ModaNewsroomTrendy

Brave Traditions – nowa kolekcja EDITED

Krata, sztruks i przytulne swetry – EDITED reinterpretuje zimowe klasyki wnajnowszej kolekcji Brave Traditions w zupełnie nowy, świeży sposób. Rezultatem są inspirowane latami 70. kobiece looki, które poprowadzą nas przez chłodne, zimowedni w retro stylu.

Krata, sztruks i przytulne swetry - EDITED

Zimo­we tka­ni­ny ozdo­bio­ne zosta­ły róż­no­rod­ny­mi wzo­ra­mi, od pepit­ki do kra­ty XXL. W połą­cze­niu ze swe­tra­mi w nor­we­skim kli­ma­cie, w paski i z gru­bym splo­tem, pomo­gą nam prze­trwać coraz niż­sze tem­pe­ra­tu­ry. Gar­ni­tu­ry w szkoc­ką kra­tę zmik­so­wa­ne z inny­mi wzo­ra­mi są ory­gi­nal­nym spo­so­bem na zin­ter­pre­to­wa­nie zimo­we­go looku. Cie­płe kolo­ry zie­mi zapew­nia­ją har­mo­nię w kolek­cji, a z kolei neo­no­we akcen­ty i nie­bie­skie tony doda­ją jej świeżości.

Zimą sztruks zawsze wyglą­da dobrze! Mięk­ki zimo­wy mate­riał może być łączo­ny z lek­ki­mi ubra­nia­mi lub noszo­ny od stóp do głów – jako gar­ni­tur stwo­rzo­ny z over­si­zo­wej koszu­li i sze­ro­kich spodni. W kolek­cji znaj­du­ją się rów­nież cie­płe kurt­ki pucho­we w paste­lo-wych kolo­rach, któ­re doda­ją spor­to­we­go akcen­tu, a koza­ki do kola­na ide­al­nie łączą się z sukien­ka­mi oraz spód­ni­ca­mi midi, doda­jąc sty­li­za­cjom elegancji.

Look­bo­ok został stwo­rzo­ny przez eki­pę pro­duk­cyj­ną EDITED pod kie­row­nic­twem Dyrek­tor­ki Mar­ki Fran­zi­ski Nel­les­sen. Do zdjęć zapo­zo­wa­ła model­ka Jana Julius na tle prze­pięk­ne­go kra­jo­bra­zu bry­tyj­skiej wsi.

jesiena kolekcja EDITED jesiena kolekcja EDITED jesiena kolekcja EDITED płaszcz Edited płaszcz Edited płaszcz Edited płaszcz Edited płaszcz Edited płaszcz w kratę EDITED płaszcz w kratę EDITED sukienka na jesień Edited sukienka na jesień Edited ubrania na jesień Edited ubrania na jesień Edited ubrania na jesień Edited koszula w kratę Edited koszula w kratę Edited koszula w kratę Edited piękny sweter na jesień Edited Ubrania Edited struksowy żakiet na jesień EDITED struksowy żakiet na jesień EDITED pink kurtka na jesień Edited pink kurtka na jesień Edited outfit na jesień Edited outfit na jesień Edited

Foto­graf:  Nico­las Kantor
Model­ka: Jana Julius
Sty­list­ka: Fran­zi­ska Nellessen
Wło­sy: Jona­than De Francesco
Make-Up: Celia Burton

Zimo­wa kolek­cja Bra­ve Tra­di­tions jest już dostęp­na na stro­nie EDITED.pl oraz w skle­pach sta­cjo­nar­nych EDITED.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Oda do paryskiego stylu życia - EDITED Paris, je t’aime

Nie­mal każ­dy, kto cho­ciaż raz w życiu odwie­dził fran­cu­ską sto­li­cę zako­chał się w niej od pierw­sze­go wej­rze­nia. Ilość zabyt­ków, prze­pięk­nych uli­czek, uro­kli­wych kawiar­ni przy­wra­ca o zawrót gło­wy, a styl życia pary­ża­nek zachwy­ca od wie­ków. Tworząc…
Więcej
ModaNewsroom

Margova for EDITED

Pro­jek­tant­ka o cha­rak­te­ry­stycz­nej i nie­tu­zin­ko­wej uro­dzie – Denit­za Mar­go­va we współ­pra­cy z mar­ką EDITED stwo­rzy­ła w Ber­li­nie wyjąt­ko­wą kap­su­ło­wą kolek­cję biżu­te­rii skła­da­ją­cej się z ręcz­nie wyko­na­nych ele­men­tów, któ­ra pozwa­la marzyć. Mar­go­va for EDITED to nie…
Więcej
ModaNewsroom

EDITED Eclectic Nomad

Sło­necz­ne sty­li­za­cje nawią­zu­ją­ce do lat 80., miks boho i spor­to­we­go sty­lu – czy coś może bar­dziej koja­rzyć się z nad­cho­dzą­cym latem? Naj­now­sza kolek­cja EDITED Eclec­tic Nomad za pomo­cą nie­oczy­wi­stych sty­li­za­cji wpro­wa­dza w praw­dzi­wie waka­cyj­ny nastrój.…
Więcej