ModaNewsroom

Weekday x Lee

Jesienią 2019 światło dzienne ujrzy kolekcja Weekday x Lee. Legendarna marka jeansów i wkrótce wchodzący po Polski Weekday, stworzyli 22 projekty inspirowane odzieżą robotniczą i kulturą młodzieżową z połowy lat 90-ch. Daleka jest jednak od nostalgii. Marki połączyły historię denimu marki Lee i nowoczesne spojrzenie na modę Weekday, co okazało się bardzo oryginalną i nietuzinkową mieszanką.

Weekday x Lee

Zespół pro­jek­tan­tów Week­day uzy­skał swo­bod­ny dostęp do 130-let­nie­go archi­wum Lee, w któ­rym poszu­ki­wał kul­to­wych mode­li, chcąc zin­ter­pre­to­wać je w swo­im nowo­cze­snym sty­lu. Mar­ka Lee zwra­ca szcze­gól­ną uwa­gę na auten­tycz­ność deni­mu, jakość, krój i funk­cjo­nal­ność oraz cha­rak­te­ry­stycz­ne deta­le. Nato­miast dla Week­day waż­ne są kre­atyw­na dekon­struk­cja, zwięk­sza­nie roz­mia­rów­ki i per­so­na­li­zo­wa­nie odzie­ży. Dzię­ki wyko­rzy­sta­niu tych aspek­tów oraz kolo­rów takich, jak jasny beż, indy­go, akcen­ty różu, otrzy­mu­je­my look u pod­sta­wy nawią­zu­ją­cy do odzie­ży robo­czej. Jed­no­cze­śnie ema­nu­je też mło­do­ścią i beztroską.

Baweł­nia­ne spodnie sto­lar­skie, sze­ro­kie jean­sy, ogrod­nicz­ki, kurt­ki i płasz­cze od uni­for­mu to naj­bar­dziej wyróż­nia­ją­ce się kro­je. Wszyst­kie te mode­le mogły­by być stro­ja­mi zarów­no dla pra­cow­ni­ka sta­cji paliw, jak i skate’a. To, co odróż­nia pro­jek­ty Week­day x Lee to kre­atyw­ność z jaką zosta­ły stwo­rzo­ne na nowo.

Dla nas współ­pra­ca ta sta­no­wi wyraz współ­dzie­lo­nej pasji dla mate­ria­łu jakim jest denim. Jean­sy Lee są cha­rak­te­ry­stycz­ne i róż­nią się od jean­sów innych marek. Posia­da­ją pięk­ne deta­le i jed­no­cze­śnie pozo­sta­wia­ją prze­strzeń dla kre­atyw­no­ści, a to dla nas bar­dzo inspi­ru­ją­ce.” — Per Axen, Men’s Denim Desi­gner, Weekday.

Przy­po­mi­na­my, że Week­day już pod koniec listo­pa­da zawi­ta do Kra­ko­wa. Sklep o powierzch­ni 305 m² będzie znaj­do­wał się w Gale­rii Kazi­mierz i będzie pierw­szym skle­pem mar­ki w Pol­sce. Wio­sną 2020 roku nato­miast przyj­dzie czas na Warszawę!

Weekday x Lee Weekday x Lee Weekday x Lee Weekday x Lee Weekday x Lee Weekday x Lee Weekday x Lee Weekday x Lee Weekday x Lee Weekday x Lee Weekday x Lee Weekday x Lee Weekday x Lee

Kolek­cja będzie dostęp­na wyłącz­nie w wybra­nych skle­pach Week­day oraz na stro­nie weekday.com od 19 września.

Tekst: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy