ModaNewsroom

Dzień Zakochanych z marką Tezenis

Walen­tyn­ki już za tydzień, dla­te­go z tej oka­zji mar­ka Teze­nis przy­go­to­wa­ła wyjąt­ko­wą, kap­su­ło­wą kolek­cję dla Zako­cha­nych. Spe­cjal­nie po to, aby cele­bro­wać miłość w każ­dej posta­ci. To ide­al­ny moment, na oka­za­nie swo­ich uczuć i oka­zja do…

Więcej
ModaPolecane

Wyjątkowe prezenty dla Niej na Walentynki

Jesz­cze do nie­daw­na, w Walen­tyn­ki to kobie­ty cze­ka­ły, na kwia­ty i zapro­sze­nie na kola­cję. Obec­nie poję­cie miło­ści, a tym samym uko­cha­nych czy part­ne­rów rady­kal­nie, się zmie­ni­ło, co ozna­cza, że ​ Walen­tyn­ki sta­ły się po prostu…

Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja Vans x Sandy Liang

Vans, ory­gi­nal­na mar­ka spor­to­wa pro­mu­ją­ca twór­czą eks­pre­sję, z dumą połą­czy­ła siły z nowo­jor­ską pro­jek­tant­ką mody San­dy Liang, two­rząc kolek­cję w limi­to­wa­nej edy­cji, któ­ra tra­fi do skle­pów 21 lute­go. Liang, zna­na z łącze­nia roz­ma­itych mate­ria­łów, kolorów…

Więcej
ModaNewsroom

Zrównoważona moda - nowa kategoria zakupów w Esprit 

Rok 1990 – rewo­lu­cja w świe­cie mody. Mar­ka Esprit idąc pod prąd, stwo­rzy­ła pierw­szą zrów­no­wa­żo­ną kolek­cję ubrań- “Ecol­lec­tion”. Od same­go począt­ku ist­nie­nia głów­nym celem mar­ki jest tro­ska o naszą pla­ne­tę oraz uczci­we warun­ki pra­cy. Z…

Więcej
ModaTrendy

Prezent na Walentynki?

Alarm dla wszyst­kich zako­cha­nych: Walen­tyn­ki zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Z pew­no­ścią niko­go nie trze­ba prze­ko­ny­wać, że bez wzglę­du na to, czy nale­ży do zwo­len­ni­ków tego świę­ta, czy może wręcz prze­ciw­nie, zamiast Świę­ta Zako­cha­nych uwa­ża je…

Więcej
ModaMust haveNewsroomPolecane

Najpiękniejsze kardigany na wiosnę

Jak utrzy­mać cie­pło w pierw­sze, wio­sen­ne wie­czo­ry? Owszem – spo­sób, w jaki naj­czę­ściej nosi­my kar­di­gan nie­ko­niecz­nie zapew­nia odpor­ność na chłód, jed­nak nie do koń­ca o to cho­dzi. Kie­dy dni sta­ją się cie­plej­sze, wystar­czy, że będziesz nosić…

Więcej
ModaNewsroomPolecane

Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED

Nowe wcie­le­nie Bau­hau­su! Naj­now­sza wio­sen­na kolek­cja EDITED ‘Pop Mini­ma­lism’ inter­pre­tu­je na nowo styl Bau­hau­su i mik­su­je go z tren­da­mi lat 80. i 90. Połą­cze­nie rze­mieśl­ni­czych cięć i arty­stycz­ne­go desi­gnu nada­je róż­no­rod­no­ści oraz świe­żo­ści w miejskich…

Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja Esprit Sports 2020

Witaj 2020 – czas na nowe wyzwa­nia. Posia­da­jąc tak sty­lo­we spor­to­we ubra­nia, z pew­no­ścią każ­da z Was poczu­je się pew­nie pod­czas ćwi­czeń. Bio­rąc pod uwa­gę, że nie zawsze czu­jesz się dobrze na siłow­ni, w tych…

Więcej
ModaMust have

Ubrania, dzięki którym stworzysz szafę idealną

O poran­ku więk­szość cza­su zasta­na­wiasz się nad tym, co na sie­bie wło­żyć? A może każ­de­go dnia skru­pu­lat­nie pla­nu­jesz swój outi­fit? Jed­no jest pew­ne – bez pod­sta­wo­wych i abso­lut­nie mini­ma­li­stycz­nych rze­czy w swo­jej sza­fie nie stworzysz…

Więcej
ModaNewsroomStreet style

Kolekcja Converse Twisted Classic

Conver­se po raz kolej­ny eks­pe­ry­men­tu­je z kla­sy­ka­mi, poka­zu­jąc ewo­lu­cję mar­ki na uli­cy. Na wio­snę w ofer­cie mar­ki będzie moż­na zna­leźć wie­le waria­cji inspi­ro­wa­nych kul­to­wym Chuc­kiem i inny­mi legen­da­mi od Conver­se. Nowa kolek­cja Twi­sted Clas­sic to…

Więcej
ModaNewsroom

Anna Lewandowska została Ambasadorką 4F

Anny Lewan­dow­skiej, wie­lo­krot­nej meda­list­ki mistrzostw świa­ta, Euro­py i Pol­ski w kara­te niko­mu nie trze­ba przed­sta­wiać. Tre­ner­ka per­so­nal­na wła­śnie roz­po­czę­ła współ­pra­cę z 4F.  W pierw­szym kwar­ta­le 2020 roku wystar­tu­je kam­pa­nia moty­wa­cyj­na, pre­zen­tu­ją­ca pro­duk­ty reko­men­do­wa­ne przez Annę,…

Więcej
ModaMust havePolecane

Zacznij rok od idealnej szafy, czyli klasyki H&M Premium

Pew­nie nie raz zda­rza się, że gorącz­ko­wo prze­szu­ku­jesz rano sza­fę w poszu­ki­wa­niu tego jedy­ne­go, ide­al­ne­go t‑shirtu czy swe­tra. Jeśli cho­dzi o praw­dzi­we kla­sy­ki, naj­le­piej mieć ich w zana­drzu co naj­mniej kil­ka. Per­fek­cyj­nie skro­jo­ne, dopa­so­wa­ne jeansy,…

Więcej