ModaNewsroomPolecane

Affair kolekcja wiosna – lato 2020

Ener­gia kali­for­nij­skie­go słoń­ca wple­cio­na w syl­wet­ki inspi­ro­wa­ne lata­mi 80. Taka jest naj­now­sza kolek­cja Affa­ir. Mar­ka wła­śnie wypusz­cza swo­ją dru­gą kolek­cję. Do cha­rak­te­ry­stycz­nych koper­to­wych sukie­nek w kwia­to­we wzo­ry oraz inspi­ro­wa­nych męską sza­fą gar­ni­tu­rów i koszul, dołą­cza­ją…

Więcej
ModaMust havePolecane

10 sukienek na święta z H&M

Gru­dzień to mie­siąc, któ­ry szyb­ko zapeł­nia się świą­tecz­ny­mi impre­za­mi – od kiep­skich i nud­nych spo­tkań w pra­cy, po sza­lo­ne spo­tka­nia ze zna­jo­my­mi do bia­łe­go rana, a wkrót­ce i rodzin­ną kola­cją i impre­zą syl­we­stro­wą. Wów­czas roz­po­czy­na…

Więcej
Moda

Vans i nowa kolekcja Mismatch Era

Trud­no o coś bar­dziej kla­sycz­ne­go niż kul­to­we buty Vans Era. Pierw­szy model tego obu­wia został zapro­jek­to­wa­ny przez ska­te­rów w 1976 roku pod nazwą Vans #95. Miał on wyście­ła­ny zapię­tek, waflo­wą pode­szwę, wystę­po­wał w dwóch sto­no­wa­nych…

Więcej
ModaNewsroom

Pierwsza kolekcja marki aporeei

apo­re­ei to mar­ka modo­wa bez sztyw­nych toż­sa­mo­ści, w płyn­nej rela­cji z wie­lo­ścią dostęp­nych nar­ra­cji. Chcąc wnieść coś spe­cjal­ne­go w codzien­ny rytu­ał ubie­ra­nia się, Beata Modrzyń­ska two­rzy pro­duk­ty o opły­wo­wych liniach i este­ty­ce, któ­ra nie wyklu­cza.…

Więcej
ModaPolecane

Prezenty pod choinkę dla każdej dziewczyny

Sio­stra, przy­ja­ciół­ka czy dziew­czy­na – jeśli dobrze je zna­my, z pew­no­ścią nie powin­ni­śmy mieć pro­ble­mu z wybo­rem wyma­rzo­ne­go pre­zen­tu gwiazd­ko­we­go. Prze­peł­nio­ne gale­rie han­dlo­we czy rekla­my nie­jed­no­krot­nie mogą przy­pra­wiać o zawrót gło­wy. Wszyst­ko to spra­wia, że…

Więcej
Moda

BEATA KOZIDRAK GWIAZDĄ ŚWIĄTECZNEGO DANCINGU ZALANDO

Zalan­do, wio­dą­ca plat­for­ma modo­wo-life­sty­lo­wa w Euro­pie, przed­sta­wia lokal­ną war­stwę swo­jej świą­tecz­nej kam­pa­nii „Świę­ta zawsze razem. Nie­za­leż­nie od sty­lu”. Punk­tem kul­mi­na­cyj­nym akty­wa­cji jest wyda­rze­nie mają­ce miej­sce 16 grud­nia 2019 r., któ­re­go gwiaz­dą będzie iko­na pol­skiej sce­ny…

Więcej
Moda

WZORY na gwiazdkę! 

WZORY na gwiazd­kę!  Miej­sce: Dom Towa­ro­wy Bra­ci Jabł­kow­skich, ul. Brac­ka 25, War­sza­wa Ter­min: 21–22 grud­nia 2019 r., godz. 11:00- 19:00 Pre­zen­ty na ostat­nią chwi­lę? Nic nie szko­dzi – „Wzo­ry na gwiazd­kę!” ura­to­wa­ły już nie­jed­ne­go spóź­nial­skie­go…

Więcej
ModaNewsroom

Chiara Ferragni w IntimissimiLand

Modo­wa i digi­ta­lo­wa influ­en­cer­ka mar­ki, już roz­po­czę­ła ten wyjąt­ko­wy okres ze spe­cjal­nym świą­tecz­nym pre­zen­tow­ni­kiem na intimissimi.com. Magię Świąt czuć już w powie­trzu w Inti­mis­si­mi, a z pomo­cą modo­wej influ­en­cer­ki i amba­sa­dor­ki mar­ki – Chia­ry Fer­ra­gni,…

Więcej
ModaNewsroom

Christine Granville - nowa marka zegarków

Chri­sti­ne Gra­nvil­le to mar­ka zegar­ków z sil­nym pier­wiast­kiem kobie­cym. Jej ideą jest moty­wo­wa­nie i wspie­ra­nie kobiet w biz­ne­sie – 8 zło­tych ze sprze­da­ży każ­de­go zegar­ka zosta­nie prze­ka­za­ne na rzecz Sie­ci Przed­się­bior­czych Kobiet. Pomy­sło­daw­czy­nią kon­cep­tu jest…

Więcej