KulturaNewsroomPolecane

Jazz i popołudniowa herbata z Jo Malone – Afternoon Tea x Jo Malone 

Popołudniowa przerwa na herbatę, zwykle mieszcząca się w godzinach 15.00–17.00 swój początek ma już w ok.  XVII wieku i jest w Wielkiej Brytanii od lat kultywowaną tradycją. W tym sezonie wyjątkowy, warszawski hotel z historią – Hotel Bristol Warsaw zaprosił do współpracy brytyjską markę Jo Malone London. 

Owo­cem tej współ­pra­cy są wspól­nie orga­ni­zo­wa­ne spo­tka­nia, pod­czas któ­rych  w odno­wio­nej prze­strze­ni hote­lo­wej w sty­lu Art Nouve­au goście będą mie­li oka­zję w dość nie­ty­po­wy spo­sób pobu­dzić swo­je kub­ki sma­ko­we, wybie­ra­jąc popo­łu­dnio­wą her­ba­tę kul­to­wej, fran­cu­skiej mar­ki Dam­mann Frères, opie­ra­jąc się na zapa­chach mar­ki Jo Malo­ne Lon­don. Obec­ne w wodzie toa­le­to­wej Earl Grey & Cucum­ber nuty zapa­cho­we: świe­żość ber­ga­mot­ki i orzeź­wia­ją­ca soczy­stość ogór­ka, zrów­no­wa­żo­ne słod­kim aro­ma­tem wosku psz­cze­le­go, wani­lii i piż­mu, w per­fek­cyj­ny spo­sób dopeł­nią smak her­ba­ty Earl Grey Yin Zhen. Słod­ki zapach Necta­ri­ne Blos­som & Honey, łączą­cy nuty soczy­stej nek­ta­ryn­ki, brzo­skwi­ni, czar­nej porzecz­ki oraz mio­du aka­cjo­we­go, znaj­du­je swój odpo­wied­nik w her­ba­cie Jar­din Blue, a więc mie­szan­ce chiń­skiej her­ba­ty i rabar­ba­ru z aro­ma­tem dzi­kiej tru­skaw­ki. Tym­cza­sem zapach Oran­ge Blos­som z kwia­tem kle­men­tyn­ki, aro­ma­tem kwia­tu poma­rań­czy, lilii wod­nej, nuta­mi iry­sa i bal­sa­micz­nej wety­we­rii uzu­peł­ni chiń­ską sen­cha -  her­ba­tę Sole­il Vert o zapa­chu olej­ków ete­rycz­nych, ozdo­bio­ną poma­rań­czo­wą skór­ką z pikant­ny­mi nuta­mi owo­co­wy­mi. Prócz wyjąt­ko­wych zapa­chów i her­bat, tego dnia w menu znaj­dzie­my tak­że wytraw­ne prze­ką­ski i słod­ko­ści ze słyn­nej cukier­ni Hote­lu. 

Hotel Bristol Warsaw Donald Candwood

Donald Can­wo­od, Hotel Bri­stol Warsaw

After­no­on Tea x Jo Malo­ne będą odby­wać się w każ­dy czwar­tek w godz.12:30–17:00 w hote­lu Bri­stol War­saw. Dodat­ko­wo w godz. 14:00–17:00 popo­łu­dnio­wej her­bat­ce towa­rzy­szyć będą jaz­zo­we sesje muzycz­ne wir­tu­oza jaz­zu – Donal­da Canwooda.

Jo Malone x Hotel Bristol Warsaw Jo Malone x Hotel Bristol Warsaw Jo Malone x Hotel Bristol Warsaw Jo Malone x Hotel Bristol Warsaw

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka, mate­ria­ły prasowe
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

Hotel Bristol, Warsaw w Top 100 najlepszych hoteli na świecie

Co roku czy­tel­ni­cy por­ta­lu TRAVEL + LEISURE dzie­lą się swo­imi doświad­cze­nia­mi zpo­dró­ży do róż­nych zakąt­ków świa­ta i two­rzą listę naj­lep­szych hote­li na świe­cie. Hote­le oce­nia­ne są nie tyl­ko ze wzglę­du na naj­wyż­sze stan­dar­dy obsłu­gi, wystrój…
Więcej