ModaNewsroom

Nowa kolekcja Patchouli

Pat­cho­uli to mar­ka, któ­ra odkry­wa róż­ne histo­rie. To jedy­ne miej­sce, w któ­rym kon­se­kwent­nie moż­na skom­ple­to­wać sobie mod­nie ponad­cza­so­wą gar­de­ro­bę, któ­ra nie tyl­ko będzie wier­nie słu­żyć, ale i eks­cy­to­wać przez dłu­gie lata.   Dziew­czy­nę Pat­cho­uli inspi­ru­je…

Więcej
ModaNewsroom

Natura w sercu miasta - H&M Conscious Exclusive 2019

Linia Con­scio­us Exc­lu­si­ve to poja­wia­ją­ce się cyklicz­nie kolek­cje zapro­jek­to­wa­ne z naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów, któ­re odzwier­cie­dla­ją aktu­al­ne tren­dy, a jed­no­cze­śnie poka­zu­ją zmie­nia­ją­cą się, zrów­no­wa­żo­ną  modę. I tak obok polie­stru i pla­sti­ku z recy­klin­gu, orga­nicz­nej baweł­ny czy…

Więcej
ModaNewsroom

MANDEL - pięknie opakowana funkcjonalność

Mini­ma­lizm, sto­no­wa­ny design, prak­tycz­ność i moż­li­wość per­so­na­li­za­cji – to naj­waż­niej­sze cechy pro­duk­tów Man­del. Mar­ka, któ­ra powsta­ła w 2016 roku z ini­cja­ty­wy Moni­ki Kali­ciń­skiej, od same­go począt­ku sta­wia na funk­cjo­nal­ność. Toreb­ki Man­del, wyko­na­ne ręcz­nie w Pol­sce…

Więcej
ModaNewsroom

MOHITO CARES

MOHITO CARES. Wybie­ra­my zrów­no­wa­żo­ną modę. Pro­jek­tu­je­my ubra­nia z recy­klin­go­wal­nych mate­ria­łów, a za każ­dą sprze­da­ną sztu­kę zasa­dzi­my drze­wo w imie­niu naszych Klien­tek!*   MOHITO sta­wia na eko­lo­gię i natu­ral­ne surow­ce. Do sprze­da­ży tra­fi­ła wła­śnie pierw­sza kolek­cja…

Więcej
ModaNewsroom

Sięgnij po więcej i odkryj więcej

A gdy­by tak, prze­kro­czyć gra­ni­ce swo­jej wyobraź­ni..? Zna­leźć się tam, gdzie ponio­są nas nasze wyobra­że­nia, by odkryć nowy wymiar swo­ich moż­li­wo­ści? Nie ma rze­czy nie­moż­li­wych. Tyl­ko wyobraź­nia jest naszym naj­więk­szym ogra­ni­cze­niem. Naj­now­sza kam­pa­nia jed­ne­go z…

Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja Renee Authentic x Lana Nguyen

Sta­ło się! Dłu­go wycze­ki­wa­na kolek­cja Renee Design AUTHENTIC już jest! Powsta­wa­ła przez 3 mie­sią­ce w dzia­le pro­jek­to­wym pod okiem Lany Nguy­en i  wyko­na­na zosta­ła w pol­skiej szwal­ni. Kolo­ry natu­ry tj. beże, zie­le­nie, sza­ro­ści, paste­le i biel w tej odsło­nie zachwy­ca­ją. Kro­je…

Więcej
ModaTrendy

Trend na wiosnę 2019 – liliowe sukienki

Jasny odcień fio­le­tu zdo­mi­no­wał wybie­gi i kró­lo­wał pod­czas poka­zów Ready-to-wear na wio­snę 2019. Mowa oczy­wi­ście o sub­tel­nym kolo­rze lila, któ­ry mogli­śmy podzi­wiać m.in. u Valen­ti­no, Balen­cia­gi czy Emi­lii Wick­ste­ad. Nie tak krzy­kli­wy jak limon­ka czy…

Więcej
ModaPolecaneTrendy

ROMANTYCZNE I W SEREK - KARDIGANY NA WIOSNĘ 2019

Okres przej­ścio­wy i wio­sna 2019 to dosko­na­ły moment na wyję­cie z sza­fy ulu­bio­ne­go, ponad­cza­so­we­go kar­di­ga­nu, któ­ry zawsze znaj­du­je miej­sce w sza­fie Fran­cu­zek. Jakie ma walo­ry roz­pi­na­ny swe­ter? Jest funk­cjo­nal­ny i wszech­stron­ny, bo zało­żysz go i…

Więcej
ModaTrendy

MARYNARSKIE TRENDY 2019

W tym sezo­nie kró­lu­ją mary­nar­skie tren­dy pod­pa­trzo­ne u żegla­rzy i pie­cho­ty mor­skiej. Pro­jek­tan­ci prze­wi­dzie­li miej­sce dla spodni typu chi­no­sy, szwe­dów, kla­sycz­nej bre­ton­ki oraz blu­zek z moty­wem kotwi­cy czy lin. Te mor­skie wykoń­cze­nia spra­wia­ją, że waka­cje…

Więcej
ModaMust havePolecane

Torebka na wiosnę

Toreb­ka potra­fi odmie­nić cha­rak­ter sty­li­za­cji za pomo­cą zaska­ku­ją­cych form czy mate­ria­łów, z któ­rych jest wyko­na­na. Dla­te­go naj­mod­niej­szy doda­tek na wio­snę wca­le nie musi być skó­rza­ny i ele­ganc­ki. Alter­na­ty­wą dla kla­sycz­nych tore­bek są więc te zain­spi­ro­wa­ne…

Więcej
ModaNewsroom

Najnowsza kolekcja biżuterii Beller- Pearl 

Pol­ska, luk­su­so­wa mar­ka biżu­te­rii Bel­ler powra­ca z nową kolek­cją – Pearl, któ­ra ma być syno­ni­mem czy­sto­ści i miło­ści. Inspi­ra­cją przy jej two­rze­niu sta­ły się per­ły – te o róż­nych, nie­re­gu­lar­nych kształ­tach, bar­wach czy pocho­dze­niu. To…

Więcej