ModaNewsroomPolecane

Nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020

Każ­dy pokaz domu mody Cha­nel to jeden z naj­waż­niej­szych i zara­zem naj­bar­dziej ocze­ki­wa­nych  punk­tów pary­skie­go Tygo­dnia Mody. Tym razem Grand Pala­is zamie­nił się w pary­ski dach, z któ­re­go moż­na podzi­wiać prze­pięk­ną pano­ra­mę mia­sta. Nie­zwy­kle zacho­waw­cza…

Więcej
ModaNewsroom

"Age is just a number” - Łukasz Jemioł jesień-zima 2019/2020

30 wrze­śnia 2019 r. w zabyt­ko­wej prze­strze­ni Biblio­te­ki Szko­ły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie odbył się pokaz naj­now­szej kolek­cji jed­ne­go z naj­lep­szych pol­skich pro­jek­tan­tów, Łuka­sza Jemio­ła. Na wybie­gu zapre­zen­to­wa­no 40 syl­we­tek na sezon jesień/zima 2019/20 inspi­ro­wa­nych…

Więcej
ModaNewsroom

Nowa kampania CONVERSE

W tym sezo­nie Conver­se udo­wad­nia, że w eki­pie siła. W glo­bal­nej kam­pa­nii All the Sto­ries Are True mar­ka przed­sta­wia eki­py z róż­nych zakąt­ków świa­ta, któ­re łączy jed­no — auten­tycz­ność. Każ­dą z nich wyróż­nia nie­ty­po­wa pasja…

Więcej
ModaMust havePolecane

9 rzeczy marki H&M, które warto kupić tej  jesieni

Dni sta­ją się coraz krót­sze, a wie­czo­ry chłod­niej­sze – to znak, że nasta­ła już jesień. Nie­rzad­ko dopie­ro wte­dy zasta­na­wia­my się nad kom­ple­to­wa­niem jesien­no-zimo­wej gar­de­ro­by. Poszu­ku­je­my, cie­płych swe­trów, ide­al­nych na jesien­ną sło­tę butów czy wygod­nych kur­tek.…

Więcej
ModaNewsroom

Intimissimi prezentuje BRA TWIST

Inti­mis­si­mi pre­zen­tu­je BRA TWIST – nową kam­pa­nię, w któ­rej Sarah Jes­si­ca Par­ker zmie­nia się z aktor­ki w cho­re­ograf­kę, w towa­rzy­stwie nowych, nie­sa­mo­wi­tych oso­bo­wo­ści, kóre wciąż cze­ka­ją na odkry­cie. Inti­mis­si­mi po raz kolej­ny pod­bi­ja świat dam­skiej…

Więcej
ModaNewsroom

LuiStore i 4 nowe kolekcje

Les Coy­otes de Paris W kolek­cji na nad­cho­dzą­cy sezon widzi­my sil­ne inspi­ra­cje lata­mi osiem­dzie­sią­ty­mi. Moc­ne kolo­ry, sze­ro­kie ramio­na oraz kro­je over­si­ze to naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ne cechy nowej kolek­cji. Znaj­dzie­my w niej rów­nież moty­wy zwie­rzę­ce, któ­re nie­prze­rwal­nie…

Więcej
ModaNewsroom

KAMPANIA UNDRESS CODE NA SEZON JESIEŃ/ZIMA 2019/20

Naj­now­sza kam­pa­nia pol­skiej mar­ki Undress Code autor­stwa Soni Szó­stak to cele­bra­cja pięk­na roz­ma­ito­ści kobie­cych cha­rak­te­rów. Trzy wyjąt­ko­we model­ki – Maja Sala­mon, Zuzan­na Krzą­ta­ła i Ali­cja Seku­ła odkry­ły swo­je praw­dzi­we obli­cza, pod­kre­śla­jąc, że jedy­ną dro­gą do…

Więcej
ModaNewsroom

Nowa kolekcja Łukasza Jemioła na sezon jesień/zima 2019/20

Ele­gan­cja, roman­tyzm, odro­bi­na dra­pież­no­ści i flirt z lata­mi 70. – tak pre­zen­tu­je się zja­wi­sko­wa kam­pa­nia naj­now­szej kolek­cji Łuka­sza Jemio­ła na sezon jesień/zima 2019/20 autor­stwa Mar­ci­na Kemp­skie­go. Utrzy­ma­ne w mini­ma­li­stycz­nym sty­lu zdję­cia pre­zen­tu­ją zaska­ku­ją­cą inter­pre­ta­cję sty­lu…

Więcej
ModaNewsroom

& Other Stories 
przedstawia kolekcję 
Sandry Andreis

Nowa kolek­cja kap­su­ło­wa & Other Sto­ries rzu­ca świa­tło na wyjąt­ko­wy styl szwedz­kiej aktor­ki i woka­list­ki San­dry Andre­is. Na swo­im nowym albu­mie San­dra rein­ter­pre­tu­je pięć kla­sycz­nych prze­bo­jów i odświe­ża m.in. „The Lady is a Tramp” Fran­ka…

Więcej
ModaNewsroom

Zegarki Versus Versace - jesień/zima 2019

Zegar­ki Ver­sus Ver­sa­ce to gwa­ran­cja mod­ne­go, nowo­cze­sne­go sty­lu w dobrej cenie pro­sto od jed­nej z naj­bar­dziej zna­nych, wło­skich domów mody na świe­cie.  Wywo­dzą­ca się z domu mody Ver­sa­ce, młod­sza linia Ver­sus pręż­nie roz­wi­ja się już…

Więcej