ModaNewsroom

Vietnam. Trzecia podróżnicza kolekcja marki ORSKA

Anna Orska po raz kolej­ny łączy w biżu­te­rii współ­cze­sny design z nie­zwy­kłą, ręko­dziel­ni­czą tech­ni­ką. Nowa kolek­cja mar­ki ORSKA zosta­ła zapro­jek­to­wa­na i wyko­na­na w Wiet­na­mie, do któ­re­go artyst­ka uda­ła się w poszu­ki­wa­niu pereł. Oprócz nich, odna­la­zła…

Więcej
ModaMust have

Torba na wiosnę

Tej wio­sny duże shop­pe­ry cho­wa­my do sza­fy, ich miej­sce zaj­mą mniej­sze tor­by i koszy­ki, któ­re nosić będzie­my w ręku a nie na ramie­niu. Sprawdź nasze pro­po­zy­cje od popu­lar­nych marek a dowiesz się w jaką tor­bę…

Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON Ganni

Gan­ni – mar­ka pro­sto z Kopen­ha­gi, któ­ra sztur­mem zawo­jo­wa­ła cały świat mody. Nie­zwy­kłe połą­cze­nie miej­skiej non­sza­lan­cji i ele­gan­cji. Ich naj­now­sza kolek­cja to gra­ficz­ne koszul­ki, wzo­rzy­ste sukien­ki i pięk­ne kostiu­my kąpie­lo­we.   Stwo­rzo­na w 2000 roku…

Więcej
ModaTrendy

Złote kolczyki - gdzie kupić i jakie wybrać?

Kol­czy­ki w kolo­rze zło­ta to bez wąt­pie­nia jeden z  biżu­te­ryj­nych pod­sta­wo­wych ele­men­tów każ­dej gar­de­ro­by.  Teraz nie liczy się ich wiel­kość – waż­ne by były widocz­ne i zwra­ca­ły uwa­gę swo­ją for­mą i zdo­bie­niem. Sprawdź, jakie pro­po­zy­cje…

Więcej
ModaMust have

MUST HAVE: BODY

Kobie­ce i wygod­ne – takie body będzie­my nosić w tym sezo­nie. Naj­le­piej w basi­co­wym kolo­rze, czar­nym lub sza­rym. Poznaj nasze wybo­ry od popu­lar­nych marek. Tekst/kolaż: VERS-24

Więcej
ModaMust have

Powrót lat 90, czyli wielki trend na mikro okulary

Nie­za­stą­pio­ne szcze­gól­nie latem, bo chro­nią nasze oczy przed słoń­cem. Uwiel­bia­my je za to, że ukry­wa­ją nasze zmę­cze­nie i pozwa­la­ją czuć się ano­ni­mo­wo. Naj­go­ręt­szy trend sezo­nu 2018- oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne będzie­my nosić w wer­sji mikro! Być może…

Więcej
ModaNewsroom

Wiosenne zakupy w TK Maxx

Co roku po zimie, kie­dy nakła­da­my na sie­bie mnó­stwo warstw i woli­my raczej ubie­rać się cięż­ko, wybie­ra­jąc sto­no­wa­ne kolo­ry, wszy­scy szu­ka­my ubrań, któ­re doda­dzą nam lek­ko­­­ści- tęsk­ni­my za kolo­ra­mi i szu­ka­my cie­ka­wych wzo­rów. Wraz z…

Więcej
ModaNewsroom

Kulta SS 2018 – kolekcja BETWEEN

Z rado­ścią przed­sta­wiam nową odsło­nę KULTY – BETWEEN. Jej nazwa dobrze odda­je ducha kolek­cji. Oprócz zna­nych kro­jów i tka­nin, któ­re sta­ły się zna­kiem roz­po­znaw­czym mar­ki, poja­wi­ły się w niej mode­le, któ­re są kro­kiem w stro­nę…

Więcej
ModaMust have

T-SHIRT NA WIOSNĘ

T‑shirty to ide­al­ny basic na wio­snę. Z odpo­wied­nim nadru­kiem pomo­że wyra­zić sie­bie i swój styl. Dodat­ko­wo nie­ko­niecz­nie musi być bia­ły lub czar­ny. Poznaj nasze pro­po­zy­cje z popu­lar­nych skle­pów.  

Więcej