakła­da­my na twarz, a po kil­ku minu­tach zmy­wa­my cie­płą wodą.

Nasz ulu­bio­ny spo­sób to sto­so­wa­nie alo­esu na wło­sy! Ole­ju­jesz wło­sy na noc? Spró­buj na koń­ców­ki wło­sów nało­żyć alo­es, a następ­nie zaapli­ko­wać olej. Z pew­no­ścią od razu odczu­jesz jego wła­ści­wo­ści nawad­nia­ją­ce łuski wło­sa. 

Tekst: VERS-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Zdrowie

Czy warto pić wodę aloesową?

Obec­nie sok z alo­esu cie­szy się coraz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem. Rośli­na ta pocho­dzi z tere­nów Afry­ki Wschod­niej i Połu­dnio­wej, a stam­tąd dotar­ła do innych rejo­nów o zbli­żo­nych warun­kach kli­ma­tycz­nych. Szcze­gól­nie upodo­ba­ła sobie tere­ny suche i pustynne.…
Więcej