ModaNewsroom

INTIMISSIMI jesień/zima 2019–20

Na jesień/zimę 2019–20, Intimissimi prezentuje nową, bezprecedensową uwodzicielskość.

W kolekcji znalazło się wiele inspiracji. W Retro Future dominują zestawy w pastelowych kolorach z fluorescencyjnymi akcentami. Z kolei Nature Sauvage to wspaniałe połączenie zwierzęcych nadruków, motywów liści, kwiatowych haftów oraz sportowych, elasycznych tkanin tworzących wiele kontrastów. Natomiast bogactwo błysku, żakardu i nostaligcznej toile de jouy są gwiazdą w obecnych koronkach w linii Luxe Tapestry.

najnowsza kolekcja Intimissimi

Inti­mis­si­mi jest wiel­bi­cie­lem kobiet 24/7. Każ­dy pora­nek jest deli­kat­ny i słod­ki, dzię­ki takim odcie­niom jak: jasno­nie­bie­ski czy antycz­ny róż. Wygod­na, ela­stycz­na koron­ka defi­niu­je intym­ność, a piża­my są roman­tycz­ne i kwiatowe.

Popo­łu­dnia są nato­miast ide­al­nie na kra­tę oraz zwie­rzę­ce nadru­ki. Wie­czór to czas na impre­zę! Błysz­czą­ce ceki­ny oraz frędz­le są naj­bar­dziej urze­ka­ją­cy­mi dodat­ka­mi kolek­cji, a czer­wo­na koron­ka dosko­na­le wpa­so­wu­je się w świą­tecz­ną atmos­fe­rę. 

Na jesień/zimę 2019-20, Intimissimi

Ale jakie są nowo­ści tego sezonu?

Bie­li­zna

Skó­ra na skó­rze: nawet w bie­liź­nie. Podob­nie jak na modo­wych wybie­gach, skó­ra jest jed­nym z naj­bar­dziej gorą­cym tren­dów w tym sezo­nie. Nowe biu­sto­no­sze typu trój­kąt oraz opa­ska są dostęp­ne w kolo­rze różo­we­go zło­ta, a tak­że czar­nym. Do tych mode­li znaj­dzie­my rów­nież majt­ki z wyso­kim sta­nem i bra­zy­lia­ny z cię­tej koron­ki z lamów­ka­mi ze skóry.

skórzana bielizna Intimissimi

Czar­ne ceki­ny, są kolej­nym obo­wią­zu­ją­cym tren­dem,  któ­ry wpi­su­je się w ultra­gla­mo­wy kli­mat. Uwo­dzi­ciel­skie hafty na bie­liź­nie, a tak­że ele­ganc­kie zdo­bie­nia na koszu­lach z duży­mi męski­mi koł­nie­rzy­ka­mi oraz wyra­fi­no­wa­ny­mi aksa­mit­ny­mi piża­ma­mi. 

Dzia­ni­na

Inti­mis­si­mi to rów­nież świat per­fek­cyj­nie zapro­jek­to­wa­nych dzia­nin, któ­re wzbo­ga­co­ne są o nowe mode­le. 

Ultra­lek­ki kasz­mir uroz­ma­ica kolek­cję dzię­ki nowym kształ­tom, wykoń­cze­niom i mode­lom. Oprócz kla­sycz­nych gład­kich mate­ria­łów, deli­kat­ne ścią­ga­cze poja­wia­ją się teraz na swe­ter­kach z koł­nie­rzy­kiem, talio­wa­nych kami­zel­kach, pod­ko­szul­kach z koron­ko­wym wykoń­cze­niem i legin­sach do nosze­nia w roz­ma­itych stylizacjach.

Inti­mis­si­mi wpro­wa­dza rów­nież kasz­mir ter­micz­ny. To gęste, kasz­mi­ro­we włók­no ide­al­nie spraw­dzi się w dwóch nowych kar­di­ga­nach, w wer­sji z koł­nie­rzy­kiem oraz legginsach.

Linia Lana&Seta, jeden z best­sel­le­rów mar­ki, zosta­ła wzbo­ga­co­na o swe­ter z opusz­czo­ny­mi ramio­na­mi i swe­te­rek z krót­kim ręka­wem. W linii znaj­du­ją się rów­nież pro­duk­ty z lurek­su, w tym wyszu­ka­na jedwab­na żor­że­ta i saty­no­wa koszu­la obszy­ta deli­kat­nym prąż­ko­wa­nym kasz­mi­rem ultra­li­ght na man­kie­tach i kołnierzu.

Intimissimi jesień 2019 Imtimissimi piżamy Imtimissimi piżamy, bielizna piękny biustonosz Intimissimi bielizna Intimissimi najpiękniejsza bielizna Intimissimi biały biustonosz Intimissimi najpiękniejsze piżamy Intimisimi bielizna Intimissimi bielizna Intimissimi bielizna Intimissimi piżama Intimissimi różowa bielizna Intimissimi bielizna Intimissimi bielizna Intimissimi

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Najbardziej komfortowe szlafroki

Czy nie ma nic przy­jem­niej­sze­go w jesien­ne wie­czo­ry niż relaks z masecz­ką na twa­rzy, odpa­lo­ny­mi świe­ca­mi i ulu­bio­nym seria­lem? Zda­je się, że do tego ide­al­ne­go zesta­wu bra­ku­je jedy­nie luk­su­so­we­go, kom­for­to­we­go szla­fro­ka. Nie­za­leż­nie od tego, czy…
Więcej
Moda

Intimissimi Ultrafresh Supima Cotton

Let­nia wer­sja kul­to­wej tka­ni­ny Inti­mis­si­mi – Ultra­li­ght z kasz­mi­rem, w 100% natu­ral­ne włók­no cał­ko­wi­cie oży­wi­ło nową linię dzia­nin. Jak powsta­ła nowa baweł­na Ultra­fresh Supi­ma? To efekt nie­zwy­kłej dba­ło­ści mar­ki o natu­ral­ne włók­na i deter­mi­na­cji do…
Więcej
ModaMust have

Najpiękniejsze piżamy, w których spędzisz cały dzień w domu

Obec­nie, bez wzglę­du na to, czy pod­da­je­my się kwa­ran­tan­nie, czy też nie, z uwa­gi na zamknię­te restau­ra­cje, kawiar­nie, szko­ły i miej­sca pra­cy, znacz­nie wię­cej cza­su spę­dza­my w domu W wie­lu z nas aktu­al­na sytu­acja na…
Więcej