ModaNewsroom

Nowa kolekcja Reebok MYT

Od europejskiego podziemia klubowego po nagłówki światowych magazynów – nowa kolekcja Reebok MYT to hołd złożony wszystkim, którzy nie boją się iść pod prąd.

nowa kolekcja Reebok MYT

Uni­wer­sal­na i ory­gi­nal­na kolek­cja MYT powsta­ła z myślą o odważ­nych, peł­nych ener­gii ludziach, któ­rzy żyją wła­snym ryt­mem i nie boją się reali­zo­wać swo­ich pasji. 

Nie­za­leż­nie od tego, czy jest się fanem pary­skie­go tech­no, czy reg­ga­eto­nu z Chi­le – w kolek­cji MYT każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. 

Kolek­cja MYT powsta­ła z myślą o „mło­dych zdol­nych” – indy­wi­du­ali­stach, któ­rzy umie­ją prze­kra­czać stan­dar­do­we myśle­nie i wie­dzą jak wyra­zić swo­ją kre­atyw­ność. Jest prze­zna­czo­na dla tych, któ­rzy zawsze idą naprzód, wie­dzą, jak wyróż­nić się z tłu­mu i zawsze zostać zauważonym.

W skład mate­ria­łów kam­pa­nij­nych MYT FW19 wcho­dzą kli­ma­tycz­ne zdję­cia i video, któ­re powsta­ły na opusz­czo­nych lon­dyń­skich uli­cach. Zdję­cia poka­zu­ją współ­cze­snych bun­tow­ni­ków, któ­rzy nie­ustan­nie pra­gną zakłó­cać przy­ję­ty porzą­dek i prze­ciw­sta­wiać się zasta­nej rze­czy­wi­sto­ści. W kam­pa­nia wzię­li udział naj­lep­si DJ‑e i euro­pej­scy muzy­cy spod zna­ku under­gro­un­du. Wśród nich m.in. holen­der­ska DJ-ka Ruby Sava­ge, uro­dzo­na w Chi­le pio­sen­kar­ka i autor­ka tek­stów Amber Dono­so, Chlo­ëdee – spi­ker­ka lon­dyń­skiej roz­gło­śni NTS oraz zna­ny z pary­skiej sce­ny tech­no DJ Bam­bo­unou. 

Kolek­cja zosta­ła zapro­jek­to­wa­na tak, by speł­niać wyma­ga­nia każ­de­go, kto iden­ty­fi­ku­je się z prze­sła­niem MYT – nie­za­leż­nie od płci i roz­mia­ru.  Wszech­stron­ny asor­ty­ment wystę­pu­ją­cy w roz­mia­rach: XXS-XXL, dopa­so­wa­ny zarów­no do kobiet i męż­czyzn powstał z myślą o indy­wi­du­al­nych potrze­bach klien­ta, dla­te­go wszyst­kie ele­men­ty kolek­cji moż­na dowol­nie łączyć i mik­so­wać. Dre­sy, biu­sto­no­sze spor­to­we, leg­gin­sy, szor­ty i koszul­ki mają moc­ne gra­ficz­ne logo, wyróż­nia­ją­ce się pale­ty kolo­rów i nowe współ­cze­sne syl­wet­ki, któ­re prze­no­szą każ­de­go, kto je wło­ży pro­sto z siłow­ni do mod­nych klu­bów muzycz­nych i miejsc, w któ­rych może wyra­zić sie­bie nie tyl­ko poprzez sport. 

nowa kolekcja Reebok MYT reebok ubrania nowa kolekcja sportowa Reebok sportowe ubrania Reebok sportowe ubrania Reebok sportowe ubrania Reebok sportowe ubrania Reebok jesień Reebok 2019

Nowa kolek­cja Reebok MYT FW19 jest dostęp­na stro­nie www.reebok.pl oraz na www.gosport.pl 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Nowy produkt na porost paznokci od REEBOK

ODKRYJ NIEOCZEKIWANE Z MARKĄ REEBOK, KTÓRA PREZENTUJE NOWY PRODUKT NA POROST PAZNOKCI “NAILED IT”.  Żel­ki “Nailed It” spra­wią, że Wasze paznok­cie nie tyl­ko bły­ska­wicz­nie uro­sną, ale sta­ną się moc­niej­sze. ‘Nailed It’ od mar­ki Reebok to…
Więcej
ModaNewsroom

Reebok Aztrek 93 – model z lat 90 powraca w wielkim stylu!

Reebok Clas­sic się­ga do swo­ich korze­ni sta­wia­jąc na model sne­aker­sów Aztrek. Buty, któ­re zade­biu­to­wa­ły w 1993 roku jako tere­no­we bie­gów­ki, powra­ca­ją w odświe­żo­nym wyda­niu, jed­no­cze­śnie zacho­wu­jąc swój ory­gi­nal­ny, vin­ta­ge styl pod nazwą… Aztrek 93! Osobą,…
Więcej