NewsroomPolecaneUrodaVers24 favorites

Świąteczna edycja kolekcji Chanel N°5

W 1921 roku Coco Cha­nel posta­no­wi­ła stwo­rzyć zapach odróż­nia­ją­cy się od wszyst­kich innych. Śmia­ły, boga­ty, abs­trak­cyj­ny i tajem­ni­czy bukiet pozba­wio­ny domi­nu­ją­cych nut. Rady­kal­na zmia­na i nie­spo­ty­ka­ne wyko­rzy­sta­nie alde­hy­dów spra­wi­ło, że Gabriel­le nada­ła mu tajem­ni­czą nazwę, …

Więcej
NewsroomPolecaneUrodaVers24 favorites

Zapach TOM FORD MÉTALLIQUE

Stwo­rzo­ny z bły­sko­tli­wą ele­gan­cją zapach TOM FORD MÉTALLIQUE hip­no­ty­zu­je swo­je wiel­bi­ciel­ki pul­su­ją­cym bla­skiem nowo­cze­snej, pew­nej sie­bie kobie­co­ści — świa­do­mej, lśnią­cej i w peł­nym roz­kwi­cie. Wycza­ro­wa­na z uza­leż­nia­ją­cych alde­hy­dów poły­sku­ją­ca zbro­ja otu­la roz­brzmie­wa­ją­ce głów­ne nuty zmysłowych…

Więcej
ModaNewsroomPolecane

Nowa kolekcja marki NAGO - Drop 5. Autumn Dreams

Drop 5. to jesien­na baza, któ­ra pozwo­li zbu­do­wać prak­tycz­ną, kap­su­ło­wą gar­de­ro­bę. NAGO nie chce narzu­cać sezo­no­wych tren­dów. Zda­niem pro­jek­tan­tów każ­da kobie­ta dosko­na­le wie, co jest dla niej naj­lep­sze. Nowo­ści od mar­ki to odpo­wiedź na potrzeby…

Więcej
PolecaneUrodaWłosy

Pielęgnacja włosów – odżywka do zadań specjalnych

Odżyw­ki do wło­sów nigdy nie powin­naś trak­to­wać jako opcjo­nal­ne­go dodat­ku, ale jako pod­sta­wę codzien­nej pie­lę­gna­cji wło­sów. Zdro­we wło­sy to bez wąt­pie­nia jed­na z naj­bar­dziej atrak­cyj­nych rze­czy, któ­ra przy­cią­ga nasza uwa­gę, a lśnią­ce wło­sy nie­rzad­ko są…

Więcej
ModaMust havePolecane

9 rzeczy z COS, w które warto zainwestować 

Szwedz­ka mar­ka COS to przede wszyst­kim suro­we, nowo­cze­sne kolek­cje stwo­rzo­ne z myślą o ponad­cza­so­wym sty­lu. Głów­ną inspi­ra­cją przy każ­dej z kolek­cji jest archi­tek­tu­ra, foto­gra­fia, tek­sty­lia i cera­mi­ka z całe­go świa­ta, a pro­jek­tan­ci czer­pią kolo­ry z…

Więcej
ModaMust havePolecane

Najlepsze klasyki, które warto kupić w Arket

Arket to współ­cze­sna mar­ka z gru­py kon­cer­nu H&M, w któ­rej ofer­cie znaj­dzie­cie pod­sta­wo­we  pro­duk­ty kobiet, męż­czyzn, dzie­ci oraz domu. Arket dąży przede wszyst­kim do tego, by zapew­nić jak naj­lep­szą jakość i trwa­łość pro­duk­tów, zapro­jek­to­wa­nych specjalnie…

Więcej
NewsroomPolecaneUroda

Wyjątkowa mgiełka do włosów Gabrielle Chanel

Chcesz, by Twój uko­cha­ny zapach towa­rzy­szył Ci przez cały dzień? Dzię­ki wyjąt­ko­wej, deli­kat­nej mgieł­ce do wło­sów, któ­ra  prze­dłu­ża aurę zapa­chu Gabriel­le Cha­nel – to moż­li­we. Mgieł­ka wzbo­ga­co­na jest nową for­mu­łą, któ­ra spra­wia, że wło­sy stają…

Więcej
ModaNewsroomPolecane

Nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020

Każ­dy pokaz domu mody Cha­nel to jeden z naj­waż­niej­szych i zara­zem naj­bar­dziej ocze­ki­wa­nych  punk­tów pary­skie­go Tygo­dnia Mody. Tym razem Grand Pala­is zamie­nił się w pary­ski dach, z któ­re­go moż­na podzi­wiać prze­pięk­ną pano­ra­mę mia­sta. Nie­zwy­kle zachowawcza…

Więcej