ModaNewsroom

Vans Classics w nowej odsłonie – Patchwork Pack

Linia Pat­chwork Pack debiu­tu­je tej wio­sny z trze­ma mode­la­mi butów w sty­li­sty­ce retro. Wyko­rzy­stu­jąc buty jako płót­no, pro­jek­tan­ci Vans na nowo zin­ter­pre­to­wa­li mode­le Era, Sk8-Hi i Clas­sic Slip-On, wyko­rzy­stu­jąc miks skór, tka­nin i zamszo­wych ele­men­tów,…

Więcej
ModaNewsroom

&Other Stories przedstawia kampanię w stylu lat 70.

Mar­ka & Other Sto­ries świę­tu­je począ­tek 2019 roku nową kam­pa­nią w sty­lu lat 70. Wystę­pu­je w niej DJ-ka i muza świa­ta mody – Alix Brown. Na pla­nie sesji zdję­cio­wej podzie­li­ła się z nami swo­im zda­niem…

Więcej
ModaNewsroom

Botanica - nowa kolekcja od EDITED

Cie­płe natu­ral­ne tony pusty­ni — od pia­sko­wych kolo­rów zie­mi, po odcie­nie kha­ki, spo­ty­ka­ją się z odważ­ny­mi deta­la­mi i for­ma­mi w naj­now­szej wio­sen­nej kolek­cji EDITED „Bota­ni­ca”. W rezul­ta­cie otrzy­mu­je­my świe­ży, mini­ma­li­stycz­ny look, któ­ry spa­ja nie­prze­mi­ja­ją­ce kla­sy­ki…

Więcej
ModaNewsroom

Nowy model oprawki Charlie

Rodzi­na musca­tów powięk­szy­ła się o nowy model oku­la­rów. Char­lie, bo o nim mowa, to meta­lo­we opraw­ki w kształ­cie pilo­tek, łączą­ce styl retro z nowo­cze­sną pro­sto­tą. Ich uni­wer­sal­ny design spra­wia, że to model, w któ­rym każ­dy…

Więcej
ModaNewsroom

TOMMY HILFIGER ZABIERA TOMMYNOW DO PARYŻA NA WIOSNĘ 2019

Tom­my Hil­fi­ger zabie­ra swo­ją eks­pe­ry­men­tal­ną kolek­cję TOMMYNOW na Pary­ski Tydzień Mody. Według kon­cep­cji „See Now, Buy Now”, pre­zen­to­wa­ne pro­jek­ty będą dostęp­ne w sprze­da­ży już pod­czas wyda­rze­nia. Na poka­zie przed­sta­wio­na zosta­nie debiu­tu­ją­ca kolek­cja Tom­my­XZen­daya, stwo­rzo­na we współ­pra­cy z…

Więcej
ModaTrendy

DŻINSY MOM FIT – GDZIE KUPIĆ?

W sty­lu vin­ta­ge, z postrzę­pio­ny­mi koń­ca­mi czy kla­sycz­ne i jed­no­li­te? Dżin­sy mom fit kró­lu­ją w sezo­nie jesień zima 2018/19, powra­ca­jąc do mody pro­sto z lat 90. My tak­że decy­du­je­my się na ten krok i za…

Więcej
ModaTrendy

Najważniejsze trendy na wiosnę/lato 2019

Począ­tek nowe­go roku to czas, kie­dy z utę­sk­nie­niem wypa­tru­je­my już pierw­szych oznak wio­sny. Całe szczę­ście, że let­ni sezon w modzie zaczy­na się o wie­le wcze­śniej. Pro­jek­tan­ci ści­ga­ją się w naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­nych i wido­wi­sko­wych poka­zach mody,…

Więcej
ModaNewsroom

Najnowsza kolekcja Michała Szulca

Naj­now­sza kolek­cja Micha­ła Szul­ca Ars Gra­tia Artis 2019 to sen­ty­men­tal­na podróż do lat 80-tych i 90-tych. Cha­rak­te­ry­stycz­na dekon­struk­cja syl­we­tek uzu­peł­nio­na jest o autor­skie nadru­ki i pat­chwor­ko­we zesta­wie­nia tka­nin. Pre­mie­ra kolek­cji odby­ła się pod­czas ofi­cjal­ne­go otwar­cia…

Więcej
ModaNewsroom

Sensualité – zmysłowe koronki w najnowszej kolekcji marki LOUIE

Deli­kat­na, sub­tel­na, dziew­czę­ca, a jed­no­cze­śnie kobie­ca – tak w kil­ku sło­wach moż­na opi­sać nową kolek­cję Sen­su­ali­té. Naj­now­sza kolek­cja przy­pad­nie do gustu miło­śnicz­kom zmy­sło­wej koron­ki i nie­zwy­kłych deta­li. Tej zimy pod­kreśl swo­ją kobie­cość i natu­ral­ne pięk­no…

Więcej
ModaNewsroom

Chanel Métiers D’art 2018/19

Od kie­dy w 2002 roku pierw­sza kolek­cja poświę­co­na rze­mio­słu domu mody Cha­nel ujrza­ła świa­tło dzien­ne, po Dal­las, Sal­zbur­gu, Rzy­mie, Pary­żu i Ham­bur­gu przy­szła pora, by pokaz Cha­nel Métiers D’art odbył się w mie­ście, któ­re nigdy…

Więcej