ModaNewsroom

Minimalistyczna biżuteria - poradnik where to buy

Praw­dzi­we pięk­no mie­ści się w pro­sto­cie. To dla­te­go tak bar­dzo kocha­my mini­ma­li­stycz­ną biżu­te­rię. Szla­chet­na, dys­kret­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka i uni­wer­sal­na. Pasu­je nie­mal do wszyst­kie­go i potra­fi cudow­nie dopeł­nić cały nasz look. Prze­pięk­ne kol­czy­ki, pier­ścion­ki, bran­so­let­ki…

Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja Wrangler ICONS

Dreszcz emo­cji, pod­eks­cy­to­wa­ny tłum, potę­ga muzy­ki. Histo­ria Wran­gler od zawsze prze­pla­ta­ła się z naj­więk­szy­mi arty­sta­mi sce­ny muzycz­nej. Zain­spi­ro­wa­ni ich twór­czo­ścią i cha­ry­zmą stwo­rzy­li­śmy kolek­cję ICONS, a w niej sześć legen­dar­nych faso­nów w nowo­cze­snej odsło­nie. Lon­dyn,…

Więcej
ModaNewsroom

Vans prezentuje kultowy model Era z motywem tie-dye

Przez dzie­się­cio­le­cia meto­da far­bo­wa­nia tie-dye zdo­bi­ła uli­ce dziel­ni­cy Haight & Ash­bu­ry w San Fran­ci­sco, poja­wia­jąc się na ubra­niach i sta­jąc się naj­go­ręt­szym tren­dem na wio­snę. Vans zade­biu­to­wał z buta­mi w motyw tie-dye w póź­nych latach…

Więcej
ModaNewsroom

INTIMISSIMI - trendy na sezon wiosna/lato 2019

W sezo­nie wio­sen­nym Inti­mis­si­mi pre­zen­tu­je kalej­do­skop wra­żeń w świe­żych kolo­rach i wyra­fi­no­wa­nym sty­lu cha­rak­te­ry­zu­ją­cym nową kolek­cję. Zesta­wy bie­li­zny pre­zen­tu­ją swo­ją wie­lo­wy­mia­ro­wą natu­rę od naj­dzik­szych, w per­fek­cyj­nym połą­cze­niu tren­dów, po naj­żyw­sze, tęt­nią­ce jasny­mi kolo­ra­mi. Ta podróż…

Więcej
ModaNewsroom

Converse przedstawiają kolekcję „Love The Progress”

Mło­de, sil­ne, nie­za­leż­ne dziew­czy­ny z całe­go świa­ta pre­zen­tu­ją kolek­cję Love The Pro­gress i two­rzą nową defi­ni­cję sło­wa dziew­czy­na. Zobacz­cie z jakim prze­ka­zem chcą się z Wami podzie­lić m.in. aktor­ka Mil­lie Bob­by Brown i pol­ska eks­pert­ka…

Więcej
ModaNewsroom

GARDEROBA DO PRACY najnowszy lookbook showroom.pl

SHOWROOM jest lide­rem we wspie­ra­niu pol­skiej mody i pro­jek­tan­tów, któ­rzy są świet­ną alter­na­ty­wą dla sie­ció­wek, co wyraź­nie prze­kła­da się na ory­gi­nal­ność i jakoś pro­jek­tów. W kom­ple­to­wa­niu gar­de­ro­by do pra­cy plat­for­ma nad­cho­dzi więc z pomo­cą. Nad­szedł…

Więcej
ModaNewsroom

Medicine kolekcja wiosna-lato 2019

Czte­ry ele­men­ty, czte­ry żywio­ły, czte­ry siły. Zmę­cze­ni szyb­kim tęt­nem mia­sta zwra­ca­my się ku przy­ro­dzie. Ucie­ka­my od beto­nu, hała­su, bły­ska­ją­cych świa­teł, nie­waż­ne gdzie, dale­ko, czy nie­opo­dal, byle w natu­rę. Zwal­nia­my, zatrzy­mu­je­my się, pozwa­la­my sobie być i…

Więcej
ModaNewsroom

LEVI’S® RIBCAGE wiosna/lato 2019

Wyso­ko­ści sta­nu kobie­cych dżin­sów szy­bo­wa­ła w górę przez ostat­nie kil­ka sezo­nów, aby na wiosnę/lato 2019 osią­gnąć swój szczyt i wyso­kość naj­wyż­szą z moż­li­wych.    Nowe Levi’s® Rib­ca­ge jeans z ich ponad 30 cen­ty­me­tro­wym sta­nem, to…

Więcej
ModaNewsroom

Butik KOPI świętuje pierwsze urodziny

Minął rok, od kie­dy na mapie sto­li­cy poja­wi­ło się nowe miej­sce przy­cią­ga­ją­ce wiel­bi­cie­li pol­skiej mody – fla­go­wy butik mar­ki biżu­te­rii KOPI. W minio­ny czwar­tek Kopisz­ka świę­to­wa­ła pierw­sze uro­dzi­ny buti­ku, a w jego różo­wych wnę­trzach było…

Więcej
ModaNewsroom

GRAND BAZAR Modne Targi 16 lutego (sobota) 2019 r.

Zapra­sza­my na walen­tyn­ko­we zaku­py na Powi­śle! Luto­wa edy­cja tar­gów Grand Bazar ponow­nie odbę­dzie się w prze­strze­ni Elek­trow­ni Powi­śle. Dokład­nie na par­te­rze nowo wybu­do­wa­nych budyn­ków, sąsia­du­ją­cych z zabyt­ko­wy­mi obiek­ta­mi Elek­trow­ni, któ­re są w trak­cie rewi­ta­li­za­cji. To…

Więcej