ModaNewsroom

PLNY LALA® nowa kolekcja STAND BY ME

Dotknij nie­ba wspól­nie z PLNY LALA®! W tym sezo­nie naj­now­sza kolek­cja STAND BY ME nawią­zu­je swo­imi hasła­mi do bli­sko­ści, przy­jaź­ni i wza­jem­ne­go wspar­cia. Nic bar­dziej nie uno­si nas na duchu niż świa­do­mość, że zawsze jest…

Więcej
ModaNewsroom

MARLU jesień zima 2019/2020

Nowa kolek­cja mar­ki Mar­lu na sezon jesień zima 2019/2020 to spo­tka­nie w samo połu­dnie na Dzi­kim Zacho­dzie. W tym sezo­nie Mar­lu czer­pie inspi­ra­cje z fil­mów z gatun­ku western z lat 50’tych i 60’tych. Atmos­fe­ra ame­ry­kań­skiej…

Więcej
ModaNewsroom

Weekday x Lee

Jesie­nią 2019 świa­tło dzien­ne ujrzy kolek­cja Week­day x Lee. Legen­dar­na mar­ka jean­sów i wkrót­ce wcho­dzą­cy po Pol­ski Week­day, stwo­rzy­li 22 pro­jek­ty inspi­ro­wa­ne odzie­żą robot­ni­czą i kul­tu­rą mło­dzie­żo­wą z poło­wy lat 90-ch. Dale­ka jest jed­nak od…

Więcej
ModaNewsroom

Kolejna edycja H&M Global Change Awards niesie coraz więcej pozytywnych innowacji

Ocze­ku­je się, że do 2030 r. w glo­bal­nej kla­sie śred­niej będzie 5 miliar­dów ludzi, a zuży­cie tek­sty­liów i obu­wia wzro­śnie o 65% w porów­na­niu do 2015 roku. Już teraz świat zuży­wa co roku zaso­by na…

Więcej
ModaNewsroom

Pepe Jeans X Dua Lipa FW19

Po udzia­le Dua Lipy w kam­pa­nii Pepe Jeans wio­sna-lato 2019, współ­pra­ca mar­ki z artyst­ką wcho­dzi w nowy etap. W sezo­nie jesień-zima 2019 do sprze­da­ży tra­fi pierw­sza w histo­rii kolek­cja Pepe Jeans Lon­don zapro­jek­to­wa­na we współ­pra­cy…

Więcej
ModaNewsroomTrendy

Brave Traditions – nowa kolekcja EDITED

Kra­ta, sztruks i przy­tul­ne swe­try – EDITED rein­ter­pre­tu­je zimo­we kla­sy­ki wnaj­now­szej kolek­cji Bra­ve Tra­di­tions w zupeł­nie nowy, świe­ży spo­sób. Rezul­ta­tem są inspi­ro­wa­ne lata­mi 70. kobie­ce looki, któ­re popro­wa­dzą nas przez chłod­ne, zimo­wed­ni w retro sty­lu.…

Więcej
ModaNewsroom

Nowa kolekcja Reebok MYT

Od euro­pej­skie­go pod­zie­mia klu­bo­we­go po nagłów­ki świa­to­wych maga­zy­nów – nowa kolek­cja Reebok MYT to hołd zło­żo­ny wszyst­kim, któ­rzy nie boją się iść pod prąd. Uni­wer­sal­na i ory­gi­nal­na kolek­cja MYT powsta­ła z myślą o odważ­nych, peł­nych…

Więcej
ModaNewsroom

Reserved x Elena Ciuprina x Magda Jagnicka w projekcie ILLUSTRATOR DAY

Rese­rved kon­ty­nu­uje swo­je arty­stycz­ne dzia­ła­nia inspi­ro­wa­ne nar­ra­cją alter­na­tyw­ną w ramach akcji ILLUSTRATOR DAY. Tym razem mar­ka połą­czy­ła siły z ilu­stra­tor­ką modo­wą Ele­ną Ciu­pri­ną, któ­ra w trwa­ją­cym cały dzień live-art na Insta­gra­mie mar­ki, malo­wa­ła syl­wet­ki przy­go­to­wa­ne przez…

Więcej
ModaMust have

Magiczny realizm, czyli H&M STUDIO AW19

H&M Stu­dio z rado­ścią pre­zen­tu­je swo­ją naj­now­szą kolek­cję na sezon jesień-zima 2019 nasy­co­ną dra­ma­tycz­nym nastro­jem kobie­cej ducho­wo­ści.  Kam­pa­nia powsta­ła na dyna­micz­nych uli­cach Nowe­go Jor­ku, ide­al­nie odzwier­cie­dla­ją­ce­go ener­gię i róż­no­rod­ność. Model­ki zosta­ły sfo­to­gra­fo­wa­ne przez Chri­stia­na Mac­Do­nal­da,…

Więcej
ModaNewsroom

Calzedonia – jesień/zima 2019 

Cal­ze­do­nia w sezo­nie jesien­nym inspi­ru­je się męskim kra­wiec­twem nawią­zu­jąc do żakar­do­wych nadru­ków. Zarów­no w leg­gin­sach, jak i raj­sto­pach, znaj­dzie­my rów­nież kra­ty, m.in.: kla­sycz­ną, kurzą stop­kę, księ­cia Walii, a tak­że tar­ta­no­wą (w tej wer­sji dostęp­na w…

Więcej
ModaNewsroom

INTIMISSIMI jesień/zima 2019-20

Na jesień/zimę 2019–20, Inti­mis­si­mi pre­zen­tu­je nową, bez­pre­ce­den­so­wą uwo­dzi­ciel­skość. W kolek­cji zna­la­zło się wie­le inspi­ra­cji. W Retro Futu­re domi­nu­ją zesta­wy w paste­lo­wych kolo­rach z flu­ore­scen­cyj­ny­mi akcen­ta­mi. Z kolei Natu­re Sau­va­ge to wspa­nia­łe połą­cze­nie zwie­rzę­cych nadru­ków, moty­wów…

Więcej