ModaZOOM ON

ZOOM ON: WE11DONE

Jesz­cze do nie­daw­na zupeł­nie niko­mu nie­zna­na, kore­ań­ska mar­ka była roz­po­zna­wa­na wyłącz­nie przez uczest­ni­ków Tygo­dnia Mody w Seu­lu – We11Done, autor­ska linia Rare Mar­ket będą­ce­go jed­no­cze­śnie naj­mod­niej­szym skle­pem w Korei jest już na ustach wszyst­kich. Jej…

Więcej
ModaStyl życia

Co symbolizują kolory?

Kolo­ry, podob­nie jak muzy­ka, taniec, czy malar­stwo wywo­łu­ją  w nas emo­cje. Mogą dzia­łać jak tera­pia: uspo­ka­jać, bądź pobu­dzać i sty­mu­lo­wać sys­tem ner­wo­wy. Cza­sem bywa też i tak, że przez kolor chce­my coś w sobie zmie­nić.…

Więcej
ModaMust have

Idealne niebieskie jeansy na wiosnę - gdzie ich szukać?

Nie­bie­skie jean­sy to nie­zbęd­ny i ponad­cza­so­wy ele­ment każ­dej gar­de­ro­by. Gdzie zna­leźć te o per­fek­cyj­nym kro­ju? Wycho­dzi­my Wam naprze­ciw przed­sta­wia­jąc mode­le popu­lar­nych marek, któ­re naszym zda­niem aspi­ru­ją do mia­na “tych ide­al­nych” na nad­cho­dzą­cą wio­snę.

Więcej
ModaNewsroom

ORSAY FASHION INSPIRATION - WIOSNA 2018

W kolek­cji ORSAY wio­sna 2018 kwia­ty ze śmia­ło­ścią wybu­dza­ją się z zimo­we­go snu. Dum­nie roz­kwi­ta­ją na saty­no­wych, leją­cych się tka­ni­nach. Sukien­ki kimo­no, raj­skie moty­wy  i paste­lo­we tła – to dzię­ki nim styl piża­mo­wy ujrzy świa­tło dzien­ne…

Więcej
ModaNewsroom

Badura Icons - Kampania na sezon wiosna/lato 2018

Naj­now­sza kam­pa­nia na wiosnę/lato powsta­ła w zabyt­ko­wych wnę­trzach Pała­cu w Nie­bo­ro­wie. Tym razem mar­ka Badu­ra poka­za­ła zupeł­nie nowe obli­cze, eks­po­nu­jąc buty na tle barw­nej sce­no­gra­fii w nowo­cze­snych, dyna­micz­nych kadrach. Na zdję­ciach wize­run­ko­wych Badu­ry po raz…

Więcej
ModaMust have

Idealny trencz na wiosnę - nasze propozycje

Trencz to ponad­cza­so­wy ele­ment wio­sen­nej gar­de­ro­by. Naj­bar­dziej kla­sycz­ny to ten w kolo­rze beżu i czer­ni, war­to jed­nak przyj­rzeć się też innym – w kolo­rze butel­ko­wej zie­le­ni lub kości sło­nio­wej. Każ­dy z nich będzie ide­al­ną pod­sta­wą…

Więcej
ModaNewsroom

Kampania wiosna-lato 2018 SZYMANSKA

Zapra­szam w  podróż do świa­ta pięk­na i uni­ka­to­we­go designe’u…   Kolek­cja ręcz­nie robio­nych swe­trów SZYMANSKA na sezon wio­­sna-lato 2018 to podróż dooko­ła świa­ta. Uni­ka­to­wa kolek­cja skła­da się z mode­li, któ­re swo­je nazwy mają zaczerp­nię­te od naj­pięk­niej­szych…

Więcej
Moda

Najpiękniejsze lunch bag, czyli torebki Simon Miller

Śnia­da­nie, któ­re­go będą zazdro­ścić Ci wszy­scy – poznaj­cie lunch bag, naj­now­szy model tore­bek Simo­na Mil­le­ra. Simon Mil­ler to mar­ka, któ­rej dyrek­to­ra­mi kre­atyw­ny­mi są Daniel Cor­ri­gan i Chel­sea Hans­ford. Powsta­ła w 2008 roku jako mar­ka jean­sów,…

Więcej
ModaMust have

MUST HAVE WIOSNA 2018

Cho­ciaż w kalen­da­rzu i (co daje się odczuć) na zewnętrz nadal zima, w świe­cie mody pro­jek­tan­ci kuszą nas już cudow­ny­mi, wio­sen­ny­mi kolek­cja­mi. Myśla­mi wra­ca­my do bajecz­nych poka­zów i już mamy ocho­tę wło­żyć na sie­bie kanar­ko­wo-żół­tą…

Więcej
ModaNewsroom

MOYE na Walentynki

Zmy­sło­wy jedwab, aro­ma­tycz­na świe­ca to tyl­ko nie­któ­re z pro­po­zy­cji, któ­re z myślą o Walen­tyn­kach przy­go­to­wa­ły dla swo­ich klien­tów pro­jek­tant­ki mar­ki MOYE. Walen­tyn­ki coraz bli­żej, a wybór odpo­wied­nie­go pre­zen­tu jest nadal kło­po­tli­wy? Jak zasko­czyć swo­ją dru­gą…

Więcej
Moda

JAKI KOSTIUM KĄPIELOWY WYBRAĆ NA ZIMOWY URLOP?

Uwiel­biasz podró­że dooko­ła świa­ta i pla­nu­jesz urlop zimą? Czas zmie­nić kli­mat i uzu­peł­nić waliz­kę o mod­ny kostium kąpie­lo­wy, któ­ry przy­da się na pla­ży. Tyl­ko jaki i gdzie go zna­leźć, kie­dy na pół­kach bra­ku­je asor­ty­men­tu? Przy­go­to­wa­li­śmy…

Więcej