NewsroomPolecaneUroda

Laminowanie włosów – jak działa i czy warto w nie zainwestować?

Laminowanie włosów to zabieg,  który trwale zamyka łuski włosa, dzięki czemu stają się one gładkie i lśniące.  Jak wykonuje się zabieg laminowania włosów, kto powinien się na niego zdecydować raz ile on kosztuje? 

Laminowanie włosów – jak działa i czy warto w nie zainwestować?

Zdję­cia: 729714 z Pixabay

Gład­kie lśnią­ce i zdro­we wło­sy to marze­nie każ­de­go z nas. Cza­sa­mi jed­nak po wie­lu zabie­gach fry­zjer­skich, mają­cych na celu doj­ście do wyma­rzo­ne­go kolo­ru wło­sów, sta­je się to mrzon­ką.   Zupeł­nie nie­po­trzeb­nie, bo ist­nie­je teraz zabieg, któ­ry rege­ne­ru­je i widocz­nie wygła­dza nawet naj­bar­dziej znisz­czo­ne od far­bo­wa­nia i czyn­ni­ków zewnętrz­nych wło­sy. Efek­ty są napraw­dę zaskakujące!

Na czym pole­ga lami­no­wa­nie włosów?

Lami­no­wa­nie wło­sów pole­ga na zamknię­ciu łusek wło­sa i roz­dwo­jo­nych koń­có­wek.  Robi się go za pomo­cą spe­cjal­nej pro­fe­sjo­nal­nej mie­szan­ki nakła­da­nej i trzy­ma­nej na wło­sach na całej ich dłu­go­ści , od 40 minut do godzi­ny.  Taki zabieg wyko­nu­je się w salo­nie fry­zjer­skim, ale moż­na porów­nać go do domo­we­go spo­so­bu z gala­ret­ką na wło­sy , gdzie zwy­kłą spo­żyw­czą gala­ret­kę apli­ku­je­my na wło­sy jak maskę, a następ­nie spłu­ku­je­my. W efek­cie wło­sy są peł­ne bla­sku, wygła­dzo­ne i wyglą­da­ją­ce na zdrow­sze. 

Zabieg u fry­zje­ra spra­wi, że ten efekt będzie utrzy­my­wał się o wie­le dłu­żej – nawet przez trzy mie­sią­ce, a w dodat­ku wło­sy zosta­ną nie tyl­ko wygła­dzo­ne, ale tak­że odży­wio­ne i nawil­żo­ne od środ­ka.  Nie powin­no się jed­nak powta­rzać tego zabie­gu zbyt czę­sto, wte­dy sku­tek może być odwrot­ny i wło­sy zaczął się prze­sad­nie prze­su­szać. Może bowiem dojść do tak zwa­ne­go ‘prze­pro­te­ino­wa­nia’, któ­re bar­dzo czę­sto doty­ka oso­by, któ­re prze­sa­dza­ją z odżyw­czy­mi maska­mi na wło­sy.  Ina­czej niż w przy­pad­ku botok­su na wło­sy – ten zabieg fry­zjer­ski moż­na wyko­ny­wać nawet raz w mie­sią­cu. 

Fry­zjer w celu zala­mi­no­wa­nia wło­sów uży­wa pro­fe­sjo­nal­nych pre­pa­ra­tów, w któ­rych skła­dzie może­my zna­leźć mię­dzy inny­mi ole­je roślin­ne, biał­ka fibry­lar­ne, a tak­że wspo­mnia­ne pro­te­iny. 

Lami­no­wa­nie wło­sów – dla kogo?

Lami­no­wa­nie wło­sów szcze­gól­nie pole­ca­ne jest oso­bom o natu­ral­nie cien­kich i puszą­cych się wło­sach, szcze­gól­nie jeśli dodat­ko­wo ich koń­ców­ki mają ten­den­cję do łama­nia się. Z lami­no­wa­nia wło­sów będą zado­wo­lo­ne tak­że blon­dyn­ki, któ­re nara­zi­ły swo­je wło­sy na znisz­cze­nia przez czę­ste roz­ja­śnie­nie. W zasa­dzie z tego zabie­gu mogą sko­rzy­stać wszy­scy, któ­rzy pra­gną mieć przez wie­le tygo­dni taki efekt na wło­sach, jak­by wła­śnie wyszli od fry­zje­ra.  War­to jed­nak pamię­tać, że w prze­ci­wień­stwie do zabie­gów kera­ty­no­wych, lami­no­wa­nie wło­sów nie pro­stu­je trwa­le wło­sów. Owszem, mogą wyglą­dać one na prost­sze, ale to za spra­wą wła­śnie zamknię­cia łusek i pogru­bie­nia wło­sów. 

Ile kosz­tu­je lami­na­cja włosów?

Aby uzy­skać pięk­ne, mięk­kie i peł­ne bla­sku wło­sy nale­ży  przy­go­to­wać się na wyda­tek od 180 zł do 450 zł. Wszyst­ko zale­ży od dłu­go­ści i gęsto­ści wło­sów, a tak­że od loka­li­za­cji salo­nu, w któ­rym zde­cy­du­je­my się  na zabieg lami­no­wa­nia wło­sów. W War­sza­wie śred­ni koszt  lami­na­cji wło­sów to 350 zł. 

Tekst: VERS-24
Zdję­cia: Pixabay

Komentarze

komentarzy