ModaZOOM ON

HISTORIA ODZIEŻY DAMSKIEJ W LEVI STRAUSS & CO.

W 1873 roku fir­ma Levi Strauss & Co. z myślą o pra­cu­ją­cych męż­czy­znach stwo­rzy­ła pierw­sze jean­sy. Jesz­cze wte­dy mar­ka nie mia­ła inten­cji two­rze­nia odzie­ży spe­cjal­nie dla kobiet. Mło­de dziew­czy­ny nosi­ły chło­pię­ce ogrod­nicz­ki, a nie­któ­re kobie­ty…

Więcej
ModaNewsroom

SHOWROOM x Element Żeński

Bie­li­zna EŻ Undies to pro­jekt Ele­men­tu Żeń­skie­go – por­ta­lu trak­tu­ją­ce­go o świa­do­mej pie­lę­gna­cji, zdro­wiu i przy­jem­no­ści z bycia dziew­czy­ną. Z oka­zji dnia kobiet kobie­ca soli­dar­ność może stać się rze­czy­wi­sto­ścią. W dniach 7–10.03 za każ­dą zaku­pio­ną…

Więcej
ModaNewsroom

ZALANDO PROMUJE ASORTYMENT PREMIUM KAMPANIĄ „ZWYCZAJNIE NADZWYCZAJNE”

Zalan­do pre­zen­tu­je kam­pa­nię „Zwy­czaj­nie nad­zwy­czaj­ne” pro­mu­ją­cą sze­ro­ki asor­ty­ment i dostęp­ność marek z kate­go­rii Pre­mium oraz odzie­ży, obu­wia i dodat­ków od pro­jek­tan­tów. Boha­te­ro­wie kam­pa­nii to „zwy­czaj­ni” ludzie, któ­rzy wybie­ra­ją „nad­zwy­czaj­ne” sty­li­za­cje, nie­za­leż­nie od sytu­acji, w któ­rej…

Więcej
ModaNewsroom

LEVI’S® MADE & CRAFTED®WIOSNA/LATO 2019

Nowa kolek­cja Levi’s® Made & Cra­fted® inspi­ro­wa­na jest żywy­mi kolo­ra­mi Mek­sy­ku, jego sztu­ką, tęt­nią­cy­mi życiem ulicz­ka­mi i ską­pa­nym w słoń­cu kra­jo­bra­zem. Pod nazwą „Nowy Zachód” kry­ją się tra­dy­cyj­ne mate­ria­ły i kunszt połą­czo­ne z nowo­cze­sny­mi kro­ja­mi…

Więcej
ModaPolecaneTrendy

Biel - kolor sezonu

Czy­sta i nie­ska­zi­tel­na biel już od kil­ku sezo­nów powra­ca jako sil­ny trend na wio­snę-lato. Wszyst­ko dla­te­go, że po zimie i sza­ru­dze marzą nam się jasne, przej­rzy­ste kolo­ry. Uni­wer­sal­na, kla­sycz­na, dziew­czę­ca – czy jest prócz niej…

Więcej
ModaNewsroom

Zaquad x Anna Skura – manifest kobiecości

Odważ­na, ultra­ko­bie­ca, pew­na sie­bie – taka jest kobie­ta ZAQUAD. Boha­ter­ką naj­now­szej sesji zdję­cio­wej mar­ki zosta­ła influ­en­cer­ka Anna Sku­ra.  Wybór blo­ger­ki do sesji był oczy­wi­sty, bo to ona ide­al­nie repre­zen­tu­je war­to­ści bran­du.  Pro­jek­ty mar­ki ZAQUAD pod­kre­śla­ją …

Więcej
ModaNewsroomPolecane

H&M Studio wiosna/lato 2019

H&M Stu­dio wiosna/lato 2019 inspi­ru­je do podró­żo­wa­nia. Kolek­cja jest pro­po­zy­cją dla nowo­cze­snej glam glob­tro­ter­ki, to eks­cy­tu­ją­ca kom­bi­na­cja lek­kich, cha­rak­te­ry­stycz­nych moty­wów i wyra­zi­stych kro­jów. Kolek­cja H&M Stu­dio wiosna/lato 2019, opra­co­wa­na przez dedy­ko­wa­ny zespół pro­jek­to­wy H&M we…

Więcej
ModaTrendy

#EDYTORIAL – WIOSENNA SESJA ZDJĘCIOWA 2019

Jogur­to­wy róż, per­ły i mini­ma­lizm z odro­bi­ną luk­su­su w posta­ci bie­liź­nia­nych blu­zek? Jakie jesz­cze tren­dy w zakre­sie  mody i maki­ja­żu będą kró­lo­wać w 2019 roku – na to pyta­nie odpo­wia­da­ją sty­list­ka mody, Ilo­na Jawor­ska i…

Więcej
ModaNewsroom

Z okazji 8 marca & Other Stories łączy siły z grupą taneczną L.A. City Municipal Dance Squad

Z oka­zji 8 mar­ca – Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Kobiet – & Other Sto­ries łączy siły z gru­pą tanecz­ną L.A. City Muni­ci­pal Dan­ce Squ­ad. Wspól­nie zachę­ca­ją kobie­ty do wyra­ża­nia sie­bie przez ruch. Two­rzą ide­al­ną prze­strzeń do nie­skrę­po­wa­nej eks­pre­sji…

Więcej
ModaNewsroom

EDITED wprowadza kolekcję dla mam i dzieci „Mommy & Me”

Dro­gie Mamy! Zna­na do tej pory z non­sza­lanc­kich i kobie­cych pro­jek­tów mar­ka EDITED wpro­wa­dza po raz pierw­szy kolek­cję dla mam i dzie­ci „Mom­my & Me”. Dzię­ki niej może­cie wraz ze swo­imi pocie­cha­mi dopa­so­wać się modo­wo…

Więcej
ModaNewsroom

Nowa kampania L37

W naj­now­szej kam­pa­nii pol­ska mar­ka L37 zakła­da wygod­ne buty i wybie­ra się na spa­cer po sto­li­cy. Wędru­je po war­szaw­skiej Zachę­cie, skrę­ca w nowo­cze­sną Twar­dą, włó­czy się po zabyt­ko­wych powi­ślań­skich kamie­ni­cach. Mar­ka przy­po­mi­na, że nogi to…

Więcej