ModaPolecaneTrendy

SANDAŁY – HOT TREND NA LATO 2019

W naszym zaku­po­wym prze­wod­ni­ku pre­zen­tu­je­my naj­mod­niej­sze san­da­ły na wio­snę lato 2019. Od ultra kobie­cych, zmy­sło­wych i lek­kich butów na obca­sie, przez fan­ta­zyj­ne mode­le na kloc­ku, aż po zamszo­we faso­ny w kli­ma­cie safa­ri. Zobacz­cie, jakie trendy…

Więcej
ModaNewsroom

The Odder Side Playa – wiosna-lato 2019

The Odder Side Playa to obok pre­mie­ro­we­go dro­pu pol­skiej mar­ki, naj­now­sza linia powsta­ła spe­cjal­nie z myślą o lecie.  Wszyst­ko dla­te­go, że znaj­dzie­cie w niej mini­ma­li­stycz­ne kostiu­my kąpie­lo­we: dwu­czę­ścio­we, wykoń­czo­ne fal­ban­ką, a tak­że jed­no­czę­ścio­we z głębokim…

Więcej
Moda

Charytatywna kolekcja TK Maxx x THE ODDER SIDE

TK Maxx połą­czył siły z pol­ską mar­ką THE ODDER SIDE. W efek­cie, powsta­ła cha­ry­ta­tyw­na kolek­cja sty­lo­wych gumek do wło­sów oraz przy­pi­nek inspi­ro­wa­nych moty­wem boha­ter­sko­ści. Dochód ze  sprze­da­ży pro­duk­tów zosta­nie prze­ka­za­ny na rzecz dzie­ci z lokalnych…

Więcej
Moda

KAPSUŁOWA KOLEKCJA H&M NA RZECZ RÓWNOŚCI

H&M kon­ty­nu­uje popar­cie dla rów­no­ści LGBTQI poprzez kap­su­ło­wą kolek­cję dla kobiet, męż­czyzn i osób nie­bi­nar­nych. 10% ze sprze­da­ży kolek­cji zosta­nie prze­ka­za­ne na kam­pa­nię ONZ Free & Equ­al. Kolek­cja będzie dostęp­na w wybra­nych skle­pach na całym…

Więcej
ModaNewsroom

& Other Stories x Mia Larsson 

Mar­ka & Other Sto­ries ma przy­jem­ność zapre­zen­to­wać nową kolek­cję biżu­te­rii, zapro­jek­to­wa­ną we współ­pra­cy z Mią Lars­son. Ta inno­wa­cyj­na, szwedz­ka jubi­ler­ka zyska­ła roz­po­zna­wal­ność przez nada­wa­nie dru­gie­go życia mate­ria­łom pozy­ska­nym z morza. Utrzy­ma­ne w duchu eko­lo­gicz­ne­go rze­mio­sła, jedy­ne w swoim…

Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja strojów kąpielowych EDITED

Słoń­ce, cie­pły pia­sek, szum fal – już nie musi­my dłu­żej tęsk­nić za latem i chwi­la­mi peł­ny­mi słoń­ca. Naj­now­sza kolek­cja kostiu­mów kąpie­lo­wych EDITED ide­al­nie wpro­wa­dza nas w stan waka­cyj­nej bez­tro­ski. Kla­sycz­ne stro­je kąpie­lo­we, uro­cze biki­ni, czy…

Więcej
ModaNewsroom

Wspomnienie lata, czyli kolekcja s/s 2019 Wishbone

Pol­ska mar­ka biżu­te­rii Wish­bo­ne dzię­ki naj­now­szej kam­pa­nii kolek­cji s/s 2019 zabie­ra nas gdzieś dale­ko, na piasz­czy­stą pla­żę, na myśl przy­wo­dząc słoń­ce, bez­tro­skę i dłu­gie, let­nie wie­czo­ry.      Nie­zwy­kle kobie­ca, a jed­no­cze­śnie deli­kat­na i ponadczasowa…

Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja Vans x Harry Potter

W tym sezo­nie Vans podej­mu­je współ­pra­cę z War­ner Bros.Consumer Pro­ducts, aby wspól­nie stwo­rzyć wyjąt­ko­wą kolek­cję butów inspi­ro­wa­ną Har­rym Pot­te­rem. Mar­ka Vans przed­sta­wia czte­ry mode­le sty­li­zo­wa­ne i nazwa­ne na cześć każ­de­go z Domów Szko­ły Magii i…

Więcej
ModaMust havePolecane

Romantyczne topy idealne na lato

Każ­dy ma uni­kal­ny styl – nie­któ­rzy uwiel­bia­ją sto­no­wa­ne kolo­ry, inni kocha­ją kwia­to­we, kolo­ro­we prin­ty. Bez wzglę­du na to, nie­mal każ­da z nas chce cza­sem wyglą­dać i poczuć się wyjąt­ko­wo kobie­co i roman­tycz­nie. Dla­te­go latem koniecznie…

Więcej
ModaNewsroom

Weekday w Polsce

  Week­day otwie­ra swój pierw­szy sklep w Pol­sce. Nowy sklep będzie zlo­ka­li­zo­wa­ny w War­sza­wie, w ser­cu nie­daw­no zre­wi­ta­li­zo­wa­nej Elek­trow­ni Powi­śle. Week­day to szwedz­ka mar­ka modo­wa, któ­ra czer­pie inspi­ra­cje głów­nie z kul­tu­ry mło­dzie­żo­wej i mody ulicznej.…

Więcej
ModaNewsroom

LVMH potwierdza współpracę z Rihanną – Fenty 

Dzi­siaj LVMH Louis Vuiton Moet Hen­nes­sy ogło­sił, że tej wio­sny ofi­cjal­nie wpro­wa­dza na rynek nową mar­kę luk­su­so­wą. I to nie byle jaką, bo mar­kę pio­sen­kar­ki z Bar­ba­do­su, Rihan­ny – Fen­ty. Według luk­su­so­we­go kon­glo­me­ra­tu Fen­ty będzie obejmować…

Więcej
ModaNewsroom

Pink power - Pozerki  x Drużyna Szpiku 

Rak to cho­ro­ba, któ­ra doty­ka obec­nie nie­mal nas wszyst­kich. Nie musi­my jed­nak pozo­stać w tej sytu­acji bier­ny­mi – waż­na jest bowiem nie tyl­ko pomoc któ­rą nie­sie­my naszym bli­skim, oso­bom cho­rym czy ich rodzi­nom. Naszą misją…

Więcej
ModaPolecaneTrendy

SUKIENKI DLA GOŚCI WESELNYCH – TRENDY 2019

Mini­ma­li­stycz­ne, zwiew­ne i takie, na któ­rych roz­kwi­ta­ją kwia­ty – takie są naj­mod­niej­sze sukien­ki dla gości wesel­nych na wio­snę lato 2019. Poznaj­cie tren­dy i kolo­ry w nad­cho­dzą­cym sezo­nie!  SUKIENKI DLA GOŚCI WESELNYCH – NAJMODNIEJSZE MODELE WIOSNA…

Więcej