ModaMust have

Ubrania i dodatki  na Święta i Sylwestra od polskich marek

Pol­ska moda ma się coraz lepiej, dla­te­go czę­sto zachę­ca­my Was do poszu­ki­wa­nia ubrań i dodat­ków  u rodzi­mych pro­jek­tan­tów. Spe­cjal­nie dla Was zro­bi­li­śmy prze­gląd zimo­wych kolek­cji i wybra­li­śmy 10 pro­po­zy­cji, któ­re świet­nie spraw­dzą się w świą­tecz­no-syl­we­stro­wych…

Więcej
ModaNewsroom

Max Mara na wiosnę 2018

Kwin­te­sen­cja wło­skie­go szy­ku i ele­gan­cji w mini­ma­li­stycz­nym wyda­niu – dom mody Max Mara zapre­zen­to­wał wła­śnie kolek­cję na wio­snę 2018, któ­ra jest naj­lep­szą odpo­wie­dzią na pyta­nie, dla­cze­go klien­ci od lat nie­ustan­nie do nie­go powra­ca­ją. Płasz­cze Max…

Więcej
ModaNewsroom

Premiera najnowszej kolekcji Sabriny Pilewicz

  Sabri­na Pile­wicz  po raz kolej­ny zabie­ra nas w eks­cy­tu­ją­cą podróż do Włoch. Flo­ren­cja, bo o niej mowa, to wyjąt­ko­we miej­sce dla pro­jek­tant­ki. Tam wszyst­ko się zaczę­ło, powstał pierw­szy model toreb­ki – Firen­ze. Był on…

Więcej
ModaMust have

CAMMY - 5 MUST HAVE

Cam­my, czy­li Kami­la, któ­ra pro­wa­dzi swój blog od ponad 7 lat.  Jest psy­cho­lo­giem, moda to dla niej codzien­ność ale i spo­sób wyra­ża­nia sie­bie. Jest sen­su­al­na i roman­tycz­na.  Dosko­na­le wypra­co­wa­ła swo­ją oso­bi­stą este­ty­kę zdjęć a każ­dy…

Więcej
ModaNewsroom

JAKI KOLOR PANTONE ZATRIUMFUJE W 2018 ROKU?

Na ten moment wszy­scy cze­ka­li­śmy. Jeden, jedy­ny kolor pośród całej gamy odcie­ni. Zdo­mi­nu­je świat mody i wnętrz w 2018 roku. Jaki? Ogła­sza­my wer­dykt Insty­tu­tu Pan­to­ne! KOLOR ROKU PANTONE 2018 Tym razem wybór padł na odcień…

Więcej
Moda

Balenciaga - o fenomenie najbardziej pożądanej marki na świecie

Jesz­cze do nie­daw­na, według ran­kin­gu Inter­brand, wśród naj­lep­szych marek modo­wych na świe­cie w czo­łów­ce znaj­do­wa­ły się Guc­ci, Louis Vuit­ton czy Her­mes. Do cza­su, bo wła­śnie jak dono­si indeks Lyst, któ­ry pla­su­je naj­go­ręt­sze na świe­cie mar­ki…

Więcej
ModaStyl życia

Świąteczne prezenty dla niej

Świę­ta już tuż tuż! A to ozna­cza, że czas naj­wyż­szy zaopa­trzyć się w świą­tecz­ne pre­zen­ty. Jeśli nie macie jesz­cze pomy­słu na to, czym w tym roku obda­ro­wać bli­skich, spójrz­cie na nasz świą­tecz­ny prze­wod­nik. Przed­sta­wia­my sty­lo­we,…

Więcej
ModaMust have

Kolekcja DUO od ANIA KRUK

Nowa kolek­cja mar­ki ANIA KRUK zachwy­ca szla­chet­no­ścią kamie­ni natu­ral­nych i cha­rak­te­ry­stycz­nym desi­gnem. Z jed­nej stro­ny paste­lo­wa, deli­kat­na i bar­dzo dziew­czę­ca, opra­wio­na w pozła­ca­ne sre­bro. Z dru­giej stro­ny srebr­na, moc­niej­sza i bar­dziej cha­rak­ter­na. Jest to kolek­cja…

Więcej
ModaMust have

5 MUST HAVE – MAJA KUBACZYK

Maja Kuba­czyk, zało­ży­ciel­ka blo­ga Red Bow, opo­wie­dzia­ła nam o 5 rze­czach, któ­re poko­cha­ła w tym sezo­nie.   Bor­do­wy golf – w tym  sezo­nie sta­wiam na kolor bor­do­wy! Bar­dzo faj­nie kom­po­nu­je się z nie­mal wszyst­ki­mi inny­mi…

Więcej
ModaMust have

5 MUST HAVE - AGNIESZKA SOŁOŃ

Agniesz­ka Sołoń to jed­na z naj­bar­dziej sty­lo­wych blo­ge­rek w kra­ju. Uwiel­bia­my pod­glą­dać jej codzien­ne sty­li­za­cje i inspi­ro­wać się wysma­ko­wa­ny­mi zdję­cia­mi, któ­re ser­wu­je na swo­im pro­fi­lu na Insta­gra­mie. Pod­py­ta­li­śmy Agniesz­kę o jej must have na ten…

Więcej