H&M ogłasza współpracę z eklektyczną brytyjską marką Richard Allan, założoną w 1962 roku i znaną z charakterystycznych printów, abstrakcyjnych wzorów oraz intensywnych kolorów. Kolekcję dla kobiet zaprojektował wewnętrzny zespół dizajnerów H&M wykorzystując kultowe nadruki Richarda Allana. Kolekcja będzie dostępna w sklepach H&M na całym świecie oraz online od początku września 2019.

Richard Allan x H&M

Dzię­ki sze­ro­kiej gamie sty­lo­wych sukie­nek, blu­zek, spód­nic, koszu­lek, spodni i akce­so­riów linia Richard Allan x H&M to cał­ko­wi­cie współ­cze­sna kolek­cja z eks­cy­tu­ją­cym vibe’m lat 60. XX wie­ku. Pro­po­no­wa­ne wzo­ry przy­cią­ga­ją wzrok szcze­gó­ła­mi, taki­mi jak wyso­kie dekol­ty, sze­ro­kie man­kie­ty i mięk­kie pli­sy, a pale­ta kolo­rów i nadru­ki przy­po­mi­na­ją Swin­ging 60s London.

Prin­ty Richar­da Alla­na uży­te w całej kolek­cji pocho­dzą z obszer­ne­go archi­wum mar­ki. „Wspa­nia­le jest wie­dzieć, że wzo­ry pro­jek­tu moje­go ojca zyska­ją zupeł­nie nową publicz­ność – był­by zachwy­co­ny, tak jak ja. Wie­le jego kolo­ro­wych wzo­rów jest dziś tak samo aktu­al­nych, jak w latach 60. czy 80. XX wie­ku, a ich rein­ter­pre­ta­cja zro­bio­na prze H&M jest bar­dzo inspi­ru­ją­ca. Mamy nadzie­ję, że odkry­je przez nowym poko­le­niem kobiet nie­zwy­kły talent Richar­da Alla­na, któ­re­go gra­fi­ki sta­ły się syno­ni­mem kolo­ro­we­go szy­ku” - mówi Cate Allan, dyrek­tor kre­atyw­na Richar­da Alla­na w Londynie.

Swin­ging Lon­don w latach 60. Jest kul­to­wą erą peł­ną wspa­nia­łych gra­fik i żywio­ło­we­go ducha. Jeste­śmy pod­eks­cy­to­wa­ni współ­pra­cą z jed­nym z naj­bar­dziej zna­czą­cych pro­jek­tan­tów prin­tów tego cza­su. Ele­men­ty z kolek­cji Richard Allan x H&M są moc­ne i kobie­ce, a jed­no­cze­śnie wyra­fi­no­wa­ne ”, mówi Maria Öst­blom, sze­fo­wa dzia­łu pro­jek­to­wa­nia odzie­ży dam­skiej w H&M.

kultowe nadruki Richarda Allana Richard Allan x H&M Richard Allan x H&M nowa kolaboracja Richard Allan x H&M H&M kolaboracja 2019 współpraca H&M 2019 współpraca Richard Allan x H&M kolaboracja Richard Allan x H&M

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy