PolecaneUrodaVers24 favorites

Najlepsze kremy pod oczy

Cie­nie, prze­bar­wie­nia, opuch­nię­cia – skó­ra pod ocza­mi jest bar­dzo cien­ka, wraż­li­wa i szcze­gól­nie nara­żo­na na wszel­kie szko­dli­we dzia­ła­nia zewnętrz­ne, a ozna­ki upły­wa­ją­ce­go cza­su czy  stre­su zauwa­żal­ne są w tych deli­kat­nych oko­li­cach o wie­le wcze­śniej. Jej…

Więcej
ModaPolecaneTrendy

Biel - kolor sezonu

Czy­sta i nie­ska­zi­tel­na biel już od kil­ku sezo­nów powra­ca jako sil­ny trend na wio­snę-lato. Wszyst­ko dla­te­go, że po zimie i sza­ru­dze marzą nam się jasne, przej­rzy­ste kolo­ry. Uni­wer­sal­na, kla­sycz­na, dziew­czę­ca – czy jest prócz niej…

Więcej
ModaNewsroomPolecane

H&M Studio wiosna/lato 2019

H&M Stu­dio wiosna/lato 2019 inspi­ru­je do podró­żo­wa­nia. Kolek­cja jest pro­po­zy­cją dla nowo­cze­snej glam glob­tro­ter­ki, to eks­cy­tu­ją­ca kom­bi­na­cja lek­kich, cha­rak­te­ry­stycz­nych moty­wów i wyra­zi­stych kro­jów. Kolek­cja H&M Stu­dio wiosna/lato 2019, opra­co­wa­na przez dedy­ko­wa­ny zespół pro­jek­to­wy H&M we…

Więcej
NewsroomPolecaneUroda

Les Exclusifs de Chanel – 1957

Les Exc­lu­sifs de Cha­nel to linia skom­po­no­wa­nych z rzad­kich i wyszu­ka­nych skład­ni­ków zapa­chów, któ­re wyróż­nia­ją się wyjąt­ko­wym pięk­nem. Podró­że, spo­tka­nia, tka­ni­ny – każ­dy z nich przy­wo­łu­je inny roz­dział z histo­rii Gabriel­le Cha­nel, tym samym odzwier­cie­dla­jąc jej…

Więcej
PolecaneUrodaVers24 favorites

ZOOM ON Herbivore Botanicals

Zało­żo­na przez Julię Wills i Ale­xan­dra Kum­me­ro­wa w 2011 roku w kuch­ni w Seat­tle mar­ka Her­bi­vo­re ofe­ru­je pro­duk­ty bez­piecz­ne, nie­tok­sycz­ne i jed­no­cze­śnie sku­tecz­ne. Wie­rzy­my w nama­cal­ne efek­ty dzię­ki siłom natu­ry, któ­re możesz nie tyl­ko zobaczyć,…

Więcej
PolecaneUrodaVers24 favorites

Trzy bestsellerowe klasyki Embryolisse!

DERMOKOSMETYKI EMBRYOLISSE TO ELEMENT FRANCUSKIEJ KULTURY – kul­to­wy­krem odżyw­czo-nawil­ża­ją­cy Embry­olis­se uży­wa już trze­cie poko­le­nie pary­ża­nek. For­mu­ła kre­mu zosta­ła opra­co­wa­na w Pary­żu, w latach 50-tych, przez leka­rza­spe­cja­li­zu­ją­ce­go się w dzie­dzi­nie pato­lo­gii skó­ry – aby chro­nić skórę…

Więcej
PolecaneVers24 Bloguje

Depresja poporodowa – jak sobie z nią radzić?

Naro­dzi­ny dziec­ka mogą wywo­łać mie­szan­kę sil­nie skraj­nych emo­cji –  od pod­nie­ce­nia i rado­ści po strach i nie­po­kój. Mogą rów­nież spo­wo­do­wać coś, cze­go na pew­no się nie spo­dzie­wasz – depre­sję. Więk­szość nowych matek doświad­cza po porodzie…

Więcej