ModaMust havePolecane

9 rzeczy z COS, w które warto zainwestować 

Szwedz­ka mar­ka COS to przede wszyst­kim suro­we, nowo­cze­sne kolek­cje stwo­rzo­ne z myślą o ponad­cza­so­wym sty­lu. Głów­ną inspi­ra­cją przy każ­dej z kolek­cji jest archi­tek­tu­ra, foto­gra­fia, tek­sty­lia i cera­mi­ka z całe­go świa­ta, a pro­jek­tan­ci czer­pią kolo­ry z…

Więcej
ModaNewsroomTrendy

STAR WARSTM x LEVI’S® JESIEŃ ZIMA 2019

Ist­nie­je nie­wie­le ele­men­tów popkul­tu­ry, któ­re wzbu­dzi­ły tyle emo­cji, nostal­gii i poświę­ce­nia wśród fanów, co saga Star War­sTM. Od cza­su pre­mie­ry fil­mu Star Wars: Część IV – Nowa Nadzie­ja, legen­dar­na seria fil­mów fan­ta- sy o przy­go­dach…

Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja Reebok x Gigi Hadid FW19

Reebok i Gigi Hadid odkry­wa­ją dru­gi roz­dział modo­wej współ­pra­cy – kolek­cję na sezon Jesień/Zima 2019. Gigi Hadid, mię­dzy­na­ro­do­wa iko­na sty­lu i model­ka, po raz kolej­ny wyko­rzy­sta­ła swo­je umie­jęt­no­ści zdo­by­te na wybie­gu i wraz z pro­jek­tan­ta­mi…

Więcej
ModaNewsroom

Giambattista Valli x H&M

Bez wąt­pie­nia, do ten pory to naj­bar­dziej efek­tow­na współ­pra­ca szwedz­kiej mar­ki H&M z domem mody. Kie­dy w maju pod­czas impre­zy gali amfAR w Pary­żu Vogue poin­for­mo­wał, że H&M i Giam­bat­ti­sta Val­li współ­pra­cu­ją nad nową kolek­cją…

Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja Rosa na jesień - zimę 2019

Jesie­nią mar­ka Rosa zapra­sza do fascy­nu­ją­ce­go ogro­du natu­ry, peł­ne­go ryt­micz­nych form, rzeź­biar­skich struk­tur i sta­ran­nie wypra­co­wa­nych deta­li.  Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia nowej kolek­cji były pra­ce nie­miec­kie­go arty­sty Kar­la Bloss­feld­ta, któ­ry foto­gra­fo­wał rośli­ny w dużym powięk­sze­niu. W…

Więcej
ModaNewsroomTrendy

Nowa it-bag – Chanel 19

Cha­nel 19 – taką nazwę przy­brał naj­now­szy model tor­by fran­cu­skie­go domu mody, zapro­jek­to­wa­ny przez  Kar­la Lager­fel­da i Vir­gi­nie Viard, któ­ry odda­je hołd kul­to­wej 2.55 zapro­jek­to­wa­nej przez Coco w lutym 1955 roku.  Numer 19 nie ina­czej…

Więcej
ModaMust havePolecane

Najlepsze klasyki, które warto kupić w Arket

Arket to współ­cze­sna mar­ka z gru­py kon­cer­nu H&M, w któ­rej ofer­cie znaj­dzie­cie pod­sta­wo­we  pro­duk­ty kobiet, męż­czyzn, dzie­ci oraz domu. Arket dąży przede wszyst­kim do tego, by zapew­nić jak naj­lep­szą jakość i trwa­łość pro­duk­tów, zapro­jek­to­wa­nych spe­cjal­nie…

Więcej
ModaNewsroom

Jon Kortajarena w obiektywie Dawida Klepadło

Pocho­dzą­cy z Bia­łe­go­sto­ku foto­graf jest jed­nym z naj­go­ręt­szych nazwisk w pol­skiej bran­ży modo­wej. Nie tak daw­no infor­mo­wa­li­śmy o dwóch pol­skich okład­kach Dawi­da Kle­pa­dło a foto­graf na swo­im kon­cie może już odno­to­wać kolej­ny mię­dzy­na­ro­do­wy suk­ces. Tym…

Więcej
ModaNewsroom

Nowa kolekcja polskiej marki LAU jewellery

Naj­now­sza kolek­cja pol­skiej mar­ki LAU jewel­le­ry to przede wszyst­kim nostal­gicz­ny hołd dla bez­tro­skie­go, roman­tycz­ne­go lata. W kam­pa­nii jesień/zima 2019 Mar­ta Gajew­ska oraz Szy­mon Kaspruś – zało­ży­cie­le kon­cep­tu Love – Art – Urban (w skró­cie LAU)…

Więcej
ModaNewsroom

Julia Roberts twarzą nowej kampanii Calzedonia 2019

Trwa­ją­ca już od sze­ściu lat współ­pra­ca będzie kon­ty­nu­owa­na w sezo­nie jesień-zima 2019/20. Gwiaz­da Hol­ly­wo­od, któ­ra wcie­la­ła się w róż­ne typy kobiet, tym razem wystą­pi w spo­cie stwo­rzo­nym przez wło­skie­go reży­se­ra Ago Pani­nie­go, któ­ry pra­co­wał już…

Więcej
ModaNewsroom

BUTIK HERMÈS W WARSZAWIE

Z wiel­ką przy­jem­no­ścią ogła­sza­my otwar­cie pierw­sze­go buti­ku w tym dyna­micz­nym mie­ście kul­tu­ry, jakim jest War­sza­wa. Otwar­cie odbę­dzie się 28 listo­pa­da 2019 roku i ozna- cza roz­po­czę­cie nowe­go roz­dzia­łu w histo­rii pary­skie­go domu i umoc­nie­nie jego…

Więcej
ModaNewsroomZOOM ON

Calzedonia Legs Show 2019

 8 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 19-ej w Wero­nie odby­ła się dru­ga edy­cja Cal­ze­do­nia Leg Show. Data tego wido­wi­sko­we­go poka­zu nie bez powo­du zbie­gła się z 60. rocz­ni­cą odkry­cia raj­stop. Ten wyjąt­ko­wy wie­czór miał na celu cele­bro­wa­nie…

Więcej