ModaNewsroom

Biżuteria Rosa Gold Chains wiosna-lato 2019

Pol­ska mar­ka biżu­te­rii, Rosa Gold Cha­ins w zale­d­wie kil­ka lat zyska­ła ugrun­to­wa­ną pozy­cję na ryn­ku nie tyl­ko w kra­ju, ale i za gra­ni­cą. Agniesz­ka Rosa oso­bi­ście czu­wa, by wszyst­kie jej pro­jek­ty były wyko­ny­wa­ne ręcz­nie z…

Więcej
ModaNewsroom

Nowy numer COS magazine

Mar­ka COS ma przy­jem­ność przed­sta­wić nowy numer COS maga­zi­ne na sezon wio­sna-lato 2019. Jest to pierw­sze­wy­da­nie maga­zy­nu w nowej, wyłącz­nie cyfro­wej posta­ci. Inno­wa­cyj­na for­mu­ła pozwa­la publi­ko­wać tre­ści­mul­ti­me­dial­ne i inte­rak­tyw­ne – pierw­szą z nich jest nowa…

Więcej
ModaNewsroom

Omega Constellation 2019

Od 1952 roku sym­bo­lem linii Con­stel­la­tion mar­ki Ome­ga nie­zmien­nie pozo­sta­wa­ło inspi­ru­ją­ce „Obser­wa­to­rium pod gwiaz­da­mi” w Gene­wie, któ­re zdo­bi­ło meda­lion zato­pio­ny w deklu zegar­ka. Osiem gwiazd ponad jego kopu­łą nawią­zy­wa­ło do dwóch rekor­dów świa­ta usta­no­wio­nych w…

Więcej
ModaNewsroom

Hibou nowa kolekcja wiosna-lato 2019

Mar­ka HIBOU to przede wszyst­kim dobrze skro­jo­ne ubra­nia oraz piża­my, któ­re są nie­zbęd­ną czę­ścią gar­de­ro­by. Uszy­te ręcz­nie w Pol­sce, z naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów bez­piecz­nych dla zdro­wia, są esen­cją codzien­nych sty­li­za­cji.  W tym sezo­nie mar­ka kła­dzie…

Więcej
ModaNewsroom

MUUV nowa kolekcja SS19: GRLS GO PLACES.

Dłu­go się nie zasta­na­wia­ją. Do ple­ca­ka wrzu­ca­ją kostium, pasz­port i już są na lot­ni­sku. Kie­ru­nek? Czy to waż­ne? #muuvgirls znów dają o sobie znać. Jak zwy­kle w swo­im sty­lu, jed­nak tym razem w zaska­ku­ją­cej, kobie­cej…

Więcej
ModaNewsroom

Nowa kolekcja EDITED Summer Dreaming

Dłu­gie dni, krót­kie noce i wiel­kie marze­nia – kolek­cja EDITED Sum­mer Dre­aming ide­al­nie odda­je magicz­ny cha­rak­ter gorą­ce­go lata. Roman­tycz­ne i swo­bod­ne kro­je spra­wią, że upal­ne dni sta­ną się jesz­cze bar­dziej bez­tro­skie. Kolek­cja będzie dostęp­na już…

Więcej
ModaNewsroom

Nowa kolekcja duetu MMC Studio

W ponie­dzia­łek, 8 mar­ca, na war­szaw­skim Żoli­bo­rzu odbył się pokaz duetu MMC Stu­dio, Ilo­ny Majer i Rafa­ła Micha­la­ka. Kolek­cja Silen­zio zosta­ła poka­za­na w Hali B na tere­nie Miej­skich Zakła­dów Auto­bu­so­wych, gdzie wśród indu­strial­nej prze­strze­ni moda…

Więcej
ModaNewsroom

&Other Stories wita lato weselną kolekcją

Cie­płe wie­czo­ry w gro­nie przy­ja­ciół, rodzin­ne brun­che na świe­żym powie­trzu, a tak­że okres wesel i let­nich even­tów… mar­ka &Other Sto­ries przy­go­to­wa­ła na te oka­zję spe­cjal­ną kolek­cję. Co w niej znaj­dzie­my? Sukien­ki o róż­nych dłu­go­ściach i kro­jach,…

Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja Vans x David Bowie

 Tej wio­sny Vans skła­da hołd życiu i dorob­ko­wi arty­stycz­ne­mu Davi­da Bowie’go wyjąt­ko­wą kolek­cją butów i ubrań uni­sex dla osób w każ­dym wie­ku. Czer­piąc inspi­ra­cję z naj­więk­szych dzieł Bowie’go i wie­lu barw­nych posta­ci, w któ­re się…

Więcej
ModaPolecaneTrendy

Te dodatki i akcesoria pokochasz – Lui Store

Gdzie zna­leźć naj­mod­niej­sze, ory­gi­nal­ne dodat­ki i akce­so­ria? Nie­po­wta­rzal­na biżu­te­ria, apasz­ki, opa­ski do wło­sów i toreb­ki znaj­dzie­cie w war­szaw­skim buti­ku Lui Sto­re przy Moko­tow­skiej 26. To jedy­ny taki, nie­po­wta­rzal­ny con­cept w Pol­sce, któ­re­go zna­kiem roz­po­znaw­czym jest…

Więcej
ModaNewsroom

Marka EDITED wprowadziła pierwszą kolekcję ślubną

Powie­dzia­ła TAK! Mar­ka EDITED wpro­wa­dzi­ła pierw­szą kolek­cję ślub­ną, któ­ra spra­wi, że zatę­sk­ni­cie za zbli­ża­ją­cy­mi się let­ni­mi wese­la­mi. Out­fi­ty dla pan­ny mło­dej, dru­hen i przy­ja­ciół szczę­śli­wej pary będą dostęp­ne onli­ne już od 02.04.2019 na stro­nie EDITED.pl.…

Więcej