ModaNewsroomPolecane

Klasyczne rzeczy z COS, w które warto zainwestować tej wiosny

Najnowsze kolekcje na wiosnę 2020 są najlepszym dowodem na to, że powoli odchodzimy od trendów i zaczynamy myśleć o modzie bardziej świadomie i długoterminowo. Obecnie nie możemy sobie bowiem pozwolić na zmianę stylu o 180 stopni każdego miesiąca, ignorowanie wpływu ubrań i ich produkcji na środowisko naturalne – najlepszym remedium jest budowanie ponadczasowej, trwałej garderoby tak, aby powracać do ubrań z roku na rok i nadal wyglądać w nich dobrze. Nowy sezon to mnóstwo świeżych propozycji od projektantów, jednak nie daj się zwieść. To także okazja, by zaopatrzyć się w kilka ponadczasowych, klasycznych rzeczy dobrej jakości. A że początki wiosny zbliżają się nieuchronnie, z pewnością jest to najlepszy czas na gruntowną zmianę szafy. 

COS sklep ubrania trendy 2020

Kla­sycz­ne rze­czy z COS, w któ­re war­to zain­we­sto­wać tej wiosny.

Nigdy nie jest za wcze­śnie, aby uosa­biać lek­ki powiew nowe­go sezo­nu – dla­cze­go by nie zro­bić tego już teraz ‚za pomo­cą kla­sycz­nych ubrań mar­ki COS, w któ­re z pew­no­ścią war­to zain­we­sto­wać tej wio­sny? Na szczę­ście mar­ka sły­nie z dobrej jako­ści ubrań, w któ­rych kolek­cjach ist­nie­je kil­ka wio­sen­nych nie­zbęd­ni­ków, któ­re możesz nosić przy wzro­ście tem­pe­ra­tu­ry i w każ­dym sezo­nie, a ponad­to zawsze wyglą­dać dobrze. Ponad­cza­so­wy, beżo­wy swe­ter z dekol­tem w V czy weł­nia­na, czar­na koszul­ka z dłu­gim ręka­wem, do tego jasne jean­sy z wyso­kim sta­nem – to zawsze spraw­dzo­ny zestaw. Wie­czo­ra­mi otu­li Cię wią­za­ny, czar­ny kar­di­gan w sty­lu kimo­no. Na wiel­kie wyj­ścia czy ele­ganc­kie kola­cje nie­za­stą­pio­na czar­na sukien­ka z tka­ni­ny pian­ko­wej bądź kla­sycz­na, bia­ła koszu­la z prze­szy­cia­mi. Dodat­ki? Kom­fort w cią­gu dnia zapew­ni Ci mięk­ki, saty­no­wy, pudro­wy sta­nik, czar­na, skó­rza­na tor­ba shop­per, któ­ra pomie­ści wszyst­kie naj­waż­niej­sze rze­czy od świ­tu do zmierz­chu, a pomię­dzy biz­ne­so­wym lun­chem i spo­tka­niem ze zna­jo­my­mi wygo­dę zapew­nią sta­bil­ne, czar­ne san­da­ły z paska­mi na nie­wiel­kim obca­sie. 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy