ModaMust have

5 MUST HAVE NA JESIEŃ - @marionawarda

Mario­na War­da – influ­en­cer­ka i fashion blog­ger. W inter­ne­cie nie­co tajem­ni­cza, rzad­ko poka­zu­je swo­ją twarz pre­zen­tu­jąc sty­li­za­cje, oso­bi­ście nie­sa­mo­wi­cie sym­pa­tycz­na. Sku­pia się na deta­lach i pra­wie zawsze sta­wia na war­stwo­wy look. Poznaj­cie jej 5 MUST…

Więcej
ModaNewsroom

Naked Bruce jesień-zima 2017

  Nowo­cze­sne podej­ście do ele­gan­cji – tak w kil­ku sło­wach moż­na opi­sać litew­ską mar­kę Naked Bru­ce, któ­rej zało­ży­ciel­ka Moni­ka Vait­kie­ne dała leg­gin­som – dotych­czas koja­rzo­nym wyłącz­nie ze spor­tem – „dru­gie życie”, udo­wad­nia­jąc, że wygo­da nie…

Więcej
ModaTrendy

Jaki zimowy płaszcz do jakiej sylwetki?

  Zima zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, a Ty jesz­cze nie masz pomy­słu na zimo­wy płaszcz? Mod­nych opcji będzie wie­le, ale nie zawsze naj­now­sze tren­dy słu­żą naszej syl­wet­ce. W tym sezo­nie płaszcz ma być jak mocny…

Więcej
KulturaModa

Steven Meisel – prosto o niezwykłym fotografie

Zapra­sza­my Was do świa­ta mody widzia­ne­go przez obiek­tyw apa­ra­tu. Ten mie­siąc redak­cja Vers-24 ogło­si­ła mie­sią­cem foto­gra­fów i zamie­rza przed­sta­wić Wam czte­ry wyjąt­ko­we posta­cie, bez któ­rych świat mody i foto­gra­fii nie był­by taki sam. Pre­zen­tu­je­my Wam…

Więcej
ModaMust have

5 MUST HAVE NA JESIEŃ @PANIANIANI

Pani Ani Ani – influ­en­cer­ka, któ­ra bez wąt­pie­nia wypra­co­wa­ła swój wła­sny, eks­tra­wa­ganc­ki styl. Jej insta­gram to coś wię­cej niż zwy­kły feed, jest prze­my­śla­ny na tyle, że zakra­wa o sztu­kę.  Nie boi się poka­zać pięk­na swojego…

Więcej
Moda

Ubrania dla niskich kobiet

  Natu­ra obda­rzy­ła Cie­bie drob­ną, fili­gra­no­wą postu­rą oraz niskim wzro­stem? Marzysz o gar­de­ro­bie, któ­ra w pro­sty i sku­tecz­ny spo­sób pomo­że Ci optycz­nie wydłu­żyć syl­wet­kę? Redak­cja Vers-24 ma na to radę. Oto ubra­nia dla niskich kobiet,…

Więcej
ModaNewsroom

Erdem x H&M

O kolej­nej kola­bo­ra­cji H&M ze zna­nym pro­jek­tan­tem Erde­mem Mora­lio­glu sły­sze­li­śmy od daw­na. Jed­nak dopie­ro teraz szwedz­ka sie­ciów­ka poka­za­ła nam pełen look­bo­ok kolek­cji, któ­ry zachwy­ca nie tyl­ko pięk­ny­mi, jesien­ny­mi ubra­nia­mi, ale też kli­ma­tycz­ny­mi, roman­tycz­ny­mi zdję­cia­mi, których…

Więcej
ModaMust have

5 must have na jesień - Jestem Kasia

Jestem Kasia – blo­ger­ka, któ­ra ma pro­sty, kla­sycz­ny ale uro­czy i kobie­cy styl. Zawsze wybie­ra bez­piecz­ne i ponad­cza­so­we sty­li­za­cje, któ­re dopeł­nia jed­nym ele­men­tem pod­kre­śla­ją­cym jej indy­wi­du­al­ność. Jej gar­de­ro­ba skła­da się głów­nie z dobrej jako­ści swetrów,…

Więcej
ModaNewsroom

Zahara Leather Nowa Kampania

Sen­su­al­na, ete­rycz­na i dra­pież­na – taka jest naj­now­sza kolek­cja pol­skiej mar­ki Zaha­ra Leather, któ­rej tor­by i akce­so­ria z naj­wyż­szej jako­ści skór bły­ska­wicz­nie poko­cha­ły nie­mal wszyst­kie kobie­ty. W cało­ści wyko­na­na ręcz­nie, z nie­zwy­kłą dba­ło­ścią o detale,…

Więcej
Moda

Co z letniej szafy przyda nam się jesienią?

Przez ostat­nich kil­ka mie­się­cy nie musia­łaś mar­twić się tym co na sie­bie zało­żyć. Na dwo­rze było ponad 20 stop­ni, a do dobre­go stro­ju wystar­czy­ła para tram­pek, kwia­to­wa sukien­ka i lek­ka kurt­ka. Przy­szła jed­nak jesień i…

Więcej
ModaTrendy

Kolczyki koła

  Nie­za­leż­nie od tego, czy kochasz dam­skie, małe, obej­mu­ją­ce pła­tek ucha, czy może  pre­fe­ru­jesz ich efek­tow­ne wer­sje w sty­lu lat 70 czy 90. Naj­now­sze poka­zy są naj­lep­szym dowo­dem na to, że w tym sezo­nie projektanci…

Więcej
ModaNewsroom

VICTORIA'S SECRET X BALMAIN

5 Paź­dzier­ni­ka, 2017 – Mar­ka Victoria’s Secret ogło­si­ła limi­to­wa­ną kolek­cję VSxBAL­MA­IN. Oli­vier Rouste­ing, Dyrek­tor Kre­atyw­ny pary­skie­go domu mody, zapro­jek­to­wał linię, któ­ra odzwier­cie­dla nowo­cze­sne i sek­sow­ne syl­wet­ki z któ­rych sły­nie Victoria’s Secret, jed­no­cze­śnie nada­jąc im niepowtarzalny…

Więcej
ModaNewsroom

SOIRÉE - nowa kolekcja marki MOYE

MOYE – pol­ska mar­ka pre­mium – pozo­sta­jąc wier­na filo­zo­fii jako­ści i kom­for­tu, przed­sta­wia naj­now­szą kolek­cję. SOIRÉE to ponad­cza­so­we for­my i naj­bar­dziej kla­sycz­ne dla gatun­ku mody home­we­ar kolo­ry. Kom­po­zy­cję ele­ganc­kich czer­ni i bie­li dopeł­nia głę­bo­ki, atra­men­to­wy odcień…

Więcej