ModaNewsroom

Weekday w Polsce

  Week­day otwie­ra swój pierw­szy sklep w Pol­sce. Nowy sklep będzie zlo­ka­li­zo­wa­ny w War­sza­wie, w ser­cu nie­daw­no zre­wi­ta­li­zo­wa­nej Elek­trow­ni Powi­śle. Week­day to szwedz­ka mar­ka modo­wa, któ­ra czer­pie inspi­ra­cje głów­nie z kul­tu­ry mło­dzie­żo­wej i mody ulicznej.…

Więcej
ModaNewsroom

LVMH potwierdza współpracę z Rihanną – Fenty 

Dzi­siaj LVMH Louis Vuiton Moet Hen­nes­sy ogło­sił, że tej wio­sny ofi­cjal­nie wpro­wa­dza na rynek nową mar­kę luk­su­so­wą. I to nie byle jaką, bo mar­kę pio­sen­kar­ki z Bar­ba­do­su, Rihan­ny – Fen­ty. Według luk­su­so­we­go kon­glo­me­ra­tu Fen­ty będzie obejmować…

Więcej
ModaNewsroom

Pink power - Pozerki  x Drużyna Szpiku 

Rak to cho­ro­ba, któ­ra doty­ka obec­nie nie­mal nas wszyst­kich. Nie musi­my jed­nak pozo­stać w tej sytu­acji bier­ny­mi – waż­na jest bowiem nie tyl­ko pomoc któ­rą nie­sie­my naszym bli­skim, oso­bom cho­rym czy ich rodzi­nom. Naszą misją…

Więcej
ModaPolecaneTrendy

SUKIENKI DLA GOŚCI WESELNYCH – TRENDY 2019

Mini­ma­li­stycz­ne, zwiew­ne i takie, na któ­rych roz­kwi­ta­ją kwia­ty – takie są naj­mod­niej­sze sukien­ki dla gości wesel­nych na wio­snę lato 2019. Poznaj­cie tren­dy i kolo­ry w nad­cho­dzą­cym sezo­nie!  SUKIENKI DLA GOŚCI WESELNYCH – NAJMODNIEJSZE MODELE WIOSNA…

Więcej
ModaNewsroom

Pociąg do Paryża – Chanel Cruise 2019/20

Po raz pierw­szy, 03 maja 2019 r. Vir­gi­nie Viard zabra­ła Nas w nie­zwy­kłą podróż do świa­ta Cha­nel.  Tego dnia Grand Pala­is zamie­ni­ło się w pary­ski dwo­rzec kole­jo­wy z pero­na­mi i wła­sną, ele­ganc­ką kawiar­nio-restau­ra­cją Le Riviera.…

Więcej
ModaPolecaneTrendy

CZARNA SUKIENKA NA LATO – JAKĄ WYBRAĆ?

Wbrew pozo­rom, czar­ny kolor sukien­ki nie jest zare­zer­wo­wa­ny tyl­ko i wyłącz­nie na jesien­no-zimo­we pory roku. Jeśli posta­wi­my na funk­cjo­nal­ną, prze­wiew­ną i przy­ja­zną dla skó­ry tka­ni­nę, z któ­rej jest wyko­na­na, może­my nosić ją latem, i w…

Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja Vault by Vans x Ralph Steadman

Tej wio­sny legen­dar­ny arty­sta Ralph Ste­ad­man i linia pre­mium mar­ki Vans, Vault by Vans, podej­mu­ją współ­pra­cę w misji pod­nie­sie­nia świa­do­mo­ści o zagro­żo­nych gatun­kach zwie­rząt i ich wygi­nię­ciu. Ste­ad­man, zna­ny bry­tyj­ski ilu­stra­tor kary­ka­tur, kre­skó­wek i książek,…

Więcej
ModaTrendy

Klasyczne marynarki oversize – nie tylko na wiosnę

Wła­śnie osta­tecz­nie żegna­my zimę, a wraz z nią futra i cie­ple, weł­nia­ne płasz­cze. Zamiast nich chęt­nie wkła­da­my mary­nar­ki – nie­gdyś zapo­ży­czo­ne z męskiej gar­de­ro­by, dziś są jed­nym z naj­chęt­niej noszo­nych ubrań wśród kobiet na całym…

Więcej
ModaNewsroom

Sen nocy letniej według Paris+Hendzel SS19 - Above the springs

Blask słoń­ca, jezio­ro, kli­ma­tycz­na weran­da gdzieś w ogro­dzie Domu nad Źró­dła­mi, a w obiek­ty­wie Doro­ty Poręb­skiej dwie model­ki. To naj­now­sza sce­ne­ria kolek­cji wio­sna – lato 2019 Paris+Hendzel. Paris+Hendzel, pol­ska mar­ka ręcz­nie pro­du­ku­ją­ca nakry­cia gło­wy  powraca…

Więcej
ModaNewsroom

Przepiękna współpraca: Converse x Shrimps

Lon­dyń­ska mar­ka odzie­żo­wa Shrimps jest zna­na z two­rze­nia uni­kal­nych, pięk­nie wyko­na­nych pro­duk­tów, cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się wyra­zi­sty­mi wzo­ra­mi i tek­stu­ra­mi. Twór­cy mar­ki stwo­rzy­li wspól­nie z Conver­se swo­bod­ną i jed­no­cze­śnie ele­ganc­ką kolek­cję, w któ­rej kon­ty­nu­ują zaba­wę kolo­ra­mi i…

Więcej
ModaNewsroom

Biżuteria Rosa Gold Chains wiosna-lato 2019

Pol­ska mar­ka biżu­te­rii, Rosa Gold Cha­ins w zale­d­wie kil­ka lat zyska­ła ugrun­to­wa­ną pozy­cję na ryn­ku nie tyl­ko w kra­ju, ale i za gra­ni­cą. Agniesz­ka Rosa oso­bi­ście czu­wa, by wszyst­kie jej pro­jek­ty były wyko­ny­wa­ne ręcz­nie z…

Więcej
ModaNewsroom

Nowy numer COS magazine

Mar­ka COS ma przy­jem­ność przed­sta­wić nowy numer COS maga­zi­ne na sezon wio­sna-lato 2019. Jest to pierw­sze­wy­da­nie maga­zy­nu w nowej, wyłącz­nie cyfro­wej posta­ci. Inno­wa­cyj­na for­mu­ła pozwa­la publi­ko­wać tre­ści­mul­ti­me­dial­ne i inte­rak­tyw­ne – pierw­szą z nich jest nowa…

Więcej
ModaNewsroom

Omega Constellation 2019

Od 1952 roku sym­bo­lem linii Con­stel­la­tion mar­ki Ome­ga nie­zmien­nie pozo­sta­wa­ło inspi­ru­ją­ce „Obser­wa­to­rium pod gwiaz­da­mi” w Gene­wie, któ­re zdo­bi­ło meda­lion zato­pio­ny w deklu zegar­ka. Osiem gwiazd ponad jego kopu­łą nawią­zy­wa­ło do dwóch rekor­dów świa­ta usta­no­wio­nych w…

Więcej