ModaNewsroom

SZYMAŃSKA jesień-zima 2018/19

Kata­rzy­na Szy­mań­ska – zało­ży­ciel­ka mar­ki, któ­ra powsta­ła z miło­ści do ręko­dzie­ła two­rzy nie­zwy­kłe i abso­lut­nie wyjąt­ko­we, ręcz­nie wyko­ny­wa­ne swe­try, któ­re oprócz pięk­ne­go desi­gnu są cie­płe, lek­kie i mięk­kie, wręcz nie­za­stą­pio­ne w sezo­nie jesie­n­no- zimo­wym. Każdy…

Więcej
ModaNewsroom

PENNYBLACK obchodzi w tym roku swoją 40. rocznicę!

PENNYBLACK obcho­dzi w tym roku swo­ją 40. rocz­ni­cę. To ide­al­na oka­zja dla mar­ki do reflek­sji nad już prze­by­tą dro­gą, a co za tym idzie, umoc­nie­nia swo­jej toż­sa­mo­ści oraz wkro­cze­nia odważ­nie w przy­szłość ze świe­ży­mi siłami,…

Więcej
ModaNewsroom

MEMORIES - nowa kolekcja niezależnej marki modowej Kulta

Ta kap­su­ła jest wstę­pem do jesie­n­no-zimo­­we­­go sezo­nu, tak lubia­ne­go przez pro­jek­tant­kę. Znaj­dzie­cie w niej 11- zupeł­nie nowych wzo­rów. Weł­nia­na dwu­rzę­do­wa mary­na­ra, weł­nia­na – spor­to­wa bom­ber­ka, leją­ca i cięż­ka wią­za­na mary­nar­ka, weł­nia­na over­si­zo­wa blu­za, papie­ro­we w chwycie…

Więcej
ModaNewsroom

STYLOWE SWETRY NA JESIEŃ 2018

Cie­pły i sty­lo­wy swe­ter jest naszym sojusz­ni­kiem w chłod­niej­sze dni. Istot­ne jest, aby wyma­rzo­ny model był wszech­stron­ny, bo wte­dy może­my go nosić zarów­no do spodni, spód­nic, do gład­kich tka­nin, jak i tych pokry­tym wzo­rem: pasami,…

Więcej
ModaStyl życia

GRAND BAZAR Modne Targi 15 września (sobota) 2018 r.

Grand Bazar wra­ca z nową ener­gią! W jesien­nym sezo­nie zasko­czy­my Was pod każ­dym wzglę­dem. Nowe miej­sce, nowi wystaw­cy i nowa jakość. Sta­wia­my na wyjąt­ko­we loka­li­za­cje, dla­te­go odświe­żo­na odsło­na tar­gów będzie mia­ła swo­ją pre­mie­rę w nowej…

Więcej
ModaNewsroom

Opening Ceremony interpretuje Converse One Star

Conver­se i jego kul­to­wa syl­wet­ka One Star, sta­le obec­ni w świa­to­wej kul­tu­rze stre­eto­wej, nie prze­sta­ją zaska­ki­wać. Tym razem do gro­na twór­ców współ­pra­cu­ją­cych z mar­ką przy two­rze­niu limi­to­wa­nych kolek­cji dołą­cza nowo­jor­ski butik Ope­ning Cere­mo­ny. Pra­gnąc przyciągnąć…

Więcej
ModaNewsroom

POMYSŁY REDAKCJI NA JESIENNE STYLIZACJE – TRENDY 2018

Po okre­sie gorą­ce­go pol­skie­go lata, nacho­dzi tera­pia szo­ko­wa dla naszej sza­fy. Chłod­ne i krót­sze dni spra­wia­ją, że z chę­cią zamiast po T‑shirt z logo się­gnę­ły­by­śmy po cie­pły swe­ter. W związ­ku z trans­for­ma­cją pogo­dy, przy­go­to­wa­ły­śmy dla…

Więcej
ModaNewsroom

Nowa kolekcja BOHOBOCO na sezon jesień-zima 2018

Sezon jesień-zima 2018 jest dla BOHOBOCO prze­ło­mo­wy. Pol­ski duet pro­jek­tanc­ki, Michał Gil­bert Lach i Kamil Owcza­rek wra­ca do esen­cji BOHOBOCO – kon­tra­stów, kobie­co­ści i kosmo­po­li­ty­zmu. Jesień w BOHOBOCO to mini­ma­lizm, ponad­cza­so­wość i kla­sy­ka uzu­peł­nio­ne o…

Więcej
ModaNewsroom

LeBrand Jesień – Zima 2018

Jesie­n­no-zimo­­wa kolek­cja mar­ki na sezon 2018/2019 to widocz­ny powrót do korze­ni. Mię­si­ste, cie­płe swe­try, cięż­kie, over­si­zo­we mary­nar­ki i płasz­cze maxi to naj­waż­niej­sze ele­men­ty gar­de­ro­by, na któ­re mar­ka od począt­ku swo­je­go ist­nie­nia sta­wia­ła naj­więk­szy nacisk. W kolekcji…

Więcej
ModaMust have

Zwierzęce printy latem - jak i z czym je nosić?

Czas odcza­ro­wać zwie­rzę­ce prin­ty, któ­re być może do tej pory koja­rzy­ły Ci się tyl­ko z Safa­ri, kiczem bądź seria­lem Dyna­stia. Ich naj­więk­sza zale­tą bez wąt­pie­nia jest to, że dzia­ła­ją jak magnes i natych­miast przy­cią­ga­ją spojrzenia.…

Więcej