ModaNewsroom

Cztery żywioły - Intimissimi wiosna-lato 2020

Twór­cy kon­cep­cji czte­rech żywio­łów pozo­sta­wa­li w prze­ko­na­niu, że żywio­ły te w spo­sób mecha­nicz­ny łączą się ze sobą, two­rząc we wszech­świe­cie wie­lość i róż­no­rod­ność rze­czy w ide­al­nej rów­no­wa­dze. Naj­now­sza kolek­cja wło­skiej mar­ki bie­li­zny Inti­mis­si­mi to połą­cze­nie czterech…

Więcej
ModaNewsroom

Nylonowe akcesoria marki EDITED

Mar­ka EDITED to ory­gi­nal­ny pro­duk­ty: ubra­nia, dodat­ki i buty. Z miło­ści do mody, w każ­dym sezo­nie powsta­ją trzy kolek­cje inspi­ro­wa­ne naj­waż­niej­szy­mi tren­da­mi z całe­go świa­ta, stwo­rzo­ne przez zespół pro­jek­tan­tów. I tak w każ­dej z nich…

Więcej
ModaPolecaneTrendy

Koszula z dużym kołnierzykiem - trend na wiosnę 2020

Lubi­my takie powro­ty w modzie. Wik­to­riań­ski, pięk­ny trend – bia­ła koszu­la z dużym, obszer­nym koł­nie­rzem wła­śnie powró­cił w tym sezo­nie. Świat mody, któ­ry nie­ustan­nie sta­ra się nas zaska­ki­wać wyraź­nie zmie­rza w kie­run­ku zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju i…

Więcej
ModaMust havePolecane

Trendy na wiosnę 2020, czyli focus na beż 

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się jed­na z naj­pięk­niej­szych pór roku – wio­sna. Już czu­je­my ją w powie­trzu i wkrót­ce (szyb­ciej niż Ci się wyda­je) dotych­cza­so­we myśli o let­niej gar­de­ro­bie i peł­nych słoń­ca dniach oraz dłu­gich wieczorach…

Więcej
ModaNewsroom

Dzień Zakochanych z marką Tezenis

Walen­tyn­ki już za tydzień, dla­te­go z tej oka­zji mar­ka Teze­nis przy­go­to­wa­ła wyjąt­ko­wą, kap­su­ło­wą kolek­cję dla Zako­cha­nych. Spe­cjal­nie po to, aby cele­bro­wać miłość w każ­dej posta­ci. To ide­al­ny moment, na oka­za­nie swo­ich uczuć i oka­zja do…

Więcej
ModaPolecane

Wyjątkowe prezenty dla Niej na Walentynki

Jesz­cze do nie­daw­na, w Walen­tyn­ki to kobie­ty cze­ka­ły, na kwia­ty i zapro­sze­nie na kola­cję. Obec­nie poję­cie miło­ści, a tym samym uko­cha­nych czy part­ne­rów rady­kal­nie, się zmie­ni­ło, co ozna­cza, że ​ Walen­tyn­ki sta­ły się po prostu…

Więcej
ModaNewsroom

Kolekcja Vans x Sandy Liang

Vans, ory­gi­nal­na mar­ka spor­to­wa pro­mu­ją­ca twór­czą eks­pre­sję, z dumą połą­czy­ła siły z nowo­jor­ską pro­jek­tant­ką mody San­dy Liang, two­rząc kolek­cję w limi­to­wa­nej edy­cji, któ­ra tra­fi do skle­pów 21 lute­go. Liang, zna­na z łącze­nia roz­ma­itych mate­ria­łów, kolorów…

Więcej
ModaNewsroom

Zrównoważona moda - nowa kategoria zakupów w Esprit 

Rok 1990 – rewo­lu­cja w świe­cie mody. Mar­ka Esprit idąc pod prąd, stwo­rzy­ła pierw­szą zrów­no­wa­żo­ną kolek­cję ubrań- “Ecol­lec­tion”. Od same­go począt­ku ist­nie­nia głów­nym celem mar­ki jest tro­ska o naszą pla­ne­tę oraz uczci­we warun­ki pra­cy. Z…

Więcej
ModaTrendy

Prezent na Walentynki?

Alarm dla wszyst­kich zako­cha­nych: Walen­tyn­ki zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Z pew­no­ścią niko­go nie trze­ba prze­ko­ny­wać, że bez wzglę­du na to, czy nale­ży do zwo­len­ni­ków tego świę­ta, czy może wręcz prze­ciw­nie, zamiast Świę­ta Zako­cha­nych uwa­ża je…

Więcej
ModaMust haveNewsroomPolecane

Najpiękniejsze kardigany na wiosnę

Jak utrzy­mać cie­pło w pierw­sze, wio­sen­ne wie­czo­ry? Owszem – spo­sób, w jaki naj­czę­ściej nosi­my kar­di­gan nie­ko­niecz­nie zapew­nia odpor­ność na chłód, jed­nak nie do koń­ca o to cho­dzi. Kie­dy dni sta­ją się cie­plej­sze, wystar­czy, że będziesz nosić…

Więcej
ModaNewsroomPolecane

Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED

Nowe wcie­le­nie Bau­hau­su! Naj­now­sza wio­sen­na kolek­cja EDITED ‘Pop Mini­ma­lism’ inter­pre­tu­je na nowo styl Bau­hau­su i mik­su­je go z tren­da­mi lat 80. i 90. Połą­cze­nie rze­mieśl­ni­czych cięć i arty­stycz­ne­go desi­gnu nada­je róż­no­rod­no­ści oraz świe­żo­ści w miejskich…

Więcej